جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

مبدأ ماه


بیشتر دانشمندان متعقدند که ماه از مواد بیرون آمده بهد از به هم خوردنبا اشیا ء مریخ فرم گرفته است این مواد در اخل ماه ادغام شده اند و به طرف مدار زمین رفته اند این برخورد حدود ۶۰ …

بیشتر دانشمندان متعقدند که ماه از مواد بیرون آمده بهد از به هم خوردنبا اشیا ء مریخ فرم گرفته است این مواد در اخل ماه ادغام شده اند و به طرف مدار زمین رفته اند این برخورد حدود ۶۰ میلیون سال بعد از فرم گرفتن زمین اتفاق افتاده است ( حدود ۳/۴ بیلیون سال قبل ) مبدأ توسط تاریخ ایزوتزا صخره های معین شده است .