یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۲۵ آبان ـ روز ۱۶ نوامبر ـ رسانه های روسیه در سال ۲۰۰۴ ، هنوز در خوابند!


۱۶ نوامبر ۲۰۰۴برخی از رسانه های جهان سوم كه ظاهرا بیش از مطبوعات مسكو نسبت به روسها دلسوزی نشان می دهند از اظهارات لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ابراز تعجب كرده و آن را یك عقب …

۱۶ نوامبر ۲۰۰۴برخی از رسانه های جهان سوم كه ظاهرا بیش از مطبوعات مسكو نسبت به روسها دلسوزی نشان می دهند از اظهارات لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ابراز تعجب كرده و آن را یك عقب نشینی دیگر از جانب جانشینان یلتسین كه شوروی را بر باد و نظم جهان را برهم زد دانسته اند كه گفته است روسیه در مورد جزایر مورد ادعای ژاپن به قولی كه یك مقام شوروی در ۱۹۵۶ داده وفادار است و تسلیم دو جزیره از چهار جزیره را به ژاپن مورد بررسی قرار خواهد داد!. این رسانه ها می گویند : شوروی نماینده ۱۵ كشور بود و روسیه نمی تواند به تنهایی وارث آن و متعهد به رعایت قول مقاماتش باشد. اگر شوروی و حرفهایش معتبر بود كه آن را منحل نمی كردند.

برای صرف نظر كردن از گوشه ای از قلمرو یك كشور، نیاز به رفراندم است نه تصمیم مقامات و حتی پارلمان كه متعهد به محافظت از تمامیت ارضی هستند. هنگامی جمهوری روسیه می تواند خود را متعهد به تعهدات گذشته بداند كه به حالت پیش از انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ یعنی امپراتوری روسیه بازگردد. اینها مسائل حقوقی پیچیده ای است. ضعف روسها از ۱۵۰ سال پیش، نداشتن روزنامه نگار دلسوز بود و به همین سبب امپراتوری روسیه و بعد از آن شوروی برباد رفت و اینك هم این مطبوعات آن طور كه از محتوایشان برمی آید در صدد دفاع از روسها و حقوق آنان نیستند.

رسانه های اروپای غربی استنباط دیگری از مطلب « لاوروف » كرده و نوشته اند: لاوروف تحت فشار ژاپنی ها این مطلب را بیان كرد تا به گوش روسها برسد و واكنش نشان دهند و قضیه به تعویق افتد. باز این رسانه ها تردید كرده اند كه رسانه های روسیه كه دنباله همان رسانه های خواب آلود شوروی هستند بتوانند مطلب را آن طور كه باید به اطلاع روسها برسانند و آنان را برانگیزانند. «تاریخ عمومی» از زمان انقلاب وحدت ایتالیا در نیمه قرن ۱۹ ثابت كرده است كه سر یك ملت، بدون داشتن روزنامه نگار دلسوز و ماهر « بی كلاه » است. رسانه های آمریكا بودند كه جنگ سرد را بردند و این دولت را با حرف ابر قدرت جهان كردند و اینك هم با توجیه كارهایش نمی گذارند از این مقام پایین افتد.