یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ / Sunday, 18 March, 2018

علیزاده، حسین


◊  سلّانه

     1  •  آفتاب ـ بیات کرد     2  •  مهتاب ـ اصفهان     3  •  پگاه ـ سه‌گاه     4  •  شامگاه ـ افشاری
◊  ترکمن

     1  •  درآمد راست     2  •  زنگ شتر     3  •  چهارمضراب     4  •  زنگوله     5  •  نغمه     6  •  روح افزا     7  •  عشاق ـ ابوعطا     8  •  چهارمضراب     9  •  بیات کرد     10  •  اسمر اسمر     11  •  فرود     12  •  راک ، کرشمه     13  •  شوشتری     14  •  ترکمن
◊  بداهه نوازی اصفهان

     1  •  کنسرت پاریس
◊  بداهه نوازی سه‌تار

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار
◊  بداهه نوازی سه‌تار(لس‌آنجلس)

     1  •  بداهه نوازی سه‌تار (لس‌آنجلس)
◊  بداهه نوازی ‌تار

     1  •  بداهه نوازی ‌تار
◊  هم نوایی

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد     3  •  نغمه،زنگ شتر     4  •  زابل     5  •  کرشمه     6  •  مویه     7  •  ضربی مخالف     8  •  مخالف     9  •  فرود     10  •  هجران     11  •  نغمه فرود     12  •  نغمه     13  •  پیش درآمد     14  •  درآمد     15  •  بسته نگار     16  •  چهار مضراب     17  •  عراق     18  •  قرائی     19  •  رهاب     20  •  مثنوی     21  •  هروایه     22  •  افشاری     23  •  سه‌گاه
◊  نوا

     1  •  نوا
◊  نو بانگ کهن

     1  •  درآمد     2  •  قطعه ای بر اساس تصنیف ̎جان من̎     3  •  رهاب     4  •  بداهه نوازی کرشمه     5  •  درآمد خارا     6  •  کرشمه     7  •  زیرکش سلمک     8  •  مجلس افروز     9  •  درآمد اول     10  •  درآمد دوم     11  •  مقدمه نغمه     12  •  نغمه     13  •  شهنار     14  •  مقدمه گرایلی     15  •  گرایلی(دگره)     16  •  تصنیف گرایلی     17  •  رنگ شهرآشوب     18  •  
◊  پایکوبی

     1  •       2  •  درآمد،کرشمه     3  •  ضربی چهارگاه     4  •  زابل     5  •  مویه     6  •  مخالف     7  •  ضربی مخالف     8  •  یورتمه     9  •  حصار     10  •  ضربی حصار     11  •  حصار     12  •  ضربی حصار     13  •  هفت ضربی چهارگاه     14  •  رجز،مغلوب،فرود     15  •  پایکوبی
◊  راز و نیاز

     1  •  چهارمضراب     2  •  درآمد     3  •  سمن     4  •  سماع آسمان     5  •  آمد بهار ای دوست     6  •  شوشتری     7  •  رازو نیاز     8  •  ساز و نیاز     9  •  دو نوازی سه تار     10  •  مثنوی     11  •       12  •  
◊  صد سال سه‌تار

     1  •  بیات کرد
◊  صد سال ‌تار

     1  •  افشاری
◊  راز نو

     1  •  درآمد     2  •  رنگ اصول     3  •  داد و بیداد     4  •  ساز و آواز     5  •  تصنیف فلک     6  •  درآمد     7  •  چهارمضراب     8  •  مثنوی خوانی     9  •  مقام ماورألنهرـ فرود نوا     10  •  تصنیف راز نو
◊  صبحگاهی

     1  •  قطعه سلام     2  •  تکنوازی کمانچه     3  •  چهار مضراب(اجرای گروهی)     4  •  تکنوازی تار     5  •  لزگی(اجرای گروهی با آواز)     6  •  قطعه ای بر اساس پیش زنگوله     7  •  حصار(دو نوازی تار و کمانچه)     8  •  ساز و آواز(شعر های بابا طاهر و فائز)     9  •  تصنیف ای ساربان(بر اساس تصنیف قدیمی)     10  •  صبحگاهی
◊  چهارگاه ـ بیات ترک

     1  •  لزگی     2  •  چهارمضراب     3  •  نغمه     4  •  زنگوله     5  •  زابل     6  •  مخالف     7  •  تصنیف کاروان     8  •  پیش درآمد     9  •  درآمد     10  •  چهارمضراب     11  •  ضربی بیات ترک     12  •  آواز     13  •  شکسته،فرود     14  •  شور و دو بیتی خوانی     15  •  تصنیف(بر مبنای ملودی کردی)
◊  از اعصار

     1  •  از اعصار     2  •  پیر و ملک     3  •  در خلوت     4  •  آن روزها     5  •  در خلوت     6  •  خنیاگران     7  •  کاروان شب     8  •  ستایش     9  •  زمان     10  •  ندا     11  •  رقص تطهیر     12  •  پناه به خدا     13  •  وحی     14  •  باران     15  •  مهتاب     16  •  عروج     17  •  بخشنده     18  •  باران     19  •  جار     20  •  ندای وحی     21  •  رقص تطهیر
◊  ردیف نوازی ۱

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه شور     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه شور     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه شور     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه شور     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه شور     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه شور     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه شور     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه شور     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه شور     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه شور     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه شور     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه شور     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه شور     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه شور     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه شور     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه شور     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه شور     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه شور     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه شور     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه شور     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه شور     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه شور     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه شور     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه شور     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه شور     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه شور     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه شور     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه شور     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه شور     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه شور     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه شور     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه شور     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه شور     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه شور     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه شور     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه شور     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه شور     38  •  تراک ۳۸ ـ آواز ابوعطا     39  •  تراک ۳۹ ـ آواز ابوعطا     40  •  تراک ۴۰ ـ آواز ابوعطا     41  •  تراک ۴۱ ـ آواز ابوعطا     42  •  تراک ۴۲ ـ آواز ابوعطا     43  •  تراک ۴۳ ـ آواز ابوعطا     44  •  تراک ۴۴ ـ آواز ابوعطا     45  •  تراک ۴۵ ـ آواز ابوعطا     46  •  تراک ۴۶ ـ آواز ابوعطا     47  •  تراک ۴۷ ـ آواز ابوعطا
◊  ردیف نوازی ۲

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات ترک     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات ترک     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات ترک     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات ترک     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات ترک     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات ترک     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات ترک     8  •  تراک ۸ ـ آواز بیات ترک     9  •  تراک ۹ ـ آواز بیات ترک     10  •  تراک ۱۰ ـ آواز بیات ترک     11  •  تراک ۱۱ ـ آواز بیات ترک     12  •  تراک ۱۲ ـ آواز بیات ترک     13  •  تراک ۱۳ ـ آواز بیات ترک     14  •  تراک ۱۴ ـ آواز بیات ترک     15  •  تراک ۱۵ ـ آواز افشاری     16  •  تراک ۱۶ ـ آواز افشاری     17  •  تراک ۱۷ ـ آواز افشاری     18  •  تراک ۱۸ ـ آواز دشتی     19  •  تراک ۱۹ ـ آواز دشتی     20  •  تراک ۲۰ ـ آواز دشتی     21  •  تراک ۲۱ ـ آواز دشتی     22  •  تراک ۲۲ ـ آواز بیات کرد     23  •  تراک ۲۳ ـ آواز بیات کرد     24  •  تراک ۲۴ ـ آواز بیات کرد     25  •  تراک ۲۵ ـ آواز بیات کرد     26  •  تراک ۲۶ ـ آواز بیات کرد     27  •  تراک ۲۷ ـ آواز بیات کرد     28  •  تراک ۲۸ ـ آواز بیات کرد     29  •  تراک ۲۹ ـ آواز بیات کرد     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه همایون     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه همایون     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه همایون     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه همایون     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه همایون     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه همایون     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه همایون     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه همایون     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه همایون     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه همایون     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه همایون     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه همایون     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه همایون     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه همایون     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه همایون     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه همایون     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه همایون     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه همایون     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه همایون     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه همایون     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه همایون     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه همایون     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه همایون     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه همایون     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه همایون     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه همایون     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه همایون     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه همایون
◊  ردیف نوازی ۳

     1  •  تراک ۱ ـ آواز بیات اصفهان     2  •  تراک ۲ ـ آواز بیات اصفهان     3  •  تراک ۳ ـ آواز بیات اصفهان     4  •  تراک ۴ ـ آواز بیات اصفهان     5  •  تراک ۵ ـ آواز بیات اصفهان     6  •  تراک ۶ ـ آواز بیات اصفهان     7  •  تراک ۷ ـ آواز بیات اصفهان     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه چهارگاه     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه چهارگاه     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه چهارگاه     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه چهارگاه     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه چهارگاه     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه چهارگاه     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه چهارگاه     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه چهارگاه     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه چهارگاه     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه چهارگاه     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه چهارگاه     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه چهارگاه     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه چهارگاه     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه چهارگاه     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه چهارگاه     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه چهارگاه     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه چهارگاه     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه چهارگاه     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه چهارگاه     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه چهارگاه     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه چهارگاه     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه چهارگاه     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه چهارگاه     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه چهارگاه     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه چهارگاه     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه چهارگاه     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه چهارگاه     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه چهارگاه     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه چهارگاه     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه چهارگاه     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه چهارگاه     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه چهارگاه     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه سه‌گاه     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه سه‌گاه     42  •  تراک ۴۲ ـ دستگاه سه‌گاه     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه سه‌گاه     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه سه‌گاه     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه سه‌گاه     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه سه‌گاه     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه سه‌گاه     48  •  تراک ۴۸ ـ دستگاه سه‌گاه     49  •  تراک ۴۹ ـ دستگاه سه‌گاه     50  •  تراک ۵۰ ـ دستگاه سه‌گاه     51  •  تراک ۵۱ ـ دستگاه سه‌گاه     52  •  تراک ۵۲ ـ دستگاه سه‌گاه     53  •  تراک ۵۳ ـ دستگاه سه‌گاه     54  •  تراک ۵۴ ـ دستگاه سه‌گاه     55  •  تراک ۵۵ ـ دستگاه سه‌گاه     56  •  تراک ۵۶ ـ دستگاه سه‌گاه     57  •  تراک ۵۷ ـ دستگاه سه‌گاه     58  •  تراک ۵۸ ـ دستگاه سه‌گاه     59  •  تراک ۵۹ ـ دستگاه سه‌گاه
◊  ردیف نوازی ۴

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه ماهور     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه ماهور     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه ماهور     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه ماهور     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه ماهور     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه ماهور     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه ماهور     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه ماهور     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه ماهور     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه ماهور     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه ماهور     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه ماهور     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه ماهور     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه ماهور     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه ماهور     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه ماهور     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه ماهور     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه ماهور     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه ماهور     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه ماهور     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه ماهور     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه ماهور     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه ماهور     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه ماهور     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه ماهور     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه ماهور     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه ماهور     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه ماهور     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه ماهور     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه ماهور     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه ماهور     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه ماهور     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه ماهور     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه ماهور     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه ماهور     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه ماهور     37  •  تراک ۳۷ ـ توضیحات
◊  ردیف نوازی ۵

     1  •  تراک ۱ ـ دستگاه نوا     2  •  تراک ۲ ـ دستگاه نوا     3  •  تراک ۳ ـ دستگاه نوا     4  •  تراک ۴ ـ دستگاه نوا     5  •  تراک ۵ ـ دستگاه نوا     6  •  تراک ۶ ـ دستگاه نوا     7  •  تراک ۷ ـ دستگاه نوا     8  •  تراک ۸ ـ دستگاه نوا     9  •  تراک ۹ ـ دستگاه نوا     10  •  تراک ۱۰ ـ دستگاه نوا     11  •  تراک ۱۱ ـ دستگاه نوا     12  •  تراک ۱۲ ـ دستگاه نوا     13  •  تراک ۱۳ ـ دستگاه نوا     14  •  تراک ۱۴ ـ دستگاه نوا     15  •  تراک ۱۵ ـ دستگاه نوا     16  •  تراک ۱۶ ـ دستگاه نوا     17  •  تراک ۱۷ ـ دستگاه نوا     18  •  تراک ۱۸ ـ دستگاه نوا     19  •  تراک ۱۹ ـ دستگاه نوا     20  •  تراک ۲۰ ـ دستگاه نوا     21  •  تراک ۲۱ ـ دستگاه نوا     22  •  تراک ۲۲ ـ دستگاه نوا     23  •  تراک ۲۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     24  •  تراک ۲۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     25  •  تراک ۲۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     26  •  تراک ۲۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     27  •  تراک ۲۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     28  •  تراک ۲۸ ـ دستگاه راست پنجگاه     29  •  تراک ۲۹ ـ دستگاه راست پنجگاه     30  •  تراک ۳۰ ـ دستگاه راست پنجگاه     31  •  تراک ۳۱ ـ دستگاه راست پنجگاه     32  •  تراک ۳۲ ـ دستگاه راست پنجگاه     33  •  تراک ۳۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     34  •  تراک ۳۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     35  •  تراک ۳۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     36  •  تراک ۳۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     37  •  تراک ۳۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     38  •  تراک ۳۸ ـ دستگاه راست پنجگاه     39  •  تراک ۳۹ ـ دستگاه راست پنجگاه     40  •  تراک ۴۰ ـ دستگاه راست پنجگاه     41  •  تراک ۴۱ ـ دستگاه راست پنجگاه     42  •  تراک۴۲ـ دستگاه راست پنجگاه     43  •  تراک ۴۳ ـ دستگاه راست پنجگاه     44  •  تراک ۴۴ ـ دستگاه راست پنجگاه     45  •  تراک ۴۵ ـ دستگاه راست پنجگاه     46  •  تراک ۴۶ ـ دستگاه راست پنجگاه     47  •  تراک ۴۷ ـ دستگاه راست پنجگاه     48  •  تراک ۴۸ ـ توضیح گوشه‌های مشترک
◊  زمانی برای مستی اسبها

     1  •  تنهایی     2  •  عشاق     3  •  جستجو     4  •  عروسی شوم     5  •  وهم     6  •  جستجو     7  •  عشاق     8  •  راز     9  •  فاجعه     10  •  تنهایی     11  •  سرآغاز     12  •  خرامان     13  •  تعزیه     14  •  ارگ بم     15  •  تخت جمشید     16  •  سلسله ها     17  •  پایان     18  •  از سفید تا برف     19  •  تلاش     20  •  سوگ و سور     21  •  بله برون     22  •  آی غم     23  •  قشنگ یار
◊  نی نوا

     1  •  Overture     2  •  Variation On Naghmeh     3  •  Jamedaran     4  •  Nahoft And Foroud     5  •  Sufi Dance     6  •  Life     7  •  Sunrise     8  •  Depth Of Catastrophe     9  •  Song Of Compassion     10  •  Transcendence     11  •  Search     12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •  
◊  به تماشای آبهای سپید

     1  •  پرندگان     2  •  افسانه های ارمنی     3  •  ساری گلین     4  •  آواز پرندگان     5  •  مادر     6  •  بداهه نوازی شورانگیز     7  •  تصنیف پروانه شو...
◊  گبه

     1  •  تراک۱     2  •  تراک۲     3  •  تراک۳     4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •  
◊  کنسرت نوا

     1  •  درآمد     2  •  ضربی نوا     3  •  نغمه، گردانیه     4  •  کرشمه     5  •  نیشابورک     6  •  ضربی نیشابورک     7  •  نهفت     8  •  ضربی نهفت     9  •  بیات کرد     10  •  بسته نگار     11  •  فرود     12  •  رنگ نوا
◊  کنسرت همایون

     1  •  درآمد     2  •  ضربی،چهارمضراب     3  •  زنگ شتر     4  •  لیلی و مجنون     5  •  بیداد     6  •  چهارمضراب بیداد     7  •  نی داود     8  •  ضربی بیداد     9  •  اوج     10  •  ضربی اوج     11  •  فرود     12  •  سوز و گداز     13  •  بختیاری،فرود     14  •  بحر طویل
◊  اتحاد

     1  •  حصار     2  •  سواران دشت امید     3  •  ای ایران     4  •  آزادی     5  •  تیغ باید خون فشاند     6  •  ژاله خون شد     7  •  شهید     8  •  اتحاد
◊  لاکپشت‌ها هم پرواز می‌کنند

     1  •  آگرین     2  •  قصه     3  •  گهواره     4  •  زمان     5  •  خیال     6  •  افق     7  •  قصه     8  •  لالایی     9  •  کابوس جنگ     10  •  ندا     11  •  صلح     12  •  گهواره     13  •  روله گیان
◊  راست پنجگاه

     1  •  درآمد     2  •  پروانه     3  •  نغمه     4  •  روح افزا     5  •  خسروانی     6  •  عراق     7  •  ضربی عراق،نیشابورک     8  •  حزین،نهیب،محیر،عاشوراوند     9  •  سوز و گداز     10  •  لیلی و مجنون     11  •  ضربی شوشتری،اصفهان     12  •  اوج،ابوعطا     13  •  چهارمضراب     14  •  فرود،سپهر،پروانه     15  •  آواز بیات کرد
◊  هجرانی

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد     3  •  زابل،کرشمهٔ زابل     4  •  مویه     5  •  مخالف     6  •  ضربی مخالف     7  •  هدی و پهلوی     8  •  هجرانی     9  •  درآمد،کرشمه     10  •  چهارمضراب     11  •  آواز،داد،نوایی     12  •  فیلی     13  •  شکسته     14  •  ضربی شکسته     15  •  دلکش،چهارمضراب،فرود     16  •  نیشابورک،عراق     17  •  فغان
◊  سرود آذربایجان

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱
◊  دستور سه تار ۱

     1  •       2  •       3  •       4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •       25  •       26  •       27  •       28  •       29  •       30  •       31  •       32  •       33  •       34  •       35  •       36  •       37  •       38  •       39  •       40  •       41  •       42  •       43  •       44  •       45  •       46  •  
◊  دستور سه تار ۲

     1  •       2  •       3  •       4  •       5  •       6  •       7  •       8  •       9  •       10  •       11  •       12  •       13  •       14  •       15  •       16  •       17  •       18  •       19  •       20  •       21  •       22  •       23  •       24  •       25  •       26  •       27  •       28  •       29  •       30  •       31  •       32  •       33  •       34  •       35  •       36  •       37  •       38  •       39  •       40  •       41  •       42  •       43  •       44  •       45  •       46  •  

وبگردی
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن
فیلم/ لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن - بندر بن خالد بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی که به اجبار در حال بازگشت به عربستان بود، در فرودگاه لندن دست به خودکشی زد. این شاهزاده به نشانه اعتراض، خود را از طبقه بالای فرودگاه به پایین پرت کرد. هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت وی در دست نیست.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
کره شمالی و دلواپسان ایران
کره شمالی و دلواپسان ایران - حسین شریعتمداری در یادداشتی که مرداد ماه در این باره نوشت ضمن تمجید از کره شمالی به مناقشه آن کشور با آمریکاو درخواست ترامپ برای مذاکره اشاره کرد و نوشت: «کره‌شمالی به درخواست آمریکا برای مذاکره نیز پاسخ مثبت نداد و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را غیرقابل مذاکره اعلام کرد. با جرأت می‌توان گفت که کره‌شمالی در این زمینه از مذاکرات بی‌نتیجه و فاجعه‌آمیز ایران با آمریکا الگو گرفته و از این روی حاضر نشده…
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
فیلم حمله به  سفات ایران در لندن به روش خودسرها!
فیلم حمله به سفات ایران در لندن به روش خودسرها! - سفیر ایران جزئیات جدیدی از حمله به سفارت ایران در لندن را منتشر کرد.متعرضان فقط روی بالكن بيرونی ساختمان سفارت بوده و در محاصره پليس هستند. همكاران همه در داخل سفارت در آرامش و امنيت هستند.
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن!
رقصیدن دختران مقابل نجفی در مراسم روز زن! - در همایش بانوان شاغل در شهرداری تهران چند دختر روی سن رفته و مقابل شهردار تهران شروع به رقصیدن می کنند و نجفی آبه دنبال تشویقش گفت: معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم.
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی
بزرگترین زمین‌خواری کشور / فروش ارزشمندترين زمين‌های ايران توسط دولت روحانی - هفتم بهمن سال جاری بود كه محمد سعیدی‌کیا، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، در گفت‌وگو با ايلنا اعلام كرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه‌هزار‌و ٥٠٠ هكتار) از اراضی حاشيه بزرگراه تهران-شمال را به بنیاد واگذار خواهد كرد كه منابع مالي موردنياز براي تكميل اين پروژه در اختيار بنياد مستضعفان قرار گيرد.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.