دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018

علیزاده، حسین


◊  سلّانه

     1  •  آفتاب ـ بیات کرد     2  •  مهتاب ـ اصفهان     3  •  پگاه ـ سه‌گاه     4  •  شامگاه ـ افشاری
◊  ترکمن

     1  •  درآمد راست     2  •  زنگ شتر     3  •  چهارمضراب     4  •  زنگوله     5  •  نغمه     6  •  روح افزا     7  •  عشاق ـ ابوعطا     8  •  چهارمضراب     9  •  بیات کرد     10  •  اسمر اسمر     11  •  فرود     12  •  راک ، کرشمه     13  •  شوشتری     14  •  ترکمن
◊  بداهه نوازی اصفهان

     1  •  کنسرت پاریس
◊  بداهه نوازی سه‌تار

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار
◊  بداهه نوازی سه‌تار(لس‌آنجلس)

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار (لس‌آنجلس)
◊  بداهه نوازی ‌تار

     1  •  بداهه نوازی ‌تار
◊  هم نوایی

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد     3  •  نغمه،زنگ شتر     4  •  زابل     5  •  کرشمه     6  •  مویه     7  •  ضربی مخالف     8  •  مخالف     9  •  فرود     10  •  هجران     11  •  نغمه فرود     12  •  نغمه     13  •  پیش درآمد     14  •  درآمد     15  •  بسته نگار     16  •  چهار مضراب     17  •  عراق     18  •  قرائی     19  •  رهاب     20  •  مثنوی     21  •  هروایه     22  •  افشاری     23  •  سه‌گاه
◊  نوا

     1  •  نوا
◊  نو بانگ کهن

     1  •  درآمد     2  •  قطعه ای بر اساس تصنیف ̎جان من̎     3  •  رهاب     4  •  بداهه نوازی کرشمه     5  •  درآمد خارا     6  •  کرشمه     7  •  زیرکش سلمک     8  •  مجلس افروز     9  •  درآمد اول     10  •  درآمد دوم     11  •  مقدمه نغمه     12  •  نغمه     13  •  شهنار     14  •  مقدمه گرایلی     15  •  گرایلی(دگره)     16  •  تصنیف گرایلی     17  •  رنگ شهرآشوب     18  •  
◊  پایکوبی

     1  •       2  •  درآمد،کرشمه     3  •  ضربی چهارگاه     4  •  زابل     5  •  مویه     6  •  مخالف     7  •  ضربی مخالف     8  •  یورتمه     9  •  حصار     10  •  ضربی حصار     11  •  حصار     12  •  ضربی حصار     13  •  هفت ضربی چهارگاه     14  •  رجز،مغلوب،فرود     15  •  پایکوبی
◊  راز و نیاز

     1  •  چهارمضراب     2  •  درآمد     3  •  سمن     4  •  سماع آسمان     5  •  آمد بهار ای دوست     6  •  شوشتری     7  •  رازو نیاز     8  •  ساز و نیاز     9  •  دو نوازی سه تار     10  •  مثنوی     11  •       12  •  
◊  صد سال سه‌تار

     1  •  بیات کرد
◊  صد سال ‌تار

     1  •  افشاری
◊  راز نو

     1  •  درآمد     2  •  رنگ اصول     3  •  داد و بیداد     4  •  ساز و آواز     5  •  تصنیف فلک     6  •  درآمد     7  •  چهارمضراب     8  •  مثنوی خوانی     9  •  مقام ماورألنهرـ فرود نوا     10  •  تصنیف راز نو
◊  صبحگاهی

     1  •  قطعه سلام     2  •  تکنوازی کمانچه     3  •  چهار مضراب(اجرای گروهی)     4  •  تکنوازی تار     5  •  لزگی(اجرای گروهی با آواز)     6  •  قطعه ای بر اساس پیش زنگوله     7  •  حصار(دو نوازی تار و کمانچه)     8  •  ساز و آواز(شعر های بابا طاهر و فائز)     9  •  تصنیف ای ساربان(بر اساس تصنیف قدیمی)     10  •  صبحگاهی
◊  چهارگاه ـ بیات ترک

     1  •  لزگی     2  •  چهارمضراب     3  •  نغمه     4  •  زنگوله     5  •  زابل     6  •  مخالف     7  •  تصنیف کاروان     8  •  پیش درآمد     9  •  درآمد     10  •  چهارمضراب     11  •  ضربی بیات ترک     12  •  آواز     13  •  شکسته،فرود     14  •  شور و دو بیتی خوانی     15  •  تصنیف(بر مبنای ملودی کردی)
◊  از اعصار

     1  •  از اعصار     2  •  پیر و ملک     3  •  در خلوت     4  •  آن روزها     5  •  در خلوت     6  •  خنیاگران     7  •  کاروان شب     8  •  ستایش     9  •  زمان     10  •  ندا     11  •  رقص تطهیر     12  •  پناه به خدا     13  •  وحی     14  •  باران     15  •  مهتاب     16  •  عروج     17  •  بخشنده     18  •  باران     19  •  جار     20  •  ندای وحی     21  •  رقص تطهیر
◊  ردیف نوازی ۱

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه شور     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه شور     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه شور     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه شور     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه شور     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه شور     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه شور     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه شور     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه شور     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه شور     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه شور     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه شور     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه شور     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه شور     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه شور     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه شور     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه شور     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه شور     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه شور     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه شور     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه شور     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه شور     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه شور     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه شور     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه شور     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه شور     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه شور     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه شور     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه شور     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه شور     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه شور     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه شور     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه شور     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه شور     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه شور     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه شور     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه شور     38  •  تراک ۳۸ ـ آواز ابوعطا     39  •  تراک ۳۹ ـ آواز ابوعطا     40  •  تراک ۴۰ ـ آواز ابوعطا     41  •  تراک ۴۱ ـ آواز ابوعطا     42  •  تراک ۴۲ ـ آواز ابوعطا     43  •  تراک ۴۳ ـ آواز ابوعطا     44  •  تراک ۴۴ ـ آواز ابوعطا     45  •  تراک ۴۵ ـ آواز ابوعطا     46  •  تراک ۴۶ ـ آواز ابوعطا     47  •  تراک ۴۷ ـ آواز ابوعطا
◊  ردیف نوازی ۲

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات ترک     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات ترک     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات ترک     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات ترک     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات ترک     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات ترک     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات ترک     8  •  تراک ۸ ـ آواز بیات ترک     9  •  تراک ۹ ـ آواز بیات ترک     10  •  تراک ۱۰ ـ آواز بیات ترک     11  •  تراک ۱۱ ـ آواز بیات ترک     12  •  تراک ۱۲ ـ آواز بیات ترک     13  •  تراک ۱۳ ـ آواز بیات ترک     14  •  تراک ۱۴ ـ آواز بیات ترک     15  •  تراک ۱۵ ـ آواز افشاری     16  •  تراک ۱۶ ـ آواز افشاری     17  •  تراک ۱۷ ـ آواز افشاری     18  •  تراک ۱۸ ـ آواز دشتی     19  •  تراک ۱۹ ـ آواز دشتی     20  •  تراک ۲۰ ـ آواز دشتی     21  •  تراک ۲۱ ـ آواز دشتی     22  •  تراک ۲۲ ـ آواز بیات کرد     23  •  تراک ۲۳ ـ آواز بیات کرد     24  •  تراک ۲۴ ـ آواز بیات کرد     25  •  تراک ۲۵ ـ آواز بیات کرد     26  •  تراک ۲۶ ـ آواز بیات کرد     27  •  تراک ۲۷ ـ آواز بیات کرد     28  •  تراک ۲۸ ـ آواز بیات کرد     29  •  تراک ۲۹ ـ آواز بیات کرد     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه همایون     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه همایون     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه همایون     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه همایون     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه همایون     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه همایون     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه همایون     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه همایون     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه همایون     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه همایون     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه همایون     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه همایون     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه همایون     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه همایون     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه همایون     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه همایون     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه همایون     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه همایون     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه همایون     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه همایون     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه همایون     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه همایون     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه همایون     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه همایون     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه همایون     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه همایون     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه همایون     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه همایون
◊  ردیف نوازی ۳

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات اصفهان     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات اصفهان     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات اصفهان     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات اصفهان     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات اصفهان     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات اصفهان     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات اصفهان     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه چهارگاه     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه چهارگاه     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه چهارگاه     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه چهارگاه     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه چهارگاه     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه چهارگاه     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه چهارگاه     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه چهارگاه     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه چهارگاه     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه چهارگاه     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه چهارگاه     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه چهارگاه     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه چهارگاه     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه چهارگاه     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه چهارگاه     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه چهارگاه     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه چهارگاه     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه چهارگاه     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه چهارگاه     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه چهارگاه     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه چهارگاه     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه چهارگاه     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه چهارگاه     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه چهارگاه     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه چهارگاه     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه چهارگاه     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه چهارگاه     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه چهارگاه     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه چهارگاه     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه چهارگاه     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه چهارگاه     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه چهارگاه     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه سه‌گاه     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه سه‌گاه     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه سه‌گاه     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه سه‌گاه     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه سه‌گاه     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه سه‌گاه     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه سه‌گاه     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه سه‌گاه     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه سه‌گاه     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه سه‌گاه     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه سه‌گاه     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه سه‌گاه     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه سه‌گاه     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه سه‌گاه     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه سه‌گاه     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه سه‌گاه     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه سه‌گاه     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه سه‌گاه     58  •  تراک ۵۸ ـ دستگاه سه‌گاه     59  •  تراک ۵۹ ـ دستگاه سه‌گاه
◊  ردیف نوازی ۴

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه ماهور     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه ماهور     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه ماهور     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه ماهور     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه ماهور     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه ماهور     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه ماهور     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه ماهور     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه ماهور     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه ماهور     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه ماهور     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه ماهور     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه ماهور     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه ماهور     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه ماهور     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه ماهور     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه ماهور     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه ماهور     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه ماهور     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه ماهور     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه ماهور     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه ماهور     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه ماهور     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه ماهور     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه ماهور     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه ماهور     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه ماهور     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه ماهور     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه ماهور     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه ماهور     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه ماهور     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه ماهور     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه ماهور     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه ماهور     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه ماهور     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه ماهور     37  •  تراک ۳۷ ـ توضیحات
◊  ردیف نوازی ۵

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه نوا     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه نوا     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه نوا     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه نوا     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه نوا     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه نوا     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه نوا     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه نوا     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه نوا     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه نوا     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه نوا     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه نوا     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه نوا     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه نوا     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه نوا     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه نوا     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه نوا     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه نوا     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه نوا     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه نوا     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه نوا     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه نوا     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه راست پنجگاه     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه راست پنجگاه     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه راست پنجگاه     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه راست پنجگاه     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه راست پنجگاه     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه راست پنجگاه     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه راست پنجگاه     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه راست پنجگاه     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه راست پنجگاه     42  •  تراک۴۲ـ دستگاه راست پنجگاه     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     48  •  تراک ۴۸ ـ توضیح گوشه‌های مشترک
◊  زمانی برای مستی اسبها

     1  •  تنهایی     2  •  عشاق     3  •  جستجو     4  •  عروسی شوم     5  •  وهم     6  •  جستجو     7  •  عشاق     8  •  راز     9  •  فاجعه     10  •  تنهایی     11  •  سرآغاز     12  •  خرامان     13  •  تعزیه     14  •  ارگ بم     15  •  تخت جمشید     16  •  سلسله ها     17  •  پایان     18  •  از سفید تا برف     19  •  تلاش     20  •  سوگ و سور     21  •  بله برون     22  •  آی غم     23  •  قشنگ یار
◊  نی نوا

     1  •  Overture     2  •  Variation On Naghmeh     3  •  Jamedaran     4  •  Nahoft And Foroud     5  •  Sufi Dance     6  •  Life     7  •  Sunrise     8  •  Depth Of Catastrophe     9  •  Song Of Compassion     10  •  Transcendence     11  •  Search     12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •  
◊  به تماشای آبهای سپید

     1  •  پرندگان     2  •  افسانه های ارمنی     3  •  ساری گلین     4  •  آواز پرندگان     5  •  مادر     6  •  بداهه نوازی شورانگیز     7  •  تصنیف پروانه شو...
◊  گبه

     1  •  تراک۱     2  •  تراک۲     3  •  تراک۳     4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •  
◊  کنسرت نوا

     1  •  درآمد     2  •  ضربی نوا     3  •  نغمه، گردانیه     4  •  کرشمه     5  •  نیشابورک     6  •  ضربی نیشابورک     7  •  نهفت     8  •  ضربی نهفت     9  •  بیات کرد     10  •  بسته نگار     11  •  فرود     12  •  رنگ نوا
◊  کنسرت همایون

     1  •  درآمد     2  •  ضربی،چهارمضراب     3  •  زنگ شتر     4  •  لیلی و مجنون     5  •  بیداد     6  •  چهارمضراب بیداد     7  •  نی داود     8  •  ضربی بیداد     9  •  اوج     10  •  ضربی اوج     11  •  فرود     12  •  سوز و گداز     13  •  بختیاری،فرود     14  •  بحر طویل
◊  اتحاد

     1  •  حصار     2  •  سواران دشت امید     3  •  ای ایران     4  •  آزادی     5  •  تیغ باید خون فشاند     6  •  ژاله خون شد     7  •  شهید     8  •  اتحاد
◊  لاکپشت‌ها هم پرواز می‌کنند

     1  •  آگرین     2  •  قصه     3  •  گهواره     4  •  زمان     5  •  خیال     6  •  افق     7  •  قصه     8  •  لالایی     9  •  کابوس جنگ     10  •  ندا     11  •  صلح     12  •  گهواره     13  •  روله گیان
◊  راست پنجگاه

     1  •  درآمد     2  •  پروانه     3  •  نغمه     4  •  روح افزا     5  •  خسروانی     6  •  عراق     7  •  ضربی عراق،نیشابورک     8  •  حزین،نهیب،محیر،عاشوراوند     9  •  سوز و گداز     10  •  لیلی و مجنون     11  •  ضربی شوشتری،اصفهان     12  •  اوج،ابوعطا     13  •  چهارمضراب     14  •  فرود،سپهر،پروانه     15  •  آواز بیات کرد
◊  هجرانی

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد     3  •  زابل،کرشمهٔ زابل     4  •  مویه     5  •  مخالف     6  •  ضربی مخالف     7  •  هدی و پهلوی     8  •  هجرانی     9  •  درآمد،کرشمه     10  •  چهارمضراب     11  •  آواز،داد،نوایی     12  •  فیلی     13  •  شکسته     14  •  ضربی شکسته     15  •  دلکش،چهارمضراب،فرود     16  •  نیشابورک،عراق     17  •  فغان
◊  سرود آذربایجان

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱
◊  دستور سه تار ۱

     1  •       2  •       3  •       4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •       25  •       26  •       27  •       28  •       29  •       30  •       31  •       32  •       33  •       34  •       35  •       36  •       37  •       38  •       39  •       40  •       41  •       42  •       43  •       44  •       45  •       46  •  
◊  دستور سه تار ۲

     1  •       2  •       3  •       4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •       25  •       26  •       27  •       28  •       29  •       30  •       31  •       32  •       33  •       34  •       35  •       36  •       37  •       38  •       39  •       40  •       41  •       42  •       43  •       44  •       45  •       46  •  

وبگردی
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است - اما مساله سیاسی را نباید به مساله حاکمان تقلیل داد. مساله سیاسی است به این معنا، که آنچه به ما در سطح ملی، فرم بخشیده، نادرست است. چیزها در جای خود نیستند و روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فساد کشانیده است. در این تفسیر سوم، چشم شما نه به حاکمان است نه به تک تک مردم. چشم شما به الگویی است که به امور فرم بخشیده است.
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».