جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ / Friday, 20 October, 2017

شجریان، محمد رضا


◊  عشق داند

     1  •  تک‌نوازی

     2  •  ساز و آواز ـ درآمد ابوعطا

     3  •  ساز و آواز ـ حجاز ـ جامه‌داران ـ حجاز

     4  •  ساز و آواز ـ کرد‌بیات ـ اوج ـ اصفهانک ـ فرود

     5  •  ساز و آواز ـ دشتستانی ـ خسرو و شیرین ـ دشتستانیات

     6  •  تصنیف ـ بهاره دلکش


◊  معمای هستی

     1  •  پیش درآمد شور

     2  •  تکنوازی

     3  •  چهارمضراب

     4  •  ساز و آواز (شور، رضوی، حجاز، دوبیتی)

     5  •  تصنیف - پرند شوشتری

     6  •  تکنوازی - چهارمضرب (سلمک)

     7  •  ساز و آواز - قراچه - رضوی

     8  •  تصنیف - نگار

     9  •  نی (دشتی)

     10  •  قطعه ضربی ـ دشتی

     11  •  ساز و آواز (مثنوی دشتی)

     12  •  تصنیف چشم مست

     13  •  تصنیف پای لنگ


◊  رسوای دل

     1  •  پیش درآمد سه گاه

     2  •  درآمد سه گاه

     3  •  چهارمضراب سه گاه

     4  •  ساز و آواز

     5  •  تصنیف من از روز ازل

     6  •  قطعه ضربی و چهارمضراب مخالف

     7  •  ساز و آواز

     8  •  تصنیف قدیمی(تار زولف)

     9  •  تصنیف قدیمی (غم عشق)

     10  •  تصنیف قدیمی(دل شیدا)

     11  •  برگردان تصنیف(دل شیدا)


◊  زمستان است

     1  •  شروع

     2  •  معرفی

     3  •  اولین حرکت

     4  •  آواز

     5  •  بیداد

     6  •  عراق

     7  •  داد

     8  •  شوشتری-همایون-داد و بیداد


◊  دستان

     1  •  قطره چکد

     2  •  آواز ـ فرامد چهارگاه ـ مویه ـ حصار

     3  •  آواز- حصار- فرود- پهلوی- جامه داران- فرود

     4  •  آواز- مخلف- فرود- منصوری- فرود

     5  •  دخترک ژولیده

     6  •  آواز- بزرگ و مثنوی مخلف

     7  •  آواز- بزرگ- مثنوی سه گاه

     8  •  تصنیف- صبح است ساقی


◊  جام تهی (پر کن پیاله را)

     1  •  جام تهی(ماهور)

     2  •  رپسودی برای سنتور و ارکستر

     3  •  رپسودی برای تار و ارکستر

     4  •  در کوچه‌سار شب


◊  بی تو بسر نمی‌شود

     1  •  درامد

     2  •  ساز و ز آواز بی همگان

     3  •  ساز و آواز نهفت

     4  •  تصنیف با من صنما (مولوی)

     5  •  ضربی

     6  •  چهار مضراب

     7  •  ساز و آواز ره میخانه

     8  •  چندان که گفتم (حافظ)

     9  •  ضربی بیات ـ کرد و تصنیف دل دیوانه

     10  •  فرود

     11  •  آواز مثنوی چون تو جانان منی

     12  •  تصنیف بی همگان (مولوی)


◊  پیوند مهر

     1  •  تک نوازی تار، شور

     2  •  ضربی، شور

     3  •  ساز و آواز، درآمد (عاشق کش)

     4  •  ضربی، سلمک

     5  •  ساز و آواز

     6  •  چهار مضراب، ابو عطا

     7  •  ضربی، ای ساربان

     8  •  ساز و آواز

     9  •  ضربی، بگذار تا بگریم


◊  فریاد

     1  •  مقدمه راست پنجگاه

     2  •  آواز راست پنجگاه

     3  •  ضربی نغمه

     4  •  ادامه آواز - راست پنجگاه

     5  •  تصنیف - سمن بویان

     6  •  ساز و آواز- نیریز- عراق- دشتی

     7  •  چهار مضراب- دشتی

     8  •  تصنیف ـ فریاد

     9  •  ساز و آوازـ ابو‌عطا

     10  •  تصنیف ـ چهره به چهره

     11  •  چهار مضراب ابو‌عطاـ آواز

     12  •  هم آوازی ـ شوشتری

     13  •  تصنیف ـ یار دلنواز

     14  •  مقدم ترکمن

     15  •  قطعه ترکمن ـ آواز فریاد

     16  •  فرود به راست پنجگاه

     17  •  تصنیف ـ بوسه‌های باران


◊  خزان

     1  •  هزار دستان به چمن

     2  •  به یاد داری ماه من

     3  •  باد صبا

     4  •  خسته پر

     5  •  ای کبوتر

     6  •  باد خزان

     7  •  اشک مهتاب

     8  •  چشم نرگس

     9  •  چهره به چهره


◊  آهنگ وفا

     1  •  پیش درآمد

     2  •  سولو تار

     3  •  تصنیف شب وصل

     4  •  ساز و آواز

     5  •  ساز و آواز

     6  •  سولو تنبک

     7  •  تصنیف

     8  •  سولو بربت

     9  •  ساز و آواز

     10  •  تصنیف

     11  •  سولو تار

     12  •  ساز و آواز

     13  •  تصنیف

     14  •  رنگ شهرآشوب


◊  پیام نسیم

     1  •  پیش‌درآمد

     2  •  آوازـ درآمد ابوعطاــ حجازـ فرود به ابوعطا

     3  •  تصنیف ـ پیام نسیم

     4  •  آوازـ درآمد کردبیات

     5  •  تکنوازی نی ـ گوسفندخان

     6  •  قطعه ضربی

     7  •  آوازـ دشتستانی ـ قوچانی ـ گرماناجی ـ غم انگیزـ سارنگی

     8  •  دیلمان

     9  •  چهارمضراب ـ رقص شمشیر

     10  •  تصنیف ـ دل بردی

     11  •  تصنیف سرو خجل

     12  •  رنگ ابوعطاـ دم جنبانک


◊  یاد ایام

     1  •  پیش درآمد شور

     2  •  دونوازی تار و نی

     3  •  چهرمضراب

     4  •  آواز ـ درامد خارا ـ رضوی ـ عاشق‌کش ـ .....

     5  •  تصنیف ـ سلسله‌مو

     6  •  آواز ـ عاشق‌کش

     7  •  تصنیف ـ یاد ایام

     8  •  تکنوازی نی

     9  •  تصنیف ـ خم زلف


◊  بیاد عارف

     1  •  بیعت ترک

     2  •  پیش درآمد

     3  •  چهارمضراب

     4  •  ضربی شکسته

     5  •  مثنوی

     6  •  ضربی شکسته رنگ

     7  •  غزل


◊  بیاد پدر

     1  •  بیاد پدر ۱ ـ قسمت ۱

     2  •  بیاد پدر ۱ ـ قسمت ۲

     3  •  بیاد پدر ۲ ـ قسمت ۱

     4  •  بیاد پدر ۱ ـ قسمت ۱ (ربنا)


◊  نوا

     1  •  قطعه طلوع

     2  •  آواز ـ درآم دنوا ـ نغمه

     3  •  آواز ـ گاوشت ـ فرود ـ بیات‌رج ـ عشاق ـ قرچه

     4  •  قطعه نهفت

     5  •  آواز ـ نحفته ـ عشاق ـ روحاب ـ فرود با تحریره بسته نگار

     6  •  آواز ـ بیات‌ترک ـ گشایش ـ فرودنوا ـ روحاب

     7  •  آواز ـ سه‌گاه ـ موی ـ فرودنوا

     8  •  تصنیف ـ جان‌جانان


◊  خلوت گزیده

     1  •  تصنیف مزرعه سبز فلک

     2  •  تکنوازی سنتور

     3  •  قطعه ضربی سنتور و تنبک

     4  •  چهار مضراب سنتور و تنبک

     5  •  آواز و سنتور (درامد ـ عاشق‌کش ـ سلماک)

     6  •  آواز و نی

     7  •  تصنیف ای امان

     8  •  رنگ شور


◊  بیداد

     1  •  مقدمه

     2  •  ساز و آواز ـ بیداد ـ بیات راجه ـ عشاق ـ قراچه ـ فرود بیداد ـ ....

     3  •  سوز و گداز

     4  •  ساز و آواز ـ شوشتری ـ فرود همایون

     5  •  تصنیف ـ یادباد

     6  •  پیش‌درآمد همایون

     7  •  چهار مضراب همایون

     8  •  ساز و آواز ـ درآمد همایون ـ سگاه ـ همایون ـ چکاوک ـ بیداد

     9  •  چهار مضراب بیداد

     10  •  ساز و آواز ـ بیداد ـ بیات راجع ـ عشاق

     11  •  چهرمضراب عشاق

     12  •  ساز و آواز عشاق ـ قراچه

     13  •  ساز و آواز ـ قراچه ـ رضوی ـ حجاز ـ جامع داران ـکردبیات ابوعطا

     14  •  تصنیف ـ هلاک من


◊  جان عشاق

     1  •  پیش درآمد دشتی

     2  •  ساز و آواز ـ درآمد دشتی ـ بیات راجع

     3  •  ساز و آواز ـ عشاق ـ قراچه ـ رضوی ـ عشاق ـ فرود

     4  •  تصنیف ـ گنبد مینا

     5  •  پیش درآمد بیعت اصفهان

     6  •  چهارمضراب پیانو

     7  •  ساز و آواز ـ درآمد بیعت اصفهان ـ جامه داران ـ بوسلیک و......

     8  •  ساز و آواز ـ عشاق ـ قراچه ـ فرود عشاق ـ بوسلیک

     9  •  ساز و آواز ـ سوز گداز

     10  •  تصنیف ـ جان عشاق


◊  بوی باران

     1  •  مقدمه ـ چهارگاه

     2  •  ساز و آواز ـ مخالف

     3  •  ساز و آواز ـ زابل

     4  •  ساز و آواز ـ حصار

     5  •  ساز و آواز ـ منصوری

     6  •  ساز و آواز ـ مویه

     7  •  تصنیف ـ بوی باران

     8  •  مقدمه ـ افشاری (نوا)

     9  •  چهارمضراب ـ افشاری

     10  •  ساز و آواز ـ (پارسه خوانی)

     11  •  ساز و آواز ـ درامدعراق

     12  •  چهار مضراب ـ عراق

     13  •  ساز و آواز ـ عراق

     14  •  ساز و آواز ـ (مثنوی افشاری)

     15  •  تصنیف نای زن


◊  چهره به چهره

     1  •  قطعه نستری (ردیف نوا)

     2  •  تکنوازی و بداحه نوازی ساز در نواـ سه ضربی نوا و کرشمه نوا

     3  •  ساز و آواز ـ درآمد نوا ـ گردانیه ـ نغمه

     4  •  آواز ـ بیات راجع ـ عشاق ـ فرود نوا ـ نیشابورک ـ فرود به نوا

     5  •  قطعه ضربی ـ رنگ نوا (ردیف نوا)

     6  •  ساز و نوا ـ نهفته ـ مجلسی ـ فرود نهفته ـ به نوا

     7  •  تصنیف قدیمی نوا (چهره به چهره)

     8  •  تصنیف قدیمی (ما را همه شب)


◊  در خیال

     1  •  قطعه رود

     2  •  چهارمضراب

     3  •  دیده بیخواب

     4  •  سرگشته ـ قبله عشق

     5  •  چهارمضراب شکسته

     6  •  تصنیف در خیال


◊  آرام جان

     1  •  پیش درآمد

     2  •  درآمد افشاری

     3  •  تصنیف آرام جان

     4  •  تک نوازی جامع داران

     5  •  ساز و آواز ـ شکسته قفقاز ـ درآمد آشوری ـ جامع داران .....

     6  •  چهار مضراب عراق

     7  •  ساز و آواز ـ عراق ـ جامه داران ـ فرود افشاری ـ روحاب شور

     8  •  تصنیف ـ نه قدرت

     9  •  چهارمضراب ـ جامه داران

     10  •  ساز و آواز ـ افشاری ـ عراق

     11  •  تصنیف دوش دوش

     12  •  تصنیف تند تند

     13  •  تصنیف از کفم رها


◊  آسمان‌عشق

     1  •  پیش درآمد ـ چهارمضراب سه‌گاه

     2  •  پیش درآمد ـ چهارمضراب سه‌گاه

     3  •  ساز و آواز ـ درآمد سه‌گاه ـ زابل ـ موی ـ قراچه ـ رضوی

     4  •  تصنیف ـ می‌دانم

     5  •  چهارمضراب ـ مخالف

     6  •  ساز و آواز ـ مخالف ـ مغلوب ـ پس مخالف ـ فرود

     7  •  ساز و آواز ـ دوبیتی در سگاه ـ پهلوی ـ مغلوب ـ فرود

     8  •  تصنیف ـ آسمان عشق


◊  بهار دلکش

     1  •  شب نیشابور

     2  •  نازار دلی

     3  •  شمع و پروانه

     4  •  چهره زرد

     5  •  گل باغ آشنایی

     6  •  افتخار آفاق

     7  •  بهار دلکش

     8  •  گرایلی


◊  بهاریه

     1  •  تکنوازی تار

     2  •  چهارمضراب

     3  •  ساز و آواز (شعر حافظ)

     4  •  ادامه ساز و آواز (شعر حافظ)

     5  •  چهار مضراب

     6  •  ریتم‌های ترکیبی گوناگون و ریتم‌های زورخانه

     7  •  آواز و تنبک

     8  •  قطعاتی در همایون

     9  •  قطعاتی در همایون

     10  •  تکنوازی سنتور

     11  •  چهارمضراب همایون


◊  بت‌چین

     1  •  بته‌چین

     2  •  دل شیدا

     3  •  بیاد عارف

     4  •  ناز لیلی (نهان خانه دل)

     5  •  درواک

     6  •  خسرو خوبان

     7  •  باغ تفروج (نظر)

     8  •  ره نشین (نبوت ز رخت)

     9  •  میخانه

     10  •  صبح دم


◊  چشمه نوش

     1  •  پیش درآمد راست پنجگاه

     2  •  چهار مضراب راست پنجگاه

     3  •  ساز و آواز

     4  •  رفتم در میخانه

     5  •  آواز و چهارمضراب

     6  •  قطعه ضربی جامه داران

     7  •  ساز و آواز بیات اصفهان

     8  •  سرخوشان ـ نغمه اصفهان (فرود به راست)


◊  دل مجنون

     1  •  درآمد ـ بیات ترک

     2  •  چهارمضراب ـ بداحه

     3  •  آواز ـ درآمد ـ گوشایش ـ ابول ـ فیلی ـ دلکش ـ قراچه ـ راز

     4  •  تصنیف ـ سنما ـ غزل مولانا

     5  •  آواز افشاری ـ جامه داران ـ عراق ـ فرود به افشاری

     6  •  تصنیف ـ دل مجنون ـ مثنوی مولانا

     7  •  آواز ـ مثنوی افشاری ـ فرود مثنوی به بیات ترک

     8  •  تصنیف یعنی چه ـ غزل حافظ

     9  •  رنگ بیات ترک


◊  دود و عود

     1  •  پیش‌درآمد

     2  •  آواز

     3  •  چهارمضراب نحفته

     4  •  آواز نحفته

     5  •  تصنیف


◊  انتظار دل

     1  •  تصنیف ملکا

     2  •  دونوایی تار و تنبک

     3  •  آواز و تار (مثنوی بزرگ افشاری درآمد جامداد)

     4  •  آواز و کمانچه (عراق، فرود، روحاب)

     5  •  تصنیف از کفم رها

     6  •  رنگ افشاری


◊  گل بانگ ۱

     1  •  بته‌چین (بیعت اصفهان)

     2  •  ساز و آواز (بیعت افشاری) بته‌چین

     3  •  ز من نگرم

     4  •  عشق تو آتش جانا

     5  •  ساز و آواز


◊  گل بانگ ۲

     1  •  مبتلا ـ ماهور ـ حسن یوسف زمانی ـ بابا طاهر

     2  •  ساز و آواز (ماهور)

     3  •  ساز و آواز ـ بابا طاهر ـ مبتلا

     4  •  دولت عشق ـ دشتی ـ اصغر بهاری ـ حسن یوسف زمانی

     5  •  ساز و آواز ـ دشتی


◊  جان جان

     1  •  پیش درآمد

     2  •  درآمد و کرشمه

     3  •  چهارمضراب زنگ سنتور و بهار مست

     4  •  درآمد

     5  •  مخالف

     6  •  تصنیف


◊  خون جوانان

     1  •  از خون جوانان وطن

     2  •  سرای بی‌کسی

     3  •  امان

     4  •  همیشه در میان

     5  •  برادر بی‌قرار


◊  راست پنجگاه

     1  •  تکنوازی تار

     2  •  ضربی

     3  •  آواز و تار ـ راست ـ پروانه ـ نغمه ـ سپهر بیات عجم

     4  •  چهارمضراب تار و تنبک

     5  •  آواز (رضوی ـ فرود ـ روح افزا ـ تحریر بوسیلیک ـ سپهر)

     6  •  چهار مضراب

     7  •  ساز و آواز (طرز)

     8  •  بته‌چین

     9  •  ادامه آواز (لیلی و مجنون ـ فرود ـ نی ریز صغیر ـ کبیر)

     10  •  کار عمل راست پنجگاه


◊  راز دل

     1  •  پیش درآمد

     2  •  آواز و کمانچه

     3  •  تصنیف گریه را به مستی

     4  •  دو نوازی تار و تنبک

     5  •  آواز و تار

     6  •  آواز و سنتور

     7  •  تصنیف از خون جوانان

     8  •  رنگ دشتی


◊  رباعیات خیام

     1  •  

     2  •  

     3  •  

     4  •  

     5  •  

     6  •  

     7  •  

     8  •  

     9  •  

     10  •  

     11  •  

     12  •  

     13  •  

     14  •  

     15  •  

     16  •  

     17  •  

     18  •  

     19  •  

     20  •  

     21  •  

     22  •  

     23  •  

     24  •  

     25  •  

     26  •  

     27  •  

     28  •  

     29  •  

     30  •  


◊  سرو چمان

     1  •  پیش درآمد ماهور

     2  •  تک نوازی تار ـ درآمد ماهور

     3  •  چهارمضراب

     4  •  درآمد ماهور ـ گشایش ـ حصار ماهور ـ خاوران ـ بس

     5  •  تصنیف سرو چمن

     6  •  ساز و آواز (شکسته ـ جامع داران)

     7  •  تصنیف خاطر حزین

     8  •  ساز و آواز (دلکش ـ جامع داران ـ عراق)

     9  •  ساز و آواز (قراچی ـ پس حصار ـ فرود به ماهور)

     10  •  تصنیف بی‌همزبان (کلام جواد آذر)


◊  ساز قصه‌گو

     1  •  مقدمه سه‌گاه

     2  •  ساز و آواز ـ درآمد سه‌گاه ـ زابل

     3  •  قطعه ضربی سنتور

     4  •  ساز و آواز ـ موی

     5  •  ساز و آواز ـ مخالف ـ فرود ـ جامع داران

     6  •  تصنیف ـ ساز قصه‌گو

     7  •  رنگ ـ سگاه

     8  •  تک نوازی ستار

     9  •  قطعه‌ضربی ـ پیش‌درآمد شور

     10  •  ساز و آواز ـ درآمد شور ـ حجاز ـ اوج ـ فرود

     11  •  ساز و آواز ـ سلماک ـ قراچه ـ رضوی ـ حسینی ـ سلماک ـ فرود

     12  •  تصنیف ـ شیدای گیتی


◊  سر عشق

     1  •  ضربی ماهور (دو نوازی ستار و نی)

     2  •  تکنوازی ستار

     3  •  چهر مضراب (دو نوازی ستار و نی)

     4  •  تکنوازی نی

     5  •  ساز و آواز (در آمد ماهور ـ گشایش ـ داد ـ فیلی ـ شکسته)

     6  •  تکنوازی ستار

     7  •  ادامه ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر ـ دو بیتی)

     8  •  ضربی ماهور (غزل حافظ)

     9  •  تک نوازی ستار

     10  •  ادامه ساز و آواز (مثنوی ماهور ـ شکسته ـ عراق ـ راک)

     11  •  تصنیف عشق تو (سخته شیدا)

     12  •  چهارمضراب


◊  شب سکوت کویر

     1  •  سکوت شب

     2  •  کویر

     3  •  ساز و آواز

     4  •  شب کویر

     5  •  درنا ـ گوشهٔ خراسانی

     6  •  ساز و آواز

     7  •  بارون ـ آواز محلی ـ خراسان

     8  •  دستور ـ استاد حاج قربان

     9  •  ترقه ـ چهارمضراب ستار

     10  •  ساز و آواز

     11  •  شرنگ ـ چهار مضراب

     12  •  تصنیف ـ ای عاشقان


◊  شب وصل

     1  •  پیش درآمد

     2  •  تک نوازی تار

     3  •  چهار مضراب ماهور

     4  •  ساز و آواز

     5  •  ادامه ساز و آواز

     6  •  تصنیف شب وصال

     7  •  تکنوازی تار و چهار مضراب دلکش

     8  •  ساز و آواز هرلحظه در باران

     9  •  تصنیف شنیدم ماهی

     10  •  ساز و آواز

     11  •  تصنیف از دست محبوب

     12  •  رنگ شهر آشوب


◊  برگ سبز ۲۱۶

     1  •  ساز و آواز (ما سرخوشان مست و دل از دست داده‌ایم ـ افشاری)


◊  برگ سبز ۲۵۱

     1  •  ساز

     2  •  ساز و آواز (هواخواه توام جانا ـ ابوعطا)

     3  •  ساز و آواز (تو کمان کشیده و در کمانی ـ ابوعطا)


◊  برگ سبز ۲۵۸

     1  •  خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست


◊  برگ سبز ۲۷۱

     1  •  شب فراق که داند که تا سحر چند است


◊  گل‌های رنگارنگ ۵۷۸

     1  •  چه شد که ماه مراد از کرانه‌ای ندمید (سه‌گاه)


◊  گل‌های تازه ۳۱

     1  •  بر سر آنم که گر ز دست برآیم (ماهور)


◊  گل‌های تازه ۵۴ (شب زنده دار)

     1  •  تا کی در انتظار گذاری به زاریم (دشتی)


◊  گل‌های تازه ۶۶

     1  •  سینه مالامال درد است ای دریغا مرحمی (ابوعطا)


◊  دلشدگان

     1  •  تار و پود

     2  •  گلچهره

     3  •  مرثیه

     4  •  گلچهره

     5  •  تار و پود

     6  •  خیال

     7  •  عروسی

     8  •  ضیافت

     9  •  پیمانهٔ عشق

     10  •  دلشدگان

     11  •  تصنیف دلشدگان

     12  •  امید عشق

     13  •  رویای تنبک

     14  •  خاطره

     15  •  پاسبان حریم دل

     16  •  تصنیف امید عشق شوشتری

     17  •  اروج

     18  •  غلام چشم

     19  •  بازگشت

     20  •  مرثیه

     21  •  همدلی

     22  •  وداع

     23  •  مارش عزا

     24  •  گلچهره


◊  گل‌های تازه ۷۱

     1  •  تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی (شجریان ـ همایون)


◊  گل‌های تازه ۷۲ (مهتاب شبانگاه)

     1  •  مهتاب شبانگاه (دارم سخنی با تو گفتن نتوانم ـ بیات ترک)


◊  گل‌های تازه ۷۷ (پر کن پیاله را)

     1  •  پر کن پیاله را (ماهور)


◊  گل‌های تازه ۸۵

     1  •  ساقی بیا که یار ز رخ پرده بر گرفت (شور)


◊  گل‌های تازه ۸۷

     1  •  گلبن عشق می‌دمد ساقی گل‌عذار کو (بیات اصفهان)


◊  گل‌های تازه ۹۲

     1  •  گل‌های تازه ۹۲ ـ سه‌گاه = بهتر


◊  گل‌های تازه ۱۰۰

     1  •  گل‌های تازه ۱۰۰ (شجریان ـ کسائی ـ شهناز ـ ج. مالک ـ همایون)


◊  گل‌های تازه ۱۰۲

     1  •  تو را ندیدن ما غم نباشد (دشتی)


◊  گل‌های تازه ۱۰۳

     1  •  اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم (چهارگاه)


◊  گل‌های تازه ۱۰۴

     1  •  طفیل هستی عشقند آدمی و پری (دشتی)


◊  گل‌های تازه ۱۰۶

     1  •  سحرم دولت بیدار به بالین آمد (ماهور)


◊  گل‌های تازه ۱۰۷

     1  •  افتخار آفاق (سه‌گاه)


◊  گل‌های تازه ۱۲۱

     1  •  ساز و دکلمه

     2  •  آنان که خاک را به هنر کیمیا کنند (ماهور)


◊  گل‌های تازه ۱۲۱

     1  •  آنان که خاک را به هنر کیمیا کنند (ماهور)


◊  گل‌های تازه ۱۳۳

     1  •  ندانمت به حقیقت که در جهان به چه مانی (شور)


◊  گل‌های تازه ۱۴۷

     1  •  نهان‌خانهٔ دل (شکست عهد مودت نگار دلبندم ـ سه‌گاه)


◊  گل‌های تازه ۱۵۱

     1  •  چه خطائی سر زد از ما که در سرای بستی (همایون)


◊  گل‌های تازه ۱۵۸

     1  •  به یاد داری (ترانه)، یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود (ساز و آواز شور)، نظر دلی (ترانه)


◊  گل‌های تازه ۱۶۰

     1  •  مرا دو چشم به راه و دو گوش بر پیغام (ساز و آواز)، خسرو خوبان (تصنیف


◊  گل‌های تازه ۱۹۰ (به یاد عارف)

     1  •  بگذر شبی به خلوت این همنشین درد (بیات ترک)، به یاد عارف (تصنیف)


◊  شاخه‌گل ۴۰۲

     1  •  سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت (دشتی)


◊  شاخه‌گل ۴۰۷

     1  •  ساز

     2  •  ساز و آواز (خوشا آنکه حلقه‌های سر زلف ـ سه‌گاه)


◊  شاخه‌گل ۴۱۳

     1  •  ساز

     2  •  ساز و آواز (چونان در قید مهرت پایبندم)


◊  شاخه‌گل ۴۱۷

     1  •  ساز ۱

     2  •  ساز ۲

     3  •  گفت معشوقی به عاشق کی فتا (مثنوی بیات ترک)


◊  شاخه‌گل ۴۳۹

     1  •  ساز

     2  •  ساز و آواز (بیا که نوبت صلح است ـ ماهور)


◊  آب حیات

     1  •  دستگاه نوا

     2  •  دستگاه نوا


◊  چشم یار

     1  •  دستگاه شور

     2  •  آواز بیات ترک


◊  کنسرت پاریس

     1  •  گل نوش

     2  •  درآمد،دو مضراب افشاری

     3  •  سنتور و آواز

     4  •  دل انگیز

     5  •  تار و آواز

     6  •  تصنیف دل مجنون

     7  •  نی و آواز

     8  •  کمانچه،سنتور و آواز

     9  •  تصنیف الا یا ایهاالساقی

     10  •  تصنیف جان جانان


◊  اصفهان مرکب

     1  •  پیش درآمد

     2  •  ساز و آواز

     3  •  سوز و گداز

     4  •  ساز و آواز

     5  •  تصنیف مست و دیوانه

     6  •  ضربی

     7  •  ساز و آواز

     8  •  تصنیف سرخوشان


◊  قاصدک

     1  •  هست شب

     2  •  کاروانیان

     3  •  چند مضراب راست پنجگاه

     4  •  ساز و آواز

     5  •  قاصدک

     6  •  ساز و آواز


◊  خلوت یار

     1  •  دستگاه شور


◊  مزرعهٔ سبز

     1  •  دستگاه همایون


◊  سپیده(چاوش ۶)

     1  •  بشارت

     2  •  ساز و آواز

     3  •  ایرانی

     4  •  دو نوازی تار و سنتور ـ ساز و آواز

     5  •  سپیده


◊  شب نورد(چاوش ۲)

     1  •  شب نورد

     2  •  تصنیف برادر بی قرار

     3  •  تکنوازی تار

     4  •  تار و آواز

     5  •  تصنیف برادر بی قرار

     6  •  تصنیف آزادی

     7  •  تکنوازی تار

     8  •  ضربی ماهور(تار و کمانجه)

     9  •  تار و آواز

     10  •  ضربی آواز(آوازی)

     11  •  کمانچه و آواز

     12  •  تصنیف آزادی


◊  چاوش ۱ (به یاد عارف)

     1  •  پیش درآمد

     2  •  درآمد

     3  •  چهارمضراب

     4  •  گریهٔ بید

     5  •  ضربی شکسته، غزال آواز

     6  •  مثنوی

     7  •  نه لب گشایدم از گل

     8  •  به یاد عارف


◊  چاوش ۳

     1  •  سواران دشت امید، دستگاه ماهور،(علیزاده)

     2  •  ای ایران،(جواد آذر، لطفی، ناظری)

     3  •  ژاله خون شد،(سیاوش کسرایی، علیزاده)

     4  •  اتحاد،(حمید حمزه، علیزاده)

     5  •  تیغ باید خون فشاند،(لاهوتی، لطفی)

     6  •  شهید،(امیر برغشی، علیزاده، ناظری)

     7  •  آزادی،(فرخی یزدی ـ لطفی)


◊  چاوش ۴

     1  •  مرا عاشق، آواز

     2  •  ای پدر، جواد آذر


◊  چاوش ۷

     1  •  سپیده

     2  •  رزم مشترک

     3  •  خاموشی

     4  •  مژدهٔ ظفر

     5  •  میهن

     6  •  عاشقان سرمست

     7  •  بخوان هم وطن

     8  •  پیروزی، (پشنگ کامکار)

     9  •  نیشتمان (کردی)

     10  •  دلیرانه

     11  •  برداشتی از در قفس (استاد ابوالحسن صبا)وبگردی
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد !
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد ! - با وجود آنکه همه دستگاه ها اعم از پلیس و شهرداری فعالیت پارکبانان را غیر قانونی می دانند، این افراد همچنان به دریافت پول غیرقانونی از مردم اقدام می کنند.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند - کارخانه ایران خودروی مشهد در۶۰کیلومتری جاده مشهد به نیشابور و در منطقه‌ای به نام شهر جدید بینالود قرار دارد. این کارخانه دارای خطوط تولید بدنه، رنگ، تزئینات و تکمیل کاری است و در زمینی به مساحت ۷۳۰هکتار با هدف تولید۱۰۰هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۳۸۷ آغاز بکار کرده است.
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها