دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

بگویید کجایید!


بگویید کجایید!

بی مرگ سواران شب حادثه هایید خورشید نگاهید و در آفاق رهایید مرداب کجا فرصت پیدا شدنش هست آنگاه که چون موج از این بحر بر آیید چون صخره صبورید شب شیطنت باد رنجوریتان نیست از این …

بی مرگ سواران شب حادثه هایید خورشید نگاهید و در آفاق رهایید مرداب کجا فرصت پیدا شدنش هست آنگاه که چون موج از این بحر بر آیید چون صخره صبورید شب شیطنت باد رنجوریتان نیست از این فکر رهایید در سینه تان زهره صد موج نهفته است حالی که سبکبارتر از ابر شمایید شب تا برسد یاد شما می رسد از راه در یاد شماییم که آیینه مایید آن روز نبودیم که این قافله می رفت با ما که نبودید بگویید کجایید؟ ماندیم و نراندیم، نشستیم و شکستیم رفتید و شنیدیم، شهیدان خدایید