یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ / Sunday, 25 February, 2018

معرفی ‌نشانگرها و کاربرد آنها در اصلاح نژاد


معرفی ‌نشانگرها و کاربرد آنها در اصلاح نژاد
نشانگرهای‌ مورفولوژیك‌ ‌‌‌‌نشانگرهای‌ مورفولوژیك‌ به‌ علائمی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ بطور مستقیم‌ در فنوتیپ‌ دام‌ و گیاه‌ قادرتشخیص‌ و توارث‌ پذیر هستند ‌‌‌‌از مثالهای‌ نشانگرهای‌ مورفولوژیك‌ رنگ‌ بدن‌ گاو، وضعیت‌ لالهِ گوش‌ در گوسفند، نحوه اتصال‌ لیگامانهای‌ پستان‌ و وجود رگ‌ پستانی‌ بزرگ‌ در گاو شیری‌ را می‌توان‌ نام‌ برد. به‌ عنوان‌ مثال‌طول‌ بیضه‌ در دامهای‌ نر را به‌ صفت‌ كمی‌ باروری‌ مرتبط‌ می‌دانند، یا اندازهِ رگهای‌ پستانی‌ را با صفت‌شیرواری‌ مرتبط‌ می‌دانند، اگر چه‌ نشانگرهای‌ مورفولوژیكی‌ بطور سنتی‌ در علوم‌ زیستی‌ مورداستفاده‌ قرار گرفته‌اند، ولی‌ دارای‌ محدودیتهای‌ اساسی‌ هستند كه‌ موجبات‌ توجه‌ محققین‌ این‌ علوم‌ به‌ انواع‌ دیگر نشانگرها را فراهم‌ آورده‌ است. نشانگرهای‌ مورفولوژیك‌ ممكن‌ است‌ با سن‌ دام‌ مرتبط‌باشد و گاهی‌ برای‌ مشاهده‌ و ثبت‌ آنها لازم‌ باشد منتظر ظهور آن‌ ماند
● نشانگرهای‌ سیتولوژیكی‌
‌‌‌‌در بسیاری‌ از موجودات‌ زنده‌ اعم‌ از نباتات‌ و حیوانات، تفاوتهایی‌ در گسترهِ كروموزوم مشاهده‌ می‌شود. تلوسنتریكها، ایزوكروموزومها، جابجایی‌ها، الگوهای‌ نواربندی، از این‌ گروه‌ماركرها هستند
‌‌‌‌رحیمی‌ (۱۳۷۴) به‌ بررسی‌ نواربندیG ‌وCدر گاوهای‌ سیستانی‌ و سرابی‌ پرداخت‌ و متوجه شد كه‌ فقط‌ كروموزومY ‌ در این‌ دو نژاد متفاوت‌ است‌ و همچنین‌ هیچ‌ جابجائی‌ از نوع‌ ربرتسونی‌ درنمونه‌های‌ مطالعه‌ شده‌ این‌ دو نژاد مشاهده‌ نگردید
● نشانگرهای‌ فیزیولوژیكی‌
‌‌‌‌مطالعات‌ بر روی‌ تولید شیر نشان‌ می‌دهد كه‌ افزایش‌ تولید با افزایش‌ سطح‌ هورمون‌ رشدپلاسمای‌ خون‌ همراه‌ است. پس‌ غلظت‌ هورمون‌ رشد در پلاسما به‌ عنوان‌ یك‌ ماركر فیزیولوژیك‌برای‌ تولید شیر محسوب‌ می‌شود. در گاوهای‌ شیرده‌ در مقایسه‌ با گاوهای‌ گوشتی‌ میزان‌ هورمون‌رشد در خون‌ بیشتر است‌ و جریان‌ عناصر غذایی‌ بسوی‌ غدد پستانی‌ جهت‌ سنتز شیر وجود دارد.
‌‌‌‌یوسفی‌ سیاهلكردی‌ (۱۳۷۲) به‌ بررسی‌ غلظت‌ میزان‌ ترشح‌ هورمون‌ پرولاكتین‌ و هورمون رشد در نژادهای‌ گلپایگانی‌ سرابی، سیستانی‌ و هلشتاین‌ پرداخت‌. اختلاف‌ غلظت‌ هورمون‌ رشد در گاو سیستانی‌ و هلشتاین‌ معنی‌دار نبود ولی‌ اختلاف‌غلظت‌ هورمون‌ رشد درگاوسیستانی‌ با نژاد گلپایگانی‌ و سرابی‌ معنی‌دار بود ‌‌‌‌عیب‌ نشانگرهای‌ فیزیولوژیك‌ اینست‌ كه‌ در حالتهای‌ شوك‌ و تنش‌ عصبی‌ دردگرسنگی‌ تغییر كنند. مثلا شوك‌ از طریق‌ تاءثیر كوتكولامین‌ بر روی‌ هیپوتالاموس‌ موجب‌ ازدیاد ترشح‌هورمون‌ رشد می‌گردد. یا میزان‌ هورمون‌ رشد در جنس‌ ماده‌ به‌ علت‌ وجود استروژن‌ بیشتر از جنس‌نر است. بنابراین‌ این‌ نوع‌ نشانگرها تحت‌ تاءثیر محیط‌ داخلی‌ حیوان‌ قرار می‌گیرند
● نشانگرهای‌ پروتئینی‌
‌‌‌‌در سال‌ ۶۶۹۱ برای‌ اولین‌ بار بررسی‌ گسترده‌ای‌ دربارهِ پلی‌ مورفیسم‌ پروتئینها در جمعیتهای طبیعی‌ مگسهای‌ سركه‌ با بكارگیری‌ الكتروفوز بر روی‌ ژل‌ صورت‌ گرفت، در ۵/ ۸PH= تمام‌شاخه‌های‌ جانبی‌ اسیدی‌ و بازی‌ پروتئین‌ فعال‌ و باردار می‌شود. بنابراین‌ پروتئین‌ها براساس‌ كل‌ بارخالص‌ الكتریكی‌ و اندازه‌ مولكول‌ كه‌ برای‌ هر یك‌ معین‌ و ویژه‌ است‌ و با سرعت‌ معینی‌ كه‌ به‌ این‌ دوعامل‌ بستگی‌ دارد بطرف‌ قطب‌ مثبت‌ حركت‌ می‌نمایند. چنین‌ برآورد شده‌ است‌ كه‌ بین‌ ۲۰ الی ۵۰ درصد ژنها حاوی‌ اط‌لاعات‌ رمز پروتئینها در یك‌ موجود هستند. تنوع‌ و گوناگونی‌ یك‌ پروتئین‌ معین‌انعكاس‌ جابجائی‌ و جایگزینی‌ اسیدهای‌ آمینه‌ در زنجیرهِ پلی‌پپتید است. جابجائی‌ اسیدآمینه‌ درپروتئین، بار الكتریكی‌ پروتئین‌ و در نتیجه‌ حركت‌ آنرا در سیستم‌ الكتروفوز بر حسب‌ نوع‌ و تعداداسیدآمینه‌های‌ جابجا شده‌ تغییر می‌دهد.
‌‌‌‌اولین‌ مطالعه‌ نشانگر پروتئینی‌ در سال‌ ۱۹۷۶ توسطThoms ‌وBunchبر روی‌ گوسفندایرانی‌ صورت‌ گرفته‌ است. آنان‌ به‌ مطالعه‌ پروتئین‌ ترانسفرین‌ و هموگلوبین، پروتئین‌ متصل‌ به‌ویتامینD ‌و آنتی‌ژن‌ پلاسمینوژن‌ در جمعیت‌ گوسفندان‌ بومی‌ ایران‌ پرداختند . فغانی‌ (۱۳۷۹)از نشانگرهای‌ پروتئینی‌ برای‌ بررسی‌ تنوع‌ ژنتیكی‌ گاوهای‌ هلشتاین، سرابی‌ و گلپایگانی‌ استفاده‌نمود( Esmaoil Khanian۱۹۹۹)
▪ از نشانگرهای‌ پروتئینی‌ آلبومین‌ و ترانسفرین‌ و آلكالین‌ استراز وپنج‌ گروه‌ خونی‌ در طیور بومی‌ ایران‌ استفاده‌ نمود عیوب‌ نشانگرهای‌ پروتئینی‌ عبارتند از:
۱) روشهای‌ رنگ‌ آمیزی‌ آنها چندان‌ زیاد نیست.v
۲) تعداد ماركرهای‌ پروتئینی‌ محدود است.
۳) چند شكلی‌ موجود در نشانگرهای‌ پروتئینی‌ زیاد نیست.
۴) تحلیل‌ فنوتیپهای‌ الكتروفوزی‌ پیچیده‌ است.
● نشانگرهایDNA ‌
‌‌‌‌پلی‌مورفیسم‌ پروتئینها در واقع‌ انعكاس‌ یا بروز و تجلی‌ چند شكلی‌ ساختمانDNA ‌ ژنهاست.
▪ نشانگرهای‌ دی- ان‌ - آ تفاوت‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با نشانگرهای‌ پروتئینی‌ و موفولوژیك‌ داشته‌و دارای‌ مزایای‌ بشرح‌ زیر می‌باشد:
۱) دقت‌ و سهولت‌ تعقیب‌ آنها
۲) امكان‌ بكارگیری‌ آنها در مراحل‌ اولیه‌ زندگی‌ دام‌
۳) فراوانی‌ فوق‌العاده‌ این‌ نشانگرها
۴) امكان‌ استفاده‌ برنامه‌های‌ كامپیوتری‌ چونGene Runner,Amplify,Oligo,DANsis ‌ برای‌تجزیه‌ و تحلیل‌ نتایج.
۵) عدم‌ تاءثیرپذیری‌ از شرایط‌ داخلی‌ و خارجی‌ موجود
۶) همبارز بودن‌ اكثر این‌ نشانگرها

آرش جوانمرد

منبع : پارس بیولوژی

مطالب مرتبط

چه مقدار شیر شما می‌بایست به گوساله‌های جوان بدهید؟


چه مقدار شیر شما می‌بایست به گوساله‌های جوان بدهید؟
امروزه خوراک دهی به گوساله‌ها یکی از مهمترین موضوعات بحث می‌باشد و تئوری‌های بسیاری نیز ارائه گردیده است. هدف ما کمک به شما در فهم احتیاجات غذایی گوساله و کاهش اثرات ناشی از کمی خواراک دریافت شده می‌باشد. رشد گوساله به عوامل زیادی بستگی دارد اما مهمترین این عوامل مصرف روزانه انرژی و پروتئین می‌باشد. میزان نیاز به انرژی و پروتئین از دو بخش عمده بنام رشد و نگهداری ناشی می‌شود. اعمال بدن مانند گرمای مطلوب بدن صرف می‌شود که این مقدار با اندازه بدن متناسب است گوساله‌های بزرگتر انرژی و پروتئین بیشتری نیاز دارند. احتیاجات در سطح رشد جهت ساخت بافت‌های بدن صرف می‌شود. نکته مهم در اینجا این است که خوراک ارائه شده ابتدا نگهداری مصرف می‌شود و مازاد خوراک جهت رشد و تولید مصرف می‌شود.
اغلب سطح مصرف انرژی عامل محدود کننده رشد می‌باشد. اگر گوساله‌ای بیش از مقدار مورد نیاز جهت نگهداری پروتئین دریافت کند, پروتئین اضافی سطح نگهداری را جهت تولید بافت‌های قابل مصرف جهت بافت‌های بدن را نخواهد داشت. بنابراین جیره‌های غذایی می‌بایست جهت رشد انرژی و پروتئین کافی داشته باشند. جیره‌های حاوی نسبت ناصحیح از انرژی و پروتئین رشد را دچار اختلال می‌کنند. مواد مغزی تأمین شده در خوراک مایع و در دانه موجود در خوراک استارتر مصرف این دو و چگونگی این دو بطور بالقوه می‌توانند روی رشد مؤثر باشند.
● تفاوت در احتیاجات گوساله.
اگر ما بطور روزانه خوراکی حاوی مقدار معینی انرژی قابل متابولیسم (ME) به گوساله بدهیم که هر پوند رشد یکسانی را برای تمام گوساله نداریم چون اندازه بدن آنها متفاوت می‌باشد. اگر ما میانگینی از احتیاجات تمام گوساله‌ها را در نظر بگیریم و بر آن اساس خوراک دهی نمائیم مسلماً بعضی از گوساله‌ها بیشتر از سطح نگهداری و بعضی پایین تر از آن خوراک دریافت می‌کنند. اگر گوساله‌های ذکر شده بیش از ۱ پوند شیر خشک جهت تأمین احتیاجات خود در روز نیاز دارند. ولی با توجه به وجود ۲۰ درصد پروتئین و ۲۰ درصد چربی در شیر جایگزین انرژی و پروتئین آنها تأمین شده است.
انرژی مازاد جهت رشد مصرف می‌گردد. بسیاری از کمپانی‌های تولید کننده شیر جایگزین اکنون وجود پروتئین نگهداری فراهم می‌کند که جهت تسریع رشد مفید می‌باشد. این پروتئین زیاد برای ساخت بافت بدن مصرف می‌شود نه برای بافت چربی. برای رسیدن به این رشد گوساله‌ها می‌بایست بیش از شیر جایگزین پیشنهادی تغذیه شوند.
● احتیاج پروتئین جهت رشد.
گوساله‌هایی که شیر جایگزین حاوی میزان بیشتری پروئین را دریافت می‌کنند می‌بایست جهت افزایش وزن روزانه بهتر در دوره بعدی ماده خشک بیشتری دریافت نمایند. اگر ماده خشک مصرفی روزانه زیاد نشود پروتئین مازاد هدر می‌رود زیرا انرژی اولین عامل محدود کننده می‌باشد. بنابراین میزان خوراک گوساله می‌بایست سطح رشد مطلوب وی را تأمین نماید تا نسبت صحیحی از پروتئین و انرژی در خوراک موجود باشد. پروتئین بیشتر و یا خوراک دهی با ماده خشک بهتر بپردازیم ولی ممکن است که سن اولین زایش را در اثر این نوع خوراک دهی کاهش دهیم.
همچنین در چنین حالتی که گاوها پروتئین بیشتری برای رشد بهتر دریافت می‌کنند مدیریت بهتری باید اعمال گردد تا سلامت گوساله تأمین شود. اگر چه دانه غلات باعث کاهش فعالیت شکمبه در ابتدای زندگی می‌گردند که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
پایه خوراک مورد نیاز گوساله در شکل ۲ نشان داده شده است. برای رسیدن گوساله‌ها به وزن ۱۰۰ پوند شیر جایگزین حاوی ۲۰ درصد پروتئین بطور استاندارد به مقدار ۱/۲۳ پوند در روز برای هر گوساله در نظر گرفته شده است که افزایش وزن روزانه‌ای معادل ۷۵/۰ پوند را اعمال می‌کند این جیره کافی و معمول است چنانچه گوساله بتواند بیش از ۱ پوند در روز بخورد آمادگی دریافت خوراک خشک را خواهد داشت.
این مثال دانستن وزن بدن واقعی هر گوساله را تأکید می‌نماید. داشتن وزن تولد کم و ندادن خوراک به مقدار کافی به گوساله در چند هفته اول زندگی رشد او را در مراحل بعدی زندگی مختل می‌نماید. به عبارت دیگر خوراک دهی بیش از نیاز باعث تجمع چربی در بدن تلیسه‌ها می‌شود.توصیه‌ها بر این است که خوراک مایع به اندازه ۱۲% وزن بدن گوساله ارائه شود. گوساله‌ای که به وزن ۱۰۰ پوند می‌رسد می‌بایست ۱۲ پوند شیر (خوراک مایع) در روز دریافت نماید. بیاد داشته باشید که اگر گوساله‌ای بدون توجه به وزن, خوراک دریافت می‌کنند تعدادی زیر سطح مورد نیاز و تعدادی نیز فراتر از آن تغذیه می‌شوند.
درمانهای وجود تنش, مانند دورهای سرمای پیاپی, غلظت مواد مغذی بخصوص انرژی‌ها بایست افزایش پیدا کند. آسانترین راه رسیدن به این هدف خوراک دادن به گوساله‌ها به همراه دانه غلات تازه است. روش دیگر دادن جایگزین شیر با درصد چربی یا انرژی بیشتر و یا افزایش مقدار شیر در روز به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد که گوساله را برای گذران دوره سرما حفظ می‌کند. بیش از ۷۰ درصد گوساله‌های شیری در ایالات متحده شیر جایگزین را به مقدار بیشتر دریافت می‌کنند. میزان بار میکروبی و قیمت شیر جایگزین در انتخاب آن بسیار مؤثر است. جایگزین شیر و یا سایر مواد مشابه می‌بایست حاوی مواد مختلفی جهت تأمین نیاز گوساله باشند. افزودنی‌ها شامل, ویتامین‌ها, آنتی بیوتیک‌ها, ممانعت کننده از فعالیت کوکسی‌ها و پروبیوتیک, الیگو ساکاروئید در شیر جایگزین تأمین می‌شوند.
بطور معمول درصد پروتئین موجود در شیر جایگزین ۲۸-۲۰ درصد می‌باشد. که در حالت عادی بین ۲۲-۲۰ درصد می‌باشد. چربی خام بین ۲۲-۱۰ درصد است که میزان معمول آن ۲۰-۱۵ درصد A , D وE و عناصر کم مصرف می‌باشد. هر شیر جایگزین با توجه به هدف سازنده افزایش وزن روزانه خاصی را ایجاد می‌کند و همینطور می‌بایست مقدار خاصی از آن را نیز ارائه داده. انتخاب جایگزین شیر برای رسیدن به رشد و افزایش وزن مطلوب ما بسیار اهمیت دارد. عمدتاً برنامه‌های خوراک دهی با مواد مایع جهت محدود سازی مصرف خوراک مایع و رسیدن به مصرف ماده خشک طرح ریزی شده‌اند. در انتخاب نوع برنامه تغذیه قیمت خوراک مایع و افزایش وزن سریع‌تر و قیمت آن برای هر کیلوگرم می‌بایست بررسی شود. همچنین می‌بایست اثرات بعدی خوراک دهی با سطح بالاتر انرژی و پروتئین را بررسی کنیم.

وبگردی
"دختر خیابان انقلاب" و 4 نکته درباره پاسخ پلیس
"دختر خیابان انقلاب" و 4 نکته درباره پاسخ پلیس - این ماده نه درباره بدحجابی یا تشویق به بدحجابی که مشخصاً درباره دایر کردن مرکز فحشا است و رکن مادی جرم ماده مذکور، دایر کردن مرکز فساد و فحشاست.
امروزجلوی ماایستاد،درآینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد
امروزجلوی ماایستاد،درآینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد - خاطره فرزند آیت الله فاضل لنکرانی: " پدر خطاب به آیت الله جنتی در خصوص احمدی نژاد گفت: من نیستم، شما هستید، امروز جلوی ما ایستاد، در آینده جلوی آقای خامنه ای می ایستد و تمام زحمات آقای خمینی را بر باد خواهد داد"
حیدری هم جرات انتقاد پیدا کرد !
حیدری هم جرات انتقاد پیدا کرد ! - صراحت مرتضی حیدری، مجری برنامه پایش درباره پشت پرده طولانی بودن مراحل صدور مجوزهای کسب و کار
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری
استحاله! / بررسی نامه احمدی‌نژاد به رهبری - دگرديسي‌هاي فراواني در ايران صورت گرفته‌است؛ اصولگرايان اصلاح‌طلب شده‌اند، تحول‌طلبان محافظه‌كار شده‌اند، مسئولان پاسخ ناكارآمدي‌هاي خود را از مردم مي‌خواهند و در تازه‌ترين نوع اين استحاله‌ها فردي كه بسياري مدعي هستند او برآمده از مهندسي انتخابات است با ارسال نامه به رهبرمعظم انقلاب درخواست برگزاري انتخاباتي آزاد، زودهنگام و به دور از مهندسي كرده‌است! محموداحمدي‌نژاد همان پديده خانمان براندازي كه براي…
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز
مصاحبه دختری که با ریش به «آزادی» رفت با یورونیوز - فیلم - زهرا خوش نواز در گفتوگو با یورونیوز از مراحلی که برای آماده سازی ظاهرش طی کرد تا با چهره‌ای متفاوت وارد استادیوم شود گفت. او می‌گوید: «زمانی که از تونل گذر کردم و وارد ورزشگاه شدم و چشمانم به چمن ورزشگاه افتاد گریه‌ام گرفت.»
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش
بار دیگر زیر گرفتن ماموران پلیس با ماشین سواری توسط دراویش - باز هم زیر گرفتن ماموران امنیتی و نیروی انتظامی توسط یک ماشین دیگر سواری توسط اراذل خیابان گلستان هفتم
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران
حمله با اتوبوس به مأموران پلیس در پاسداران - کی از دراویش گنابادی با اتوبوس به مردم و مأموران پلیس در خیابان پاسداران تهران / گفته میشود تعداد شهدای ناجا در حمله آشوبگران فرقه ضاله گنابادی و حامیان نورعلی تابنده به ۴ تن رسیده است.
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای
لحظه مواجهه وزیر راه با خانواده قربانیان سانحه هواپیمای - به دنبال سقوط هواپیمای تهران-یاسوج ویدیو لحظه مواجه خانواده های جانباختگان را با وزیر مشاهده می کنید.
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو
حمله با چاقو به یک راننده سر پارک خودرو - تصاویری دردناک از حمله مرد موتور سوار با چاقو به یک مرد راننده در حضور همسر و فرزندش در شهرستان داراب استان فارس را در ویدئوی زیر می بینید. به نظر میرسد این اتفاق در پی جرو بحثی بر سر پارک کردن وسایل نقلیه روی داده است!
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد !
بدل ایرانی آنجلینا جولی رونمایی شد ! - شب گذشته مراسم اکران فیلم بلوک 9 خروجی 2 به کارگردانی علیرضا امینی و تهیه کنندگی محمدرضا شریفی نیا و نیز فیلم شاخ کرگدن در پردیس سینمایی ملت برگزار گردید.
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه
اظهارات جنجالی احمدی نژاد در مقابل دادگاه - سخنرانی پرحاشیه احمدی نژاد در مقابل دادگاه بقایی
    همچنان دوست بمانید
    هدف مهم در برقراری ارتباط بین زوجین این است که با مرور زمان رابطه دوستانه آنها دچار اختلال نشود با گذشت زمان، زندگی زوج جوان نیز پیچیده تر می شود و اگر روابط زوجین بر پایه مستحکمی …