یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ / Sunday, 23 September, 2018

علیزاده، حسین


◊  سلّانه

     1  •  آفتاب ـ بیات کرد     2  •  مهتاب ـ اصفهان     3  •  پگاه ـ سه‌گاه     4  •  شامگاه ـ افشاری
◊  ترکمن

     1  •  درآمد راست     2  •  زنگ شتر     3  •  چهارمضراب     4  •  زنگوله     5  •  نغمه     6  •  روح افزا     7  •  عشاق ـ ابوعطا     8  •  چهارمضراب     9  •  بیات کرد     10  •  اسمر اسمر     11  •  فرود     12  •  راک ، کرشمه     13  •  شوشتری     14  •  ترکمن
◊  بداهه نوازی اصفهان

     1  •  کنسرت پاریس
◊  بداهه نوازی سه‌تار

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار
◊  بداهه نوازی سه‌تار(لس‌آنجلس)

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار (لس‌آنجلس)
◊  بداهه نوازی ‌تار

     1  •  بداهه نوازی ‌تار
◊  هم نوایی

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد     3  •  نغمه،زنگ شتر     4  •  زابل     5  •  کرشمه     6  •  مویه     7  •  ضربی مخالف     8  •  مخالف     9  •  فرود     10  •  هجران     11  •  نغمه فرود     12  •  نغمه     13  •  پیش درآمد     14  •  درآمد     15  •  بسته نگار     16  •  چهار مضراب     17  •  عراق     18  •  قرائی     19  •  رهاب     20  •  مثنوی     21  •  هروایه     22  •  افشاری     23  •  سه‌گاه
◊  نوا

     1  •  نوا
◊  نو بانگ کهن

     1  •  درآمد     2  •  قطعه ای بر اساس تصنیف ̎جان من̎     3  •  رهاب     4  •  بداهه نوازی کرشمه     5  •  درآمد خارا     6  •  کرشمه     7  •  زیرکش سلمک     8  •  مجلس افروز     9  •  درآمد اول     10  •  درآمد دوم     11  •  مقدمه نغمه     12  •  نغمه     13  •  شهنار     14  •  مقدمه گرایلی     15  •  گرایلی(دگره)     16  •  تصنیف گرایلی     17  •  رنگ شهرآشوب     18  •  
◊  پایکوبی

     1  •       2  •  درآمد،کرشمه     3  •  ضربی چهارگاه     4  •  زابل     5  •  مویه     6  •  مخالف     7  •  ضربی مخالف     8  •  یورتمه     9  •  حصار     10  •  ضربی حصار     11  •  حصار     12  •  ضربی حصار     13  •  هفت ضربی چهارگاه     14  •  رجز،مغلوب،فرود     15  •  پایکوبی
◊  راز و نیاز

     1  •  چهارمضراب     2  •  درآمد     3  •  سمن     4  •  سماع آسمان     5  •  آمد بهار ای دوست     6  •  شوشتری     7  •  رازو نیاز     8  •  ساز و نیاز     9  •  دو نوازی سه تار     10  •  مثنوی     11  •       12  •  
◊  صد سال سه‌تار

     1  •  بیات کرد
◊  صد سال ‌تار

     1  •  افشاری
◊  راز نو

     1  •  درآمد     2  •  رنگ اصول     3  •  داد و بیداد     4  •  ساز و آواز     5  •  تصنیف فلک     6  •  درآمد     7  •  چهارمضراب     8  •  مثنوی خوانی     9  •  مقام ماورألنهرـ فرود نوا     10  •  تصنیف راز نو
◊  صبحگاهی

     1  •  قطعه سلام     2  •  تکنوازی کمانچه     3  •  چهار مضراب(اجرای گروهی)     4  •  تکنوازی تار     5  •  لزگی(اجرای گروهی با آواز)     6  •  قطعه ای بر اساس پیش زنگوله     7  •  حصار(دو نوازی تار و کمانچه)     8  •  ساز و آواز(شعر های بابا طاهر و فائز)     9  •  تصنیف ای ساربان(بر اساس تصنیف قدیمی)     10  •  صبحگاهی
◊  چهارگاه ـ بیات ترک

     1  •  لزگی     2  •  چهارمضراب     3  •  نغمه     4  •  زنگوله     5  •  زابل     6  •  مخالف     7  •  تصنیف کاروان     8  •  پیش درآمد     9  •  درآمد     10  •  چهارمضراب     11  •  ضربی بیات ترک     12  •  آواز     13  •  شکسته،فرود     14  •  شور و دو بیتی خوانی     15  •  تصنیف(بر مبنای ملودی کردی)
◊  از اعصار

     1  •  از اعصار     2  •  پیر و ملک     3  •  در خلوت     4  •  آن روزها     5  •  در خلوت     6  •  خنیاگران     7  •  کاروان شب     8  •  ستایش     9  •  زمان     10  •  ندا     11  •  رقص تطهیر     12  •  پناه به خدا     13  •  وحی     14  •  باران     15  •  مهتاب     16  •  عروج     17  •  بخشنده     18  •  باران     19  •  جار     20  •  ندای وحی     21  •  رقص تطهیر
◊  ردیف نوازی ۱

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه شور     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه شور     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه شور     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه شور     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه شور     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه شور     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه شور     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه شور     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه شور     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه شور     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه شور     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه شور     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه شور     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه شور     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه شور     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه شور     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه شور     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه شور     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه شور     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه شور     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه شور     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه شور     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه شور     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه شور     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه شور     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه شور     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه شور     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه شور     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه شور     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه شور     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه شور     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه شور     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه شور     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه شور     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه شور     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه شور     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه شور     38  •  تراک ۳۸ ـ آواز ابوعطا     39  •  تراک ۳۹ ـ آواز ابوعطا     40  •  تراک ۴۰ ـ آواز ابوعطا     41  •  تراک ۴۱ ـ آواز ابوعطا     42  •  تراک ۴۲ ـ آواز ابوعطا     43  •  تراک ۴۳ ـ آواز ابوعطا     44  •  تراک ۴۴ ـ آواز ابوعطا     45  •  تراک ۴۵ ـ آواز ابوعطا     46  •  تراک ۴۶ ـ آواز ابوعطا     47  •  تراک ۴۷ ـ آواز ابوعطا
◊  ردیف نوازی ۲

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات ترک     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات ترک     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات ترک     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات ترک     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات ترک     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات ترک     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات ترک     8  •  تراک ۸ ـ آواز بیات ترک     9  •  تراک ۹ ـ آواز بیات ترک     10  •  تراک ۱۰ ـ آواز بیات ترک     11  •  تراک ۱۱ ـ آواز بیات ترک     12  •  تراک ۱۲ ـ آواز بیات ترک     13  •  تراک ۱۳ ـ آواز بیات ترک     14  •  تراک ۱۴ ـ آواز بیات ترک     15  •  تراک ۱۵ ـ آواز افشاری     16  •  تراک ۱۶ ـ آواز افشاری     17  •  تراک ۱۷ ـ آواز افشاری     18  •  تراک ۱۸ ـ آواز دشتی     19  •  تراک ۱۹ ـ آواز دشتی     20  •  تراک ۲۰ ـ آواز دشتی     21  •  تراک ۲۱ ـ آواز دشتی     22  •  تراک ۲۲ ـ آواز بیات کرد     23  •  تراک ۲۳ ـ آواز بیات کرد     24  •  تراک ۲۴ ـ آواز بیات کرد     25  •  تراک ۲۵ ـ آواز بیات کرد     26  •  تراک ۲۶ ـ آواز بیات کرد     27  •  تراک ۲۷ ـ آواز بیات کرد     28  •  تراک ۲۸ ـ آواز بیات کرد     29  •  تراک ۲۹ ـ آواز بیات کرد     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه همایون     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه همایون     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه همایون     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه همایون     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه همایون     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه همایون     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه همایون     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه همایون     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه همایون     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه همایون     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه همایون     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه همایون     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه همایون     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه همایون     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه همایون     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه همایون     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه همایون     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه همایون     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه همایون     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه همایون     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه همایون     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه همایون     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه همایون     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه همایون     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه همایون     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه همایون     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه همایون     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه همایون
◊  ردیف نوازی ۳

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات اصفهان     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات اصفهان     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات اصفهان     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات اصفهان     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات اصفهان     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات اصفهان     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات اصفهان     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه چهارگاه     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه چهارگاه     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه چهارگاه     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه چهارگاه     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه چهارگاه     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه چهارگاه     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه چهارگاه     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه چهارگاه     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه چهارگاه     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه چهارگاه     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه چهارگاه     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه چهارگاه     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه چهارگاه     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه چهارگاه     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه چهارگاه     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه چهارگاه     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه چهارگاه     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه چهارگاه     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه چهارگاه     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه چهارگاه     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه چهارگاه     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه چهارگاه     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه چهارگاه     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه چهارگاه     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه چهارگاه     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه چهارگاه     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه چهارگاه     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه چهارگاه     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه چهارگاه     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه چهارگاه     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه چهارگاه     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه چهارگاه     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه سه‌گاه     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه سه‌گاه     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه سه‌گاه     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه سه‌گاه     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه سه‌گاه     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه سه‌گاه     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه سه‌گاه     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه سه‌گاه     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه سه‌گاه     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه سه‌گاه     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه سه‌گاه     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه سه‌گاه     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه سه‌گاه     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه سه‌گاه     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه سه‌گاه     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه سه‌گاه     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه سه‌گاه     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه سه‌گاه     58  •  تراک ۵۸ ـ دستگاه سه‌گاه     59  •  تراک ۵۹ ـ دستگاه سه‌گاه
◊  ردیف نوازی ۴

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه ماهور     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه ماهور     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه ماهور     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه ماهور     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه ماهور     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه ماهور     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه ماهور     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه ماهور     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه ماهور     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه ماهور     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه ماهور     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه ماهور     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه ماهور     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه ماهور     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه ماهور     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه ماهور     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه ماهور     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه ماهور     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه ماهور     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه ماهور     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه ماهور     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه ماهور     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه ماهور     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه ماهور     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه ماهور     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه ماهور     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه ماهور     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه ماهور     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه ماهور     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه ماهور     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه ماهور     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه ماهور     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه ماهور     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه ماهور     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه ماهور     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه ماهور     37  •  تراک ۳۷ ـ توضیحات
◊  ردیف نوازی ۵

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه نوا     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه نوا     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه نوا     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه نوا     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه نوا     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه نوا     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه نوا     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه نوا     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه نوا     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه نوا     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه نوا     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه نوا     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه نوا     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه نوا     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه نوا     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه نوا     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه نوا     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه نوا     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه نوا     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه نوا     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه نوا     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه نوا     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه راست پنجگاه     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه راست پنجگاه     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه راست پنجگاه     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه راست پنجگاه     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه راست پنجگاه     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه راست پنجگاه     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه راست پنجگاه     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه راست پنجگاه     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه راست پنجگاه     42  •  تراک۴۲ـ دستگاه راست پنجگاه     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     48  •  تراک ۴۸ ـ توضیح گوشه‌های مشترک
◊  زمانی برای مستی اسبها

     1  •  تنهایی     2  •  عشاق     3  •  جستجو     4  •  عروسی شوم     5  •  وهم     6  •  جستجو     7  •  عشاق     8  •  راز     9  •  فاجعه     10  •  تنهایی     11  •  سرآغاز     12  •  خرامان     13  •  تعزیه     14  •  ارگ بم     15  •  تخت جمشید     16  •  سلسله ها     17  •  پایان     18  •  از سفید تا برف     19  •  تلاش     20  •  سوگ و سور     21  •  بله برون     22  •  آی غم     23  •  قشنگ یار
◊  نی نوا

     1  •  Overture     2  •  Variation On Naghmeh     3  •  Jamedaran     4  •  Nahoft And Foroud     5  •  Sufi Dance     6  •  Life     7  •  Sunrise     8  •  Depth Of Catastrophe     9  •  Song Of Compassion     10  •  Transcendence     11  •  Search     12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •  
◊  به تماشای آبهای سپید

     1  •  پرندگان     2  •  افسانه های ارمنی     3  •  ساری گلین     4  •  آواز پرندگان     5  •  مادر     6  •  بداهه نوازی شورانگیز     7  •  تصنیف پروانه شو...
◊  گبه

     1  •  تراک۱     2  •  تراک۲     3  •  تراک۳     4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •  
◊  کنسرت نوا

     1  •  درآمد     2  •  ضربی نوا     3  •  نغمه، گردانیه     4  •  کرشمه     5  •  نیشابورک     6  •  ضربی نیشابورک     7  •  نهفت     8  •  ضربی نهفت     9  •  بیات کرد     10  •  بسته نگار     11  •  فرود     12  •  رنگ نوا
◊  کنسرت همایون

     1  •  درآمد     2  •  ضربی،چهارمضراب     3  •  زنگ شتر     4  •  لیلی و مجنون     5  •  بیداد     6  •  چهارمضراب بیداد     7  •  نی داود     8  •  ضربی بیداد     9  •  اوج     10  •  ضربی اوج     11  •  فرود     12  •  سوز و گداز     13  •  بختیاری،فرود     14  •  بحر طویل
◊  اتحاد

     1  •  حصار     2  •  سواران دشت امید     3  •  ای ایران     4  •  آزادی     5  •  تیغ باید خون فشاند     6  •  ژاله خون شد     7  •  شهید     8  •  اتحاد
◊  لاکپشت‌ها هم پرواز می‌کنند

     1  •  آگرین     2  •  قصه     3  •  گهواره     4  •  زمان     5  •  خیال     6  •  افق     7  •  قصه     8  •  لالایی     9  •  کابوس جنگ     10  •  ندا     11  •  صلح     12  •  گهواره     13  •  روله گیان
◊  راست پنجگاه

     1  •  درآمد     2  •  پروانه     3  •  نغمه     4  •  روح افزا     5  •  خسروانی     6  •  عراق     7  •  ضربی عراق،نیشابورک     8  •  حزین،نهیب،محیر،عاشوراوند     9  •  سوز و گداز     10  •  لیلی و مجنون     11  •  ضربی شوشتری،اصفهان     12  •  اوج،ابوعطا     13  •  چهارمضراب     14  •  فرود،سپهر،پروانه     15  •  آواز بیات کرد
◊  هجرانی

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد     3  •  زابل،کرشمهٔ زابل     4  •  مویه     5  •  مخالف     6  •  ضربی مخالف     7  •  هدی و پهلوی     8  •  هجرانی     9  •  درآمد،کرشمه     10  •  چهارمضراب     11  •  آواز،داد،نوایی     12  •  فیلی     13  •  شکسته     14  •  ضربی شکسته     15  •  دلکش،چهارمضراب،فرود     16  •  نیشابورک،عراق     17  •  فغان
◊  سرود آذربایجان

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱
◊  دستور سه تار ۱

     1  •       2  •       3  •       4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •       25  •       26  •       27  •       28  •       29  •       30  •       31  •       32  •       33  •       34  •       35  •       36  •       37  •       38  •       39  •       40  •       41  •       42  •       43  •       44  •       45  •       46  •  
◊  دستور سه تار ۲

     1  •       2  •       3  •       4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •       25  •       26  •       27  •       28  •       29  •       30  •       31  •       32  •       33  •       34  •       35  •       36  •       37  •       38  •       39  •       40  •       41  •       42  •       43  •       44  •       45  •       46  •  

وبگردی
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
پاییز بازار ثانویه
پاییز بازار ثانویه - اگر ما نتوانیم تفاوت فاحش قیمت ارز در بازار آزاد و ثانویه را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویه عمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه و آزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.