شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ / Saturday, 24 March, 2018

متفرقه (سنتی)


◊  صد سال آواز(۱)

     1  •  قلیخان شاهی(آواز عراق)     2  •  قربان خان(ماهور)     3  •  سعادتمند قمی(بیات اصفهان)     4  •  سید رحیم(ماهور)     5  •  سید احمد خان(چهارگاه)     6  •  ابوالحسن اقبال آذر(همایون)     7  •  جناب دماوندی(دشتی،ابوعطا)     8  •  علی خان نایب السلطنه(دوگاه)     9  •  نکیسا ̎حسین علی خان ̎(ماهور)     10  •  سید علی اصغر کردستانی(سه گاه)     11  •  حسن خان سنجلانی(ماهور)     12  •  سید حسین طاهرزاده(همایون،ماهور)     13  •  عبدالله دوامی(سه گاه)
◊  صد سال آواز(۳)

     1  •  محمد طاهرپور(بیات ترک)     2  •  جهانسوز دادبه(دشتستانی)     3  •  غلام حسین بنان(شور)     4  •  سید جواد ذبیحی(مثنوی،بیات ترک)     5  •  محمود کریمی(مثنوی،بیات ترک)     6  •  محمود محمودی خوانساری(دشتی)     7  •  سید نورالدین رضوی سروستانی(بیات کرد)     8  •  رامبد صدیف(چهارگاه)     9  •  محمد رضا شجریان(بیات زند)
◊  صد سال تار(۱)

     1  •  میرزاعبدوالله(مشق رومی)     2  •  میرزا حسین قلی(شور)     3  •  درویش‌خان (همایون)     4  •  علی نقی وزیری(دشتی)     5  •  موسی معروفی (همایون)     6  •  یحیی زرپنجه (ماهور)     7  •  علی اکبر شهنازی (شور)     8  •  مرتضی نی داوود (ماهور)     9  •  عبدوالحسین شهنازی (همایون)     10  •  نصرالله زرین پنجه (ابوعطا)     11  •  لطف الله مجد (همایون)     12  •  غلام حسین بیگجه خانی (اصفهان)
◊  صد سال تار(۲)

     1  •  جلیل شهناز (ابوعطا)     2  •  فرهنگ شریف (بیات ترک)     3  •  هوشنگ ظریف (بیات اصفهان)     4  •  محمد رضا لطفی (بیات اصفهان)     5  •  عطا جنکوک (بیات ترک)     6  •  حسین علیزاده (افشاری)     7  •  داریوش طلایی (شور)     8  •  داریوش پیر نیاکان (چهارگاه)
◊  دو نوازی(حمید متبسم، بهنام سامانی)

     1  •  درآمد     2  •  ضربی بر اساس کرشمه     3  •  چهار مضراب     4  •  بیداد     5  •  ضربی بیداد(بیاد فیروز فرخ)     6  •  فرود     7  •  دو ضربی
◊  گنج سوخته(میرزا عبدالله)

     1  •  تاریخچه ای دربارهٔ موسیقی ایرانی     2  •  نوا،پهلوی،حسینی     3  •  آواز عراق ماهور     4  •  درآمد ماهور     5  •  تصنیف چه شود به چهره     6  •  چهارگاه،مغلوب     7  •  آواز راک     8  •  گفتار     9  •  تئاتر     10  •  نوا،شکسته،کوچک     11  •  عنوان     12  •  درآمد ماهور،ابوالچپ،رنگ     13  •  آواز شکسته ماهور،تصنیف جان از توست هله بستان     14  •  آواز بیات شیراز،تصنیف خود بده انصاف     15  •  آواز پری،تصنیف سه پنج روز است که یار من نیامد
◊  گنج سوخته(میرزا حسین قلی ـ نائب اسدالله)

     1  •  میرزا حسین قلی،دستگاه ماهور     2  •  چهارگاه،درآمد     3  •  چهارگاه،زابل،مویه     4  •  چهارگاه،مغلوب     5  •  آواز عراق ماهور     6  •  چهارگاه،مخالف،تصنیف     7  •  دربارهٔ نائب اسدالله     8  •  آواز بیات اصفهان،تصنیف کردی     9  •  آواز راک،ما نمی دانیم با عشق     10  •  آواز بیات ترک،تصنیف بار فراغ دوستان     11  •  آواز ابو ایتام،تصنیف عیشم مانده است     12  •  آواز دشتی،تصنیف گیلک،رنگ     13  •  آواز بیداد،تصنیف مژده به بلبل دهید
◊  گنج سوخته(میرزا علی اکبرخان ـ میرزا غلام رضا)

     1  •  آواز دل آویز     2  •  شور،تصنیف     3  •  آواز دوگاه،تصنیف چه شود به چهره     4  •  شور،عزال،تصنیف     5  •  سه گاه،مخالف،تصنیف     6  •  سه گاه،مویه،تصنیف     7  •  شور،شهناز،تصنیف،رنگ     8  •  حصار،مغلوب،ز حجر رویه تو سوخت     9  •  درآمد بیات،تصنیف مثنوی هر سلطنت که خواهی     10  •  آواز قری،تصنیف ترکی،رنگ     11  •  آواز رهاب،دلا کی کنم     12  •  آواز راست،دوگاه،تصنیف کار و عمل     13  •  تصنیف لزگی،رنگ     14  •  تصنیف گیلکی،سر کوی بلند
◊  گنج سوخته(میرزا سید احمد خان ـ صفدرخان)

     1  •  همایون،درآمد،ابوالچپ     2  •  همایون،لیلی و مجنون     3  •  راست پنجگاه،درآمد     4  •  همایون،شکسته،تصنیف همایون     5  •  همایون،بیداد     6  •  راست پنجگاه     7  •  آواز کرد بیات     8  •  نوا،شکسته،کوچک     9  •  نوا،پهلوی،حسینی،تصنیف     10  •  نوا،لیلی و مجنون،تصنیف     11  •  آواز دوگاه،رنگ     12  •  آواز نوا،تصنیف رفتم در می خوانه     13  •  آواز شهناز،تصنیف آنکه هلاک من همی
◊  گنج سوخته(ارکستر شاهی ـ درویش خان)

     1  •  آواز منصوری،تصنیف هاتفی     2  •  درآمد شور،تصنیف یواش یواش     3  •  آواز سه گاه،ای زلف تو هر خمی     4  •  درآمد همایون     5  •  تصنیف مرضیه،رنگ لزگی     6  •  آواز مثنوی     7  •  بیداد،تصنیف خوش بود     8  •  آواز راک عبدالله،تصنیف دشتی     9  •  ماهور،درآمد     10  •  ماهور،بیات ترک     11  •  ماهور،تصنیف کار و عمل     12  •  ماهور،آواز فیلی     13  •  ماهور،آواز دلکش
◊  بهار گلها(همایون خرم،جواد معروفی)

     1  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه     2  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۲     3  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۳     4  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۴     5  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۵     6  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۶     7  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۷     8  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۸     9  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۹     10  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۰     11  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۱     12  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۲     13  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۳     14  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۴     15  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۵     16  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۶     17  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۷     18  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۸
◊  جان افروز(فرهنگ شریف و همایون خرم)

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد شور     3  •  کرشمه     4  •  چهارمضراب شور     5  •  درآمد رهاوی     6  •  ضربی     7  •  چهارمضراب،فرود     8  •  بزرگ     9  •  بزرگ     10  •  چهار ضربی     11  •  شهناز     12  •  شهناز     13  •  کرشمهٔ شهناز     14  •  چهارمضراب شهناز     15  •  فرود
◊  گروه کر(بختیاری)/(گل بخر)

     1  •  راه وفا     2  •  شیرین شیرین     3  •  یار گلم     4  •  گل گندم     5  •  سفر     6  •  بهاری تو     7  •  دشت لاله     8  •  لیلی     9  •  گل بخر
◊  تعلیم ردیف راست پنجگاه با حضور استاد حاج آقا ممد و آقای کریمی(۱۵/۱/۱۳۴۶)

     1  •  دستگاه راست پنجگاه
◊  جلسه ای با حضور استاد صبا(ویلن)،ناظمی(تمبک)،کریمی(آواز)،استاد پایور(سنتور)

     1  •  آواز بیات ترک
◊  Dastgah-e Shur,Selection of Masters Old Music

     1  •  Dastgah-e Shur     2  •  Dastgah-e Shur     3  •  Dastgah-e Shur     4  •  Dastgah-e Shur     5  •  Dastgah-e Shur     6  •  Dastgah-e Shur     7  •  Dastgah-e Shur     8  •  Dastgah-e Shur     9  •  Dastgah-e Shur
◊  Dastgah-e Segah,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Segah     2  •  Dastgah-e Segah     3  •  Dastgah-e Segah     4  •  Dastgah-e Segah     5  •  Dastgah-e Segah     6  •  Dastgah-e Segah     7  •  Dastgah-e Segah     8  •  Dastgah-e Segah     9  •  Dastgah-e Segah     10  •  Dastgah-e Segah     11  •  Dastgah-e Segah     12  •  Dastgah-e Segah
◊  Dastgah-e Chahargah,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Chahargah     2  •  Dastgah-e Chahargah     3  •  Dastgah-e Chahargah     4  •  Dastgah-e Chahargah     5  •  Dastgah-e Chahargah     6  •  Dastgah-e Chahargah     7  •  Dastgah-e Chahargah     8  •  Dastgah-e Chahargah     9  •  Dastgah-e Chahargah     10  •  Dastgah-e Chahargah     11  •  Dastgah-e Chahargah     12  •  Dastgah-e Chahargah     13  •  Dastgah-e Chahargah
◊  Dastgah-e Mahoor,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Mahoor     2  •  Dastgah-e Mahoor     3  •  Dastgah-e Mahoor     4  •  Dastgah-e Mahoor     5  •  Dastgah-e Mahoor     6  •  Dastgah-e Mahoor     7  •  Dastgah-e Mahoor     8  •  Dastgah-e Mahoor     9  •  Dastgah-e Mahoor     10  •  Dastgah-e Mahoor
◊  Dastgah-e Homayon ,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Homayon     2  •  Dastgah-e Homayon     3  •  Dastgah-e Homayon     4  •  Dastgah-e Homayon     5  •  Dastgah-e Homayon     6  •  Dastgah-e Homayon     7  •  Dastgah-e Homayon     8  •  Dastgah-e Homayon     9  •  Dastgah-e Homayon
◊  Dastgah-e Nava,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Nava     2  •  Dastgah-e Nava     3  •  Dastgah-e Nava     4  •  Dastgah-e Nava     5  •  Dastgah-e Nava     6  •  Dastgah-e Nava     7  •  Dastgah-e Nava     8  •  Dastgah-e Nava     9  •  Dastgah-e Nava     10  •  Dastgah-e Nava     11  •  Dastgah-e Nava
◊  موسیقی دورهٔ قاجار

     1  •  ضربی همایون     2  •  آواز گیلکی، تصنیف     3  •  تصنیف ماهور، رنگ     4  •  آواز نوا،تصنیف، رنگ     5  •  آواز شهناز، تصنیف     6  •  آواز نوا، تصنیف     7  •  تصنیف گرایلی     8  •  آواز همایون، تصنیف     9  •  آواز شهناز، تصنیف گرایلی     10  •  آواز سه گاه، تصنیف     11  •  آواز لیلی و مجنون، تصنیف     12  •  آواز بیات ترک، رنگ     13  •  آواز حصار     14  •  آواز کرد بیات، تصنیف     15  •  آواز ابوعطا، تصنیف     16  •  تصنیف     17  •  رنگ
◊  شش تصنیف از دورهٔ قاجار

     1  •  درآمد، چهارمضراب     2  •  درآمد     3  •  زابل     4  •  تصنیف نگارا     5  •  زابل     6  •  حصار     7  •  تصنیف بتا بتا     8  •  حزین     9  •  مخالف     10  •  منصوری     11  •  تصنیف از دلم بی خبری     12  •  رنگ     13  •  درآمد، چهارمضراب     14  •  درآمد     15  •  جامه دران     16  •  تصنیف تا به زلف خویش     17  •  بیات راجه     18  •  سوز و گداز     19  •  تصنیف ندیده رخت     20  •  اوج     21  •  بوسلیک     22  •  تصنیف بهشت عدن     23  •  رنگ
◊  خاموشانه

     1  •  آواز ابوعطا     2  •  آواز بیات زند
◊  (۱)Sofi Soul

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰
◊  (۲)Sofi Soul

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱
◊  دفتر تار

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک۳     4  •  ترک۴     5  •  ترک۶     6  •  ترک۷
◊  کاروان

     1  •  ترک۱     2  •  ترک۲     3  •  ترک۳     4  •  ترک۴     5  •  ترک۵     6  •  ترک۶     7  •  ترک۷     8  •  ترک۸     9  •  ترک۹     10  •  ترک۱۰
◊  کنسرت پاریس(طلایی،قربانی)

     1  •  پاریس ۱     2  •  پاریس ۲
◊  کنسرت دانمارک(فرهنگ فر، درخشانی)

     1  •  ترک۱
◊  کنسرت ماهور(علیزاده، تهماسبی، خلج

     1  •  ترک۱
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۱

     1  •  تصنیف های بیات اصفهان     2  •  تصنیف های بیات اصفهان     3  •  تصنیف های بیات اصفهان     4  •  تصنیف های بیات اصفهان     5  •  تصنیف های بیات اصفهان     6  •  تصنیف های بیات اصفهان     7  •  تصنیف های بیات اصفهان     8  •  تصنیف های بیات اصفهان     9  •  تصنیف های بیات اصفهان     10  •  تصنیف های بیات اصفهان     11  •  تصنیف های بیات اصفهان     12  •  تصنیف های بیات اصفهان     13  •  تصنیف های بیات اصفهان     14  •  تصنیف های بیات اصفهان     15  •  تصنیف های بیات اصفهان     16  •  تصنیف های بیات اصفهان     17  •  تصنیف های بیات اصفهان     18  •  تصنیف های بیات اصفهان     19  •  تصنیف های بیات اصفهان     20  •  تصنیف های بیات اصفهان     21  •  تصنیف های همایون     22  •  تصنیف های همایون     23  •  تصنیف های همایون     24  •  تصنیف های همایون     25  •  تصنیف های همایون     26  •  تصنیف های همایون     27  •  تصنیف های همایون     28  •  تصنیف های همایون     29  •  تصنیف های همایون     30  •  تصنیف های همایون     31  •  تصنیف های همایون     32  •  تصنیف های همایون     33  •  تصنیف های همایون     34  •  تصنیف های همایون     35  •  تصنیف های همایون     36  •  تصنیف های همایون     37  •  تصنیف های همایون     38  •  تصنیف های همایون     39  •  تصنیف های همایون     40  •  تصنیف های همایون
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۲

     1  •  تصنیف های افشاری     2  •  تصنیف های افشاری     3  •  تصنیف های افشاری     4  •  تصنیف های افشاری     5  •  تصنیف های افشاری     6  •  تصنیف های افشاری     7  •  تصنیف های افشاری     8  •  تصنیف های افشاری     9  •  تصنیف های افشاری     10  •  تصنیف های افشاری     11  •  تصنیف های افشاری     12  •  تصنیف های افشاری     13  •  تصنیف های افشاری     14  •  تصنیف های افشاری     15  •  تصنیف های افشاری     16  •  تصنیف های افشاری     17  •  تصنیف های افشاری     18  •  تصنیف های افشاری     19  •  تصنیف های افشاری     20  •  تصنیف های افشاری     21  •  تصنیف های افشاری     22  •  تصنیف های دشتی     23  •  تصنیف های دشتی     24  •  تصنیف های دشتی     25  •  تصنیف های دشتی     26  •  تصنیف های دشتی     27  •  تصنیف های دشتی     28  •  تصنیف های دشتی     29  •  تصنیف های دشتی     30  •  تصنیف های دشتی     31  •  تصنیف های دشتی     32  •  تصنیف های دشتی     33  •  تصنیف های دشتی     34  •  تصنیف های دشتی     35  •  تصنیف های دشتی     36  •  تصنیف های دشتی     37  •  تصنیف های دشتی     38  •  تصنیف های دشتی     39  •  تصنیف های دشتی
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۳

     1  •  تصنیف های ماهور     2  •  تصنیف های ماهور     3  •  تصنیف های ماهور     4  •  تصنیف های ماهور     5  •  تصنیف های ماهور     6  •  تصنیف های ماهور     7  •  تصنیف های ماهور     8  •  تصنیف های ماهور     9  •  تصنیف های ماهور     10  •  تصنیف های ماهور     11  •  تصنیف های ماهور     12  •  تصنیف های ماهور     13  •  تصنیف های ماهور     14  •  تصنیف های ماهور     15  •  تصنیف های ماهور     16  •  تصنیف های ماهور     17  •  تصنیف های ماهور     18  •  تصنیف های ماهور     19  •  تصنیف های ماهور     20  •  تصنیف های ماهور     21  •  تصنیف های ماهور     22  •  تصنیف های ماهور     23  •  تصنیف های ماهور     24  •  تصنیف های ماهور     25  •  تصنیف های ماهور     26  •  تصنیف های ماهور     27  •  تصنیف های ماهور     28  •  تصنیف های ابوعطا     29  •  تصنیف های ابوعطا     30  •  تصنیف های ابوعطا     31  •  تصنیف های ابوعطا     32  •  تصنیف های ابوعطا     33  •  تصنیف های ابوعطا     34  •  تصنیف های ابوعطا     35  •  تصنیف های ابوعطا     36  •  تصنیف های ابوعطا     37  •  تصنیف های ابوعطا     38  •  تصنیف های ابوعطا     39  •  تصنیف های ابوعطا     40  •  تصنیف های ابوعطا     41  •  تصنیف های ابوعطا     42  •  تصنیف های ابوعطا
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۴

     1  •  تصنیف های سه گاه     2  •  تصنیف های سه گاه     3  •  تصنیف های سه گاه     4  •  تصنیف های سه گاه     5  •  تصنیف های سه گاه     6  •  تصنیف های سه گاه     7  •  تصنیف های سه گاه     8  •  تصنیف های سه گاه     9  •  تصنیف های سه گاه     10  •  تصنیف های سه گاه     11  •  تصنیف های سه گاه     12  •  تصنیف های سه گاه     13  •  تصنیف های سه گاه     14  •  تصنیف های سه گاه     15  •  تصنیف های سه گاه     16  •  تصنیف های سه گاه     17  •  تصنیف های سه گاه     18  •  تصنیف های شور     19  •  تصنیف های شور     20  •  تصنیف های شور     21  •  تصنیف های شور     22  •  تصنیف های شور     23  •  تصنیف های شور     24  •  تصنیف های شور     25  •  تصنیف های شور     26  •  تصنیف های شور     27  •  تصنیف های شور     28  •  تصنیف های شور     29  •  تصنیف های شور     30  •  تصنیف های شور     31  •  تصنیف های شور     32  •  تصنیف های شور     33  •  تصنیف های شور     34  •  تصنیف های شور     35  •  تصنیف های شور     36  •  تصنیف های شور     37  •  تصنیف های شور     38  •  تصنیف های شور     39  •  تصنیف های شور
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۵

     1  •  تصنیف های چهارگاه     2  •       3  •  تصنیف های چهارگاه     4  •       5  •  تصنیف های چهارگاه     6  •       7  •  تصنیف های چهارگاه     8  •       9  •  تصنیف های چهارگاه     10  •       11  •  تصنیف های چهارگاه     12  •       13  •  تصنیف های چهارگاه     14  •       15  •  تصنیف های چهارگاه     16  •       17  •  تصنیف های چهارگاه     18  •       19  •  تصنیف های بیات ترک     20  •       21  •  تصنیف های بیات ترک     22  •       23  •  تصنیف های بیات ترک     24  •  تصنیف های بیات ترک     25  •  تصنیف های بیات ترک     26  •  تصنیف های بیات ترک     27  •  تصنیف های بیات ترک     28  •  تصنیف های بیات ترک     29  •  تصنیف های بیات ترک     30  •  تصنیف های بیات ترک     31  •  تصنیف های رهاب و نوا     32  •  تصنیف های رهاب و نوا     33  •  تصنیف های رهاب و نوا     34  •  تصنیف های رهاب و نوا     35  •  تصنیف های رهاب و نوا     36  •  تصنیف های رهاب و نوا     37  •  تصنیف های رهاب و نوا     38  •  تصنیف های رهاب و نوا
◊  آثار جاویدان موسیقی سنتی ایرانی (۳)

     1  •  شور و شهناز     2  •  شوشتری همراه با تار نورعلی برومند     3  •  همایون همراه با سه تار نورعلی برومند     4  •  سه گاه همراه با سه تار نورعلی برومند     5  •  ابوعطا همراه با ویلن علی اصغر بهاری     6  •  دشتی همراه با سه تار نورعلی برومند     7  •  خسرو و شیرین همراه با سه تار نورعلی برومند
◊  آثار جاویدان ردیف آوازی موسیقی ایران (۸)

     1  •  درآمد     2  •  کرشمه     3  •  آواز     4  •  توضیحاتی در مورد گوشه های درآمد     5  •  درآمد داد و کرشمه     6  •  مقدمهٔ داد     7  •  داد     8  •  مجلس افروز، پرستو     9  •  خسروانی     10  •  توضیحاتی دربارهٔ صداسازی و شیوهٔ درآوردن صدا از حنجره     11  •  دلکش     12  •  فرود     13  •  تجزیه و تحلیل گوشهٔ دلکش و مقایسهٔ آن با خاوران     14  •  طرب انگیز     15  •  مقایسهٔ فرود گوشه های دلکش، خاوران، طرب انگیز     16  •  مطلبی در بارهٔ عدد ۳ در موسیقی ایران     17  •  نیشابورک     18  •  آواز اصفهان همراه با پیانوی همایون شهردار و ویلن حسین هنگ آفرین     19  •  آواز شوشتری همراه با تار غلامحسین درویش خان     20  •  دستگاه سه گاه همراه با کمانچهٔ باقرخان     21  •  آواز ابوعطا همراه با کمانچهٔ باقرخان     22  •  آواز حسینی همراه با تار غلامحسین درویش خان     23  •  دستگاه ماهور همراه با سنتور اسد الله خان     24  •  آواز افشاری همراه با تار غلامحسین درویش خان
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۱)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۲)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۳)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۴)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳
◊  یاران زنده رود

     1  •  شکسته ماهور     2  •  بیات اصفهان     3  •  ماهور     4  •  سه گاه

وبگردی
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری
چگونه کارت هوشمند ملی بگیریم + آموزش تصویری - دریافت کارت هوشمند ملی نیازمند گذراندن مراحلی است که در این گزارش با روند دریافت آن آشنا می شویم.
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
گفتگوی تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی - برنامه دورهمی ( 29 اسفند 1396 ) - گفتگو جذاب و تماشایی مدیری و رامبد جوان در دورهمی
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس
مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس - بخشی از مستندات جرائم بقایی از راز کیف میلیاردی تا اختلاس با سندسازی های صوری منتشر شد که در این فیلم مشاهده می کنید.
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد
گفتگو با فرد کشمیری به نام سرباز روح الله که در ایران به سفارتخانه‌ها حمله می‌کرد - خشت خام / نوبت سی و پنجم / گفتگوی حسین دهباشی با سرباز روح الله رضوی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی
شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی - شوخی جنجالی اکبر عبدی با آیت الله علم الهدی هنگام افتتاح سینما در خراسان رضوی
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!!
آتش زدن حکم بقایی توسط مشایی در مقابل سفارت انگلیس!!! - امروز در اقدامی عجیب و اعتراضی در مقابل سفارت انگلستان مشایی حکم دادگاه بقایی را آتش زد.
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور
تلاش‌ نافرجام نماینده مجلس برای تلفظ موزه لوور - این نماینده در مجلس ایران هرگز نام موزه لوور را نشنیده است.
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
رونمایی از تندیس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی - مراسم رونمایی از تندیس آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دوشنبه شب با حضور خانواده ایشان و محمدرضا نجفی شهردار تهران در محل موزه مشاهیر برج میلاد تهران برگزار شد.
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران
درگیری یک طلبه با رئیس سازمان مدیریت بحران - در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شده است، این گونه به نظر می رسد که اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اسکورت چند ماشین شاسی بلند وارد محدوده خاکی جلوی یادمان شلمچه شده است که ورود به این منطقه برای خودروها ممنوع است. این موضوع موجب اعتراض طلبه حاضر در یادمان شد.
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما - ویدیو واکنش شقایق دهقان نسبت به ازدواج دوم بهاره رهنما
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد
فیلم | پوشش کتایون ریاحی در «دورهمی» که مانع از پخش برنامه شد - فیلم - در حالی که قرار بود شب گذشته برنامه «دورهمی» ویژه روز زن با حضور کتایون ریاحی و حامد همایون پخش شود، پس از 30 دقیقه تاخیر یکی از برنامه های گذشته «دورهمی» بازپخش شد. اتفاق عجیبی که کتایون ریاحی را در ساعت دو بامداد جمعه به واکنش واداشت. او نوشت اگر قسمت مربوط به حضورش در این برنامه در ساعتی غیر از ساعت معمولِ پخش، روی آنتن برود از سازندگان «دورهمی» شکایت می کند.
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری
گزارشی عجیب و کودکانه در اخبار سراسری - این ویدیو که به سبکی عجیب و با جلوه های ویژه نه چندان حرفه ای تدوین شده است در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
گلشیفته فراهانی در سزار 2018
گلشیفته فراهانی در سزار 2018 - مراسم چهل و دومین دوره جوایز سزار ۲۴ فوریه (۶ اسفندماه) برگزار شد. گلشیفته فراهانی از جمله چهره هایی بود که در مراسم سزار 2018 حضور یافته بود.
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه
جنجال زندگی اشرافی امام جمعه ایلام و تهدید منتقدان در نماز جمعه - «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»همه اين اعتراضات از اين جهت است که جرياني در استان ايلام نسبت به آنچه زندگي اشرافي اين امام جمعه ناميده، معترض شده است.
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟
پسر امام جمعه ایلام درباره پرادوسواری پدرش چه گفت؟ - در چند روز اخیر انتشار عکسی از امام جمعه ایلام در کنار پرادو، انتقاداتی را در فضای مجازی برانگیخته است. در کنار این انتقادات برخی عکس های صفحه اینستاگرام پسر امام جمعه ایلام؛هادی لطفی هم بر شدت این انتقادات افزوده است.
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم
مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر داشت ولی ما نداشتیم - سرلشگر فیروزآبادی: مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی نژاد خبر دارم ولی ما خبر نداشتیم.
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت!
احمد نجفی، درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرگرفت! - احمد نجفی امشب در اقدامی عجیب درِ شورای صنفی نمایش را گِل گرفت! این اقدام او در اعتراض به وضعیت نمایش فیلمش (من یک ایرانی ام) صورت گرفته است.
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی
افشای ماجرای ضرب و شتم و مرگ زهرا کاظمی - اقامه عدل، باید همچنان در دستور کار قرار گیرد و نمی توان به بهانه گذشت زمان، از خون یک انسان، حیثیت یک حکومت و منافع یک ملت گذشت.