جمعه ۲۴ آذر ۱۳۹۶ / Friday, 15 December, 2017

متفرقه (سنتی)


◊  صد سال آواز(۱)

     1  •  قلیخان شاهی(آواز عراق)     2  •  قربان خان(ماهور)     3  •  سعادتمند قمی(بیات اصفهان)     4  •  سید رحیم(ماهور)     5  •  سید احمد خان(چهارگاه)     6  •  ابوالحسن اقبال آذر(همایون)     7  •  جناب دماوندی(دشتی،ابوعطا)     8  •  علی خان نایب السلطنه(دوگاه)     9  •  نکیسا ̎حسین علی خان ̎(ماهور)     10  •  سید علی اصغر کردستانی(سه گاه)     11  •  حسن خان سنجلانی(ماهور)     12  •  سید حسین طاهرزاده(همایون،ماهور)     13  •  عبدالله دوامی(سه گاه)
◊  صد سال آواز(۳)

     1  •  محمد طاهرپور(بیات ترک)     2  •  جهانسوز دادبه(دشتستانی)     3  •  غلام حسین بنان(شور)     4  •  سید جواد ذبیحی(مثنوی،بیات ترک)     5  •  محمود کریمی(مثنوی،بیات ترک)     6  •  محمود محمودی خوانساری(دشتی)     7  •  سید نورالدین رضوی سروستانی(بیات کرد)     8  •  رامبد صدیف(چهارگاه)     9  •  محمد رضا شجریان(بیات زند)
◊  صد سال تار(۱)

     1  •  میرزاعبدوالله(مشق رومی)     2  •  میرزا حسین قلی(شور)     3  •  درویش‌خان (همایون)     4  •  علی نقی وزیری(دشتی)     5  •  موسی معروفی (همایون)     6  •  یحیی زرپنجه (ماهور)     7  •  علی اکبر شهنازی (شور)     8  •  مرتضی نی داوود (ماهور)     9  •  عبدوالحسین شهنازی (همایون)     10  •  نصرالله زرین پنجه (ابوعطا)     11  •  لطف الله مجد (همایون)     12  •  غلام حسین بیگجه خانی (اصفهان)
◊  صد سال تار(۲)

     1  •  جلیل شهناز (ابوعطا)     2  •  فرهنگ شریف (بیات ترک)     3  •  هوشنگ ظریف (بیات اصفهان)     4  •  محمد رضا لطفی (بیات اصفهان)     5  •  عطا جنکوک (بیات ترک)     6  •  حسین علیزاده (افشاری)     7  •  داریوش طلایی (شور)     8  •  داریوش پیر نیاکان (چهارگاه)
◊  دو نوازی(حمید متبسم، بهنام سامانی)

     1  •  درآمد     2  •  ضربی بر اساس کرشمه     3  •  چهار مضراب     4  •  بیداد     5  •  ضربی بیداد(بیاد فیروز فرخ)     6  •  فرود     7  •  دو ضربی
◊  گنج سوخته(میرزا عبدالله)

     1  •  تاریخچه ای دربارهٔ موسیقی ایرانی     2  •  نوا،پهلوی،حسینی     3  •  آواز عراق ماهور     4  •  درآمد ماهور     5  •  تصنیف چه شود به چهره     6  •  چهارگاه،مغلوب     7  •  آواز راک     8  •  گفتار     9  •  تئاتر     10  •  نوا،شکسته،کوچک     11  •  عنوان     12  •  درآمد ماهور،ابوالچپ،رنگ     13  •  آواز شکسته ماهور،تصنیف جان از توست هله بستان     14  •  آواز بیات شیراز،تصنیف خود بده انصاف     15  •  آواز پری،تصنیف سه پنج روز است که یار من نیامد
◊  گنج سوخته(میرزا حسین قلی ـ نائب اسدالله)

     1  •  میرزا حسین قلی،دستگاه ماهور     2  •  چهارگاه،درآمد     3  •  چهارگاه،زابل،مویه     4  •  چهارگاه،مغلوب     5  •  آواز عراق ماهور     6  •  چهارگاه،مخالف،تصنیف     7  •  دربارهٔ نائب اسدالله     8  •  آواز بیات اصفهان،تصنیف کردی     9  •  آواز راک،ما نمی دانیم با عشق     10  •  آواز بیات ترک،تصنیف بار فراغ دوستان     11  •  آواز ابو ایتام،تصنیف عیشم مانده است     12  •  آواز دشتی،تصنیف گیلک،رنگ     13  •  آواز بیداد،تصنیف مژده به بلبل دهید
◊  گنج سوخته(میرزا علی اکبرخان ـ میرزا غلام رضا)

     1  •  آواز دل آویز     2  •  شور،تصنیف     3  •  آواز دوگاه،تصنیف چه شود به چهره     4  •  شور،عزال،تصنیف     5  •  سه گاه،مخالف،تصنیف     6  •  سه گاه،مویه،تصنیف     7  •  شور،شهناز،تصنیف،رنگ     8  •  حصار،مغلوب،ز حجر رویه تو سوخت     9  •  درآمد بیات،تصنیف مثنوی هر سلطنت که خواهی     10  •  آواز قری،تصنیف ترکی،رنگ     11  •  آواز رهاب،دلا کی کنم     12  •  آواز راست،دوگاه،تصنیف کار و عمل     13  •  تصنیف لزگی،رنگ     14  •  تصنیف گیلکی،سر کوی بلند
◊  گنج سوخته(میرزا سید احمد خان ـ صفدرخان)

     1  •  همایون،درآمد،ابوالچپ     2  •  همایون،لیلی و مجنون     3  •  راست پنجگاه،درآمد     4  •  همایون،شکسته،تصنیف همایون     5  •  همایون،بیداد     6  •  راست پنجگاه     7  •  آواز کرد بیات     8  •  نوا،شکسته،کوچک     9  •  نوا،پهلوی،حسینی،تصنیف     10  •  نوا،لیلی و مجنون،تصنیف     11  •  آواز دوگاه،رنگ     12  •  آواز نوا،تصنیف رفتم در می خوانه     13  •  آواز شهناز،تصنیف آنکه هلاک من همی
◊  گنج سوخته(ارکستر شاهی ـ درویش خان)

     1  •  آواز منصوری،تصنیف هاتفی     2  •  درآمد شور،تصنیف یواش یواش     3  •  آواز سه گاه،ای زلف تو هر خمی     4  •  درآمد همایون     5  •  تصنیف مرضیه،رنگ لزگی     6  •  آواز مثنوی     7  •  بیداد،تصنیف خوش بود     8  •  آواز راک عبدالله،تصنیف دشتی     9  •  ماهور،درآمد     10  •  ماهور،بیات ترک     11  •  ماهور،تصنیف کار و عمل     12  •  ماهور،آواز فیلی     13  •  ماهور،آواز دلکش
◊  بهار گلها(همایون خرم،جواد معروفی)

     1  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه     2  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۲     3  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۳     4  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۴     5  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۵     6  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۶     7  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۷     8  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۸     9  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۹     10  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۰     11  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۱     12  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۲     13  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۳     14  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۴     15  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۵     16  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۶     17  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۷     18  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۸
◊  جان افروز(فرهنگ شریف و همایون خرم)

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد شور     3  •  کرشمه     4  •  چهارمضراب شور     5  •  درآمد رهاوی     6  •  ضربی     7  •  چهارمضراب،فرود     8  •  بزرگ     9  •  بزرگ     10  •  چهار ضربی     11  •  شهناز     12  •  شهناز     13  •  کرشمهٔ شهناز     14  •  چهارمضراب شهناز     15  •  فرود
◊  گروه کر(بختیاری)/(گل بخر)

     1  •  راه وفا     2  •  شیرین شیرین     3  •  یار گلم     4  •  گل گندم     5  •  سفر     6  •  بهاری تو     7  •  دشت لاله     8  •  لیلی     9  •  گل بخر
◊  تعلیم ردیف راست پنجگاه با حضور استاد حاج آقا ممد و آقای کریمی(۱۵/۱/۱۳۴۶)

     1  •  دستگاه راست پنجگاه
◊  جلسه ای با حضور استاد صبا(ویلن)،ناظمی(تمبک)،کریمی(آواز)،استاد پایور(سنتور)

     1  •  آواز بیات ترک
◊  Dastgah-e Shur,Selection of Masters Old Music

     1  •  Dastgah-e Shur     2  •  Dastgah-e Shur     3  •  Dastgah-e Shur     4  •  Dastgah-e Shur     5  •  Dastgah-e Shur     6  •  Dastgah-e Shur     7  •  Dastgah-e Shur     8  •  Dastgah-e Shur     9  •  Dastgah-e Shur
◊  Dastgah-e Segah,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Segah     2  •  Dastgah-e Segah     3  •  Dastgah-e Segah     4  •  Dastgah-e Segah     5  •  Dastgah-e Segah     6  •  Dastgah-e Segah     7  •  Dastgah-e Segah     8  •  Dastgah-e Segah     9  •  Dastgah-e Segah     10  •  Dastgah-e Segah     11  •  Dastgah-e Segah     12  •  Dastgah-e Segah
◊  Dastgah-e Chahargah,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Chahargah     2  •  Dastgah-e Chahargah     3  •  Dastgah-e Chahargah     4  •  Dastgah-e Chahargah     5  •  Dastgah-e Chahargah     6  •  Dastgah-e Chahargah     7  •  Dastgah-e Chahargah     8  •  Dastgah-e Chahargah     9  •  Dastgah-e Chahargah     10  •  Dastgah-e Chahargah     11  •  Dastgah-e Chahargah     12  •  Dastgah-e Chahargah     13  •  Dastgah-e Chahargah
◊  Dastgah-e Mahoor,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Mahoor     2  •  Dastgah-e Mahoor     3  •  Dastgah-e Mahoor     4  •  Dastgah-e Mahoor     5  •  Dastgah-e Mahoor     6  •  Dastgah-e Mahoor     7  •  Dastgah-e Mahoor     8  •  Dastgah-e Mahoor     9  •  Dastgah-e Mahoor     10  •  Dastgah-e Mahoor
◊  Dastgah-e Homayon ,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Homayon     2  •  Dastgah-e Homayon     3  •  Dastgah-e Homayon     4  •  Dastgah-e Homayon     5  •  Dastgah-e Homayon     6  •  Dastgah-e Homayon     7  •  Dastgah-e Homayon     8  •  Dastgah-e Homayon     9  •  Dastgah-e Homayon
◊  Dastgah-e Nava,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Nava     2  •  Dastgah-e Nava     3  •  Dastgah-e Nava     4  •  Dastgah-e Nava     5  •  Dastgah-e Nava     6  •  Dastgah-e Nava     7  •  Dastgah-e Nava     8  •  Dastgah-e Nava     9  •  Dastgah-e Nava     10  •  Dastgah-e Nava     11  •  Dastgah-e Nava
◊  موسیقی دورهٔ قاجار

     1  •  ضربی همایون     2  •  آواز گیلکی، تصنیف     3  •  تصنیف ماهور، رنگ     4  •  آواز نوا،تصنیف، رنگ     5  •  آواز شهناز، تصنیف     6  •  آواز نوا، تصنیف     7  •  تصنیف گرایلی     8  •  آواز همایون، تصنیف     9  •  آواز شهناز، تصنیف گرایلی     10  •  آواز سه گاه، تصنیف     11  •  آواز لیلی و مجنون، تصنیف     12  •  آواز بیات ترک، رنگ     13  •  آواز حصار     14  •  آواز کرد بیات، تصنیف     15  •  آواز ابوعطا، تصنیف     16  •  تصنیف     17  •  رنگ
◊  شش تصنیف از دورهٔ قاجار

     1  •  درآمد، چهارمضراب     2  •  درآمد     3  •  زابل     4  •  تصنیف نگارا     5  •  زابل     6  •  حصار     7  •  تصنیف بتا بتا     8  •  حزین     9  •  مخالف     10  •  منصوری     11  •  تصنیف از دلم بی خبری     12  •  رنگ     13  •  درآمد، چهارمضراب     14  •  درآمد     15  •  جامه دران     16  •  تصنیف تا به زلف خویش     17  •  بیات راجه     18  •  سوز و گداز     19  •  تصنیف ندیده رخت     20  •  اوج     21  •  بوسلیک     22  •  تصنیف بهشت عدن     23  •  رنگ
◊  خاموشانه

     1  •  آواز ابوعطا     2  •  آواز بیات زند
◊  (۱)Sofi Soul

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰
◊  (۲)Sofi Soul

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱
◊  دفتر تار

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک۳     4  •  ترک۴     5  •  ترک۶     6  •  ترک۷
◊  کاروان

     1  •  ترک۱     2  •  ترک۲     3  •  ترک۳     4  •  ترک۴     5  •  ترک۵     6  •  ترک۶     7  •  ترک۷     8  •  ترک۸     9  •  ترک۹     10  •  ترک۱۰
◊  کنسرت پاریس(طلایی،قربانی)

     1  •  پاریس ۱     2  •  پاریس ۲
◊  کنسرت دانمارک(فرهنگ فر، درخشانی)

     1  •  ترک۱
◊  کنسرت ماهور(علیزاده، تهماسبی، خلج

     1  •  ترک۱
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۱

     1  •  تصنیف های بیات اصفهان     2  •  تصنیف های بیات اصفهان     3  •  تصنیف های بیات اصفهان     4  •  تصنیف های بیات اصفهان     5  •  تصنیف های بیات اصفهان     6  •  تصنیف های بیات اصفهان     7  •  تصنیف های بیات اصفهان     8  •  تصنیف های بیات اصفهان     9  •  تصنیف های بیات اصفهان     10  •  تصنیف های بیات اصفهان     11  •  تصنیف های بیات اصفهان     12  •  تصنیف های بیات اصفهان     13  •  تصنیف های بیات اصفهان     14  •  تصنیف های بیات اصفهان     15  •  تصنیف های بیات اصفهان     16  •  تصنیف های بیات اصفهان     17  •  تصنیف های بیات اصفهان     18  •  تصنیف های بیات اصفهان     19  •  تصنیف های بیات اصفهان     20  •  تصنیف های بیات اصفهان     21  •  تصنیف های همایون     22  •  تصنیف های همایون     23  •  تصنیف های همایون     24  •  تصنیف های همایون     25  •  تصنیف های همایون     26  •  تصنیف های همایون     27  •  تصنیف های همایون     28  •  تصنیف های همایون     29  •  تصنیف های همایون     30  •  تصنیف های همایون     31  •  تصنیف های همایون     32  •  تصنیف های همایون     33  •  تصنیف های همایون     34  •  تصنیف های همایون     35  •  تصنیف های همایون     36  •  تصنیف های همایون     37  •  تصنیف های همایون     38  •  تصنیف های همایون     39  •  تصنیف های همایون     40  •  تصنیف های همایون
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۲

     1  •  تصنیف های افشاری     2  •  تصنیف های افشاری     3  •  تصنیف های افشاری     4  •  تصنیف های افشاری     5  •  تصنیف های افشاری     6  •  تصنیف های افشاری     7  •  تصنیف های افشاری     8  •  تصنیف های افشاری     9  •  تصنیف های افشاری     10  •  تصنیف های افشاری     11  •  تصنیف های افشاری     12  •  تصنیف های افشاری     13  •  تصنیف های افشاری     14  •  تصنیف های افشاری     15  •  تصنیف های افشاری     16  •  تصنیف های افشاری     17  •  تصنیف های افشاری     18  •  تصنیف های افشاری     19  •  تصنیف های افشاری     20  •  تصنیف های افشاری     21  •  تصنیف های افشاری     22  •  تصنیف های دشتی     23  •  تصنیف های دشتی     24  •  تصنیف های دشتی     25  •  تصنیف های دشتی     26  •  تصنیف های دشتی     27  •  تصنیف های دشتی     28  •  تصنیف های دشتی     29  •  تصنیف های دشتی     30  •  تصنیف های دشتی     31  •  تصنیف های دشتی     32  •  تصنیف های دشتی     33  •  تصنیف های دشتی     34  •  تصنیف های دشتی     35  •  تصنیف های دشتی     36  •  تصنیف های دشتی     37  •  تصنیف های دشتی     38  •  تصنیف های دشتی     39  •  تصنیف های دشتی
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۳

     1  •  تصنیف های ماهور     2  •  تصنیف های ماهور     3  •  تصنیف های ماهور     4  •  تصنیف های ماهور     5  •  تصنیف های ماهور     6  •  تصنیف های ماهور     7  •  تصنیف های ماهور     8  •  تصنیف های ماهور     9  •  تصنیف های ماهور     10  •  تصنیف های ماهور     11  •  تصنیف های ماهور     12  •  تصنیف های ماهور     13  •  تصنیف های ماهور     14  •  تصنیف های ماهور     15  •  تصنیف های ماهور     16  •  تصنیف های ماهور     17  •  تصنیف های ماهور     18  •  تصنیف های ماهور     19  •  تصنیف های ماهور     20  •  تصنیف های ماهور     21  •  تصنیف های ماهور     22  •  تصنیف های ماهور     23  •  تصنیف های ماهور     24  •  تصنیف های ماهور     25  •  تصنیف های ماهور     26  •  تصنیف های ماهور     27  •  تصنیف های ماهور     28  •  تصنیف های ابوعطا     29  •  تصنیف های ابوعطا     30  •  تصنیف های ابوعطا     31  •  تصنیف های ابوعطا     32  •  تصنیف های ابوعطا     33  •  تصنیف های ابوعطا     34  •  تصنیف های ابوعطا     35  •  تصنیف های ابوعطا     36  •  تصنیف های ابوعطا     37  •  تصنیف های ابوعطا     38  •  تصنیف های ابوعطا     39  •  تصنیف های ابوعطا     40  •  تصنیف های ابوعطا     41  •  تصنیف های ابوعطا     42  •  تصنیف های ابوعطا
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۴

     1  •  تصنیف های سه گاه     2  •  تصنیف های سه گاه     3  •  تصنیف های سه گاه     4  •  تصنیف های سه گاه     5  •  تصنیف های سه گاه     6  •  تصنیف های سه گاه     7  •  تصنیف های سه گاه     8  •  تصنیف های سه گاه     9  •  تصنیف های سه گاه     10  •  تصنیف های سه گاه     11  •  تصنیف های سه گاه     12  •  تصنیف های سه گاه     13  •  تصنیف های سه گاه     14  •  تصنیف های سه گاه     15  •  تصنیف های سه گاه     16  •  تصنیف های سه گاه     17  •  تصنیف های سه گاه     18  •  تصنیف های شور     19  •  تصنیف های شور     20  •  تصنیف های شور     21  •  تصنیف های شور     22  •  تصنیف های شور     23  •  تصنیف های شور     24  •  تصنیف های شور     25  •  تصنیف های شور     26  •  تصنیف های شور     27  •  تصنیف های شور     28  •  تصنیف های شور     29  •  تصنیف های شور     30  •  تصنیف های شور     31  •  تصنیف های شور     32  •  تصنیف های شور     33  •  تصنیف های شور     34  •  تصنیف های شور     35  •  تصنیف های شور     36  •  تصنیف های شور     37  •  تصنیف های شور     38  •  تصنیف های شور     39  •  تصنیف های شور
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۵

     1  •  تصنیف های چهارگاه     2  •       3  •  تصنیف های چهارگاه     4  •       5  •  تصنیف های چهارگاه     6  •       7  •  تصنیف های چهارگاه     8  •       9  •  تصنیف های چهارگاه     10  •       11  •  تصنیف های چهارگاه     12  •       13  •  تصنیف های چهارگاه     14  •       15  •  تصنیف های چهارگاه     16  •       17  •  تصنیف های چهارگاه     18  •       19  •  تصنیف های بیات ترک     20  •       21  •  تصنیف های بیات ترک     22  •       23  •  تصنیف های بیات ترک     24  •  تصنیف های بیات ترک     25  •  تصنیف های بیات ترک     26  •  تصنیف های بیات ترک     27  •  تصنیف های بیات ترک     28  •  تصنیف های بیات ترک     29  •  تصنیف های بیات ترک     30  •  تصنیف های بیات ترک     31  •  تصنیف های رهاب و نوا     32  •  تصنیف های رهاب و نوا     33  •  تصنیف های رهاب و نوا     34  •  تصنیف های رهاب و نوا     35  •  تصنیف های رهاب و نوا     36  •  تصنیف های رهاب و نوا     37  •  تصنیف های رهاب و نوا     38  •  تصنیف های رهاب و نوا
◊  آثار جاویدان موسیقی سنتی ایرانی (۳)

     1  •  شور و شهناز     2  •  شوشتری همراه با تار نورعلی برومند     3  •  همایون همراه با سه تار نورعلی برومند     4  •  سه گاه همراه با سه تار نورعلی برومند     5  •  ابوعطا همراه با ویلن علی اصغر بهاری     6  •  دشتی همراه با سه تار نورعلی برومند     7  •  خسرو و شیرین همراه با سه تار نورعلی برومند
◊  آثار جاویدان ردیف آوازی موسیقی ایران (۸)

     1  •  درآمد     2  •  کرشمه     3  •  آواز     4  •  توضیحاتی در مورد گوشه های درآمد     5  •  درآمد داد و کرشمه     6  •  مقدمهٔ داد     7  •  داد     8  •  مجلس افروز، پرستو     9  •  خسروانی     10  •  توضیحاتی دربارهٔ صداسازی و شیوهٔ درآوردن صدا از حنجره     11  •  دلکش     12  •  فرود     13  •  تجزیه و تحلیل گوشهٔ دلکش و مقایسهٔ آن با خاوران     14  •  طرب انگیز     15  •  مقایسهٔ فرود گوشه های دلکش، خاوران، طرب انگیز     16  •  مطلبی در بارهٔ عدد ۳ در موسیقی ایران     17  •  نیشابورک     18  •  آواز اصفهان همراه با پیانوی همایون شهردار و ویلن حسین هنگ آفرین     19  •  آواز شوشتری همراه با تار غلامحسین درویش خان     20  •  دستگاه سه گاه همراه با کمانچهٔ باقرخان     21  •  آواز ابوعطا همراه با کمانچهٔ باقرخان     22  •  آواز حسینی همراه با تار غلامحسین درویش خان     23  •  دستگاه ماهور همراه با سنتور اسد الله خان     24  •  آواز افشاری همراه با تار غلامحسین درویش خان
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۱)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۲)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۳)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۴)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳
◊  یاران زنده رود

     1  •  شکسته ماهور     2  •  بیات اصفهان     3  •  ماهور     4  •  سه گاه

وبگردی
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟
فیلم/ شایعه ازدواج رز رضوی و شریفی‌نیا از کجا شروع شد؟ - محمدرضا شریفی‌نیا بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه دورهمی درخصوص شایعه ازدواج با بازیگر زن جوان توضیحاتی ارائه کرد.
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه
ماجرای فیلم جنجالی در پایگاه نظامی روسیه - ولادیمیر پوتین در مسیر سفر خود به قاهره، چند دقیقه در پایگاه الحمیمیم حاضر شد و برخورد فرد نظامی روس با رئیس جمهوری سوریه موجی از انتقادات را در فضای مجازی به راه انداخت.
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی !
درآمد کشور از گردشگری افزایش یافت / از محل عوارض خروجی ! - دولت روز گذشته و در اقدامی غیرمنتظره،عوارض خروج از کشور را با افزایش 300 درصدی! مواجه کرد...
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی
فیلمی از مرگ خرس قطبی به دلیل تغییرات آب و هوایی - یکی از عکاسان نشنال جئوگرافیک فیلمی کوتاه از یک خرس قطبی منتشر کرده که در منطقه ای دورافتاده در جزیره بافین و به دور از یخ ها مشغول جستجو برای غذاست. در این بخشی از این فیلم حیوان مشغول جستجو در زباله هاست، سپس روی زمین می افتد و در انتظار مرگ می ماند.
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده
امتناع از دست دادن علی هاشمی با خانم مدال دهنده - فیلم - علی هاشمی وزنه بردار کشورمان با توضیح اینکه مسلمان است از دست دادن با خانم اهدا کننده مدال خودداری کرد.
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون !
سطح سواد کارشناس اقتصادی تلویزیون ! - کارشناس اقتصادی تلویزیون نمی داند که لغت Bitcoin به چه معناست و با تلفظ Bitqueen به این نتیجه رسیده که معنای ملکه بیت ها را می دهد!!
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح
فیلم/ تصاویر منتشر شده از جسد علی عبدالله صالح - وزارت کشور یمن با انتشار بیانیه‌ای رسمی، شایعات کشته شدن علی عبدالله صالح را تأیید کرد و رسما اعلام کرد که او کشته شده است.
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی
جنجال رقص مایکلی سرباز ایرانی - رقص زیبای سرباز ایرانی در پادگان
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد
دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد - سرپرست فنی فدراسیون کبدی که بعد از مسابقات از سمتش برکنار شد، می‌گوید که دختر رییس فدراسیون روسری بر سر مربی مرد تایلندی کرد و او را به داخل زمین برد.
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟
روزنامه جمهوری اسلامی: آقای مصباح، مگر شما نبودید که اطاعت از احمدی‌نژاد را اطاعت از خدا خواندید؟ - کاش بزرگان حوزه علم و فلسفه می‌دانستند سیاست هم برای خود علمی مجزاست و ظرافت‌های خود را دارد و نمی‌شود بدون توجه به آن، طرح ریخت و به نتیجه رسید.
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه!
لحظه خودکشی فرمانده جنگ بوسنی در جریان جلسه دادگاه! - فرمانده پیشین کروات های بوسنی پس از تایید محکومیت ۲۰ ساله اش در دیوان کیفری بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی، ظرف سم را سرکشید!
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز
فیلم/ تخلف احمدی‌نژاد در بوسیدن مادر چاوز - محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در همایش بسیج حقوقدانان نسبت به اظهارات اخیر رئیس‌جمهوری سابق کشورمان واکنش نشان داد.
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس
همه زنان ناصر محمد خانی و زن جدیدش + عکس - ناصر محمدخانی دو شب پیش در حالی با زن سومش ازدواج کرد که زن اولش توسط شهلا کشته شده بود و زن دومش - شهلا- در سال 89 اعدام شد.
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز
قشر متوسط - ازدواج سفید / قش پائین - تجاوز - الان این ازدواج سفید بحرانی است که قشر متوسط دارد ایجاد می‌کند، بعد از آن ازدواج‌های ساندویچی است، یعنی رابطه جنسی ساندویچی. در ازدواج سفید طرفین چندمدت با هم هستند اما اگر قرار شد رابطه ... سر خیابان انجام شود، چه کسی می‌خواهد آن‌ها را بگیرد؟ چند نفر را می‌خواهند بگیرند؟ چند نفر را می‌خواهند اعدام کنند؟
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی
فیلم دو دختر اصفهانی لحظاتی قبل از خودکشی - فیلم خودکشی دختر اصفهانی (جدید) | دو دختر اصفهانی در فیلمی که پیش از خودکشی ضبط کرده اند، با خوشحالی به سمت مرگ می شتابند. لحظاتی که آنها نزدیکان شان را خطاب قرار می دهند و خودشان را آرام و آهسته می رسانند به بلندترین ارتفاعی که برای خودکشی به ذهنشان آمده یعنی پل شهید چمران اصفهان و در این مسیر هیچ عاملی، هیچ دلیلی نیست که دست دلشان را بگیرد و پشیمان شان کند برای رفتن.
    پربازدیدها