سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

برق‌نگار Electro Cardiograph


اسبابی که بارهای برقی ضعیف را در ماهیچهٔ به‌حال انقباض قلب بزرگ و آنها به‌صورت یک منحنی بر روی کاغذ رسم می‌کند. منحی ثبت شده الکتروکاردیوگرام نامیده می‌شود. (EKG). تکانه‌های برقی …

اسبابی که بارهای برقی ضعیف را در ماهیچهٔ به‌حال انقباض قلب بزرگ و آنها به‌صورت یک منحنی بر روی کاغذ رسم می‌کند. منحی ثبت شده الکتروکاردیوگرام نامیده می‌شود. (EKG). تکانه‌های برقی را از سطوح روی چند ناحیه از محل قرار گرفتن قلب به ماشین انتقال می‌دهند. نفسیر ماهرانه حوادث برقی که در داخل ماهیچهٔ قلب اتفاق می‌افتد. در EKG ثبت می‌شود. اطلاعات گرانبهائی دربارهٔ تشخیص بیماری قلب می‌دهد، و پس از بهبود یافتن بیمار از یک حملهٔ سرخوگ تاجی، منحنی‌هائی که در روزهای مختلف ترسیم می‌شود، پیشرفت بهبود او را آشکار می‌سازد.