دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ / Monday, 19 February, 2018

فعالیت‌های‌ مخفی‌ و آشکار شهید نواب‌ صفوی‌


فعالیت‌های‌ مخفی‌ و آشکار شهید نواب‌ صفوی‌
شهریور سال‌ ۱۳۲۰ اشغال‌ کشور توسط‌ نیروهای‌ انگلیس‌، روس‌ و امریکا از میان‌ رفتن‌ دیکتاتوری‌، آغاز وابستگی‌ها به‌ شکل‌ لیبرال‌ به‌ امپریالیزم‌ بود.
تشکیل‌ جبهه‌های‌ مذهبی‌ و نمود وحدت‌ نیروهای‌ دینی‌ بخوبی‌ آشکار بود، شکاف‌ در نیروهای‌ مذهبی‌ که‌ مبارزان‌ علیه‌ سلطه‌گری‌ رضاخانی‌ و اشغال‌ کشور بودند جهت‌ انگلیس‌ و متحدانش‌ و منافع‌ آن‌ ضروری‌ به‌ نظر می‌رسید.
احمد کسروی‌ که‌ روزی‌ معلم‌ مدرسه‌ امریکایی‌ها بود و روزی‌ با اشاره‌ کنسول‌ انگلیس‌ علیه‌ شیخ‌ محمد خیابانی‌ توطئه‌ کرده‌ بود و در دوره‌ رضاخانی‌ به‌ نام‌ پاکسازی‌ زبان‌ فارسی‌ از واژه‌های‌ تازی‌، ماموریت‌ داشت‌ تا فرهنگ‌ شیعه‌ را از متون‌ نوشتارهای‌ کشور خارج‌ نماید با اشاره‌ اشغالگران‌ و دربار به‌ سمپاشی‌ مشغول‌ شد و به‌ نام‌ پاکسازی‌ دین‌ پایه‌گذار مذهبی‌ به‌ نام‌ پاکدینی‌ گردید.
هدف‌ مشخص بود؛ تغییر مسیر مبارزات‌ علیه‌ دیکتاتوری‌ به‌ اشتغال‌ روحانیت‌ به‌ مبارزه‌ جنبی‌ بود.
شهید نواب‌ صفوی‌ با آغاز مبارزه‌ مذهبی‌ سیاسی‌ خود در سال‌ ۱۳۲۳ از نجف‌ به‌ ایران‌ آمد و برای‌ اینکه‌ مبارزه‌ به‌ مسیر خود بازگردد اقدام‌ به‌ از میان‌ برداشتن‌ کسروی‌ نمود.
با از میان‌ رفتن‌ کسروی‌ مبارزه‌ و نبرد علیه‌ اشغال‌ شکلی‌ جدید و مذهبی‌ به‌ خود گرفت‌ بطوری‌ که‌ با مسافرت‌هایی‌ که‌ شهید به‌ اطراف‌ و اکناف‌ کرد سعی‌ نمود نیروهای‌ خلقی‌ و مردمی‌ را علیه‌ اشغال‌ کشور و دیکتاتوری‌ بشوراند و به‌ مبارزه‌ شکلی‌ مکتبی‌ بخشد. مسافرت‌ او به‌ آذربایجان‌، لرستان‌، کردستان‌ و خراسان‌ از سال‌ ۱۳۲۴ آغاز گردید و در سال‌ ۱۳۲۶ با تلگرافات‌ و اعلامیه‌هایی‌ که‌ در آذربایجان‌ انجام‌ داد اعدام‌های‌ دسته‌جمعی‌ که‌ توسط‌ ارتش‌ وقت‌ عده‌یی‌ بیگناه‌ را به‌ عنوان‌ دموکرات‌ محاکمه‌ می‌کردند شاه‌ را متوقف‌ نمود.
از سال‌ ۱۳۲۶ مبارزه‌ رو در رو علیه‌ دربار آغاز گردید و در ۱۵ بهمن‌ سال‌ ۱۳۲۷ پس‌ از تیراندازی‌ به‌ شاه‌ از جانب‌ عمال‌ دربار رسما مورد تعقیب‌ قرار گرفت‌ و مبارزات‌ زیرزمینی‌ خود را آغاز کرد.
پس‌ از آن‌ در دوره‌ نخست‌وزیری‌ عبدالحسین‌ هژیر که‌ از عوامل‌ سرسپرده‌ انگلیس‌ و دربار بود با راهپیمایی‌ در مسیر سرچشمه‌ و مجلس‌ و برخورد با مامورین‌ فرمانده‌ نظامی‌ و زخمی‌ شدن‌ عده‌یی‌ از یاران‌ و فداییان‌ اسلام‌ مبارزات‌ او وارد مرحله‌ جدید شد و حکومت‌ هژیر سقوط‌ نمود و هژیر وزیر دربار گردید.
در سال‌ ۱۳۲۸در موقع‌ ورود جنازه‌ رضاخان‌ به‌ ایران‌ تصمیم‌ به‌ نابودی‌ تمام‌ خاندان‌ پهلوی‌ در راه‌آهن‌ تهران‌ گرفت‌ که‌ به‌ دلایلی‌ این‌ نقشه‌ عملی‌ نشد.
در همان‌ سال‌ در موقع‌ تشکیل‌ جبهه‌ ملی‌ بنا به‌ توصیه‌ مرحوم‌ آیت‌الله‌ کاشانی‌ از تبعیدگاه‌ لبنان‌ با این‌ جبهه‌ به‌ همکاری‌ پرداخت‌ و در انتخابات‌ دوره‌ شانزدهم‌ با توافق‌ قبلی‌ با دکتر مصدق‌ بطور چشمگیر از کاندیداهای‌ جبهه‌ ملی‌ حمایت‌ کرد.دخالت‌ هژیر در انتخابات‌ دوره‌ شانزدهم‌ و تحصن‌ دکتر مصدق‌ در دربار و بی‌نتیجه‌ بودن‌ مبارزه‌ قانونی‌ در چارچوب‌ قانون‌ که‌ تز دکتر مصدق‌ بود محرز شد با توافق‌ پشت‌ پرده‌ با جبهه‌ ملی‌ و هژیر توسط‌ یکی‌ از فداییان‌ اسلام‌ به‌ نام‌ سیدحسین‌ امامی‌ اعدام‌ انقلابی‌ گردید. اعدام‌ انقلابی‌ هژیر و اعلامیه‌هایی‌ که‌ در رابطه‌ با این‌ ترور صادر شد به‌ یکباره‌ پرده‌ اختناق‌ را درید و انتخابات‌ دور اول‌ دوره‌ شانزدهم‌ تهران‌ ابطال‌ گردید اما رژیم‌ وقت‌ جهت‌ انتقام‌ سید حسین‌ امامی‌ را در یک‌ دادگاه‌ نظامی‌ محکوم‌ به‌ مرگ‌ نمود و امامی‌ شهید شد.
متعاقب‌ ابطال‌ انتخابات‌ کاندیدای‌ جبهه‌ ملی‌ که‌ در راس‌ آنها آیت‌الله‌ کاشانی‌ و دکتر مصدق‌ قرار داشتند به‌ مجلس‌ راه‌ یافتند و آیت‌الله‌ کاشانی‌ به‌ نام‌ نمایندگی‌ مجلس‌ از تبعیدگاه‌ لبنان‌ به‌ تهران‌ بازگشت‌.
در این‌ موقع‌ مساله‌ تجدید قرارداد نفت‌ که‌ در مجلس‌ پانزدهم‌ مطرح‌ شده‌ بود وارد مرحله‌ جدیدی‌ شد و مبارزه‌ ابعاد گسترده‌یی‌ پیدا نمود.
انگلیس‌ و دربار برای‌ تحمیل‌ قرارداد جدیدی‌ به‌ ایران‌ و سرکوبی‌ مبارزان‌ ناگزیر به‌ تشکیل‌ کابینه‌ نظامی‌ متوسل‌ گردید و سپهبد رزم‌آرا رییس‌ ستاد وقت‌ مامور تشکیل‌ کابینه‌ شد.
اختناق‌ نظامی‌ آغاز شد و روزنامه‌های‌ مخالف‌ همانند دوران‌ دولت‌ ازهاری‌ توقیف‌ شد و تعقیب‌ شهید نواب‌ صفوی‌ و فداییان‌ اسلام‌ شدت‌ یافت‌.
با توافق‌هایی‌ که‌ با دکتر مصدق‌ جهت‌ تشکیل‌ حکومت‌ اسلامی‌ انجام‌ گرفت‌ و وعده‌هایی‌ که‌ دکتر مصدق‌ جهت‌ حکومت‌ انقلابی‌ اسلامی‌ داد که‌ هم‌ اکنون‌ متن‌ صورتجلسات‌ رودررویی‌ آن‌ موجود است‌.
سپهبد رزم‌آرا در مسجد امام‌ شاه‌ سابق به‌ وسیله‌ استاد خلیل‌ طهماسبی‌ اعدام‌ انقلابی‌ گردید. این‌ اقدام‌ دوباره‌ دربار را مجبور به‌ عقب‌نشینی‌ کرد. این‌ بار با توافق‌ مصدق‌ و دربار کابینه‌ علا تشکیل‌ شد که‌ با مخالفت‌ شهید نواب‌ صفوی‌ روبرو شد.
تا اینکه‌ بالاخره‌ در اردیبهشت‌ سال‌ ۱۳۳۰ کابینه‌ علاء طبق‌ خواست‌ شهید نواب‌ سقوط‌ کرد و کابینه‌ دکتر مصدق‌ با توافق‌ شاه‌ تشکیل‌ شد.
اعتقاد دکتر مصدق‌ با سازش‌ با شاه‌ در بدو تشکیل‌ دولت‌ و عدم‌ اعتقاد به‌ مبارزه‌ مکتبی‌ به‌ شکل‌ اسلامی‌ موجب‌ اختلاف‌ بین‌ دکتر مصدق‌ و شهید نواب‌ صفوی‌ گردید.
دکتر مصدق‌ معتقد به‌ توافق‌ با شاه‌ جهت‌ ادامه‌ ملی‌ شدن‌ نفت‌ و شهید نواب‌ صفوی‌ معتقد به‌ نابودی‌ و محو کامل‌ آثار شاهی‌ و ایجاد حکومت‌ اسلامی‌ بود.
طبق‌ گفته‌ مرحوم‌ آیت‌الله‌ طالقانی‌ که‌ آن‌ روز واسطه‌ حل‌ اختلاف‌ گردیده‌ بود دکتر مصدق‌ گفته‌ بود من‌ تا ابد نخست‌وزیر نخواهم‌ بود، اینان‌ درخواست‌ حکومت‌ اسلامی‌ را برای‌ دولت‌های‌ بعدی‌ بگذارند.


منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

مطهری در جمهوری اسلامی- بخش ۳


مطهری در جمهوری اسلامی- بخش ۳
● دموکراسی و ضد دموکراسی
آیت‌الله مطهری را باید نزدیکترین فرد به رهبر فقید انقلاب دانست. ازیک طرف این نزدیکی و از سوی دیگر فعالیت فکری مطهری که پیش از انقلاب صورت گرفت او را به تاثیرگذارترین روحانیون درحلقه شاگردان امام خمینی بدل کرد. اگرچه به فاصله کمتر از سه ماه پس از پیروزی، مطهری قربانی خشونت‌های فزاینده پس از انقلاب شد و به شهادت رسید، اما در همان زمان کوتاه نیز به دلیل جایگاه ویژه‌اش تاثیرگذاری مشهودی بر جریان انقلاب داشت. پس از درگذشت آیت الله بروجردی، شش تن، حضرات آیات نجفی مرعشی، گلپایگانی، شریعتمداری، حکیم، خویی و خمینی در عرصه مرجعیت مطرح شدند. اما آیت‌الله خمینی به علت مواضع و دیدگاه سیاسی‌اش بیش از دیگران مورد توجه نسل جدید روحانیان حوزه قرار گرفت. زیاد طول نکشید که گروهی از روحانیان سیاسی و منتقد، حلقه یاران او را تشکیل دادند. پس از حوادث خرداد ۱۳۴۲ و بالاخره تبعید رهبرفقید انقلاب، در سال ۱۳۴۳، فشار حاکمیت بر طیف روحانیان اطراف او نیز افزایش یافت.
با اوج‌گیری انقلاب در سال ۱۳۵۶، حلقه یاران روحانی امام ، به فکر تأسیس تشکلی برای انسجام بیشتر افتادند. به این ترتیب استاد مرتضی ‌مطهری به همراه آیات عظام سیدمحمد بهشتی، سیدعلی‌ خامنه‌ای، علی ‌مشکینی، محمدجواد باهنر، سیدکریم‌ موسوی‌اردبیلی، محمد مفتح، اکبرهاشمی‌ رفسنجانی و... جامعه روحانیت مبارز تهران را تشکیل دادند. در پنجم آبان ۱۳۵۶، این تشکل با صدور بیانیه‌ای به مناسبت درگذشت سید مصطفی خمینی فرزند ارشد رهبر فقید انقلاب رسماً اعلام موجودیت کرد. از مهمترین اقدامهای جامعه روحانیت مبارز پیش از پیروزی انقلاب، تحصن آنان در مسجد دانشگاه تهران بود که ظاهرا با پیشنهاد آیت‌الله مطهری بوده است. آیت‌الله سیدحسن‌طاهری‌خرم‌آبادی به یاد می‌آورد که برخی از اعضای جامعه معتقد بودند که تحصن در مسجد شاه بازار( مسجد امام امروز) برگزار شود اما به خواست مطهری این تحصن به دانشگاه تهران منتقل شده است.(پاره‌ای از خورشید-ص۳۵۳) «جامعه روحانیت مبارز در تهران به هشت منطقه تقسیم می‌شد که در هر منطقه، با پایگاه قراردادن یک مسجد، به سازماندهی مبارزین همان منطقه می‌پرداخت. در هر منطقه دو نفر رابط وجود داشت که در شورای مرکزی تشکیلات حضور می‌یافتند و هدایت مبارزه را در تهران بطور جمعی به عهده می‌گرفتند. استاد مطهری، آیت‌الله دکتر بهشتی، دکتر باهنر و دکتر مفتح سمت مشاور عالی شورای مرکزی این جامعه را داشتند.» (هاشمی و انقلاب ـ ص۱۳۶)
چند هفته بعد آیت‌الله مطهری به پاریس و نزد آیت‌الله خمینی رفت و زمینه تشکیل شورای انقلاب فراهم شد. به دلیل اعتمادی که رهبرفقید انقلاب به مطهری داشت اعضای اولیه شورای انقلاب با پیشنهاد او پنج تن از روحانیان -که عضو گروه تازه تاسیس جامعه‌ی‌روحانیت‌مبارز هم بودند- انتخاب شدند.
هاشمی رفسنجانی درمقدمه‌ای که بر «صورت مذاکرات شورای انقلاب» نوشته، آورده است: «در آن روزها که امام امت در پاریس اقامت داشتند، استاد شهید آقای مطهری در مراجعت از سفر پاریس، دستور رهبر عظیم‌الشأن انقلاب را مبنی بر تشکیل شورای انقلاب آوردند.
حضرت امام، آقایان شهیدمطهری، شهید بهشتی، موسوی اردبیلی، شهید باهنر واینجانب را به عنوان هسته اولی شورای انقلاب تعیین کرده و اجازه داده بودند که افراد دیگر با اتفاق نظر این پنج نفر اضافه شوند و درجلسات ابتدایی تصمیم بر این شد که حتی‌الامکان ترکیب شورا از اعضای روحانی و غیرروحانی به نسبت مساوی و نزدیک به هم باشد.»
مهندس مهدی بازرگان در شرحی که بر نحوه تشکیل شورای انقلاب نوشته است تاکید می‌کند که اعضای شورای انقلاب به دستور رهبر فقید انقلاب «از طرف آقای مطهری مصاحبه و دعوت شدند.» اما ظاهرا همه افراد – بجز دکتر باهنر- از همان لیستی انتخاب ‌شدند که بازرگان پیش از آن به امام پیشنهاد کرده بود. به نوشته بازرگان «ترکیب شورای انقلاب چهار بار عوض شد ولی همیشه اکثریت آن را معممین تشکیل می‌دادند که مقرب‌تر بودند.»(شورای انقلاب‌ودولت‌موقت-ص۲۵)
به فاصله حدود یک ماه پس از اعلام رسمی تشکیل شورای انقلاب، پیروزی با شتاب و بصورتی غیرمنتظره فرا رسید و در بیست و نهم بهمن ماه سال ۱۳۵۷ درحالی که تنها هفت روز از پیروزی انقلاب می‌گذشت، پنج تن از روحانیون بلندپایه که همگی عضو شورای انقلاب هم بودند، تأسیس حزب جدیدی را اعلام کردند که نام آن حزب‌جمهوری‌اسلامی بود. اما این بار با شگفتی بسیار نام آیت‌الله مطهری در میان موسسین حزب نبود. آیت الله بهشتی طی یک سخنرانی گفته است:
ـ «مرحوم استاد مطهری رحمة الله علیه در همان آغاز، این مطلب را به عده‌ای از دوستان می‌فرمود که این برادرهای ما دست به کاری زدند که اگرنیتشان خدا نباشد، خسارت کرده‌اند» (عملکرد یکساله حزب جمهوری ا سلامی ـ گفتار شماره ۱۳ ـ ۱۳۵۹ ـ ص۵). آیت الله بهشتی در گفت وگو با مجله عروه الوثقی نیز درباره موضع آیت الله مطهری می‌گوید: «دقیقاً به یادم نمانده، اما به احتمال قوی به ایشان هم گفته بودیم که ما می‌خواهیم یک تشکیلات حزبی به وجود بیاوریم. مرحوم آقای مطهری اصولاً چه در کارهای علمی و چه در کارهای دیگر تنها کار می‌کرد.
خود من در دو نوبت به ایشان پیشنهاد کردم که بیاییم کار تحقیقاتی‌مان را به صورت یک جمع محقق هماهنگ در بیاوریم، ایشان می‌خواست این کار را بکند و می‌گفت خوب است، ولی عملاً باز در همان کار فردی‌شان متمرکز و غرق می‌شدند. به هرحال من دقیقاً یادم نیست که آیا قبلاً ایجاد تشکیلات سیاسی را با ایشان کاملاً در میان گذاشتیم یانه، چون اجمالاً ایشان می‌دانستند» ( احزاب سیاسی در ایران ـ ویژه نامه یاد ـ ص ۲۵۴). آیت‌الله سید محمد بهشتی دبیر کل حزب جمهوری در گفت وگویی بامجله عروة‌الوثقی، پس از این که فکر تأسیس یک حزب سیاسی اسلامی را متعلق به دوران کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ دانست، به سال آخر انقلاب نیز اشاره کرد و گفت:
ـ «تابستان سال ۵۶ بود که باز[ با] چند تا از دوستانمان به فکر ایجاد یک هسته روحانی متشکل براساس تأکید روی تقوی و ایمان، مبارز بودن و بینش مترقی اسلامی داشتن و درعین حال خالص اندیشیدن و اسلامی عمل کردن و مبرا از هرگونه گرایش غیراسلامی و تفکر التقاطی افتادیم و درنظر داشتیم که این هسته روحانی مبارز متعهد، شاخه سیاسی و اجتماعی به وجود بیاورد و آن شاخه بتواند یک حزب و تشکیلات نیرومند سیاسی در خلأ اجتماعی ما پایه گذاری بکند»( احزاب سیاسی در ایران- ویژه نامه یاد - ص ۲۵۱).
آیت الله بهشتی تأکید می‌کند، از اواسط سال ۱۳۵۶ که هنوز پیش بینی وضع آینده ایران ممکن نبود و کمتر کسی تصور می‌کرد که انقلاب با چنان سرعتی به پیروزی برسد، گروهی ازروحانیان نسل جدید که جملگی از شاگردان و نزدیکان رهبر تبعیدی انقلاب بودند، دراندیشه سازماندهی تشکیلاتی روحانیان افتادند. آنان به دنبال حزبی بودند که ازمیان روحانیان برخیزد. با این همه هم از میان نزدیکان آیت‌الله خمینی و هم ازجانب روحانیان دیگر، مخالفتهایی باتأسیس چنین حزبی صورت گرفت. حتی رهبر فقید انقلاب نیز درابتدا با تأسیس حزب مخالف بود. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است:«همه دوستان احساس کرده بودند که اگر ما تشکیلات درستی داشتیم، دچار این آشفتگی‌ها نمی‌شدیم.
پیش از این ـ و در همان روزهای آزادی من از زندان ـ بحث حزب شده بود و تلاشی هم برای فراهم کردن مقدماتش کرده بودیم، اما با مخالفت امام روبه‌رو شده بود. امام از اول، نسبت به حزب بدبینی خاصی داشتند و آن راموجب تفرقه می‌دانستند»( اطلاعات ـ ۴/۱۲/۱۳۷۵). آیت الله مطهری بعد از تشکیل حزب نیز به عضویت آن درنیامد و نشان داد که چندان با تشکیلات حزبی موافق نیست و اگر در تاسیس جامعه روحانیت مبارز همراهی کرده است شاید به این دلیل بوده که این تشکل حالت تشکیلاتی و حزبی نداشت و از طرف دیگر تنها از میان یک صنف بود و از روحانیان عضوگیری می‌کرد و برخلاف حزب مجبور به گسترش کار در میان غیرمعممین نبود.
شهید مطهری بااینهمه کوشید تا در جریان تدوین اندیشه جمهوری اسلامی و تکوین نظریه آن همراهی کند. او نشان داد که تفسیرش از دموکراسی هرچه هست بی‌تردید تفسیری غربی نیست و بیش از آنکه اشتراک معنوی باشد اشتراک لفظی است. مطهری در گفت‌وگوی مفصلی که در آستانه رفراندوم جمهوری اسلامی انجام داد از دموکراسی اسلامی سخن گفت. او تاکید کرد:«اگر تمایلات انسان را ریشه و منشاء آزادی و دموکراسی بدانیم همان چیزی بوجود خواهد ‌آمد که امروز در مهد دموکراسی‌های غربی شاهد آن هستیم. در این کشورها، مبنای وضع قوانین در نهایت امر چیست؟
خواست اکثریت. و بر همین مبنا است که می‌بینیم همجنس‌بازی به حکم احترام به دموکراسی و نظر اکثریت قانونی می‌شود.[...] در نقطه مقابل این نوع دموکراسی و آزادی، دموکراسی اسلامی قرار دارد. دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان است اما این آزادی انسان، در آزادی شهوات خلاصه نمی‌شود[...] از دیدگاه اسلام، آزادی و دموکراسی بر اساس آن‌چیزی است که تکامل انسانی انسان ایجاب می‌کند.[...] دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده، حال آنکه این واژه در قاموس غرب معنای حیوانیت رها شده را متضمن است.» (پیرامون انقلاب اسلامی-چاپ دوم-صص۱۰۱-۱۰۴)
در جریان رفراندوم جمهوری اسلامی، انتقادهایی از جانب برخی گروه‌ها صورت می‌گرفت مبنی بر اینکه در رفراندوم افزون بر «جمهوری اسلامی»، اشکال دیگری از حکومت نیز به رأی گذاشته شود. توجیه کسانی که معتقد به «جمهوری اسلامی» بودند آن بود که هویت انقلاب مردم، اسلامی بوده و رفراندومی به این شکل، این چنین حق آنهاست. آیت الله مطهری در گفت وگویی تأکید کرد:
ـ «ابتدا باید ببینیم که آیا مردم ایران که انقلاب کرده‌اند، انقلاب اسلامی کرده‌اند یا انقلاب مطلق؟
اگر انقلاب مطلق کرده‌اند خب، طبیعی است که بعد از انقلاب آن چیزی را هم که مردم می‌خواهند جمهوری‌مطلق است؛ و اما اگر مردم ایران انقلاب اسلامی کرده‌اند، در آن صورت می‌باید سؤال رفراندوم هم درباره جمهوری‌اسلامی باشد.»

آبگوشت چغندر از نوع روسی
برشت نوعی سوپ یا آبگوشت است که اصلیت آن اکراینی است، ولی در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و اروپای شرقی مصرف می شود. در بیشتر این کشورها، ماده اصلی این آبگوشت چغندر است و در بعضی از آنها گوجه فرنگی ماده اصلی این غذا است.
وبگردی
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟
اگر «عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی» آرمان ماست چرا پنهانی و دزدکی؟ - آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران باید تصمیم مشخص و درستی درباره سیاست عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی بگیرد. دیگر نمی‌توان با این روش تعقیب و گریزی با این مسئله برخورد کرد. دیگر نمی‌توان ورزشکاران را از مقابله با کشتی‌گیران اسرائیلی باز داشت و در برابر رسانه‌های جهانی گفت به خاطر مصدومیت در میدان حاضر نمی‌شویم و در داخل جشن بگیریم که ما عزت‌مان را حفظ کردیم و...
خوشحالی عجیب معاون رئیس‌جمهور از افزایش هزینه سفر به خارج از کشور !
خوشحالی عجیب معاون رئیس‌جمهور از افزایش هزینه سفر به خارج از کشور ! - دولت - معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه نوسان قیمت ارز کلا آزار دهنده است، گفت: افزایش قیمت ارز به لحاظ محاسبه عددی هزینه تمام‌شده سفر به خارج از کشور را افزایش می‌دهد.
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه
ویدئو / حضور خانواده مسافران هواپیمای یاسوج در محل حادثه - برخی از خانواده‌های مسافران هواپیمای تهران - یاسوج که صبح یکشنبه (۲۹ بهمن) در ارتفاعات سقوط کرد، در حوالی مناطق احتمالی وقوع حادثه حضور یافته‌اند تا از نزدیک در جریان عملیات جست‌وجوی لاشه هواپیما قرار بگیرند. نیروهای حاضر در محل نیز برای آنها توضیح می‌دهند که چرا کار این عملیات با دشواری‌هایی مواجه است.
اسنادی که نشان می دهد فرودگاه یاسوج رادار ندارد
اسنادی که نشان می دهد فرودگاه یاسوج رادار ندارد - رضا رشیدپور در برنامه حالا خورشید از اسنادی رونمایی کرد که نشان می دهد، فرودگاه یاسوج علیرغم تکذیب مسئولان، رادار و تجهیزات کافی برای فرود امن هواپیماها ندارد. گفته می شود یکی از دلایل دخیل در سقوط هواپیمای تهران - یاسوج فعال نبودن رادار فرودگاه یاسوج بوده است.
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود!
سقوط «خرمشهر»، هواپیمایی که چندین سال زمین‌گیر شده بود! - رویدادی که در بطن آن، هواپیمای ATR شرکت آسمان قرار داشت که با کد EP-ATS رجیستر شده و مسئولان شرکت هواپیمایی آسمان بر آن نام «خرمشهر» را گذارده بودند. نامی که هدف از انتخاب آن هرچه بوده، حتما یادآوری سقوط خرمشهر در ابتدای جنگ تحمیلی نبوده است. رویدادی که ساعاتی پیش بار دیگر رخ داد؛ این بار با سقوط هواپیمایی که خرمشهر نام داشت.
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی