جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ / Friday, 15 December, 2017

علیزاده، حسین


◊  سلّانه

     1  •  آفتاب ـ بیات کرد     2  •  مهتاب ـ اصفهان     3  •  پگاه ـ سه‌گاه     4  •  شامگاه ـ افشاری
◊  ترکمن

     1  •  درآمد راست     2  •  زنگ شتر     3  •  چهارمضراب     4  •  زنگوله     5  •  نغمه     6  •  روح افزا     7  •  عشاق ـ ابوعطا     8  •  چهارمضراب     9  •  بیات کرد     10  •  اسمر اسمر     11  •  فرود     12  •  راک ، کرشمه     13  •  شوشتری     14  •  ترکمن
◊  بداهه نوازی اصفهان

     1  •  کنسرت پاریس
◊  بداهه نوازی سه‌تار

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار
◊  بداهه نوازی سه‌تار(لس‌آنجلس)

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار (لس‌آنجلس)
◊  بداهه نوازی ‌تار

     1  •  بداهه نوازی ‌تار
◊  هم نوایی

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد     3  •  نغمه،زنگ شتر     4  •  زابل     5  •  کرشمه     6  •  مویه     7  •  ضربی مخالف     8  •  مخالف     9  •  فرود     10  •  هجران     11  •  نغمه فرود     12  •  نغمه     13  •  پیش درآمد     14  •  درآمد     15  •  بسته نگار     16  •  چهار مضراب     17  •  عراق     18  •  قرائی     19  •  رهاب     20  •  مثنوی     21  •  هروایه     22  •  افشاری     23  •  سه‌گاه
◊  نوا

     1  •  نوا
◊  نو بانگ کهن

     1  •  درآمد     2  •  قطعه ای بر اساس تصنیف ̎جان من̎     3  •  رهاب     4  •  بداهه نوازی کرشمه     5  •  درآمد خارا     6  •  کرشمه     7  •  زیرکش سلمک     8  •  مجلس افروز     9  •  درآمد اول     10  •  درآمد دوم     11  •  مقدمه نغمه     12  •  نغمه     13  •  شهنار     14  •  مقدمه گرایلی     15  •  گرایلی(دگره)     16  •  تصنیف گرایلی     17  •  رنگ شهرآشوب     18  •  
◊  پایکوبی

     1  •       2  •  درآمد،کرشمه     3  •  ضربی چهارگاه     4  •  زابل     5  •  مویه     6  •  مخالف     7  •  ضربی مخالف     8  •  یورتمه     9  •  حصار     10  •  ضربی حصار     11  •  حصار     12  •  ضربی حصار     13  •  هفت ضربی چهارگاه     14  •  رجز،مغلوب،فرود     15  •  پایکوبی
◊  راز و نیاز

     1  •  چهارمضراب     2  •  درآمد     3  •  سمن     4  •  سماع آسمان     5  •  آمد بهار ای دوست     6  •  شوشتری     7  •  رازو نیاز     8  •  ساز و نیاز     9  •  دو نوازی سه تار     10  •  مثنوی     11  •       12  •  
◊  صد سال سه‌تار

     1  •  بیات کرد
◊  صد سال ‌تار

     1  •  افشاری
◊  راز نو

     1  •  درآمد     2  •  رنگ اصول     3  •  داد و بیداد     4  •  ساز و آواز     5  •  تصنیف فلک     6  •  درآمد     7  •  چهارمضراب     8  •  مثنوی خوانی     9  •  مقام ماورألنهرـ فرود نوا     10  •  تصنیف راز نو
◊  صبحگاهی

     1  •  قطعه سلام     2  •  تکنوازی کمانچه     3  •  چهار مضراب(اجرای گروهی)     4  •  تکنوازی تار     5  •  لزگی(اجرای گروهی با آواز)     6  •  قطعه ای بر اساس پیش زنگوله     7  •  حصار(دو نوازی تار و کمانچه)     8  •  ساز و آواز(شعر های بابا طاهر و فائز)     9  •  تصنیف ای ساربان(بر اساس تصنیف قدیمی)     10  •  صبحگاهی
◊  چهارگاه ـ بیات ترک

     1  •  لزگی     2  •  چهارمضراب     3  •  نغمه     4  •  زنگوله     5  •  زابل     6  •  مخالف     7  •  تصنیف کاروان     8  •  پیش درآمد     9  •  درآمد     10  •  چهارمضراب     11  •  ضربی بیات ترک     12  •  آواز     13  •  شکسته،فرود     14  •  شور و دو بیتی خوانی     15  •  تصنیف(بر مبنای ملودی کردی)
◊  از اعصار

     1  •  از اعصار     2  •  پیر و ملک     3  •  در خلوت     4  •  آن روزها     5  •  در خلوت     6  •  خنیاگران     7  •  کاروان شب     8  •  ستایش     9  •  زمان     10  •  ندا     11  •  رقص تطهیر     12  •  پناه به خدا     13  •  وحی     14  •  باران     15  •  مهتاب     16  •  عروج     17  •  بخشنده     18  •  باران     19  •  جار     20  •  ندای وحی     21  •  رقص تطهیر
◊  ردیف نوازی ۱

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه شور     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه شور     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه شور     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه شور     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه شور     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه شور     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه شور     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه شور     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه شور     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه شور     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه شور     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه شور     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه شور     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه شور     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه شور     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه شور     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه شور     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه شور     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه شور     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه شور     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه شور     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه شور     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه شور     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه شور     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه شور     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه شور     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه شور     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه شور     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه شور     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه شور     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه شور     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه شور     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه شور     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه شور     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه شور     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه شور     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه شور     38  •  تراک ۳۸ ـ آواز ابوعطا     39  •  تراک ۳۹ ـ آواز ابوعطا     40  •  تراک ۴۰ ـ آواز ابوعطا     41  •  تراک ۴۱ ـ آواز ابوعطا     42  •  تراک ۴۲ ـ آواز ابوعطا     43  •  تراک ۴۳ ـ آواز ابوعطا     44  •  تراک ۴۴ ـ آواز ابوعطا     45  •  تراک ۴۵ ـ آواز ابوعطا     46  •  تراک ۴۶ ـ آواز ابوعطا     47  •  تراک ۴۷ ـ آواز ابوعطا
◊  ردیف نوازی ۲

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات ترک     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات ترک     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات ترک     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات ترک     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات ترک     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات ترک     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات ترک     8  •  تراک ۸ ـ آواز بیات ترک     9  •  تراک ۹ ـ آواز بیات ترک     10  •  تراک ۱۰ ـ آواز بیات ترک     11  •  تراک ۱۱ ـ آواز بیات ترک     12  •  تراک ۱۲ ـ آواز بیات ترک     13  •  تراک ۱۳ ـ آواز بیات ترک     14  •  تراک ۱۴ ـ آواز بیات ترک     15  •  تراک ۱۵ ـ آواز افشاری     16  •  تراک ۱۶ ـ آواز افشاری     17  •  تراک ۱۷ ـ آواز افشاری     18  •  تراک ۱۸ ـ آواز دشتی     19  •  تراک ۱۹ ـ آواز دشتی     20  •  تراک ۲۰ ـ آواز دشتی     21  •  تراک ۲۱ ـ آواز دشتی     22  •  تراک ۲۲ ـ آواز بیات کرد     23  •  تراک ۲۳ ـ آواز بیات کرد     24  •  تراک ۲۴ ـ آواز بیات کرد     25  •  تراک ۲۵ ـ آواز بیات کرد     26  •  تراک ۲۶ ـ آواز بیات کرد     27  •  تراک ۲۷ ـ آواز بیات کرد     28  •  تراک ۲۸ ـ آواز بیات کرد     29  •  تراک ۲۹ ـ آواز بیات کرد     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه همایون     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه همایون     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه همایون     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه همایون     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه همایون     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه همایون     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه همایون     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه همایون     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه همایون     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه همایون     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه همایون     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه همایون     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه همایون     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه همایون     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه همایون     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه همایون     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه همایون     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه همایون     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه همایون     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه همایون     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه همایون     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه همایون     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه همایون     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه همایون     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه همایون     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه همایون     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه همایون     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه همایون
◊  ردیف نوازی ۳

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات اصفهان     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات اصفهان     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات اصفهان     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات اصفهان     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات اصفهان     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات اصفهان     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات اصفهان     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه چهارگاه     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه چهارگاه     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه چهارگاه     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه چهارگاه     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه چهارگاه     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه چهارگاه     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه چهارگاه     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه چهارگاه     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه چهارگاه     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه چهارگاه     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه چهارگاه     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه چهارگاه     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه چهارگاه     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه چهارگاه     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه چهارگاه     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه چهارگاه     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه چهارگاه     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه چهارگاه     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه چهارگاه     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه چهارگاه     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه چهارگاه     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه چهارگاه     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه چهارگاه     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه چهارگاه     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه چهارگاه     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه چهارگاه     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه چهارگاه     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه چهارگاه     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه چهارگاه     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه چهارگاه     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه چهارگاه     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه چهارگاه     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه سه‌گاه     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه سه‌گاه     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه سه‌گاه     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه سه‌گاه     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه سه‌گاه     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه سه‌گاه     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه سه‌گاه     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه سه‌گاه     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه سه‌گاه     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه سه‌گاه     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه سه‌گاه     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه سه‌گاه     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه سه‌گاه     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه سه‌گاه     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه سه‌گاه     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه سه‌گاه     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه سه‌گاه     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه سه‌گاه     58  •  تراک ۵۸ ـ دستگاه سه‌گاه     59  •  تراک ۵۹ ـ دستگاه سه‌گاه
◊  ردیف نوازی ۴

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه ماهور     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه ماهور     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه ماهور     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه ماهور     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه ماهور     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه ماهور     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه ماهور     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه ماهور     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه ماهور     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه ماهور     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه ماهور     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه ماهور     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه ماهور     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه ماهور     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه ماهور     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه ماهور     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه ماهور     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه ماهور     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه ماهور     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه ماهور     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه ماهور     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه ماهور     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه ماهور     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه ماهور     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه ماهور     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه ماهور     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه ماهور     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه ماهور     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه ماهور     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه ماهور     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه ماهور     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه ماهور     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه ماهور     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه ماهور     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه ماهور     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه ماهور     37  •  تراک ۳۷ ـ توضیحات
◊  ردیف نوازی ۵

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه نوا     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه نوا     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه نوا     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه نوا     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه نوا     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه نوا     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه نوا     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه نوا     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه نوا     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه نوا     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه نوا     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه نوا     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه نوا     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه نوا     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه نوا     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه نوا     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه نوا     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه نوا     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه نوا     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه نوا     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه نوا     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه نوا     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه راست پنجگاه     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه راست پنجگاه     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه راست پنجگاه     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه راست پنجگاه     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه راست پنجگاه     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه راست پنجگاه     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه راست پنجگاه     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه راست پنجگاه     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه راست پنجگاه     42  •  تراک۴۲ـ دستگاه راست پنجگاه     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     48  •  تراک ۴۸ ـ توضیح گوشه‌های مشترک
◊  زمانی برای مستی اسبها

     1  •  تنهایی     2  •  عشاق     3  •  جستجو     4  •  عروسی شوم     5  •  وهم     6  •  جستجو     7  •  عشاق     8  •  راز     9  •  فاجعه     10  •  تنهایی     11  •  سرآغاز     12  •  خرامان     13  •  تعزیه     14  •  ارگ بم     15  •  تخت جمشید     16  •  سلسله ها     17  •  پایان     18  •  از سفید تا برف     19  •  تلاش     20  •  سوگ و سور     21  •  بله برون     22  •  آی غم     23  •  قشنگ یار
◊  نی نوا

     1  •  Overture     2  •  Variation On Naghmeh     3  •  Jamedaran     4  •  Nahoft And Foroud     5  •  Sufi Dance     6  •  Life     7  •  Sunrise     8  •  Depth Of Catastrophe     9  •  Song Of Compassion     10  •  Transcendence     11  •  Search     12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •  
◊  به تماشای آبهای سپید

     1  •  پرندگان     2  •  افسانه های ارمنی     3  •  ساری گلین     4  •  آواز پرندگان     5  •  مادر     6  •  بداهه نوازی شورانگیز     7  •  تصنیف پروانه شو...
◊  گبه

     1  •  تراک۱     2  •  تراک۲     3  •  تراک۳     4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •  
◊  کنسرت نوا

     1  •  درآمد     2  •  ضربی نوا     3  •  نغمه، گردانیه     4  •  کرشمه     5  •  نیشابورک     6  •  ضربی نیشابورک     7  •  نهفت     8  •  ضربی نهفت     9  •  بیات کرد     10  •  بسته نگار     11  •  فرود     12  •  رنگ نوا
◊  کنسرت همایون

     1  •  درآمد     2  •  ضربی،چهارمضراب     3  •  زنگ شتر     4  •  لیلی و مجنون     5  •  بیداد     6  •  چهارمضراب بیداد     7  •  نی داود     8  •  ضربی بیداد     9  •  اوج     10  •  ضربی اوج     11  •  فرود     12  •  سوز و گداز     13  •  بختیاری،فرود     14  •  بحر طویل
◊  اتحاد

     1  •  حصار     2  •  سواران دشت امید     3  •  ای ایران     4  •  آزادی     5  •  تیغ باید خون فشاند     6  •  ژاله خون شد     7  •  شهید     8  •  اتحاد
◊  لاکپشت‌ها هم پرواز می‌کنند

     1  •  آگرین     2  •  قصه     3  •  گهواره     4  •  زمان     5  •  خیال     6  •  افق     7  •  قصه     8  •  لالایی     9  •  کابوس جنگ     10  •  ندا     11  •  صلح     12  •  گهواره     13  •  روله گیان
◊  راست پنجگاه

     1  •  درآمد     2  •  پروانه     3  •  نغمه     4  •  روح افزا     5  •  خسروانی     6  •  عراق     7  •  ضربی عراق،نیشابورک     8  •  حزین،نهیب،محیر،عاشوراوند     9  •  سوز و گداز     10  •  لیلی و مجنون     11  •  ضربی شوشتری،اصفهان     12  •  اوج،ابوعطا     13  •  چهارمضراب     14  •  فرود،سپهر،پروانه     15  •  آواز بیات کرد
◊  هجرانی

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد     3  •  زابل،کرشمهٔ زابل     4  •  مویه     5  •  مخالف     6  •  ضربی مخالف     7  •  هدی و پهلوی     8  •  هجرانی     9  •  درآمد،کرشمه     10  •  چهارمضراب     11  •  آواز،داد،نوایی     12  •  فیلی     13  •  شکسته     14  •  ضربی شکسته     15  •  دلکش،چهارمضراب،فرود     16  •  نیشابورک،عراق     17  •  فغان
◊  سرود آذربایجان

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱
◊  دستور سه تار ۱

     1  •       2  •       3  •       4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •       25  •       26  •       27  •       28  •       29  •       30  •       31  •       32  •       33  •       34  •       35  •       36  •       37  •       38  •       39  •       40  •       41  •       42  •       43  •       44  •       45  •       46  •  
◊  دستور سه تار ۲

     1  •       2  •       3  •       4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •       25  •       26  •       27  •       28  •       29  •       30  •       31  •       32  •       33  •       34  •       35  •       36  •       37  •       38  •       39  •       40  •       41  •       42  •       43  •       44  •       45  •       46  •  

وبگردی
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟ - محمدرضا شریفی‌نیا بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه دورهمی درخصوص شایعه ازدواج با بازیگر زن جوان توضیحاتی ارائه کرد.
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه - ولادیمیر پوتین در مسیر سفر خود به قاهره، چند دقیقه در پایگاه الحمیمیم حاضر شد و برخورد فرد نظامی روس با رئیس جمهوری سوریه موجی از انتقادات را در فضای مجازی به راه انداخت.
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
    پربازدیدها