شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ / Saturday, 21 October, 2017

متفرقه (سنتی)


◊  صد سال آواز(۱)

     1  •  قلیخان شاهی(آواز عراق)

     2  •  قربان خان(ماهور)

     3  •  سعادتمند قمی(بیات اصفهان)

     4  •  سید رحیم(ماهور)

     5  •  سید احمد خان(چهارگاه)

     6  •  ابوالحسن اقبال آذر(همایون)

     7  •  جناب دماوندی(دشتی،ابوعطا)

     8  •  علی خان نایب السلطنه(دوگاه)

     9  •  نکیسا ̎حسین علی خان ̎(ماهور)

     10  •  سید علی اصغر کردستانی(سه گاه)

     11  •  حسن خان سنجلانی(ماهور)

     12  •  سید حسین طاهرزاده(همایون،ماهور)

     13  •  عبدالله دوامی(سه گاه)


◊  صد سال آواز(۳)

     1  •  محمد طاهرپور(بیات ترک)

     2  •  جهانسوز دادبه(دشتستانی)

     3  •  غلام حسین بنان(شور)

     4  •  سید جواد ذبیحی(مثنوی،بیات ترک)

     5  •  محمود کریمی(مثنوی،بیات ترک)

     6  •  محمود محمودی خوانساری(دشتی)

     7  •  سید نورالدین رضوی سروستانی(بیات کرد)

     8  •  رامبد صدیف(چهارگاه)

     9  •  محمد رضا شجریان(بیات زند)


◊  صد سال تار(۱)

     1  •  میرزاعبدوالله(مشق رومی)

     2  •  میرزا حسین قلی(شور)

     3  •  درویش‌خان (همایون)

     4  •  علی نقی وزیری(دشتی)

     5  •  موسی معروفی (همایون)

     6  •  یحیی زرپنجه (ماهور)

     7  •  علی اکبر شهنازی (شور)

     8  •  مرتضی نی داوود (ماهور)

     9  •  عبدوالحسین شهنازی (همایون)

     10  •  نصرالله زرین پنجه (ابوعطا)

     11  •  لطف الله مجد (همایون)

     12  •  غلام حسین بیگجه خانی (اصفهان)


◊  صد سال تار(۲)

     1  •  جلیل شهناز (ابوعطا)

     2  •  فرهنگ شریف (بیات ترک)

     3  •  هوشنگ ظریف (بیات اصفهان)

     4  •  محمد رضا لطفی (بیات اصفهان)

     5  •  عطا جنکوک (بیات ترک)

     6  •  حسین علیزاده (افشاری)

     7  •  داریوش طلایی (شور)

     8  •  داریوش پیر نیاکان (چهارگاه)


◊  دو نوازی(حمید متبسم، بهنام سامانی)

     1  •  درآمد

     2  •  ضربی بر اساس کرشمه

     3  •  چهار مضراب

     4  •  بیداد

     5  •  ضربی بیداد(بیاد فیروز فرخ)

     6  •  فرود

     7  •  دو ضربی


◊  گنج سوخته(میرزا عبدالله)

     1  •  تاریخچه ای دربارهٔ موسیقی ایرانی

     2  •  نوا،پهلوی،حسینی

     3  •  آواز عراق ماهور

     4  •  درآمد ماهور

     5  •  تصنیف چه شود به چهره

     6  •  چهارگاه،مغلوب

     7  •  آواز راک

     8  •  گفتار

     9  •  تئاتر

     10  •  نوا،شکسته،کوچک

     11  •  عنوان

     12  •  درآمد ماهور،ابوالچپ،رنگ

     13  •  آواز شکسته ماهور،تصنیف جان از توست هله بستان

     14  •  آواز بیات شیراز،تصنیف خود بده انصاف

     15  •  آواز پری،تصنیف سه پنج روز است که یار من نیامد


◊  گنج سوخته(میرزا حسین قلی ـ نائب اسدالله)

     1  •  میرزا حسین قلی،دستگاه ماهور

     2  •  چهارگاه،درآمد

     3  •  چهارگاه،زابل،مویه

     4  •  چهارگاه،مغلوب

     5  •  آواز عراق ماهور

     6  •  چهارگاه،مخالف،تصنیف

     7  •  دربارهٔ نائب اسدالله

     8  •  آواز بیات اصفهان،تصنیف کردی

     9  •  آواز راک،ما نمی دانیم با عشق

     10  •  آواز بیات ترک،تصنیف بار فراغ دوستان

     11  •  آواز ابو ایتام،تصنیف عیشم مانده است

     12  •  آواز دشتی،تصنیف گیلک،رنگ

     13  •  آواز بیداد،تصنیف مژده به بلبل دهید


◊  گنج سوخته(میرزا علی اکبرخان ـ میرزا غلام رضا)

     1  •  آواز دل آویز

     2  •  شور،تصنیف

     3  •  آواز دوگاه،تصنیف چه شود به چهره

     4  •  شور،عزال،تصنیف

     5  •  سه گاه،مخالف،تصنیف

     6  •  سه گاه،مویه،تصنیف

     7  •  شور،شهناز،تصنیف،رنگ

     8  •  حصار،مغلوب،ز حجر رویه تو سوخت

     9  •  درآمد بیات،تصنیف مثنوی هر سلطنت که خواهی

     10  •  آواز قری،تصنیف ترکی،رنگ

     11  •  آواز رهاب،دلا کی کنم

     12  •  آواز راست،دوگاه،تصنیف کار و عمل

     13  •  تصنیف لزگی،رنگ

     14  •  تصنیف گیلکی،سر کوی بلند


◊  گنج سوخته(میرزا سید احمد خان ـ صفدرخان)

     1  •  همایون،درآمد،ابوالچپ

     2  •  همایون،لیلی و مجنون

     3  •  راست پنجگاه،درآمد

     4  •  همایون،شکسته،تصنیف همایون

     5  •  همایون،بیداد

     6  •  راست پنجگاه

     7  •  آواز کرد بیات

     8  •  نوا،شکسته،کوچک

     9  •  نوا،پهلوی،حسینی،تصنیف

     10  •  نوا،لیلی و مجنون،تصنیف

     11  •  آواز دوگاه،رنگ

     12  •  آواز نوا،تصنیف رفتم در می خوانه

     13  •  آواز شهناز،تصنیف آنکه هلاک من همی


◊  گنج سوخته(ارکستر شاهی ـ درویش خان)

     1  •  آواز منصوری،تصنیف هاتفی

     2  •  درآمد شور،تصنیف یواش یواش

     3  •  آواز سه گاه،ای زلف تو هر خمی

     4  •  درآمد همایون

     5  •  تصنیف مرضیه،رنگ لزگی

     6  •  آواز مثنوی

     7  •  بیداد،تصنیف خوش بود

     8  •  آواز راک عبدالله،تصنیف دشتی

     9  •  ماهور،درآمد

     10  •  ماهور،بیات ترک

     11  •  ماهور،تصنیف کار و عمل

     12  •  ماهور،آواز فیلی

     13  •  ماهور،آواز دلکش


◊  بهار گلها(همایون خرم،جواد معروفی)

     1  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه

     2  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۲

     3  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۳

     4  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۴

     5  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۵

     6  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۶

     7  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۷

     8  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۸

     9  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۹

     10  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۰

     11  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۱

     12  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۲

     13  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۳

     14  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۴

     15  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۵

     16  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۶

     17  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۷

     18  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۸


◊  جان افروز(فرهنگ شریف و همایون خرم)

     1  •  پیش درآمد

     2  •  درآمد شور

     3  •  کرشمه

     4  •  چهارمضراب شور

     5  •  درآمد رهاوی

     6  •  ضربی

     7  •  چهارمضراب،فرود

     8  •  بزرگ

     9  •  بزرگ

     10  •  چهار ضربی

     11  •  شهناز

     12  •  شهناز

     13  •  کرشمهٔ شهناز

     14  •  چهارمضراب شهناز

     15  •  فرود


◊  گروه کر(بختیاری)/(گل بخر)

     1  •  راه وفا

     2  •  شیرین شیرین

     3  •  یار گلم

     4  •  گل گندم

     5  •  سفر

     6  •  بهاری تو

     7  •  دشت لاله

     8  •  لیلی

     9  •  گل بخر


◊  تعلیم ردیف راست پنجگاه با حضور استاد حاج آقا ممد و آقای کریمی(۱۵/۱/۱۳۴۶)

     1  •  دستگاه راست پنجگاه


◊  جلسه ای با حضور استاد صبا(ویلن)،ناظمی(تمبک)،کریمی(آواز)،استاد پایور(سنتور)

     1  •  آواز بیات ترک


◊  Dastgah-e Shur,Selection of Masters Old Music

     1  •  Dastgah-e Shur

     2  •  Dastgah-e Shur

     3  •  Dastgah-e Shur

     4  •  Dastgah-e Shur

     5  •  Dastgah-e Shur

     6  •  Dastgah-e Shur

     7  •  Dastgah-e Shur

     8  •  Dastgah-e Shur

     9  •  Dastgah-e Shur


◊  Dastgah-e Segah,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Segah

     2  •  Dastgah-e Segah

     3  •  Dastgah-e Segah

     4  •  Dastgah-e Segah

     5  •  Dastgah-e Segah

     6  •  Dastgah-e Segah

     7  •  Dastgah-e Segah

     8  •  Dastgah-e Segah

     9  •  Dastgah-e Segah

     10  •  Dastgah-e Segah

     11  •  Dastgah-e Segah

     12  •  Dastgah-e Segah


◊  Dastgah-e Chahargah,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Chahargah

     2  •  Dastgah-e Chahargah

     3  •  Dastgah-e Chahargah

     4  •  Dastgah-e Chahargah

     5  •  Dastgah-e Chahargah

     6  •  Dastgah-e Chahargah

     7  •  Dastgah-e Chahargah

     8  •  Dastgah-e Chahargah

     9  •  Dastgah-e Chahargah

     10  •  Dastgah-e Chahargah

     11  •  Dastgah-e Chahargah

     12  •  Dastgah-e Chahargah

     13  •  Dastgah-e Chahargah


◊  Dastgah-e Mahoor,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Mahoor

     2  •  Dastgah-e Mahoor

     3  •  Dastgah-e Mahoor

     4  •  Dastgah-e Mahoor

     5  •  Dastgah-e Mahoor

     6  •  Dastgah-e Mahoor

     7  •  Dastgah-e Mahoor

     8  •  Dastgah-e Mahoor

     9  •  Dastgah-e Mahoor

     10  •  Dastgah-e Mahoor


◊  Dastgah-e Homayon ,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Homayon

     2  •  Dastgah-e Homayon

     3  •  Dastgah-e Homayon

     4  •  Dastgah-e Homayon

     5  •  Dastgah-e Homayon

     6  •  Dastgah-e Homayon

     7  •  Dastgah-e Homayon

     8  •  Dastgah-e Homayon

     9  •  Dastgah-e Homayon


◊  Dastgah-e Nava,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Nava

     2  •  Dastgah-e Nava

     3  •  Dastgah-e Nava

     4  •  Dastgah-e Nava

     5  •  Dastgah-e Nava

     6  •  Dastgah-e Nava

     7  •  Dastgah-e Nava

     8  •  Dastgah-e Nava

     9  •  Dastgah-e Nava

     10  •  Dastgah-e Nava

     11  •  Dastgah-e Nava


◊  موسیقی دورهٔ قاجار

     1  •  ضربی همایون

     2  •  آواز گیلکی، تصنیف

     3  •  تصنیف ماهور، رنگ

     4  •  آواز نوا،تصنیف، رنگ

     5  •  آواز شهناز، تصنیف

     6  •  آواز نوا، تصنیف

     7  •  تصنیف گرایلی

     8  •  آواز همایون، تصنیف

     9  •  آواز شهناز، تصنیف گرایلی

     10  •  آواز سه گاه، تصنیف

     11  •  آواز لیلی و مجنون، تصنیف

     12  •  آواز بیات ترک، رنگ

     13  •  آواز حصار

     14  •  آواز کرد بیات، تصنیف

     15  •  آواز ابوعطا، تصنیف

     16  •  تصنیف

     17  •  رنگ


◊  شش تصنیف از دورهٔ قاجار

     1  •  درآمد، چهارمضراب

     2  •  درآمد

     3  •  زابل

     4  •  تصنیف نگارا

     5  •  زابل

     6  •  حصار

     7  •  تصنیف بتا بتا

     8  •  حزین

     9  •  مخالف

     10  •  منصوری

     11  •  تصنیف از دلم بی خبری

     12  •  رنگ

     13  •  درآمد، چهارمضراب

     14  •  درآمد

     15  •  جامه دران

     16  •  تصنیف تا به زلف خویش

     17  •  بیات راجه

     18  •  سوز و گداز

     19  •  تصنیف ندیده رخت

     20  •  اوج

     21  •  بوسلیک

     22  •  تصنیف بهشت عدن

     23  •  رنگ


◊  خاموشانه

     1  •  آواز ابوعطا

     2  •  آواز بیات زند


◊  (۱)Sofi Soul

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰


◊  (۲)Sofi Soul

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱


◊  دفتر تار

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک۳

     4  •  ترک۴

     5  •  ترک۶

     6  •  ترک۷


◊  کاروان

     1  •  ترک۱

     2  •  ترک۲

     3  •  ترک۳

     4  •  ترک۴

     5  •  ترک۵

     6  •  ترک۶

     7  •  ترک۷

     8  •  ترک۸

     9  •  ترک۹

     10  •  ترک۱۰


◊  کنسرت پاریس(طلایی،قربانی)

     1  •  پاریس ۱

     2  •  پاریس ۲


◊  کنسرت دانمارک(فرهنگ فر، درخشانی)

     1  •  ترک۱


◊  کنسرت ماهور(علیزاده، تهماسبی، خلج

     1  •  ترک۱


◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۱

     1  •  تصنیف های بیات اصفهان

     2  •  تصنیف های بیات اصفهان

     3  •  تصنیف های بیات اصفهان

     4  •  تصنیف های بیات اصفهان

     5  •  تصنیف های بیات اصفهان

     6  •  تصنیف های بیات اصفهان

     7  •  تصنیف های بیات اصفهان

     8  •  تصنیف های بیات اصفهان

     9  •  تصنیف های بیات اصفهان

     10  •  تصنیف های بیات اصفهان

     11  •  تصنیف های بیات اصفهان

     12  •  تصنیف های بیات اصفهان

     13  •  تصنیف های بیات اصفهان

     14  •  تصنیف های بیات اصفهان

     15  •  تصنیف های بیات اصفهان

     16  •  تصنیف های بیات اصفهان

     17  •  تصنیف های بیات اصفهان

     18  •  تصنیف های بیات اصفهان

     19  •  تصنیف های بیات اصفهان

     20  •  تصنیف های بیات اصفهان

     21  •  تصنیف های همایون

     22  •  تصنیف های همایون

     23  •  تصنیف های همایون

     24  •  تصنیف های همایون

     25  •  تصنیف های همایون

     26  •  تصنیف های همایون

     27  •  تصنیف های همایون

     28  •  تصنیف های همایون

     29  •  تصنیف های همایون

     30  •  تصنیف های همایون

     31  •  تصنیف های همایون

     32  •  تصنیف های همایون

     33  •  تصنیف های همایون

     34  •  تصنیف های همایون

     35  •  تصنیف های همایون

     36  •  تصنیف های همایون

     37  •  تصنیف های همایون

     38  •  تصنیف های همایون

     39  •  تصنیف های همایون

     40  •  تصنیف های همایون


◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۲

     1  •  تصنیف های افشاری

     2  •  تصنیف های افشاری

     3  •  تصنیف های افشاری

     4  •  تصنیف های افشاری

     5  •  تصنیف های افشاری

     6  •  تصنیف های افشاری

     7  •  تصنیف های افشاری

     8  •  تصنیف های افشاری

     9  •  تصنیف های افشاری

     10  •  تصنیف های افشاری

     11  •  تصنیف های افشاری

     12  •  تصنیف های افشاری

     13  •  تصنیف های افشاری

     14  •  تصنیف های افشاری

     15  •  تصنیف های افشاری

     16  •  تصنیف های افشاری

     17  •  تصنیف های افشاری

     18  •  تصنیف های افشاری

     19  •  تصنیف های افشاری

     20  •  تصنیف های افشاری

     21  •  تصنیف های افشاری

     22  •  تصنیف های دشتی

     23  •  تصنیف های دشتی

     24  •  تصنیف های دشتی

     25  •  تصنیف های دشتی

     26  •  تصنیف های دشتی

     27  •  تصنیف های دشتی

     28  •  تصنیف های دشتی

     29  •  تصنیف های دشتی

     30  •  تصنیف های دشتی

     31  •  تصنیف های دشتی

     32  •  تصنیف های دشتی

     33  •  تصنیف های دشتی

     34  •  تصنیف های دشتی

     35  •  تصنیف های دشتی

     36  •  تصنیف های دشتی

     37  •  تصنیف های دشتی

     38  •  تصنیف های دشتی

     39  •  تصنیف های دشتی


◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۳

     1  •  تصنیف های ماهور

     2  •  تصنیف های ماهور

     3  •  تصنیف های ماهور

     4  •  تصنیف های ماهور

     5  •  تصنیف های ماهور

     6  •  تصنیف های ماهور

     7  •  تصنیف های ماهور

     8  •  تصنیف های ماهور

     9  •  تصنیف های ماهور

     10  •  تصنیف های ماهور

     11  •  تصنیف های ماهور

     12  •  تصنیف های ماهور

     13  •  تصنیف های ماهور

     14  •  تصنیف های ماهور

     15  •  تصنیف های ماهور

     16  •  تصنیف های ماهور

     17  •  تصنیف های ماهور

     18  •  تصنیف های ماهور

     19  •  تصنیف های ماهور

     20  •  تصنیف های ماهور

     21  •  تصنیف های ماهور

     22  •  تصنیف های ماهور

     23  •  تصنیف های ماهور

     24  •  تصنیف های ماهور

     25  •  تصنیف های ماهور

     26  •  تصنیف های ماهور

     27  •  تصنیف های ماهور

     28  •  تصنیف های ابوعطا

     29  •  تصنیف های ابوعطا

     30  •  تصنیف های ابوعطا

     31  •  تصنیف های ابوعطا

     32  •  تصنیف های ابوعطا

     33  •  تصنیف های ابوعطا

     34  •  تصنیف های ابوعطا

     35  •  تصنیف های ابوعطا

     36  •  تصنیف های ابوعطا

     37  •  تصنیف های ابوعطا

     38  •  تصنیف های ابوعطا

     39  •  تصنیف های ابوعطا

     40  •  تصنیف های ابوعطا

     41  •  تصنیف های ابوعطا

     42  •  تصنیف های ابوعطا


◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۴

     1  •  تصنیف های سه گاه

     2  •  تصنیف های سه گاه

     3  •  تصنیف های سه گاه

     4  •  تصنیف های سه گاه

     5  •  تصنیف های سه گاه

     6  •  تصنیف های سه گاه

     7  •  تصنیف های سه گاه

     8  •  تصنیف های سه گاه

     9  •  تصنیف های سه گاه

     10  •  تصنیف های سه گاه

     11  •  تصنیف های سه گاه

     12  •  تصنیف های سه گاه

     13  •  تصنیف های سه گاه

     14  •  تصنیف های سه گاه

     15  •  تصنیف های سه گاه

     16  •  تصنیف های سه گاه

     17  •  تصنیف های سه گاه

     18  •  تصنیف های شور

     19  •  تصنیف های شور

     20  •  تصنیف های شور

     21  •  تصنیف های شور

     22  •  تصنیف های شور

     23  •  تصنیف های شور

     24  •  تصنیف های شور

     25  •  تصنیف های شور

     26  •  تصنیف های شور

     27  •  تصنیف های شور

     28  •  تصنیف های شور

     29  •  تصنیف های شور

     30  •  تصنیف های شور

     31  •  تصنیف های شور

     32  •  تصنیف های شور

     33  •  تصنیف های شور

     34  •  تصنیف های شور

     35  •  تصنیف های شور

     36  •  تصنیف های شور

     37  •  تصنیف های شور

     38  •  تصنیف های شور

     39  •  تصنیف های شور


◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۵

     1  •  تصنیف های چهارگاه

     2  •  

     3  •  تصنیف های چهارگاه

     4  •  

     5  •  تصنیف های چهارگاه

     6  •  

     7  •  تصنیف های چهارگاه

     8  •  

     9  •  تصنیف های چهارگاه

     10  •  

     11  •  تصنیف های چهارگاه

     12  •  

     13  •  تصنیف های چهارگاه

     14  •  

     15  •  تصنیف های چهارگاه

     16  •  

     17  •  تصنیف های چهارگاه

     18  •  

     19  •  تصنیف های بیات ترک

     20  •  

     21  •  تصنیف های بیات ترک

     22  •  

     23  •  تصنیف های بیات ترک

     24  •  تصنیف های بیات ترک

     25  •  تصنیف های بیات ترک

     26  •  تصنیف های بیات ترک

     27  •  تصنیف های بیات ترک

     28  •  تصنیف های بیات ترک

     29  •  تصنیف های بیات ترک

     30  •  تصنیف های بیات ترک

     31  •  تصنیف های رهاب و نوا

     32  •  تصنیف های رهاب و نوا

     33  •  تصنیف های رهاب و نوا

     34  •  تصنیف های رهاب و نوا

     35  •  تصنیف های رهاب و نوا

     36  •  تصنیف های رهاب و نوا

     37  •  تصنیف های رهاب و نوا

     38  •  تصنیف های رهاب و نوا


◊  آثار جاویدان موسیقی سنتی ایرانی (۳)

     1  •  شور و شهناز

     2  •  شوشتری همراه با تار نورعلی برومند

     3  •  همایون همراه با سه تار نورعلی برومند

     4  •  سه گاه همراه با سه تار نورعلی برومند

     5  •  ابوعطا همراه با ویلن علی اصغر بهاری

     6  •  دشتی همراه با سه تار نورعلی برومند

     7  •  خسرو و شیرین همراه با سه تار نورعلی برومند


◊  آثار جاویدان ردیف آوازی موسیقی ایران (۸)

     1  •  درآمد

     2  •  کرشمه

     3  •  آواز

     4  •  توضیحاتی در مورد گوشه های درآمد

     5  •  درآمد داد و کرشمه

     6  •  مقدمهٔ داد

     7  •  داد

     8  •  مجلس افروز، پرستو

     9  •  خسروانی

     10  •  توضیحاتی دربارهٔ صداسازی و شیوهٔ درآوردن صدا از حنجره

     11  •  دلکش

     12  •  فرود

     13  •  تجزیه و تحلیل گوشهٔ دلکش و مقایسهٔ آن با خاوران

     14  •  طرب انگیز

     15  •  مقایسهٔ فرود گوشه های دلکش، خاوران، طرب انگیز

     16  •  مطلبی در بارهٔ عدد ۳ در موسیقی ایران

     17  •  نیشابورک

     18  •  آواز اصفهان همراه با پیانوی همایون شهردار و ویلن حسین هنگ آفرین

     19  •  آواز شوشتری همراه با تار غلامحسین درویش خان

     20  •  دستگاه سه گاه همراه با کمانچهٔ باقرخان

     21  •  آواز ابوعطا همراه با کمانچهٔ باقرخان

     22  •  آواز حسینی همراه با تار غلامحسین درویش خان

     23  •  دستگاه ماهور همراه با سنتور اسد الله خان

     24  •  آواز افشاری همراه با تار غلامحسین درویش خان


◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۱)

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲


◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۲)

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳


◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۳)

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲


◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۴)

     1  •  ترک ۱

     2  •  ترک ۲

     3  •  ترک ۳

     4  •  ترک ۴

     5  •  ترک ۵

     6  •  ترک ۶

     7  •  ترک ۷

     8  •  ترک ۸

     9  •  ترک ۹

     10  •  ترک ۱۰

     11  •  ترک ۱۱

     12  •  ترک ۱۲

     13  •  ترک ۱۳


◊  یاران زنده رود

     1  •  شکسته ماهور

     2  •  بیات اصفهان

     3  •  ماهور

     4  •  سه گاهوبگردی
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست
فیلم | شخصی که کنار ترامپ ایستاده بدل ملانیاست - فیلم - کاربران شبکه های اجتماعی با انتشار این ویدئو شایعه کرده اند فردی که کنار دونالد ترامپ ایستاده، ملانیا نیست و بدل او است.
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد !
اخاذان خیابانی که پلیس با آنها کاری ندارد ! - با وجود آنکه همه دستگاه ها اعم از پلیس و شهرداری فعالیت پارکبانان را غیر قانونی می دانند، این افراد همچنان به دریافت پول غیرقانونی از مردم اقدام می کنند.
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده
رفتار نامناسب قرائتی در یک برنامه زنده - سن و سال كه بالا برود حوصله آدم كمتر مي شود. در پخش مستقيم هم اقتضائات و شرايطي است كه آقاي قرائتي به آن عادت ندارد. در همين ويدئو هم ايشان مي گويد دوربين را نگه داريد! يعني كاملا واضح است كه ايشان تصور مي كرده در يك برنامه ضبطي سخنراني مي كند!
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند
خودروهای بی کیفیت اینگونه تولید میشوند - کارخانه ایران خودروی مشهد در۶۰کیلومتری جاده مشهد به نیشابور و در منطقه‌ای به نام شهر جدید بینالود قرار دارد. این کارخانه دارای خطوط تولید بدنه، رنگ، تزئینات و تکمیل کاری است و در زمینی به مساحت ۷۳۰هکتار با هدف تولید۱۰۰هزار دستگاه خودروی سواری در سال ۱۳۸۷ آغاز بکار کرده است.
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار
حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار - هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما"
"اسیدپاشی اصفهان" هم‌چنان "معما" - این اظهارات رییس پلیس آگاهی مسیر عجیب خود را ادامه داد تا به اینجا رسید که توپ عدم دستگیری اسیدپاش را به زمین رسانه‌ها انداخت. او گفت: "این در شرایطی بود که این فرد در شرایط زمانی آن موقع به‌دنبال حساسیت بالایی که در رسانه‌ها و جامعه ایجاد شد، در نیمه راه، از ادامه مسیرش منصرف شد."
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد
حاشیه های مراسم ختم داود احمدی‌نژاد - مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی‌نژاد برادر رئیس جمهور سابق کشورمان عصر دیروز در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید محلاتی برگزار شد.
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست
دختر شطرنج‌باز ایرانی به تیم ملی آمریکا پیوست - دختر شطرنج‌باز ایرانی که به دلیل حضور بدون حجاب در رقابت‌های بین‌المللی از تیم ایران اخراج شد، به تیم ملی آمریکا پیوست.
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید
میلیاردر ایرانی بار دیگر خودرویBMW خود را به آتش کشید - فیلم / آقا این ماشینو بفروش یک پراید بخر راحت شو.
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان
ازدواج قربانی اسید پاشی اصفهان - مرضیه ابراهیمی در جریان اسیدپاشی یکی از قرنیه‌هایش را از دست داد و بدنش نیز به‌ شدت آسیب دید و یک قسمت از سرش سوراخ شد.
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس
مشاهده زندگی جدید خانم رهنما فعلآ بلامانع است / عکس - عقد «بهاره رهنما» و همسرش در حرم امام رضا (ع)
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما
تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما - بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس!
فیلم حضور تینا آخوندتبار در مسابقات بوکس! - این بازیگر ایرانی که مدتهاست خبری از حضور او در عرصه هنر نیست برای اولین بار مقابل حریف چینی مسابقه داد.
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی
جشن تولد ۶۰ سالگی مهرانه مهین‌ترابی - جمعه ۲۰ مرداد بیست و پنجمین مراسم «تولد ماه» به مناسبت سالروز تولد مهرانه مهین‌ترابی، بازیگر سینما و تلویزیون، با حضور جمعی از هنرمندان در موزه هنرهای دینی برگزار شد.
حرکات عجیب احمدی  نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان!
حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات بقایی از زندان! - حرکات عجیب احمدی نژاد هنگام تعریف خاطرات حمید بقایی از دوران زندان کوتاه مدتش
    پربازدیدها