پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

افسانه صورت فلکی گاوران- عوا


افسانه صورت فلکی گاوران- عوا

این صورت فلکی بادبادک مانند، نمایش دهنده پیکر مردی است که به دنبال خرس بزرگ می دود و دارای اسطوره های کهن متعددی نیز می باشد.
این که دقیقا گاوران چه کسی بوده مشخص نمی باشد. براساس …

این صورت فلکی بادبادک مانند، نمایش دهنده پیکر مردی است که به دنبال خرس بزرگ می دود و دارای اسطوره های کهن متعددی نیز می باشد.

این که دقیقا گاوران چه کسی بوده مشخص نمی باشد. براساس یکی از افسانه های یونانی، او پسر الهه زراعت است. هنگامی که او تلاش زیاد مردم زمین را برای به دست آوردن غذا دید به فکر کمک به آنها افتاد. به همین دلیل گاوآهنی ساخت و به زمین فرستاد. مردم نیز به کمک آن، زمین های خود را شخم زده و از راه کشاورزی غذا تهیه کردند. ایزدان نیز به پاس این خدمت، گاوران، را به آسمان برده و در کنار دب اکبر جای دادند.

همان طور که پیش از این گفته شد، اسطوره ها و افسانه های متنوعی به گاروران نسبت داده که برای او تعیین شده بود؛ وی بدون پول به همراه برادر خود رهسپار سرنوشت خویش شدند. او یک گاوآهن اختراع کرد که توسط آگزن هدایت می شد. گاوران زمین خود را با آن شخم زد تا توانست زندگی آراسته و محبوبی برای خود ایجاد کند. وقتی کالیستو تلاش پسرش را دید، بسیار خشنود و راضی شد و زئوس را ترغیب کرد تا گاوران را به همراه گاوآهنش به آسمان بفرستد و در آن جا جاودانه گرداند. نسخه دیگری از همین داستان وجود دارد که او را با دب اصغر، یعنی آرکاس یکی دانسته اند.گاوران در میان اعراب ماده گرگ شناخته شده بود، اما یهودیان او را یک سگ پارس کننده می شناسند. هومر نیز در ادیسه اش، گاوران را به منزله مردی متصدی حمل و نقل یا راننده یک ارابه سنگین و بزرگ معرفی کرده است. بنابراین گاوران در جایگاه یکی از نخستین صورت فلکی ثبت گردیده است. باور کهن دیگری بیان می دارد که گاوران چون مردی دونده و نیزه به دست تصور شده است. دو سگ شکاری به نام های آفریون و چارا با او همراهند که به صورت فلکی تازی ها تعلق دارند.

در افسانه ای یونانی، گاوران همان ایکاروس است، مردی آتنی که رمز شراب سازی را به ایزد شراب، یعنی دیوناسیوس آموخته است. او به چند دهقان اجازه می دهد تا محصول او را بنوشند، اما لطف او نتیجه عکس می دهد و آن کشاورزان چنان با افراط می نوشند که تصور می کنند ایکاروس همان دیوناسیوس خدای شراب و میگساری است و او را به قتل می رسانند و به خاک می سپارند. اراگون، دختر ایکاروس، وقتی مطلع می شود که دهقانان چه بر سر پدرش آورده اند خود را به دار می آویزد. زئوس، دختر گاوران را به بهشت می فرستد- در این نسخه به منزله صورت فلکی سنبله- و ایکاروس در واقع همان گاوران است و سگی که اراگون را سر قبر ایکاروس می آورد یکی از سگان شکاری صورت فلکی تازی هاست.