سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ / Tuesday, 19 June, 2018

علیزاده، حسین


◊  سلّانه

     1  •  آفتاب ـ بیات کرد     2  •  مهتاب ـ اصفهان     3  •  پگاه ـ سه‌گاه     4  •  شامگاه ـ افشاری
◊  ترکمن

     1  •  درآمد راست     2  •  زنگ شتر     3  •  چهارمضراب     4  •  زنگوله     5  •  نغمه     6  •  روح افزا     7  •  عشاق ـ ابوعطا     8  •  چهارمضراب     9  •  بیات کرد     10  •  اسمر اسمر     11  •  فرود     12  •  راک ، کرشمه     13  •  شوشتری     14  •  ترکمن
◊  بداهه نوازی اصفهان

     1  •  کنسرت پاریس
◊  بداهه نوازی سه‌تار

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار
◊  بداهه نوازی سه‌تار(لس‌آنجلس)

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار (لس‌آنجلس)
◊  بداهه نوازی ‌تار

     1  •  بداهه نوازی ‌تار
◊  هم نوایی

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد     3  •  نغمه،زنگ شتر     4  •  زابل     5  •  کرشمه     6  •  مویه     7  •  ضربی مخالف     8  •  مخالف     9  •  فرود     10  •  هجران     11  •  نغمه فرود     12  •  نغمه     13  •  پیش درآمد     14  •  درآمد     15  •  بسته نگار     16  •  چهار مضراب     17  •  عراق     18  •  قرائی     19  •  رهاب     20  •  مثنوی     21  •  هروایه     22  •  افشاری     23  •  سه‌گاه
◊  نوا

     1  •  نوا
◊  نو بانگ کهن

     1  •  درآمد     2  •  قطعه ای بر اساس تصنیف ̎جان من̎     3  •  رهاب     4  •  بداهه نوازی کرشمه     5  •  درآمد خارا     6  •  کرشمه     7  •  زیرکش سلمک     8  •  مجلس افروز     9  •  درآمد اول     10  •  درآمد دوم     11  •  مقدمه نغمه     12  •  نغمه     13  •  شهنار     14  •  مقدمه گرایلی     15  •  گرایلی(دگره)     16  •  تصنیف گرایلی     17  •  رنگ شهرآشوب     18  •  
◊  پایکوبی

     1  •       2  •  درآمد،کرشمه     3  •  ضربی چهارگاه     4  •  زابل     5  •  مویه     6  •  مخالف     7  •  ضربی مخالف     8  •  یورتمه     9  •  حصار     10  •  ضربی حصار     11  •  حصار     12  •  ضربی حصار     13  •  هفت ضربی چهارگاه     14  •  رجز،مغلوب،فرود     15  •  پایکوبی
◊  راز و نیاز

     1  •  چهارمضراب     2  •  درآمد     3  •  سمن     4  •  سماع آسمان     5  •  آمد بهار ای دوست     6  •  شوشتری     7  •  رازو نیاز     8  •  ساز و نیاز     9  •  دو نوازی سه تار     10  •  مثنوی     11  •       12  •  
◊  صد سال سه‌تار

     1  •  بیات کرد
◊  صد سال ‌تار

     1  •  افشاری
◊  راز نو

     1  •  درآمد     2  •  رنگ اصول     3  •  داد و بیداد     4  •  ساز و آواز     5  •  تصنیف فلک     6  •  درآمد     7  •  چهارمضراب     8  •  مثنوی خوانی     9  •  مقام ماورألنهرـ فرود نوا     10  •  تصنیف راز نو
◊  صبحگاهی

     1  •  قطعه سلام     2  •  تکنوازی کمانچه     3  •  چهار مضراب(اجرای گروهی)     4  •  تکنوازی تار     5  •  لزگی(اجرای گروهی با آواز)     6  •  قطعه ای بر اساس پیش زنگوله     7  •  حصار(دو نوازی تار و کمانچه)     8  •  ساز و آواز(شعر های بابا طاهر و فائز)     9  •  تصنیف ای ساربان(بر اساس تصنیف قدیمی)     10  •  صبحگاهی
◊  چهارگاه ـ بیات ترک

     1  •  لزگی     2  •  چهارمضراب     3  •  نغمه     4  •  زنگوله     5  •  زابل     6  •  مخالف     7  •  تصنیف کاروان     8  •  پیش درآمد     9  •  درآمد     10  •  چهارمضراب     11  •  ضربی بیات ترک     12  •  آواز     13  •  شکسته،فرود     14  •  شور و دو بیتی خوانی     15  •  تصنیف(بر مبنای ملودی کردی)
◊  از اعصار

     1  •  از اعصار     2  •  پیر و ملک     3  •  در خلوت     4  •  آن روزها     5  •  در خلوت     6  •  خنیاگران     7  •  کاروان شب     8  •  ستایش     9  •  زمان     10  •  ندا     11  •  رقص تطهیر     12  •  پناه به خدا     13  •  وحی     14  •  باران     15  •  مهتاب     16  •  عروج     17  •  بخشنده     18  •  باران     19  •  جار     20  •  ندای وحی     21  •  رقص تطهیر
◊  ردیف نوازی ۱

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه شور     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه شور     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه شور     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه شور     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه شور     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه شور     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه شور     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه شور     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه شور     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه شور     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه شور     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه شور     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه شور     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه شور     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه شور     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه شور     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه شور     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه شور     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه شور     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه شور     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه شور     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه شور     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه شور     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه شور     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه شور     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه شور     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه شور     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه شور     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه شور     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه شور     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه شور     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه شور     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه شور     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه شور     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه شور     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه شور     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه شور     38  •  تراک ۳۸ ـ آواز ابوعطا     39  •  تراک ۳۹ ـ آواز ابوعطا     40  •  تراک ۴۰ ـ آواز ابوعطا     41  •  تراک ۴۱ ـ آواز ابوعطا     42  •  تراک ۴۲ ـ آواز ابوعطا     43  •  تراک ۴۳ ـ آواز ابوعطا     44  •  تراک ۴۴ ـ آواز ابوعطا     45  •  تراک ۴۵ ـ آواز ابوعطا     46  •  تراک ۴۶ ـ آواز ابوعطا     47  •  تراک ۴۷ ـ آواز ابوعطا
◊  ردیف نوازی ۲

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات ترک     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات ترک     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات ترک     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات ترک     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات ترک     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات ترک     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات ترک     8  •  تراک ۸ ـ آواز بیات ترک     9  •  تراک ۹ ـ آواز بیات ترک     10  •  تراک ۱۰ ـ آواز بیات ترک     11  •  تراک ۱۱ ـ آواز بیات ترک     12  •  تراک ۱۲ ـ آواز بیات ترک     13  •  تراک ۱۳ ـ آواز بیات ترک     14  •  تراک ۱۴ ـ آواز بیات ترک     15  •  تراک ۱۵ ـ آواز افشاری     16  •  تراک ۱۶ ـ آواز افشاری     17  •  تراک ۱۷ ـ آواز افشاری     18  •  تراک ۱۸ ـ آواز دشتی     19  •  تراک ۱۹ ـ آواز دشتی     20  •  تراک ۲۰ ـ آواز دشتی     21  •  تراک ۲۱ ـ آواز دشتی     22  •  تراک ۲۲ ـ آواز بیات کرد     23  •  تراک ۲۳ ـ آواز بیات کرد     24  •  تراک ۲۴ ـ آواز بیات کرد     25  •  تراک ۲۵ ـ آواز بیات کرد     26  •  تراک ۲۶ ـ آواز بیات کرد     27  •  تراک ۲۷ ـ آواز بیات کرد     28  •  تراک ۲۸ ـ آواز بیات کرد     29  •  تراک ۲۹ ـ آواز بیات کرد     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه همایون     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه همایون     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه همایون     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه همایون     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه همایون     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه همایون     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه همایون     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه همایون     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه همایون     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه همایون     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه همایون     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه همایون     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه همایون     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه همایون     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه همایون     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه همایون     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه همایون     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه همایون     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه همایون     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه همایون     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه همایون     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه همایون     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه همایون     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه همایون     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه همایون     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه همایون     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه همایون     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه همایون
◊  ردیف نوازی ۳

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات اصفهان     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات اصفهان     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات اصفهان     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات اصفهان     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات اصفهان     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات اصفهان     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات اصفهان     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه چهارگاه     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه چهارگاه     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه چهارگاه     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه چهارگاه     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه چهارگاه     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه چهارگاه     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه چهارگاه     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه چهارگاه     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه چهارگاه     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه چهارگاه     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه چهارگاه     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه چهارگاه     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه چهارگاه     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه چهارگاه     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه چهارگاه     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه چهارگاه     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه چهارگاه     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه چهارگاه     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه چهارگاه     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه چهارگاه     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه چهارگاه     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه چهارگاه     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه چهارگاه     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه چهارگاه     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه چهارگاه     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه چهارگاه     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه چهارگاه     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه چهارگاه     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه چهارگاه     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه چهارگاه     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه چهارگاه     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه چهارگاه     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه سه‌گاه     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه سه‌گاه     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه سه‌گاه     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه سه‌گاه     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه سه‌گاه     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه سه‌گاه     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه سه‌گاه     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه سه‌گاه     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه سه‌گاه     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه سه‌گاه     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه سه‌گاه     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه سه‌گاه     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه سه‌گاه     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه سه‌گاه     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه سه‌گاه     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه سه‌گاه     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه سه‌گاه     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه سه‌گاه     58  •  تراک ۵۸ ـ دستگاه سه‌گاه     59  •  تراک ۵۹ ـ دستگاه سه‌گاه
◊  ردیف نوازی ۴

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه ماهور     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه ماهور     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه ماهور     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه ماهور     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه ماهور     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه ماهور     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه ماهور     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه ماهور     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه ماهور     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه ماهور     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه ماهور     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه ماهور     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه ماهور     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه ماهور     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه ماهور     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه ماهور     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه ماهور     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه ماهور     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه ماهور     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه ماهور     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه ماهور     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه ماهور     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه ماهور     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه ماهور     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه ماهور     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه ماهور     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه ماهور     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه ماهور     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه ماهور     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه ماهور     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه ماهور     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه ماهور     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه ماهور     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه ماهور     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه ماهور     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه ماهور     37  •  تراک ۳۷ ـ توضیحات
◊  ردیف نوازی ۵

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه نوا     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه نوا     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه نوا     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه نوا     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه نوا     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه نوا     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه نوا     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه نوا     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه نوا     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه نوا     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه نوا     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه نوا     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه نوا     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه نوا     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه نوا     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه نوا     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه نوا     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه نوا     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه نوا     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه نوا     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه نوا     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه نوا     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه راست پنجگاه     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه راست پنجگاه     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه راست پنجگاه     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه راست پنجگاه     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه راست پنجگاه     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه راست پنجگاه     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه راست پنجگاه     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه راست پنجگاه     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه راست پنجگاه     42  •  تراک۴۲ـ دستگاه راست پنجگاه     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     48  •  تراک ۴۸ ـ توضیح گوشه‌های مشترک
◊  زمانی برای مستی اسبها

     1  •  تنهایی     2  •  عشاق     3  •  جستجو     4  •  عروسی شوم     5  •  وهم     6  •  جستجو     7  •  عشاق     8  •  راز     9  •  فاجعه     10  •  تنهایی     11  •  سرآغاز     12  •  خرامان     13  •  تعزیه     14  •  ارگ بم     15  •  تخت جمشید     16  •  سلسله ها     17  •  پایان     18  •  از سفید تا برف     19  •  تلاش     20  •  سوگ و سور     21  •  بله برون     22  •  آی غم     23  •  قشنگ یار
◊  نی نوا

     1  •  Overture     2  •  Variation On Naghmeh     3  •  Jamedaran     4  •  Nahoft And Foroud     5  •  Sufi Dance     6  •  Life     7  •  Sunrise     8  •  Depth Of Catastrophe     9  •  Song Of Compassion     10  •  Transcendence     11  •  Search     12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •  
◊  به تماشای آبهای سپید

     1  •  پرندگان     2  •  افسانه های ارمنی     3  •  ساری گلین     4  •  آواز پرندگان     5  •  مادر     6  •  بداهه نوازی شورانگیز     7  •  تصنیف پروانه شو...
◊  گبه

     1  •  تراک۱     2  •  تراک۲     3  •  تراک۳     4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •  
◊  کنسرت نوا

     1  •  درآمد     2  •  ضربی نوا     3  •  نغمه، گردانیه     4  •  کرشمه     5  •  نیشابورک     6  •  ضربی نیشابورک     7  •  نهفت     8  •  ضربی نهفت     9  •  بیات کرد     10  •  بسته نگار     11  •  فرود     12  •  رنگ نوا
◊  کنسرت همایون

     1  •  درآمد     2  •  ضربی،چهارمضراب     3  •  زنگ شتر     4  •  لیلی و مجنون     5  •  بیداد     6  •  چهارمضراب بیداد     7  •  نی داود     8  •  ضربی بیداد     9  •  اوج     10  •  ضربی اوج     11  •  فرود     12  •  سوز و گداز     13  •  بختیاری،فرود     14  •  بحر طویل
◊  اتحاد

     1  •  حصار     2  •  سواران دشت امید     3  •  ای ایران     4  •  آزادی     5  •  تیغ باید خون فشاند     6  •  ژاله خون شد     7  •  شهید     8  •  اتحاد
◊  لاکپشت‌ها هم پرواز می‌کنند

     1  •  آگرین     2  •  قصه     3  •  گهواره     4  •  زمان     5  •  خیال     6  •  افق     7  •  قصه     8  •  لالایی     9  •  کابوس جنگ     10  •  ندا     11  •  صلح     12  •  گهواره     13  •  روله گیان
◊  راست پنجگاه

     1  •  درآمد     2  •  پروانه     3  •  نغمه     4  •  روح افزا     5  •  خسروانی     6  •  عراق     7  •  ضربی عراق،نیشابورک     8  •  حزین،نهیب،محیر،عاشوراوند     9  •  سوز و گداز     10  •  لیلی و مجنون     11  •  ضربی شوشتری،اصفهان     12  •  اوج،ابوعطا     13  •  چهارمضراب     14  •  فرود،سپهر،پروانه     15  •  آواز بیات کرد
◊  هجرانی

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد     3  •  زابل،کرشمهٔ زابل     4  •  مویه     5  •  مخالف     6  •  ضربی مخالف     7  •  هدی و پهلوی     8  •  هجرانی     9  •  درآمد،کرشمه     10  •  چهارمضراب     11  •  آواز،داد،نوایی     12  •  فیلی     13  •  شکسته     14  •  ضربی شکسته     15  •  دلکش،چهارمضراب،فرود     16  •  نیشابورک،عراق     17  •  فغان
◊  سرود آذربایجان

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱
◊  دستور سه تار ۱

     1  •       2  •       3  •       4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •       25  •       26  •       27  •       28  •       29  •       30  •       31  •       32  •       33  •       34  •       35  •       36  •       37  •       38  •       39  •       40  •       41  •       42  •       43  •       44  •       45  •       46  •  
◊  دستور سه تار ۲

     1  •       2  •       3  •       4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •       25  •       26  •       27  •       28  •       29  •       30  •       31  •       32  •       33  •       34  •       35  •       36  •       37  •       38  •       39  •       40  •       41  •       42  •       43  •       44  •       45  •       46  •  

وبگردی
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان
(ویدئو) پرواز تماشاگران ایرانی از سن پترزبورگ به کازان - به گزارش ورزش سه، هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه برای حمایت از تیم کشورمان مقابل اسپانیا به شهر کازان رسیدند.
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!