یکشنبه, ۱ خرداد, ۱۴۰۱ / 22 May, 2022
مجله ویستا

تکنیکهای جودو


بعد از تعاریف وشناخت کلی در مورد جودو و مبتکر آن اکنون جا دارد که قبل از هر چیز ی به شناخت تقسیم بندی تکنیکهای جودو بپردازیم

بعد از تعاریف وشناخت کلی در مورد جودو و مبتکر آن اکنون جا دارد که قبل از هر چیز ی به شناخت تقسیم بندی تکنیکهای جودو بپردازیم . تکنیکهای جودو از ساده ترین شکل آن که از ایستادنها ، راه رفتنها و طرز نشت و برخاست وزمین خوردن گرفته تا تکنیکهای حیاتی آن همه با اصول دقیق و ظریفی طراحی شده وشیوه عمل آنها بطوریست که تکنیکهای مسابقاتی جداگانه وهمگی این فنون در مسابیقات بدون اینکه آسیبی به حریف برساند قابل اجراست .

تکنیکهای مربوطه به اجرای کاتا که روح جودو در آن به بیننده نشان داده می شود و ظرافتهای کاری و نمایشی بطور واضح و جالبی در آن وجود دارد .

تکنیکهای دفاعی و حمله ای که به آتمه وازا مشهور است و برای مواقع ضروری وحیاتی به کار رفته وصرفا دفاع شخصی می باشد و در مسابقات جودو این فنون کاربردی ندارد .

جودو در میان سایر ورزشهای رزمی دارای روح کاملا متفاوتی بوده وبسیار دقیق وحساب شده طراحی و به شیوه ای عمل می شود که از ابتدا حتی طرز نشت و برخاست و راه رفتن وغیره را تا مراحل عالی به جودوکار می آموزد و به گفته بزرگان این ورزش جودو مرگ ندارد.

در جودو بر خلاف سایر ورزشهای رزمی به نو آموز می آموزد که چگونه هنگامی که به زمین خورد طوری به زمین نزدیک شود که به او آسیبهای خطرناکی نرسد پس از چارت تقسیمات فنون جودو به معرفی تکنیکهای کلا سیک جودو می پردازیم . همانطور که قبلا در چارت توضیح داده شد تکنیکهای رایج و مسابقه ای وکلاسیک به دو دسته ناگه وازا و کاتامه وازا تقسیم می شود:

ناگه وازا به معنی تکنیکهای پرتابی و دارای ۶۷ تکنیک اصلی بوده که شرح ذیل می باشد:

ته وازا یا تکنیک دست ۱۵ تکنیک TE- WAZA

کوشی وازا یا تکنیک کمر ۱۱ تکنیک KOSHI-WAZA

آشی وازا یا تکنیک پا ۲۱ تکنیک ASHI-WAZA

ماستمی وازا یا تکنیکهای پرتابی به پشت ۵ تکنیک MASUTEMI-WAZA

یوکو سو تمی وازا یا تکنیکهای پرتابی به پهلو ۱۵ تکنیک YOKO-SUTEMI-WAZA

کاتامه وازابه معنی تکنیکهای گلاویزی و دارای ۲۹ تکنیک بوده که به شرح ذیل می باشد :

اوسای کومی وازا یا تکنیکهای نگه دارنده ۷ تکنیک OSAEKOMI-WAZA

شیمه وازا یا تکنیکهای خفه کردن ۲۱ تکنیک SHIME-WAZA

کانستسو وازا یا تکنیکهای دست شکن ۱۰ تکنیک KANSETSU-WAZA

ته وازا = :TE-WAZA

سوئی ناگه SEOI-NAGE

تای توشی TAI-OTOSHI

کاتا گروما KATA-GURUMA

سو کوی ناگه SUKUI-NAGE

اوکی اوتوشی UKI-OTOSHI

سو می اوتوشی SUMI-OTOSHI

اوبی اوتوشی OBI-OTOSHI

سوی اوتوشی SEOI-OTOSHI

یاما آراشی YAMA-ARASHI

موروته گاری MOROTE-GARI

کو جی کی تا اوشی KUCHIKI-TAOSHI

کی بی سو گایش KIBISU-GAESHI

او چی ماتا اسکا شی UCHI-MATA-SUKASHI

کو چی کایش KOUCHI-GAESHI

ایپون سوئی ناگه IPPON-SEOI-NAGE

کوشی وازا = :KOSHI-WAZA

اوکی گوشی Uki-goshi

او گو شی o-goshi

گو شی گروما Koshi-guruma

تسوری کومی گوشی Tsurikomi-goshi

هارای گوشی Harai-goshi

تسوری گوشی Tsuri-goshi

هانای گوشی Hana-goshi

اوتسوری گوشی Utsuri-goshi

اوشیرو گوشی Ushiro-goshi

داکی آکه Daki-age

سوده تسوری کومی گوشی Sode-tsurikomi-goshi

آشی وازا = ashi-waza

د ی آشی هارائی Deashi-harai

هیزا گروما Hiza-guruma

ساسائی تسیوری کومی آشی Sasae-tsurikomi-ashi

اسوتو گاری Osoto-gari

او چی گاری Ouchi-gari

کوسو تو گاری Kosoto-gari

کوچی گاری Kouchi-gari

او کوری آشی هارائی Okuri-ashi-harai

اوچی ماتا Uchi-mata

کو سو تو گاکه Kosoto-gake

آ شی گروما Ashi-guruma

هارای تسیوری کو می آشی Harai-tsurikomi-ashi

او گروما o-guruma

او سو تو گروما Osoto-guruma

او سو تو او تو شی Osoto-otoshi

تسو بامه گایش Tsubame-gaeshi

او سو تو گایش Osoto-gaeshi

اوچی گایشی Ouchi-gaeshi

هانا ی گوشی گایش Hana-goshi-gaeshi

هارای گوشی گایش Harai-goshi-gaeshi

اوچی ماتا گایش Uchi-mata-gaeshi

ماستمی وازا = masutemi-waza

تو مو ی ناگه Tomoe-nage

سو می گایش Sumi-gaeshi

اوراناگه Ura-nage

هی کو می گایشی Hikikomi-gaeshi

تاوارا گایشی Tawara-gaeshi

یوکوسوتمی وازا = yokosutemi-waza

یو کو او توشی Yoko-otoshi

تا نی او توشی Tani-otoshi

هانای مکی کومی Hane-makikomi

سو تو مکی کومی Soto-makikomi

اوکی وازا Uki-waza

یو کو وا کاره Yoko-wakare

یو کو گروما Yoko-guruma

یوکو گاکه Yoko-gake

داکی وا کاره Daki-wakare

او چی ماکی کو می Uchi-makikomi

کانی با سامی Kani-basami

اوسوتو ماکی کومی Osoto-makikomi

اوچی ماتا ماکی کومی Uchi-mata-makikomi

هارای ماکی کومی Harai-makikomi

کاوازا گاکه Kawazu-gake

او سا می کومی وازا = osaekomi-waza

کزورو کساگاتامه Kuzure-kesa-gatame

کاتا گاتامه Kata-gatame

کامی شیهو گاتامه Kami-shiho-gatame

کزورو کامی شیهو گاتامه Kuzure-kami-shiho-gatame

یو کو شیهو کاتامه Yoko-shiho-gatame

تا ته شیهو گاتامه Tate-shiho-gatame

هون کساگاتامه Hon-kesa-gatame

شیمه وازا = shime-waza

نامی جوجی جیمه Nami-juji-jime

گیاکو جوجی جیمه Gyaku-juji-jime

کاتا جوجی جیمه Kata-juji-jime

هادا کا جیمه Hadaka-jime

او کوری اری جیمه Okuri-eri-jime

کاتا ها جیمه Kata-ha-jime

دو جیمه Do-jime

سوده گروما جیمه Sode-guruma-jime

کاتا ته جیمه Kata-te-jime

ر یو تو جیمه Ryo-te-jime

تسو کو می جیمه Tsukomi-jime

سان کا کو جیمه Sankaku-jime

کانستسو وازا = kansetsu-waza

اوده گارامی Ude-garami

اوده هی شی گی جوجی گاتامه Ude-hishigi-juji-gatame

اوده هی شی اوده گاتامه Ude-hishigi-ude-gatame

اوده هی شی گی هیزا گاتامه Ude-hishigi-hiza-gatame

اوده هی ش گی واکی گاتامه Ude-hishigi-waki-gatame

اوده هی شی گی هارا گاتامه Ude-hishigi-hara-gatame

آشی گارامی Ashi-garami

اوده هی شی گی آشی گاتامه Ude-hishigi-ashi-gatame

اوده هی شی گی ته گاتامه Ude-hishigi-te-gatame

اوده هی شی گی سان کاکو گاتامه Ude-hishigi-sankaku-gatame

فرید پولادیهمچنین مشاهده کنید

سایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکوسایت فرادیدخبرگزاری صدا و سیماسایت اقتصادنیوزسایت برترینهاروزنامه آفتاب یزدروزنامه ابتکارروزنامه ایرانسایت انصاف نیوز