چهارشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۴۰۱ / 1 February, 2023
مجله ویستا

تئوری تطابق


تئوری تطابق

تطابق تئوریهای اقتصاد کلان با فرهنگ کشورها
قبل ازاینکه به بررسی درباره تطابق تئوریهای اقتصادی کلان با فرهنگ کشورها بپردازم ابتدا به تعریف دونوع سیستم اقتصادی بسته برنامه ریزی شده وباز برپایه مکانیسم بازار بطورمختصر اکتفا می نمایم

دراقتصاد بسته (برنامه ریزی شده) قیمت کالاها وخدمات توسط دولت تعیین می شود . دراین نوع اقتصاد شاهد افزایش بی رویه قیمتها ونیز تورم افسارگسیخته نمی باشیم . دراین گونه نظام های اقتصادی مردم از امتیازات اقتصادی بطوریکسان برخوردار بوده وبعلت نبود رقابت ناسالم اقتصادی ، افراد جامعه کمتردچار مشکلات روحی وروانی می گردند . این نوع سیستم اقتصادی درجوامعی قابل اجرائی شدن می باشد ، که مردم آن دارای عقاید وافکار سنتی ونیز به اصول اخلاقی اعتقاد راسخ داشته وهرگونه افزایش سرمایه خودرا که درآن اصول اخلاقی وانسانی رعایت نشده باشد را قابل قبول ندانسته وبجهت انسان دوستی واحساس مسئولیت درمقابل همنوعان خود ، حاضر به گذشت وفداکاری می باشند وبهمین منظور دراین نوع نظام اقتصادی که رقابت ناسالم اقتصادی وجودندارد ، کمترشاهد رونق وشکوفائی اقتصادی می باشیم.

اما درسیستم اقتصادی باز(برپایه مکانیسم بازار) که درآن قیمت کالاها وخدمات توسط بازار تعیین می شود ودولتها درآن دخالتی ندارند ، رقابت غیراصولی وغیراخلاقی سبب افزایش فاصله های طبقاتی ونیز سبب گسترش بیماریهای روحی وروانی می گردد . دراین نوع نظام اقتصادی شاهد افزایش بی رویه قیمتها ونیز تورم می باشیم که درآن فقرا ، فقیرتر واغنیا ، غنی تر می گردندوبه جهت اینکه دراینگونه سیستمهای اقتصادی اصول اخلاقی وانسانی رعایت نمی شود ، سبب افزایش بی حد واندازه سرمایه آن عده ای که به اصول اخلاقی وانسانی معتقد نمی باشند، می گردد. وجود رقابت شدید وبی رحمانه دراینگونه سیستم اقتصادی ، موجبات رونق وشکوفائی اقتصادی را دراین جوامع فراهم می نماید.

با توجه به توضیحاتی که ارائه شده به این نتیجه دست می یابیم ، که اقتصاد بسته (برنامه ریزی شده ) اقتصاد فقرا واقتصاد باز (برپایه مکانیسم بازار ) اقتصاد اغنیا می باشد . یعنی اینکه هرگاه درجامعه ای سیستم اقتصادی برنامه ریزی شده اجرائی شود ، موجب رضایت فقرا ونارضایتی اغنیا را فراهم می سازد واگر درجامعه ای نظام اقتصادی برپایه مکانیسم بازار عملیاتی شود ، نارضایتی فقرا ورضایتمندی اغنیا را موجب می گردد.

بنابراین هرگاه بحواهیم یکی ازدونوع سستم اقتصادی بسته ویا باز را درجامعه ای مورد استفاده قرار دهیم بایستی فرهنگ سازی نموده تا بتوانیم درپیشبرد اهداف اقتصادی مان پیروز شویم وگرنه درهنگام عملیاتی نمودن برنامه هایمان با موانع ومشکلات عدیده ای روبرو خواهیم شد که ممکن است عدم پیروزی های مان را موجب گردد.

با این توضیحات مختصربه موضوع ارتباط لاینفک اقتصاد با فرهنگهارا پی می بریم ، که هرگاه بخواهیم یکی ازدونوع نظام اقتصادی را بکارببریم مستلزم کارفرهنگی بسیاری می باشد که اگر دراهداف فرهنگی خود موفق نشویم هیچگاه به آن اهداف اقتصادی خود نائل نخواهیم گردید.

محمدرضا عادلی مسبب کودهی

منبع: سایت اقتصادی ایرانهمچنین مشاهده کنید

سایت دیپلماسی ایرانیسایت تابناکسایت بیتوتهخبرگزاری ایرناسایت آفتاب نیوزسایر منابعروزنامه همشهریسایت خبرآنلاینسایت رویداد 24سایت ساعدنیوز