شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ / Saturday, 22 September, 2018

متفرقه (سنتی)


◊  صد سال آواز(۱)

     1  •  قلیخان شاهی(آواز عراق)     2  •  قربان خان(ماهور)     3  •  سعادتمند قمی(بیات اصفهان)     4  •  سید رحیم(ماهور)     5  •  سید احمد خان(چهارگاه)     6  •  ابوالحسن اقبال آذر(همایون)     7  •  جناب دماوندی(دشتی،ابوعطا)     8  •  علی خان نایب السلطنه(دوگاه)     9  •  نکیسا ̎حسین علی خان ̎(ماهور)     10  •  سید علی اصغر کردستانی(سه گاه)     11  •  حسن خان سنجلانی(ماهور)     12  •  سید حسین طاهرزاده(همایون،ماهور)     13  •  عبدالله دوامی(سه گاه)
◊  صد سال آواز(۳)

     1  •  محمد طاهرپور(بیات ترک)     2  •  جهانسوز دادبه(دشتستانی)     3  •  غلام حسین بنان(شور)     4  •  سید جواد ذبیحی(مثنوی،بیات ترک)     5  •  محمود کریمی(مثنوی،بیات ترک)     6  •  محمود محمودی خوانساری(دشتی)     7  •  سید نورالدین رضوی سروستانی(بیات کرد)     8  •  رامبد صدیف(چهارگاه)     9  •  محمد رضا شجریان(بیات زند)
◊  صد سال تار(۱)

     1  •  میرزاعبدوالله(مشق رومی)     2  •  میرزا حسین قلی(شور)     3  •  درویش‌خان (همایون)     4  •  علی نقی وزیری(دشتی)     5  •  موسی معروفی (همایون)     6  •  یحیی زرپنجه (ماهور)     7  •  علی اکبر شهنازی (شور)     8  •  مرتضی نی داوود (ماهور)     9  •  عبدوالحسین شهنازی (همایون)     10  •  نصرالله زرین پنجه (ابوعطا)     11  •  لطف الله مجد (همایون)     12  •  غلام حسین بیگجه خانی (اصفهان)
◊  صد سال تار(۲)

     1  •  جلیل شهناز (ابوعطا)     2  •  فرهنگ شریف (بیات ترک)     3  •  هوشنگ ظریف (بیات اصفهان)     4  •  محمد رضا لطفی (بیات اصفهان)     5  •  عطا جنکوک (بیات ترک)     6  •  حسین علیزاده (افشاری)     7  •  داریوش طلایی (شور)     8  •  داریوش پیر نیاکان (چهارگاه)
◊  دو نوازی(حمید متبسم، بهنام سامانی)

     1  •  درآمد     2  •  ضربی بر اساس کرشمه     3  •  چهار مضراب     4  •  بیداد     5  •  ضربی بیداد(بیاد فیروز فرخ)     6  •  فرود     7  •  دو ضربی
◊  گنج سوخته(میرزا عبدالله)

     1  •  تاریخچه ای دربارهٔ موسیقی ایرانی     2  •  نوا،پهلوی،حسینی     3  •  آواز عراق ماهور     4  •  درآمد ماهور     5  •  تصنیف چه شود به چهره     6  •  چهارگاه،مغلوب     7  •  آواز راک     8  •  گفتار     9  •  تئاتر     10  •  نوا،شکسته،کوچک     11  •  عنوان     12  •  درآمد ماهور،ابوالچپ،رنگ     13  •  آواز شکسته ماهور،تصنیف جان از توست هله بستان     14  •  آواز بیات شیراز،تصنیف خود بده انصاف     15  •  آواز پری،تصنیف سه پنج روز است که یار من نیامد
◊  گنج سوخته(میرزا حسین قلی ـ نائب اسدالله)

     1  •  میرزا حسین قلی،دستگاه ماهور     2  •  چهارگاه،درآمد     3  •  چهارگاه،زابل،مویه     4  •  چهارگاه،مغلوب     5  •  آواز عراق ماهور     6  •  چهارگاه،مخالف،تصنیف     7  •  دربارهٔ نائب اسدالله     8  •  آواز بیات اصفهان،تصنیف کردی     9  •  آواز راک،ما نمی دانیم با عشق     10  •  آواز بیات ترک،تصنیف بار فراغ دوستان     11  •  آواز ابو ایتام،تصنیف عیشم مانده است     12  •  آواز دشتی،تصنیف گیلک،رنگ     13  •  آواز بیداد،تصنیف مژده به بلبل دهید
◊  گنج سوخته(میرزا علی اکبرخان ـ میرزا غلام رضا)

     1  •  آواز دل آویز     2  •  شور،تصنیف     3  •  آواز دوگاه،تصنیف چه شود به چهره     4  •  شور،عزال،تصنیف     5  •  سه گاه،مخالف،تصنیف     6  •  سه گاه،مویه،تصنیف     7  •  شور،شهناز،تصنیف،رنگ     8  •  حصار،مغلوب،ز حجر رویه تو سوخت     9  •  درآمد بیات،تصنیف مثنوی هر سلطنت که خواهی     10  •  آواز قری،تصنیف ترکی،رنگ     11  •  آواز رهاب،دلا کی کنم     12  •  آواز راست،دوگاه،تصنیف کار و عمل     13  •  تصنیف لزگی،رنگ     14  •  تصنیف گیلکی،سر کوی بلند
◊  گنج سوخته(میرزا سید احمد خان ـ صفدرخان)

     1  •  همایون،درآمد،ابوالچپ     2  •  همایون،لیلی و مجنون     3  •  راست پنجگاه،درآمد     4  •  همایون،شکسته،تصنیف همایون     5  •  همایون،بیداد     6  •  راست پنجگاه     7  •  آواز کرد بیات     8  •  نوا،شکسته،کوچک     9  •  نوا،پهلوی،حسینی،تصنیف     10  •  نوا،لیلی و مجنون،تصنیف     11  •  آواز دوگاه،رنگ     12  •  آواز نوا،تصنیف رفتم در می خوانه     13  •  آواز شهناز،تصنیف آنکه هلاک من همی
◊  گنج سوخته(ارکستر شاهی ـ درویش خان)

     1  •  آواز منصوری،تصنیف هاتفی     2  •  درآمد شور،تصنیف یواش یواش     3  •  آواز سه گاه،ای زلف تو هر خمی     4  •  درآمد همایون     5  •  تصنیف مرضیه،رنگ لزگی     6  •  آواز مثنوی     7  •  بیداد،تصنیف خوش بود     8  •  آواز راک عبدالله،تصنیف دشتی     9  •  ماهور،درآمد     10  •  ماهور،بیات ترک     11  •  ماهور،تصنیف کار و عمل     12  •  ماهور،آواز فیلی     13  •  ماهور،آواز دلکش
◊  بهار گلها(همایون خرم،جواد معروفی)

     1  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه     2  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۲     3  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۳     4  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۴     5  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۵     6  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۶     7  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۷     8  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۸     9  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۹     10  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۰     11  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۱     12  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۲     13  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۳     14  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۴     15  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۵     16  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۶     17  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۷     18  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۸
◊  جان افروز(فرهنگ شریف و همایون خرم)

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد شور     3  •  کرشمه     4  •  چهارمضراب شور     5  •  درآمد رهاوی     6  •  ضربی     7  •  چهارمضراب،فرود     8  •  بزرگ     9  •  بزرگ     10  •  چهار ضربی     11  •  شهناز     12  •  شهناز     13  •  کرشمهٔ شهناز     14  •  چهارمضراب شهناز     15  •  فرود
◊  گروه کر(بختیاری)/(گل بخر)

     1  •  راه وفا     2  •  شیرین شیرین     3  •  یار گلم     4  •  گل گندم     5  •  سفر     6  •  بهاری تو     7  •  دشت لاله     8  •  لیلی     9  •  گل بخر
◊  تعلیم ردیف راست پنجگاه با حضور استاد حاج آقا ممد و آقای کریمی(۱۵/۱/۱۳۴۶)

     1  •  دستگاه راست پنجگاه
◊  جلسه ای با حضور استاد صبا(ویلن)،ناظمی(تمبک)،کریمی(آواز)،استاد پایور(سنتور)

     1  •  آواز بیات ترک
◊  Dastgah-e Shur,Selection of Masters Old Music

     1  •  Dastgah-e Shur     2  •  Dastgah-e Shur     3  •  Dastgah-e Shur     4  •  Dastgah-e Shur     5  •  Dastgah-e Shur     6  •  Dastgah-e Shur     7  •  Dastgah-e Shur     8  •  Dastgah-e Shur     9  •  Dastgah-e Shur
◊  Dastgah-e Segah,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Segah     2  •  Dastgah-e Segah     3  •  Dastgah-e Segah     4  •  Dastgah-e Segah     5  •  Dastgah-e Segah     6  •  Dastgah-e Segah     7  •  Dastgah-e Segah     8  •  Dastgah-e Segah     9  •  Dastgah-e Segah     10  •  Dastgah-e Segah     11  •  Dastgah-e Segah     12  •  Dastgah-e Segah
◊  Dastgah-e Chahargah,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Chahargah     2  •  Dastgah-e Chahargah     3  •  Dastgah-e Chahargah     4  •  Dastgah-e Chahargah     5  •  Dastgah-e Chahargah     6  •  Dastgah-e Chahargah     7  •  Dastgah-e Chahargah     8  •  Dastgah-e Chahargah     9  •  Dastgah-e Chahargah     10  •  Dastgah-e Chahargah     11  •  Dastgah-e Chahargah     12  •  Dastgah-e Chahargah     13  •  Dastgah-e Chahargah
◊  Dastgah-e Mahoor,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Mahoor     2  •  Dastgah-e Mahoor     3  •  Dastgah-e Mahoor     4  •  Dastgah-e Mahoor     5  •  Dastgah-e Mahoor     6  •  Dastgah-e Mahoor     7  •  Dastgah-e Mahoor     8  •  Dastgah-e Mahoor     9  •  Dastgah-e Mahoor     10  •  Dastgah-e Mahoor
◊  Dastgah-e Homayon ,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Homayon     2  •  Dastgah-e Homayon     3  •  Dastgah-e Homayon     4  •  Dastgah-e Homayon     5  •  Dastgah-e Homayon     6  •  Dastgah-e Homayon     7  •  Dastgah-e Homayon     8  •  Dastgah-e Homayon     9  •  Dastgah-e Homayon
◊  Dastgah-e Nava,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Nava     2  •  Dastgah-e Nava     3  •  Dastgah-e Nava     4  •  Dastgah-e Nava     5  •  Dastgah-e Nava     6  •  Dastgah-e Nava     7  •  Dastgah-e Nava     8  •  Dastgah-e Nava     9  •  Dastgah-e Nava     10  •  Dastgah-e Nava     11  •  Dastgah-e Nava
◊  موسیقی دورهٔ قاجار

     1  •  ضربی همایون     2  •  آواز گیلکی، تصنیف     3  •  تصنیف ماهور، رنگ     4  •  آواز نوا،تصنیف، رنگ     5  •  آواز شهناز، تصنیف     6  •  آواز نوا، تصنیف     7  •  تصنیف گرایلی     8  •  آواز همایون، تصنیف     9  •  آواز شهناز، تصنیف گرایلی     10  •  آواز سه گاه، تصنیف     11  •  آواز لیلی و مجنون، تصنیف     12  •  آواز بیات ترک، رنگ     13  •  آواز حصار     14  •  آواز کرد بیات، تصنیف     15  •  آواز ابوعطا، تصنیف     16  •  تصنیف     17  •  رنگ
◊  شش تصنیف از دورهٔ قاجار

     1  •  درآمد، چهارمضراب     2  •  درآمد     3  •  زابل     4  •  تصنیف نگارا     5  •  زابل     6  •  حصار     7  •  تصنیف بتا بتا     8  •  حزین     9  •  مخالف     10  •  منصوری     11  •  تصنیف از دلم بی خبری     12  •  رنگ     13  •  درآمد، چهارمضراب     14  •  درآمد     15  •  جامه دران     16  •  تصنیف تا به زلف خویش     17  •  بیات راجه     18  •  سوز و گداز     19  •  تصنیف ندیده رخت     20  •  اوج     21  •  بوسلیک     22  •  تصنیف بهشت عدن     23  •  رنگ
◊  خاموشانه

     1  •  آواز ابوعطا     2  •  آواز بیات زند
◊  (۱)Sofi Soul

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰
◊  (۲)Sofi Soul

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱
◊  دفتر تار

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک۳     4  •  ترک۴     5  •  ترک۶     6  •  ترک۷
◊  کاروان

     1  •  ترک۱     2  •  ترک۲     3  •  ترک۳     4  •  ترک۴     5  •  ترک۵     6  •  ترک۶     7  •  ترک۷     8  •  ترک۸     9  •  ترک۹     10  •  ترک۱۰
◊  کنسرت پاریس(طلایی،قربانی)

     1  •  پاریس ۱     2  •  پاریس ۲
◊  کنسرت دانمارک(فرهنگ فر، درخشانی)

     1  •  ترک۱
◊  کنسرت ماهور(علیزاده، تهماسبی، خلج

     1  •  ترک۱
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۱

     1  •  تصنیف های بیات اصفهان     2  •  تصنیف های بیات اصفهان     3  •  تصنیف های بیات اصفهان     4  •  تصنیف های بیات اصفهان     5  •  تصنیف های بیات اصفهان     6  •  تصنیف های بیات اصفهان     7  •  تصنیف های بیات اصفهان     8  •  تصنیف های بیات اصفهان     9  •  تصنیف های بیات اصفهان     10  •  تصنیف های بیات اصفهان     11  •  تصنیف های بیات اصفهان     12  •  تصنیف های بیات اصفهان     13  •  تصنیف های بیات اصفهان     14  •  تصنیف های بیات اصفهان     15  •  تصنیف های بیات اصفهان     16  •  تصنیف های بیات اصفهان     17  •  تصنیف های بیات اصفهان     18  •  تصنیف های بیات اصفهان     19  •  تصنیف های بیات اصفهان     20  •  تصنیف های بیات اصفهان     21  •  تصنیف های همایون     22  •  تصنیف های همایون     23  •  تصنیف های همایون     24  •  تصنیف های همایون     25  •  تصنیف های همایون     26  •  تصنیف های همایون     27  •  تصنیف های همایون     28  •  تصنیف های همایون     29  •  تصنیف های همایون     30  •  تصنیف های همایون     31  •  تصنیف های همایون     32  •  تصنیف های همایون     33  •  تصنیف های همایون     34  •  تصنیف های همایون     35  •  تصنیف های همایون     36  •  تصنیف های همایون     37  •  تصنیف های همایون     38  •  تصنیف های همایون     39  •  تصنیف های همایون     40  •  تصنیف های همایون
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۲

     1  •  تصنیف های افشاری     2  •  تصنیف های افشاری     3  •  تصنیف های افشاری     4  •  تصنیف های افشاری     5  •  تصنیف های افشاری     6  •  تصنیف های افشاری     7  •  تصنیف های افشاری     8  •  تصنیف های افشاری     9  •  تصنیف های افشاری     10  •  تصنیف های افشاری     11  •  تصنیف های افشاری     12  •  تصنیف های افشاری     13  •  تصنیف های افشاری     14  •  تصنیف های افشاری     15  •  تصنیف های افشاری     16  •  تصنیف های افشاری     17  •  تصنیف های افشاری     18  •  تصنیف های افشاری     19  •  تصنیف های افشاری     20  •  تصنیف های افشاری     21  •  تصنیف های افشاری     22  •  تصنیف های دشتی     23  •  تصنیف های دشتی     24  •  تصنیف های دشتی     25  •  تصنیف های دشتی     26  •  تصنیف های دشتی     27  •  تصنیف های دشتی     28  •  تصنیف های دشتی     29  •  تصنیف های دشتی     30  •  تصنیف های دشتی     31  •  تصنیف های دشتی     32  •  تصنیف های دشتی     33  •  تصنیف های دشتی     34  •  تصنیف های دشتی     35  •  تصنیف های دشتی     36  •  تصنیف های دشتی     37  •  تصنیف های دشتی     38  •  تصنیف های دشتی     39  •  تصنیف های دشتی
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۳

     1  •  تصنیف های ماهور     2  •  تصنیف های ماهور     3  •  تصنیف های ماهور     4  •  تصنیف های ماهور     5  •  تصنیف های ماهور     6  •  تصنیف های ماهور     7  •  تصنیف های ماهور     8  •  تصنیف های ماهور     9  •  تصنیف های ماهور     10  •  تصنیف های ماهور     11  •  تصنیف های ماهور     12  •  تصنیف های ماهور     13  •  تصنیف های ماهور     14  •  تصنیف های ماهور     15  •  تصنیف های ماهور     16  •  تصنیف های ماهور     17  •  تصنیف های ماهور     18  •  تصنیف های ماهور     19  •  تصنیف های ماهور     20  •  تصنیف های ماهور     21  •  تصنیف های ماهور     22  •  تصنیف های ماهور     23  •  تصنیف های ماهور     24  •  تصنیف های ماهور     25  •  تصنیف های ماهور     26  •  تصنیف های ماهور     27  •  تصنیف های ماهور     28  •  تصنیف های ابوعطا     29  •  تصنیف های ابوعطا     30  •  تصنیف های ابوعطا     31  •  تصنیف های ابوعطا     32  •  تصنیف های ابوعطا     33  •  تصنیف های ابوعطا     34  •  تصنیف های ابوعطا     35  •  تصنیف های ابوعطا     36  •  تصنیف های ابوعطا     37  •  تصنیف های ابوعطا     38  •  تصنیف های ابوعطا     39  •  تصنیف های ابوعطا     40  •  تصنیف های ابوعطا     41  •  تصنیف های ابوعطا     42  •  تصنیف های ابوعطا
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۴

     1  •  تصنیف های سه گاه     2  •  تصنیف های سه گاه     3  •  تصنیف های سه گاه     4  •  تصنیف های سه گاه     5  •  تصنیف های سه گاه     6  •  تصنیف های سه گاه     7  •  تصنیف های سه گاه     8  •  تصنیف های سه گاه     9  •  تصنیف های سه گاه     10  •  تصنیف های سه گاه     11  •  تصنیف های سه گاه     12  •  تصنیف های سه گاه     13  •  تصنیف های سه گاه     14  •  تصنیف های سه گاه     15  •  تصنیف های سه گاه     16  •  تصنیف های سه گاه     17  •  تصنیف های سه گاه     18  •  تصنیف های شور     19  •  تصنیف های شور     20  •  تصنیف های شور     21  •  تصنیف های شور     22  •  تصنیف های شور     23  •  تصنیف های شور     24  •  تصنیف های شور     25  •  تصنیف های شور     26  •  تصنیف های شور     27  •  تصنیف های شور     28  •  تصنیف های شور     29  •  تصنیف های شور     30  •  تصنیف های شور     31  •  تصنیف های شور     32  •  تصنیف های شور     33  •  تصنیف های شور     34  •  تصنیف های شور     35  •  تصنیف های شور     36  •  تصنیف های شور     37  •  تصنیف های شور     38  •  تصنیف های شور     39  •  تصنیف های شور
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۵

     1  •  تصنیف های چهارگاه     2  •       3  •  تصنیف های چهارگاه     4  •       5  •  تصنیف های چهارگاه     6  •       7  •  تصنیف های چهارگاه     8  •       9  •  تصنیف های چهارگاه     10  •       11  •  تصنیف های چهارگاه     12  •       13  •  تصنیف های چهارگاه     14  •       15  •  تصنیف های چهارگاه     16  •       17  •  تصنیف های چهارگاه     18  •       19  •  تصنیف های بیات ترک     20  •       21  •  تصنیف های بیات ترک     22  •       23  •  تصنیف های بیات ترک     24  •  تصنیف های بیات ترک     25  •  تصنیف های بیات ترک     26  •  تصنیف های بیات ترک     27  •  تصنیف های بیات ترک     28  •  تصنیف های بیات ترک     29  •  تصنیف های بیات ترک     30  •  تصنیف های بیات ترک     31  •  تصنیف های رهاب و نوا     32  •  تصنیف های رهاب و نوا     33  •  تصنیف های رهاب و نوا     34  •  تصنیف های رهاب و نوا     35  •  تصنیف های رهاب و نوا     36  •  تصنیف های رهاب و نوا     37  •  تصنیف های رهاب و نوا     38  •  تصنیف های رهاب و نوا
◊  آثار جاویدان موسیقی سنتی ایرانی (۳)

     1  •  شور و شهناز     2  •  شوشتری همراه با تار نورعلی برومند     3  •  همایون همراه با سه تار نورعلی برومند     4  •  سه گاه همراه با سه تار نورعلی برومند     5  •  ابوعطا همراه با ویلن علی اصغر بهاری     6  •  دشتی همراه با سه تار نورعلی برومند     7  •  خسرو و شیرین همراه با سه تار نورعلی برومند
◊  آثار جاویدان ردیف آوازی موسیقی ایران (۸)

     1  •  درآمد     2  •  کرشمه     3  •  آواز     4  •  توضیحاتی در مورد گوشه های درآمد     5  •  درآمد داد و کرشمه     6  •  مقدمهٔ داد     7  •  داد     8  •  مجلس افروز، پرستو     9  •  خسروانی     10  •  توضیحاتی دربارهٔ صداسازی و شیوهٔ درآوردن صدا از حنجره     11  •  دلکش     12  •  فرود     13  •  تجزیه و تحلیل گوشهٔ دلکش و مقایسهٔ آن با خاوران     14  •  طرب انگیز     15  •  مقایسهٔ فرود گوشه های دلکش، خاوران، طرب انگیز     16  •  مطلبی در بارهٔ عدد ۳ در موسیقی ایران     17  •  نیشابورک     18  •  آواز اصفهان همراه با پیانوی همایون شهردار و ویلن حسین هنگ آفرین     19  •  آواز شوشتری همراه با تار غلامحسین درویش خان     20  •  دستگاه سه گاه همراه با کمانچهٔ باقرخان     21  •  آواز ابوعطا همراه با کمانچهٔ باقرخان     22  •  آواز حسینی همراه با تار غلامحسین درویش خان     23  •  دستگاه ماهور همراه با سنتور اسد الله خان     24  •  آواز افشاری همراه با تار غلامحسین درویش خان
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۱)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۲)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۳)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۴)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳
◊  یاران زنده رود

     1  •  شکسته ماهور     2  •  بیات اصفهان     3  •  ماهور     4  •  سه گاه

وبگردی
پاییز بازار ثانویه
پاییز بازار ثانویه - اگر ما نتوانیم تفاوت فاحش قیمت ارز در بازار آزاد و ثانویه را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویه عمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه و آزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار ۲۰۰ یا ۳۰۰ تومان باشد نه هفت هزار تومان!
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال
درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقه هندبال - در این فیلم درگیری بازیکنان ایران و عربستان در مسابقات هندبال بازی‌های آسیایی جاکارتا را می بینید که این بازی در نهایت منجر به پیروزی ایران و کسب مقام پنجمی کشورمان شد.
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت»
فیلم | روایت یک روحانی از هایده و ترانه «علی ای همای رحمت» - فیلم - روایت یک روحانی از هایده و ماجرای خواندن ترانه «علی ای همای رحمت» را در ویدئوی زیر ببینید.