دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

آگاهی


آگاهی

بارالها!
می دانم آنچه را که به ما می بخشی
و مقدر می سازی، از روی عدل و نیکی است
خداوندا!
از تو می خواهم آگاهی و درکی به من عطا کنی که به خاطر آنچه که به دیگران بخشیده ای آشفته نشوم
و …

بارالها!

می دانم آنچه را که به ما می بخشی

و مقدر می سازی، از روی عدل و نیکی است

خداوندا!

از تو می خواهم آگاهی و درکی به من عطا کنی که به خاطر آنچه که به دیگران بخشیده ای آشفته نشوم

و آنان را نیز از گرفتار شدن در آنچه که به من عطا کرده ای رها کن.

پروردگارا! مرا به آنچه که می خواهی برقرار سازی، دلخوش کن تا به گونه ای شکرگزار تو شوم

که بدانم باید شکرگزار آنچه که مرا از آن دور کرده ای، باشم.

مونا کربلایی