جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶ / Friday, 19 January, 2018

هورمون سیتوکینین


هورمون سیتوکینین
کشف سیتوکینین در سال ۱۹۶۵ موجب شد که گروه بسیار مهمی از تنظیم کننده‌های رشد به نام سیتوکینینها مورد توجه قرار گیرد کشف قطعی سیتوکینینها در ۱۹۵۵ وقتی صورت گرفت که میلر و اکوگ در دانشگاه و سیکونزین ماده‌ای به نام کینیتین را از یک نمونه اوتوکلاو شده DNA اسپرم شاه ماهی جدا نمودند و نشان دادند که این ماده در افزایش میتوز بافت کال توتون در شرایط آزمایشگاهی خیلی موثر است.
هابرلند در ۱۹۱۳ گزارش داده بوده که مواد انتشار یافته از بافت آبکشی می‌تواند تقسیم یاخته‌ای را در بافت پارانشیم غده‌های سیب زمینی القا کند با تکرار آزمایشهای هابرلند و ژابلوسنکی و اسکوگ در سال ۱۹۵۴ نشان دادند که یک قطعه از بافت آوندی کشف داده شده در روی بافت مغز توتون می‌تواند موجب تقسیم یاخته‌ها مغزی که قبلا به هیچ وجه تقسیم نمی‌شدند گردد. این مشاهدات به یکسری تحقیقات در جهت یافتن مواد خالصی که بتوانند تقسیم یاخته‌ای را بطور مشابه با ماده یا مواد ناشناخته موجود در بافت آوندی القا نمایند انجامید.
● جداسازی کینیتین و جستجو برای یافتن سایر سیتوکینینهای طبیعی
اسکوگ و همکارانش قبلا پی برده بودند که آدنین دارای فعالیت کمی در ایجاد تقسیم یاخته‌ای در بافت توتون است و به این موضوع اندیشیده بود که احتمالا اسیدهای نوکلئیک در فعالیت زیستی ، تحریک ناشناخته‌ای دارند. امروزه معلوم شده است کینتین یک ترکیب مصنوعی است در گیاه وجود ندارد ولی به هر حال این ترکیب خاصیت تحریک کنندگی تقسیم یاخته را داراست و بدین ترتیب پژوهش برای ترکیبات کینتین مانند طبیعی موجود در گیاهان یعنی سیتوکینینها شدیدتر شد.
● کشف سیتوکینینهای طبیعی
اولین جداسازی یک سیتوکینین طبیعی توسط لقاح از بخش میوه اوکلنونیوزلند و میلر از داشنگاه ایندیانا در حدود سال ۱۹۶۳ بطور همزمان انجام شد لتام در یک سمپوزیوم گزارشی ارائه کرد که در آن اعلام کرد سیتوکینین طبیعی در شکل متبلور از دانه‌های نارس ذرت جدا کرده است و آنرا زآتین نامید. زآتین مانند کینتین ، آدنین جانشین شده است که ساختمان آن ۶- (ترانس- گاما- هیدروکسی متیل-گاما- متیل آلیل) آمینوپورین است. زنجیره جانبی آن ساختاری ترپنی دارد و در تعداد زیادی از دانه‌ها یا میوه‌ها مانند آلو و نخود و عصاره ریشه‌ای آفتابگردان وجود دارد.
زآتین فعال‌ترین و فروان‌ترین سیتوکینینها باشد. بعد از کشف زآتین ، سیتوکینینهای متعدد دیگری از منابع مختلف جدا و ساختمان شیمیایی آنها مشخص گردید. تمام سیتوکینینهای طبیعی مشتقات ایزوپنتنیل آدنین (دی متیل آلیل آدنین) می‌باشند. سیتوکینینها در زنجیره‌های بعضی از tRNA نیز یافت می‌شوند که با هیدرولیز جدا می‌شوند. سیتوکینینها در همه گیاهان دانه‌دار و احتمالا در تمام قلمرو گیاهان وجود دارد.
● بیوسنتز سیتوکینینها
بیوسنتز سیتوکینینها در گیاهان دانه‌دار عموما در بافتها و مکانهایی که مریستمی یا هنوز دارای پتانسیل رشد هستند صورت می‌گیرد. از ویژگیهای جالب سیتوکینینها این است که ظاهرا در ریشه‌ها سنتز می‌شوند و بطور راس‌گرا در شاخه‌ها انتقال می‌یابند. زیرا سیتوکینینها به مقدار زیادی در شیره خام یافت شده‌اند. این انتقال به طرف راس سیتوکینینها در بافت آوندی ، در پدیده تسلط انتهایی دخالت می‌کند. ریشه محل عمده ، اما نه تنها محل بیوسنتز سیتوکینین است. کامبیوم و احتمالا تمام بافتهای تقسیم شونده بطور فعال مسئول سنتز سیتوکینینها می‌باشند.
● بعضی اثرات فیزیولوژیکی سیتوکینینها در گیاهان دانه‌دار
سیتوکینینها در تنظیم گام به گام مراحل اوتنوژنی گیاهان دانه‌دار دخالت دارند از جمله:
▪ اثرات اکسین و سیتوکینین در شکل‌زایی بافت کال توتون
اسکوگ طی آزمایشی به خوبی یک اثر متقابل ظریف و کمی را بین اکسین و سیتوکینین در کنترل تشکیل جوانه و ریشه از بافت مغز ساقه توتون در محیط کشت با مدرک اثبات کردند. اینها نشان دادند که با یک ترکیب خاص از غلظتهای اکسین و کینیتین ، بافهتای مغز به صورت کال نسبتا تمایز نیافته رشد می‌کنند با وجود این با نسبتهای مختلف اکسین به کینتین توانستند بطور موفقی موجب تشکیل جوانه یا ریشه‌ها از بافتهای مغز در محیط کشت شوند. نسبتهای سیتوکینین به اکسین بالا برای تشکیل جوانه و نسبتهای سیتوکینین به اکسین کم برای تشکیل ریشه مناسب بودند.
▪ اثرات سیتوکینین در رشد و پیری
در گیاهان یکساله که چرخه زندگی در خاتمه یک فصل رویشی پایان می‌یابد پیری در کل گیاه مشاهده می‌شود. در گونه‌های چند ساله در انتهای یک فصل رویشی ، بخش هوایی گیاه پیر شده، می‌میرد اما سیستم زیر زمینی زنده می‌ماند. پیری یکساله و ریزش برگها در بسیاری از گیاهان چوبی چند ساله مشاهده می‌گردد.
پیری و مرگ معمولا از بخش قاعده‌ای به راس‌گرایی در یک شاخه پیش می‌رود تغییرات بیوشیمیایی که همزمان با پیری در برگها رخ می‌دهد بطور جامعی مشخص شده‌اند مهمترین تغییرات شیمیایی در پیری کاهش در پروتئین و اسیدهای نوکلئیک و زردی غیر قابل برگشت در نتیجه از بین رفتن کلروفیل است. اگر تمام برگهای جدا شده در زمان قطع کاملا جوان باشند سیتوکینین بطور محسوس رشد را تحریک می‌کند.
▪ اثرات سیتوکینینها و اکسینها در تسلط راسی
تسلط راسی به بازدارندگی از رشد جوانه‌های جانبی زیرین توسط رشد انتهایی شاخه اطلاق می‌شود. مکانیسم تسلط راسی خود شناخته نشده است. این پدیده یک آنتاگونیسم بین سیتوکینینها و اکسینها را در بردارد. اکسین تولید شده در راس شاخه و انتقال یافته به پائین از آزادی جوانه‌ها از تسلط راسی جلوگیری به عمل می‌آورد و این عمل اکسینها با سیتوکینینها که بعضی در خود جوانه‌های جانبی مهار شده سنتز می‌شوند و بعضی دیگر در نزدیک جوانه در شیره خام انتقال می‌یابد مزیت دارد.
کاربرد سیتوکینین مستقیما در جوانه‌های جانبی مهار شده موجب آزادی از بازدارندگی می‌شود. همبستگی مستقیم اثرات سیتوکینین و اکسین در مهار جوانه جانبی و رهایی از آن به خوبی اثرات این دو هورمون را در تمایز بافتهای آوندی بین جوانه‌های محوری و استوانه مرکزی اولیه محور اصلی شاخه به اثبات می‌رساند. به کار بردن اکسین روی شاخه بدون راس از تشکیل ارتباطات آوندی جلوگیری می‌کند و کاربرد موضعی سیتوکینین در جوانه جانبی تمایز طرحهای آوندی را افزایش می‌دهد.
● فعالیت هورمونی سیتوکینینهای آزاد
در مورد این نظر که سیتوکینینهای آزاد مستقلا بدون اتصال مستقیم با tRNA دارای فعالیت بیولوژیکی هستند امروزه ثابت شده است به این ترتیب که هورمون ابتدا به بعضی گیرنده‌ها با پیوندهای هیدروژنی یا یونی اتصال می‌یابد و به نظر می‌رسد که گیرنده بطور عادی یک پروتئین آلوستریک باشد که در نتیجه اتصال هورمون می‌تواند در اثر تغییر گیرنده یا یک کمپلکس گیرنده هورمون عمل هورمون را منجر گردد.
● انتقال سیتوکینینها
در خصوص انتقال سیتوکینینها تا حدودی تناقص وجود دارد. از یک طرف اطلاعات فراوانی وجود دارد که وقتی سیتوکینینهای خارجی در برگها ، ساقه‌ها جوانه‌ها بکار می‌روند بطور قابل ملاحظه‌ای حرکت جزئی ، اگر باشد از محل مزبور نشان می‌دهند. با وجود این از طرف دیگر ثابت شده است که شیره خام و شیره پرورده به خوبی دارای سیتوکینین هستند. سیتوکینینها بطور طبیعی درشیره پرورده ، مخصوصا به صورت گلوکوزیدها وجود دارد.
احتمالا این مشاهدات ، به ظاهر مغایر واقعا غیر قابل تطبیق نیستند. سیتوکینینها در بافتهای آوندی حرکتی غیر فعال را با سایر محلولها در مطابقت صریح وابستگیهای منبع به مصرف نشان می‌دهند. مصرف کننده عمده برای سیتوکینینها بخشهای مریستمی یا دارای پتانسیل رویشی مثل برگهای جوان ، جوانه‌ها ، میانگره‌های جوان ، دانه‌های در حال نمو و میوه‌ها می‌باشند.


مطالب مرتبط

بسته پیشنهادی آب، کشاورزی و منابع طبیعی ـ بخش چهارم


بسته پیشنهادی آب، کشاورزی و منابع طبیعی ـ بخش چهارم
۳) تحلیل وضع موجود و مشکلات:
۱ ـ ۳) تحلیل وضع موجود:
خودکفایی در تولید محصولات اساسی همواره یکی از جهت‌گیری‌های اصلی توسعه بخش کشاورزی در راستای ارتقای امنیت غذایی بوده است. تمامی تدابیر و تمهیدات برنامه‌ای در زمینه‌های مختلف مانند آب و خاک، مکانیزاسیون، تحقیقات،‌ آموزش و ترویج و سایر موارد به منظور ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه تولید در بخش اتخاذ می‌شود و عملکرد آنها در میزان تولیدات کشاروزی بخش عینیت پیدا می‌نماید.
در اجرای بند " و " ماده ۱۰۹ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر " افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تامین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه‌های روغنی، زیتون و محصولات باغی " تولید محصولات کشاورزی اعم از محصولات زراعی، باغی، دام و طیور و آبزیان از ۸/۶۵ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به ۶/۱۰۱ میلیون تن در سال ۱۳۸۶ افزایش یافت که بیانگر متوسط نرخ رشد سالیانه ۴/۶ درصد می‌باشد.
تولید محصولات زراعی طی سال‌های ۸۶ ۱۳ـ ۱۳۷۹ از ۷/۴۴ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به ۴/۷۳ میلیون تن در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است که حاکی از متوسط نرخ رشد سالیانه۳/۷ درصد می‌باشد.
تولید محصولات باغی طی سال‌های ۸۶ ۱۳ـ ۱۳۷۹ از ۹/۱۲ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به ۳/۱۶ میلیون تن در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است که نشان دهنده متوسط نرخ رشد سالیانه ۴/۳ درصدمی‌باشد.
تولید محصولات دام و طیور طی سال‌های ۸۶ ۱۳ـ ۱۳۷۹ از ۸/۷ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به ۴/۱۱ میلیون تن در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است که بیانگر متوسط نرخ رشد سالیانه ۶/۵ درصد می‌باشد.
تولید شیلات و آبزیان طی سال‌های ۸۶ ۱۳ـ ۱۳۷۹ از ۴۲۵ هزار تن در سال ۱۳۷۹ به ۵۶۲ هزار تن در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است که حاکی از متوسط نرخ رشد سالیانه ۴/۶ درصد می‌باشد.
طی سال‌های ۸۶ ۱۳ـ ۱۳۷۹ تولید دانه‌های روغنی از ۲۴۷ هزار تن در سال ۱۳۷۹ به ۶۲۸ هزار تن در سال ۱۳۸۶ با متوسط نرخ رشد سالیانه ۳/۱۴ درصد و زیتون از ۳۵ هزار تن در سال ۱۳۷۹ به ۶۶ هزار تن در سال ۱۳۸۶ با متوسط نرخ سالیانه ۵/۹ درصد افزایش یافته است.
طی این دوره جمعیت کشور از ۹/۶۳ میلیون نفر به ۵/۷۱ میلیون نفر در سال ۱۳۸۶ افزایش یافت. بخش کشاورزی توانسته است در این دوره سرانه تولید محصولات کشاورزی را از ۱۰۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۷۹ به ۱۴۲۲ کیلوگرم در سال ۱۳۸۶ افزایش دهد که نشان دهنده متوسط نرخ رشد سالیانه ۷/۴ درصد می‌باشد.
۲ ـ ۳) نقاط قوت:
۱) تنوع اقلیمی و گستردگی عرصه فعالیت‌های بخش کشاورزی
۲) منابع غنی ژنتیکی و گونه‌های گیاهی، دامی و آبزی
۳) اراضی مستعد برای توسعه کشاورزی
۴) پتانسیل استفاده از منابع طبیعی کشور در بخش‌هایی مانند گیاهان دارویی، صنعتی، خوراکی و تولید علوفه
۵) امکانات مطالعاتی، تحقیقاتی، پژوهشی، آموزشی و ترویجی در بخش کشاورزی
۶) تجربه و دانش بومی در بخش کشاورزی
۷) مزیت نسبی تولید محصولات باغبانی و کشت‌های ارگانیک، گلخانه‌ای و کشت دوم
۸) توانمندی تشخیص و کنترل بیماری‌های دامی و گیاهی
۹) وجود شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی و تولیدی و تشکل‌های بخش کشاورزی در سراسر کشور
۱۰) ظرفیت‌های مناسب به منظور توسعه دامپروری و شیلات
۱۱) وجود سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در دامداری‌های صنعتی و امکان ایجاد ظرفیت‌های جدید
۳ ـ ۳) نقاط ضعف:
۱) کمبود آمار و منابع اطلاعاتی صحیح، منسجم و به هنگام در خصوص منابع پایه و تولیدات در بخش کشاورزی
۲) فقدان نقشه‌های کاداستر در بخش کشاورزی
۳) پایین بودن آگاهی‌های زیست محیطی و دانش فنی بهره‌برداران و تولید‌کنندگان بخش کشاورزی و ترکیب نامناسب نیروی انسانی
۴) خارج شدن سطح قابل توجهی از عرصه‌های منابع طبیعی از مالکیت دولت
۵) فرسایش شدید خاک در حوزه‌های آبخیز و افزایش روند رسوب‌گذاری در مخازن سدهای کشور
۶) افزایش روند بیابان‌زایی و کاهش توان بیولوژیک
۷) تعارض، توازی و ناکارآمدی برخی از قوانین و مقررات موجود و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین حفاظت از منابع طبیعی و منابع پایه در بخش کشاورزی
۸) بهره‌برداری بی‌رویه و تخریب جنگل‌ها و مراتع
۹) پایین بودن راندمان آبیاری و بهره‌وری پایین از منابع آب و خاک
۱۰) عدم تعادل سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های تامین آب با مصارف آب
۱۱) محدودیت منابع آبی کشور به تناسب ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود برای توسعه بخش کشاورزی
۱۲) پایین بودن میزان بهره‌وری و راندمان تولید و عملکرد محصولات کشاورزی
۱۳) وجود ضایعات بالای محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید
۱۴) فقدان ساز و کارهای هدایت برنامه جامع کشت سالانه کشور
۱۵) بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبزیان و ضعف حفاظت از منابع دریایی
۱۶) کمبود استانداردهای کیفی و ضوابط و معیارهای فنی
۱۷) کمبود تحقیقات کاربردی در فعالیت‌های بخش کشاورزی
۱۸) فقدان ارتباط لازم بین تحقیقات کاربردی موردنیاز و فرآیندهای اجرایی
۱۹) پایین بودن بهره‌وری در استفاده از نهاده‌ها و عوامل تولید در بخش کشاورزی
۲۰) کمبود ماشین‌های تخصصی مورد نیاز در بخش کشاورزی
۲۱) نارسایی در ارائه خدمات بیمه‌ای در بخش کشاورزی
۲۲) پایین بودن ارزش صادراتی محصولاتی بخش کشاورزی
۲۳) کارآمدی پایین تشکل‌های بخش کشاورزی
۲۴) ضعف جایگاه نظارت و ارزیابی در فرآیند اجرای برنامه
۲۵) کمبود ظرفیت‌های نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی درمناطق عمده تولید
۲۶) کمبود ظرفیت‌های نگهداری و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی درمناطق عمده تولید
۲۷) فرسوده بودن ماشین‌ها و ادوات کشاورزی و تجهیز آبیاری
۲۸) تکنولوژی نامناسب و فرسوده بودن ماشین‌آلات صنایع تبدیلی و تکمیلی و نگهداری
۲۹) کمبود متخصص و مشکلات جذب متخصصین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۴ ـ ۳) فرصت‌ها:
۱) افزایش تقاضا برای محصولات بخش کشاورزی
۲) امکان استفاده از آب‌های غیرمتعارف در بخش کشاورزی
۳) امکان صدور خدمات فنی و مهندسی آب و خاک
۴) امکان افزایش آبزی‌پروری و صید در آب‌های جنوب و بین‌المللی
۵) امکان افزایش تولید و عملکرد در محصولات کشاورزی
۶) امکان افزایش ارزش محصولات کشاورزی از طریق بهبود کیفیت و فرآوری مناسب
۷) وجود تعداد قابل توجه دانش‌آموختگان و فارغ التحصیلان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
۸) وجود ظرفیت‌های خالی و مناسب در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی
۹) فراهم بودن زمینه افزایش تولید کودهای شیمیایی، آلی، زیستی، سموم، واکسن‌های دامی و مواد بیولوژیک در داخل کشور
۱۰) امکان دستیابی به بازارهای منطقه
۵ ـ ۳) تهدیدها:
۱) کمبود و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی در کشور
۲) فقدان برنامه جامع آمایش سرزمین
۳) عدم قطعیت قانونی و تثبیت مالکیت دولت بر بخشی از اراضی ملی و دولتی
۴) عدم تناسب اعتبارات سدسازی، آبخیزداری و احداث شبکه‌های آبیاری
۵) افت کمی و کیفی منابع آبی و عدم تعادل در آبخوان‌ها
۶) افزایش فرسایش، تخریب، شوره و زه‌دار شدن اراضی در بخش کشاورزی و تداوم روند بیابانزایی در کشور
۷) افزایش بار آلودگی منابع آب و خاک کشور
۸) افزایش روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی
۹) افزایش روند خرد شدن و پراکندگی اراضی و واحدهای بهره‌برداری کشاورزی
۱۰) کمبود منابع غذایی دام و کاهش علوفه مراتع
۱۱) کاهش شدید ذخایر و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آبزیان و خطر انقراض برخی گونه‌ها
۱۲) نابسامانی بازار و وجود نوسانات شدید در بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی
۱۳) کمبود زیرساخت‌های حمل و نقل و پایانه‌های صادراتی و نگهداری محصولات کشاورزی
۱۴) عدم وجود قوانین و مقررات در جهت کنترل باقیمانده داروهای دامی و سموم در محصولات کشاورزی
۱۵) عدم توجه لازم به موازین سلامت و ایمنی محصولات کشاورزی
۱۶) کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
۱۷) ناهماهنگی سیاست‌های برون ‌بخشی با نیازهای بخش کشاورزی
۱۸) پراکنش نامناسب استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی بدون توجه به پتانسیل‌های بخش کشاورزی
۱۹) عدم توجه لازم به صنایع مورد نیاز بخش کشاورزی در برنامه توسعه صنعتی کشور
۲۰) توسعه نیافتگی روستاها و جوامع عشایری و فقدان عوامل نگه‌داشت جمعیت
۲۱) عدم کفایت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در عملیات زیربنایی آب و خاک و منابع طبیعی
۲۲) پایین بودن سهم فرآوری محصولات بخش کشاورزی
۲۳) کم توجهی دستگاه‌های اجرایی فرابخشی به امور مرتبط با ساماندهی و اسکان جامعه عشایری
۲۴) عدم حاکمیت مدیریت تقاضای آب کشاورزی
۲۵) عم تحویل حجمی آب به بهره‌برداران کشاورزی
۲۶) حضور انبوه دام و جنگل‌نشینان در جنگل‌های کشور
۲۷) وجود بهره‌برداران و دام‌ مازاد در مراتع و عرصه‌های منابع طبیعی
۲۸) قطع درخت و بوته‌کنی جهت تامین سوخت مورد نیاز روستاییان و عشایر جوامع محلی مستقر در عرصه‌های بیابانی


کلمات در حال جستجو
پاول الکساندر , استقلال و الاهلی , رند پال , مهرداد صالح , آموزش شنای کودک , مسابقات جودو کاپ اروپا , هدف قرار دادن مساجد , روستاهای خرمشهر , بورسیه های غیر قـــانـــونی , یادواره شهدای آتش نشان ,

برخی از مطالبی که کاربران هم اکنون در حال خواندن آن هستند
شرح حال و معاینه کامل بالینی چیست؟ , جدول هزینه‌های زندگی (شاخص قیمت مصرف برای الجزایری‌ها، میانگین ماهانه) , سازهای اِروفون و کوردوفون , گندم , آگاه کردن خسرو شیرین را از قصد سفر خود به سوی قیصر روم , آتاکسی (ataxia) , کرم‌های انتقال‌یافته توسط بندپایان , ای دل مکن انکار و از این کار میندیش , بنزودیازپین‌ها , چو یکی ساغر مردی ز خم یار برآرم ,

برخی منابع مهم خبری
eghtesad-pooya.com روزنامه اقتصاد پویا , plus.ir تی وی پلاس , eghtesadnews.com اقتصادنیوز , iran-newspaper.com روزنامه ایران , jamaran.ir جماران , tasnimnews.com خبرگزاری تسنیم , caffecinema.com کافه سینما , kasbokarnews.ir روزنامه کسب و کار , bartarinha.ir برترینها , jahanesanat.ir روزنامه جهان صنعت ,

وبگردی
کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه
کشتی قرآن مطلا و واقعیت جامعه - خبر «قرآن مطلا» در روزهای اخیر احساسات بسیاری را جریحه­ دار کرده است. اگربه جامعه و واقعیت ­های آن سری بزنیم چه می توانیم بگوییم؟ گیریم که قران مطلا کار درستی است. آیا با توجه به وجود فقط 100 خانوادۀ زیر فقر در جامعه، باز هم باید برخلاف سیره رسول خدا و امیرمومنان(علیهما السلام) آنان را نادیده گرفت و به کاری ازین دست پرداخت؟ در آن صورت، آیا قرآن مطلا با سیره و سنت رسول...
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس
ابعاد حقوقی جدال علی مطهری با آستان قدس - 38 شرکت که جزء بزرگترین کارتل های اقتصادی کشور هستند، متعلق به آستان قدس است. بنابراین آستان قدس کنونی، آستان قدسی نیست که حضرت امام در نامه خود از آن سخن گفته‌اند.
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها
مقایسه بودجه مراکز حوزوی با دانشگاه ها - به‌جز وزارت ارشاد، هیچ‌یک از این 40 ارگان و نهاد در قبال میلیاردها تومان بودجه‌هایی که دریافت می‌دارند پاسخگو نبوده نیستند.
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار - ویدئویی از لحظات اولیه برخورد کشتی چینی با نفتکش سانچی و انفجار
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی»
فیلم/ گریه شدید وزیر کار در گفت‌و‌گوی تلفنی با خانواده خدمه نفتکش «سانچی» - علی ربیعی وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در گفت‌وگوی تلفنی با خانواده یکی از خدمه نفتکش «سانچی» اظهار همدردی کرد.
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی
تصاویر هولناک از آخرین لحظات کشتی سانچی - توقف عملیات خنک سازی و مهار آتش در شب گذشته، موجب رسیدن آتش به مخازن سمت چپ کشتی و انفجارهای شدید صبح امروز شد که در نهایت پس از چند ساعت به غرق شدن کامل نفتکش ایرانی انجامید.
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت
عکس خواستگاری کریم انصاریفرد از دختر یونانی با زمرد گرانقیمت - رسانه های مطرح یونانی با انتشار تصاویری از رابطه عاطفی ملی پوش ایرانی باشگاه المپیاکوس با یک میلیاردر یونانی - آمریکایی پرده برداشتند و مدعی شدند این دو تصمیم خود را برای ازدواج قطعی کرده اند.
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟
چرا حداد و ولایتی بیشتر از 50 شغل دارند؟ - بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره‌های سیاسی به بی‌اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی‌گردد و علت دیگر این موضوع، اعتماد غیرمعقول به این افراد است. با این حال این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود!
فیلم نابغه ۱۰ ساله‌ طراح خودرو / قبلی هم انرژی هسته ای کشف کرده بود! - فیلم - حسین عطایی ۱۰ سال دارد و در حوزه طراحی مفهومی خودرو فعالیت می کند. او ۶ اختراع ثبت شده دارد، مدرسه نمی رود و از دو شرکت تسلا و ولوو دعوت به همکاری شده است. او مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه است. گفتگوی رضا رشیدپور با نابغه ١٠ساله طراحی خودرو را اینجا ببینید.
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت !
تست تصادف سمند در انگلیس / فقط با سرعت 50 کیلومتر در ساعت ! - تست برخورد جلوی خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت برای سمند TU5 ، توسط یکی از سازمانهای معتبر ارزیابی خودرو در انگلستان صورت گرفت.
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه
فیلم جنجالی از حجت الاسلام قاسمیان در کرمانشاه - این فیلم حواشی زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است.
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم
جنجال نیوشا ضیغمی: من اصلا ایشان را آدم حساب نمیکنم - اولین قسمت از برنامه هاردتاک کاکتوس را با صحبت های جذاب نیوشا ضیغمی در مورد خانواده و همسرش ، ماجرای صحبت های جنجالی یک هواپیما ، 8 سال احمدی نژاد و ...
    پربازدیدها