چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ / Wednesday, 18 October, 2017

علیزاده، حسین


◊  سلّانه

     1  •  آفتاب ـ بیات کرد

     2  •  مهتاب ـ اصفهان

     3  •  پگاه ـ سه‌گاه

     4  •  شامگاه ـ افشاری


◊  ترکمن

     1  •  درآمد راست

     2  •  زنگ شتر

     3  •  چهارمضراب

     4  •  زنگوله

     5  •  نغمه

     6  •  روح افزا

     7  •  عشاق ـ ابوعطا

     8  •  چهارمضراب

     9  •  بیات کرد

     10  •  اسمر اسمر

     11  •  فرود

     12  •  راک ، کرشمه

     13  •  شوشتری

     14  •  ترکمن


◊  بداهه نوازی اصفهان

     1  •  کنسرت پاریس


◊  بداهه نوازی سه‌تار

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار


◊  بداهه نوازی سه‌تار(لس‌آنجلس)

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار (لس‌آنجلس)


◊  بداهه نوازی ‌تار

     1  •  بداهه نوازی ‌تار


◊  هم نوایی

     1  •  پیش درآمد

     2  •  درآمد

     3  •  نغمه،زنگ شتر

     4  •  زابل

     5  •  کرشمه

     6  •  مویه

     7  •  ضربی مخالف

     8  •  مخالف

     9  •  فرود

     10  •  هجران

     11  •  نغمه فرود

     12  •  نغمه

     13  •  پیش درآمد

     14  •  درآمد

     15  •  بسته نگار

     16  •  چهار مضراب

     17  •  عراق

     18  •  قرائی

     19  •  رهاب

     20  •  مثنوی

     21  •  هروایه

     22  •  افشاری

     23  •  سه‌گاه


◊  نوا

     1  •  نوا


◊  نو بانگ کهن

     1  •  درآمد

     2  •  قطعه ای بر اساس تصنیف ̎جان من̎

     3  •  رهاب

     4  •  بداهه نوازی کرشمه

     5  •  درآمد خارا

     6  •  کرشمه

     7  •  زیرکش سلمک

     8  •  مجلس افروز

     9  •  درآمد اول

     10  •  درآمد دوم

     11  •  مقدمه نغمه

     12  •  نغمه

     13  •  شهنار

     14  •  مقدمه گرایلی

     15  •  گرایلی(دگره)

     16  •  تصنیف گرایلی

     17  •  رنگ شهرآشوب

     18  •  


◊  پایکوبی

     1  •  

     2  •  درآمد،کرشمه

     3  •  ضربی چهارگاه

     4  •  زابل

     5  •  مویه

     6  •  مخالف

     7  •  ضربی مخالف

     8  •  یورتمه

     9  •  حصار

     10  •  ضربی حصار

     11  •  حصار

     12  •  ضربی حصار

     13  •  هفت ضربی چهارگاه

     14  •  رجز،مغلوب،فرود

     15  •  پایکوبی


◊  راز و نیاز

     1  •  چهارمضراب

     2  •  درآمد

     3  •  سمن

     4  •  سماع آسمان

     5  •  آمد بهار ای دوست

     6  •  شوشتری

     7  •  رازو نیاز

     8  •  ساز و نیاز

     9  •  دو نوازی سه تار

     10  •  مثنوی

     11  •  

     12  •  


◊  صد سال سه‌تار

     1  •  بیات کرد


◊  صد سال ‌تار

     1  •  افشاری


◊  راز نو

     1  •  درآمد

     2  •  رنگ اصول

     3  •  داد و بیداد

     4  •  ساز و آواز

     5  •  تصنیف فلک

     6  •  درآمد

     7  •  چهارمضراب

     8  •  مثنوی خوانی

     9  •  مقام ماورألنهرـ فرود نوا

     10  •  تصنیف راز نو


◊  صبحگاهی

     1  •  قطعه سلام

     2  •  تکنوازی کمانچه

     3  •  چهار مضراب(اجرای گروهی)

     4  •  تکنوازی تار

     5  •  لزگی(اجرای گروهی با آواز)

     6  •  قطعه ای بر اساس پیش زنگوله

     7  •  حصار(دو نوازی تار و کمانچه)

     8  •  ساز و آواز(شعر های بابا طاهر و فائز)

     9  •  تصنیف ای ساربان(بر اساس تصنیف قدیمی)

     10  •  صبحگاهی


◊  چهارگاه ـ بیات ترک

     1  •  لزگی

     2  •  چهارمضراب

     3  •  نغمه

     4  •  زنگوله

     5  •  زابل

     6  •  مخالف

     7  •  تصنیف کاروان

     8  •  پیش درآمد

     9  •  درآمد

     10  •  چهارمضراب

     11  •  ضربی بیات ترک

     12  •  آواز

     13  •  شکسته،فرود

     14  •  شور و دو بیتی خوانی

     15  •  تصنیف(بر مبنای ملودی کردی)


◊  از اعصار

     1  •  از اعصار

     2  •  پیر و ملک

     3  •  در خلوت

     4  •  آن روزها

     5  •  در خلوت

     6  •  خنیاگران

     7  •  کاروان شب

     8  •  ستایش

     9  •  زمان

     10  •  ندا

     11  •  رقص تطهیر

     12  •  پناه به خدا

     13  •  وحی

     14  •  باران

     15  •  مهتاب

     16  •  عروج

     17  •  بخشنده

     18  •  باران

     19  •  جار

     20  •  ندای وحی

     21  •  رقص تطهیر


◊  ردیف نوازی ۱

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه شور

     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه شور

     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه شور

     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه شور

     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه شور

     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه شور

     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه شور

     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه شور

     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه شور

     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه شور

     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه شور

     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه شور

     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه شور

     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه شور

     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه شور

     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه شور

     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه شور

     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه شور

     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه شور

     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه شور

     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه شور

     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه شور

     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه شور

     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه شور

     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه شور

     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه شور

     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه شور

     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه شور

     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه شور

     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه شور

     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه شور

     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه شور

     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه شور

     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه شور

     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه شور

     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه شور

     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه شور

     38  •  تراک ۳۸ ـ آواز ابوعطا

     39  •  تراک ۳۹ ـ آواز ابوعطا

     40  •  تراک ۴۰ ـ آواز ابوعطا

     41  •  تراک ۴۱ ـ آواز ابوعطا

     42  •  تراک ۴۲ ـ آواز ابوعطا

     43  •  تراک ۴۳ ـ آواز ابوعطا

     44  •  تراک ۴۴ ـ آواز ابوعطا

     45  •  تراک ۴۵ ـ آواز ابوعطا

     46  •  تراک ۴۶ ـ آواز ابوعطا

     47  •  تراک ۴۷ ـ آواز ابوعطا


◊  ردیف نوازی ۲

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات ترک

     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات ترک

     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات ترک

     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات ترک

     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات ترک

     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات ترک

     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات ترک

     8  •  تراک ۸ ـ آواز بیات ترک

     9  •  تراک ۹ ـ آواز بیات ترک

     10  •  تراک ۱۰ ـ آواز بیات ترک

     11  •  تراک ۱۱ ـ آواز بیات ترک

     12  •  تراک ۱۲ ـ آواز بیات ترک

     13  •  تراک ۱۳ ـ آواز بیات ترک

     14  •  تراک ۱۴ ـ آواز بیات ترک

     15  •  تراک ۱۵ ـ آواز افشاری

     16  •  تراک ۱۶ ـ آواز افشاری

     17  •  تراک ۱۷ ـ آواز افشاری

     18  •  تراک ۱۸ ـ آواز دشتی

     19  •  تراک ۱۹ ـ آواز دشتی

     20  •  تراک ۲۰ ـ آواز دشتی

     21  •  تراک ۲۱ ـ آواز دشتی

     22  •  تراک ۲۲ ـ آواز بیات کرد

     23  •  تراک ۲۳ ـ آواز بیات کرد

     24  •  تراک ۲۴ ـ آواز بیات کرد

     25  •  تراک ۲۵ ـ آواز بیات کرد

     26  •  تراک ۲۶ ـ آواز بیات کرد

     27  •  تراک ۲۷ ـ آواز بیات کرد

     28  •  تراک ۲۸ ـ آواز بیات کرد

     29  •  تراک ۲۹ ـ آواز بیات کرد

     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه همایون

     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه همایون

     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه همایون

     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه همایون

     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه همایون

     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه همایون

     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه همایون

     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه همایون

     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه همایون

     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه همایون

     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه همایون

     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه همایون

     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه همایون

     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه همایون

     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه همایون

     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه همایون

     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه همایون

     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه همایون

     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه همایون

     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه همایون

     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه همایون

     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه همایون

     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه همایون

     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه همایون

     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه همایون

     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه همایون

     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه همایون

     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه همایون


◊  ردیف نوازی ۳

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات اصفهان

     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات اصفهان

     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات اصفهان

     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات اصفهان

     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات اصفهان

     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات اصفهان

     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات اصفهان

     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه چهارگاه

     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه چهارگاه

     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه چهارگاه

     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه چهارگاه

     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه چهارگاه

     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه چهارگاه

     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه چهارگاه

     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه چهارگاه

     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه چهارگاه

     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه چهارگاه

     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه چهارگاه

     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه چهارگاه

     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه چهارگاه

     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه چهارگاه

     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه چهارگاه

     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه چهارگاه

     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه چهارگاه

     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه چهارگاه

     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه چهارگاه

     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه چهارگاه

     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه چهارگاه

     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه چهارگاه

     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه چهارگاه

     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه چهارگاه

     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه چهارگاه

     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه چهارگاه

     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه چهارگاه

     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه چهارگاه

     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه چهارگاه

     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه چهارگاه

     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه چهارگاه

     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه چهارگاه

     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه سه‌گاه

     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه سه‌گاه

     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه سه‌گاه

     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه سه‌گاه

     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه سه‌گاه

     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه سه‌گاه

     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه سه‌گاه

     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه سه‌گاه

     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه سه‌گاه

     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه سه‌گاه

     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه سه‌گاه

     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه سه‌گاه

     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه سه‌گاه

     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه سه‌گاه

     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه سه‌گاه

     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه سه‌گاه

     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه سه‌گاه

     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه سه‌گاه

     58  •  تراک ۵۸ ـ دستگاه سه‌گاه

     59  •  تراک ۵۹ ـ دستگاه سه‌گاه


◊  ردیف نوازی ۴

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه ماهور

     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه ماهور

     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه ماهور

     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه ماهور

     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه ماهور

     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه ماهور

     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه ماهور

     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه ماهور

     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه ماهور

     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه ماهور

     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه ماهور

     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه ماهور

     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه ماهور

     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه ماهور

     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه ماهور

     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه ماهور

     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه ماهور

     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه ماهور

     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه ماهور

     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه ماهور

     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه ماهور

     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه ماهور

     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه ماهور

     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه ماهور

     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه ماهور

     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه ماهور

     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه ماهور

     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه ماهور

     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه ماهور

     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه ماهور

     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه ماهور

     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه ماهور

     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه ماهور

     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه ماهور

     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه ماهور

     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه ماهور

     37  •  تراک ۳۷ ـ توضیحات


◊  ردیف نوازی ۵

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه نوا

     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه نوا

     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه نوا

     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه نوا

     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه نوا

     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه نوا

     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه نوا

     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه نوا

     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه نوا

     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه نوا

     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه نوا

     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه نوا

     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه نوا

     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه نوا

     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه نوا

     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه نوا

     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه نوا

     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه نوا

     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه نوا

     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه نوا

     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه نوا

     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه نوا

     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه راست پنجگاه

     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه راست پنجگاه

     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه راست پنجگاه

     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه راست پنجگاه

     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه راست پنجگاه

     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه راست پنجگاه

     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه راست پنجگاه

     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه راست پنجگاه

     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه راست پنجگاه

     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه راست پنجگاه

     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه راست پنجگاه

     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه راست پنجگاه

     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه راست پنجگاه

     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه راست پنجگاه

     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه راست پنجگاه

     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه راست پنجگاه

     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه راست پنجگاه

     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه راست پنجگاه

     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه راست پنجگاه

     42  •  تراک۴۲ـ دستگاه راست پنجگاه

     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه راست پنجگاه

     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه راست پنجگاه

     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه راست پنجگاه

     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه راست پنجگاه

     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه راست پنجگاه

     48  •  تراک ۴۸ ـ توضیح گوشه‌های مشترک


◊  زمانی برای مستی اسبها

     1  •  تنهایی

     2  •  عشاق

     3  •  جستجو

     4  •  عروسی شوم

     5  •  وهم

     6  •  جستجو

     7  •  عشاق

     8  •  راز

     9  •  فاجعه

     10  •  تنهایی

     11  •  سرآغاز

     12  •  خرامان

     13  •  تعزیه

     14  •  ارگ بم

     15  •  تخت جمشید

     16  •  سلسله ها

     17  •  پایان

     18  •  از سفید تا برف

     19  •  تلاش

     20  •  سوگ و سور

     21  •  بله برون

     22  •  آی غم

     23  •  قشنگ یار


◊  نی نوا

     1  •  Overture

     2  •  Variation On Naghmeh

     3  •  Jamedaran

     4  •  Nahoft And Foroud

     5  •  Sufi Dance

     6  •  Life

     7  •  Sunrise

     8  •  Depth Of Catastrophe

     9  •  Song Of Compassion

     10  •  Transcendence

     11  •  Search

     12  •  

     13  •  

     14  •  

     15  •  

     16  •  

     17  •  

     18  •  

     19  •  

     20  •  

     21  •  

     22  •  

     23  •  

     24  •  


◊  به تماشای آبهای سپید

     1  •  پرندگان

     2  •  افسانه های ارمنی

     3  •  ساری گلین

     4  •  آواز پرندگان

     5  •  مادر

     6  •  بداهه نوازی شورانگیز

     7  •  تصنیف پروانه شو...


◊  گبه

     1  •  تراک۱

     2  •  تراک۲

     3  •  تراک۳

     4  •  

     5  •  

     6  •  

     7  •  

     8  •  

     9  •  

     10  •  

     11  •  

     12  •  

     13  •  

     14  •  

     15  •  

     16  •  

     17  •  

     18  •  

     19  •  

     20  •  

     21  •  

     22  •  

     23  •  


◊  کنسرت نوا

     1  •  درآمد

     2  •  ضربی نوا

     3  •  نغمه، گردانیه

     4  •  کرشمه

     5  •  نیشابورک

     6  •  ضربی نیشابورک

     7  •  نهفت

     8  •  ضربی نهفت

     9  •  بیات کرد

     10  •  بسته نگار

     11  •  فرود

     12  •  رنگ نوا


◊  کنسرت همایون

     1  •  درآمد

     2  •  ضربی،چهارمضراب

     3  •  زنگ شتر

     4  •  لیلی و مجنون

     5  •  بیداد

     6  •  چهارمضراب بیداد

     7  •  نی داود

     8  •  ضربی بیداد

     9  •  اوج

     10  •  ضربی اوج

     11  •  فرود

     12  •  سوز و گداز

     13  •  بختیاری،فرود

     14  •  بحر طویل


◊  اتحاد

     1  •  حصار

     2  •  سواران دشت امید

     3  •  ای ایران

     4  •  آزادی

     5  •  تیغ باید خون فشاند

     6  •  ژاله خون شد

     7  •  شهید

     8  •  اتحاد


◊  لاکپشت‌ها هم پرواز می‌کنند

     1  •  آگرین

     2  •  قصه

     3  •  گهواره

     4  •  زمان

     5  •  خیال

     6  •  افق

     7  •  قصه

     8  •  لالایی

     9  •  کابوس جنگ

     10  •  ندا

     11  •  صلح

     12  •  گهواره

     13  •  روله گیان


◊  راست پنجگاه

     1  •  درآمد

     2  •  پروانه

     3  •  نغمه

     4  •  روح افزا

     5  •  خسروانی

     6  •  عراق

     7  •  ضربی عراق،نیشابورک

     8  •  حزین،نهیب،محیر،عاشوراوند

     9  •  سوز و گداز

     10  •  لیلی و مجنون

     11  •  ضربی شوشتری،اصفهان

     12  •  اوج،ابوعطا

     13  •  چهارمضراب

     14  •  فرود،سپهر،پروانه

     15  •  آواز بیات کرد


◊  هجرانی

     1  •  پیش درآمد

     2  •  درآمد

     3  •  زابل،کرشمهٔ زابل

     4  •  مویه

     5  •  مخالف

     6  •  ضربی مخالف

     7  •  هدی و پهلوی

     8  •  هجرانی

     9  •  درآمد،کرشمه

     10  •  چهارمضراب

     11  •  آواز،داد،نوایی

     12  •  فیلی

     13  •  شکسته

     14  •  ضربی شکسته

     15  •  دلکش،چهارمضراب،فرود

     16  •  نیشابورک،عراق

     17  •  فغان


◊  سرود آذربایجان

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱


◊  دستور سه تار ۱

     1  •  

     2  •  

     3  •  

     4  •  

     5  •  

     6  •  

     7  •  

     8  •  

     9  •  

     10  •  

     11  •  

     12  •  

     13  •  

     14  •  

     15  •  

     16  •  

     17  •  

     18  •  

     19  •  

     20  •  

     21  •  

     22  •  

     23  •  

     24  •  

     25  •  

     26  •  

     27  •  

     28  •  

     29  •  

     30  •  

     31  •  

     32  •  

     33  •  

     34  •  

     35  •  

     36  •  

     37  •  

     38  •  

     39  •  

     40  •  

     41  •  

     42  •  

     43  •  

     44  •  

     45  •  

     46  •  


◊  دستور سه تار ۲

     1  •  

     2  •  

     3  •  

     4  •  

     5  •  

     6  •  

     7  •  

     8  •  

     9  •  

     10  •  

     11  •  

     12  •  

     13  •  

     14  •  

     15  •  

     16  •  

     17  •  

     18  •  

     19  •  

     20  •  

     21  •  

     22  •  

     23  •  

     24  •  

     25  •  

     26  •  

     27  •  

     28  •  

     29  •  

     30  •  

     31  •  

     32  •  

     33  •  

     34  •  

     35  •  

     36  •  

     37  •  

     38  •  

     39  •  

     40  •  

     41  •  

     42  •  

     43  •  

     44  •  

     45  •  

     46  •  وبگردی
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند - کارخانه ایران خودروی مشهد در۶۰کیلومتری جاده مشهد به نیشابور و در منطقه‌ای به نام شهر جدید بینالود قرار دارد. این کارخانه دارای خطوط تولید بدنه، رنگ، تزئینات و تکمیل کاری است و در زمینی به مساحت ۷۳۰هکتار با هدف تولید۱۰۰هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۳۸۷ آغاز بکار کرده است.
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
تیزر تبلیغاتی بهنوش بختاری که قاسم‌خانی را به بیمارستان فرستاد.
تیزر تبلیغاتی بهنوش بختاری که قاسم‌خانی را به بیمارستان فرستاد. - مهراب قاسم‌خانی به دلیل خنده زیاد به این تیزرتبلیغاتی (عطر میثم) راهی بیمارستان شده بود
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها