دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 25 June, 2018

متفرقه (سنتی)


◊  صد سال آواز(۱)

     1  •  قلیخان شاهی(آواز عراق)     2  •  قربان خان(ماهور)     3  •  سعادتمند قمی(بیات اصفهان)     4  •  سید رحیم(ماهور)     5  •  سید احمد خان(چهارگاه)     6  •  ابوالحسن اقبال آذر(همایون)     7  •  جناب دماوندی(دشتی،ابوعطا)     8  •  علی خان نایب السلطنه(دوگاه)     9  •  نکیسا ̎حسین علی خان ̎(ماهور)     10  •  سید علی اصغر کردستانی(سه گاه)     11  •  حسن خان سنجلانی(ماهور)     12  •  سید حسین طاهرزاده(همایون،ماهور)     13  •  عبدالله دوامی(سه گاه)
◊  صد سال آواز(۳)

     1  •  محمد طاهرپور(بیات ترک)     2  •  جهانسوز دادبه(دشتستانی)     3  •  غلام حسین بنان(شور)     4  •  سید جواد ذبیحی(مثنوی،بیات ترک)     5  •  محمود کریمی(مثنوی،بیات ترک)     6  •  محمود محمودی خوانساری(دشتی)     7  •  سید نورالدین رضوی سروستانی(بیات کرد)     8  •  رامبد صدیف(چهارگاه)     9  •  محمد رضا شجریان(بیات زند)
◊  صد سال تار(۱)

     1  •  میرزاعبدوالله(مشق رومی)     2  •  میرزا حسین قلی(شور)     3  •  درویش‌خان (همایون)     4  •  علی نقی وزیری(دشتی)     5  •  موسی معروفی (همایون)     6  •  یحیی زرپنجه (ماهور)     7  •  علی اکبر شهنازی (شور)     8  •  مرتضی نی داوود (ماهور)     9  •  عبدوالحسین شهنازی (همایون)     10  •  نصرالله زرین پنجه (ابوعطا)     11  •  لطف الله مجد (همایون)     12  •  غلام حسین بیگجه خانی (اصفهان)
◊  صد سال تار(۲)

     1  •  جلیل شهناز (ابوعطا)     2  •  فرهنگ شریف (بیات ترک)     3  •  هوشنگ ظریف (بیات اصفهان)     4  •  محمد رضا لطفی (بیات اصفهان)     5  •  عطا جنکوک (بیات ترک)     6  •  حسین علیزاده (افشاری)     7  •  داریوش طلایی (شور)     8  •  داریوش پیر نیاکان (چهارگاه)
◊  دو نوازی(حمید متبسم، بهنام سامانی)

     1  •  درآمد     2  •  ضربی بر اساس کرشمه     3  •  چهار مضراب     4  •  بیداد     5  •  ضربی بیداد(بیاد فیروز فرخ)     6  •  فرود     7  •  دو ضربی
◊  گنج سوخته(میرزا عبدالله)

     1  •  تاریخچه ای دربارهٔ موسیقی ایرانی     2  •  نوا،پهلوی،حسینی     3  •  آواز عراق ماهور     4  •  درآمد ماهور     5  •  تصنیف چه شود به چهره     6  •  چهارگاه،مغلوب     7  •  آواز راک     8  •  گفتار     9  •  تئاتر     10  •  نوا،شکسته،کوچک     11  •  عنوان     12  •  درآمد ماهور،ابوالچپ،رنگ     13  •  آواز شکسته ماهور،تصنیف جان از توست هله بستان     14  •  آواز بیات شیراز،تصنیف خود بده انصاف     15  •  آواز پری،تصنیف سه پنج روز است که یار من نیامد
◊  گنج سوخته(میرزا حسین قلی ـ نائب اسدالله)

     1  •  میرزا حسین قلی،دستگاه ماهور     2  •  چهارگاه،درآمد     3  •  چهارگاه،زابل،مویه     4  •  چهارگاه،مغلوب     5  •  آواز عراق ماهور     6  •  چهارگاه،مخالف،تصنیف     7  •  دربارهٔ نائب اسدالله     8  •  آواز بیات اصفهان،تصنیف کردی     9  •  آواز راک،ما نمی دانیم با عشق     10  •  آواز بیات ترک،تصنیف بار فراغ دوستان     11  •  آواز ابو ایتام،تصنیف عیشم مانده است     12  •  آواز دشتی،تصنیف گیلک،رنگ     13  •  آواز بیداد،تصنیف مژده به بلبل دهید
◊  گنج سوخته(میرزا علی اکبرخان ـ میرزا غلام رضا)

     1  •  آواز دل آویز     2  •  شور،تصنیف     3  •  آواز دوگاه،تصنیف چه شود به چهره     4  •  شور،عزال،تصنیف     5  •  سه گاه،مخالف،تصنیف     6  •  سه گاه،مویه،تصنیف     7  •  شور،شهناز،تصنیف،رنگ     8  •  حصار،مغلوب،ز حجر رویه تو سوخت     9  •  درآمد بیات،تصنیف مثنوی هر سلطنت که خواهی     10  •  آواز قری،تصنیف ترکی،رنگ     11  •  آواز رهاب،دلا کی کنم     12  •  آواز راست،دوگاه،تصنیف کار و عمل     13  •  تصنیف لزگی،رنگ     14  •  تصنیف گیلکی،سر کوی بلند
◊  گنج سوخته(میرزا سید احمد خان ـ صفدرخان)

     1  •  همایون،درآمد،ابوالچپ     2  •  همایون،لیلی و مجنون     3  •  راست پنجگاه،درآمد     4  •  همایون،شکسته،تصنیف همایون     5  •  همایون،بیداد     6  •  راست پنجگاه     7  •  آواز کرد بیات     8  •  نوا،شکسته،کوچک     9  •  نوا،پهلوی،حسینی،تصنیف     10  •  نوا،لیلی و مجنون،تصنیف     11  •  آواز دوگاه،رنگ     12  •  آواز نوا،تصنیف رفتم در می خوانه     13  •  آواز شهناز،تصنیف آنکه هلاک من همی
◊  گنج سوخته(ارکستر شاهی ـ درویش خان)

     1  •  آواز منصوری،تصنیف هاتفی     2  •  درآمد شور،تصنیف یواش یواش     3  •  آواز سه گاه،ای زلف تو هر خمی     4  •  درآمد همایون     5  •  تصنیف مرضیه،رنگ لزگی     6  •  آواز مثنوی     7  •  بیداد،تصنیف خوش بود     8  •  آواز راک عبدالله،تصنیف دشتی     9  •  ماهور،درآمد     10  •  ماهور،بیات ترک     11  •  ماهور،تصنیف کار و عمل     12  •  ماهور،آواز فیلی     13  •  ماهور،آواز دلکش
◊  بهار گلها(همایون خرم،جواد معروفی)

     1  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه     2  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۲     3  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۳     4  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۴     5  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۵     6  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۶     7  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۷     8  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۸     9  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۹     10  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۰     11  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۱     12  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۲     13  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۳     14  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۴     15  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۵     16  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۶     17  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۷     18  •  بداهه نوازی در راست پنجگاه ۱۸
◊  جان افروز(فرهنگ شریف و همایون خرم)

     1  •  پیش درآمد     2  •  درآمد شور     3  •  کرشمه     4  •  چهارمضراب شور     5  •  درآمد رهاوی     6  •  ضربی     7  •  چهارمضراب،فرود     8  •  بزرگ     9  •  بزرگ     10  •  چهار ضربی     11  •  شهناز     12  •  شهناز     13  •  کرشمهٔ شهناز     14  •  چهارمضراب شهناز     15  •  فرود
◊  گروه کر(بختیاری)/(گل بخر)

     1  •  راه وفا     2  •  شیرین شیرین     3  •  یار گلم     4  •  گل گندم     5  •  سفر     6  •  بهاری تو     7  •  دشت لاله     8  •  لیلی     9  •  گل بخر
◊  تعلیم ردیف راست پنجگاه با حضور استاد حاج آقا ممد و آقای کریمی(۱۵/۱/۱۳۴۶)

     1  •  دستگاه راست پنجگاه
◊  جلسه ای با حضور استاد صبا(ویلن)،ناظمی(تمبک)،کریمی(آواز)،استاد پایور(سنتور)

     1  •  آواز بیات ترک
◊  Dastgah-e Shur,Selection of Masters Old Music

     1  •  Dastgah-e Shur     2  •  Dastgah-e Shur     3  •  Dastgah-e Shur     4  •  Dastgah-e Shur     5  •  Dastgah-e Shur     6  •  Dastgah-e Shur     7  •  Dastgah-e Shur     8  •  Dastgah-e Shur     9  •  Dastgah-e Shur
◊  Dastgah-e Segah,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Segah     2  •  Dastgah-e Segah     3  •  Dastgah-e Segah     4  •  Dastgah-e Segah     5  •  Dastgah-e Segah     6  •  Dastgah-e Segah     7  •  Dastgah-e Segah     8  •  Dastgah-e Segah     9  •  Dastgah-e Segah     10  •  Dastgah-e Segah     11  •  Dastgah-e Segah     12  •  Dastgah-e Segah
◊  Dastgah-e Chahargah,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Chahargah     2  •  Dastgah-e Chahargah     3  •  Dastgah-e Chahargah     4  •  Dastgah-e Chahargah     5  •  Dastgah-e Chahargah     6  •  Dastgah-e Chahargah     7  •  Dastgah-e Chahargah     8  •  Dastgah-e Chahargah     9  •  Dastgah-e Chahargah     10  •  Dastgah-e Chahargah     11  •  Dastgah-e Chahargah     12  •  Dastgah-e Chahargah     13  •  Dastgah-e Chahargah
◊  Dastgah-e Mahoor,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Mahoor     2  •  Dastgah-e Mahoor     3  •  Dastgah-e Mahoor     4  •  Dastgah-e Mahoor     5  •  Dastgah-e Mahoor     6  •  Dastgah-e Mahoor     7  •  Dastgah-e Mahoor     8  •  Dastgah-e Mahoor     9  •  Dastgah-e Mahoor     10  •  Dastgah-e Mahoor
◊  Dastgah-e Homayon ,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Homayon     2  •  Dastgah-e Homayon     3  •  Dastgah-e Homayon     4  •  Dastgah-e Homayon     5  •  Dastgah-e Homayon     6  •  Dastgah-e Homayon     7  •  Dastgah-e Homayon     8  •  Dastgah-e Homayon     9  •  Dastgah-e Homayon
◊  Dastgah-e Nava,Selection of Master,s Old Music

     1  •  Dastgah-e Nava     2  •  Dastgah-e Nava     3  •  Dastgah-e Nava     4  •  Dastgah-e Nava     5  •  Dastgah-e Nava     6  •  Dastgah-e Nava     7  •  Dastgah-e Nava     8  •  Dastgah-e Nava     9  •  Dastgah-e Nava     10  •  Dastgah-e Nava     11  •  Dastgah-e Nava
◊  موسیقی دورهٔ قاجار

     1  •  ضربی همایون     2  •  آواز گیلکی، تصنیف     3  •  تصنیف ماهور، رنگ     4  •  آواز نوا،تصنیف، رنگ     5  •  آواز شهناز، تصنیف     6  •  آواز نوا، تصنیف     7  •  تصنیف گرایلی     8  •  آواز همایون، تصنیف     9  •  آواز شهناز، تصنیف گرایلی     10  •  آواز سه گاه، تصنیف     11  •  آواز لیلی و مجنون، تصنیف     12  •  آواز بیات ترک، رنگ     13  •  آواز حصار     14  •  آواز کرد بیات، تصنیف     15  •  آواز ابوعطا، تصنیف     16  •  تصنیف     17  •  رنگ
◊  شش تصنیف از دورهٔ قاجار

     1  •  درآمد، چهارمضراب     2  •  درآمد     3  •  زابل     4  •  تصنیف نگارا     5  •  زابل     6  •  حصار     7  •  تصنیف بتا بتا     8  •  حزین     9  •  مخالف     10  •  منصوری     11  •  تصنیف از دلم بی خبری     12  •  رنگ     13  •  درآمد، چهارمضراب     14  •  درآمد     15  •  جامه دران     16  •  تصنیف تا به زلف خویش     17  •  بیات راجه     18  •  سوز و گداز     19  •  تصنیف ندیده رخت     20  •  اوج     21  •  بوسلیک     22  •  تصنیف بهشت عدن     23  •  رنگ
◊  خاموشانه

     1  •  آواز ابوعطا     2  •  آواز بیات زند
◊  (۱)Sofi Soul

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰
◊  (۲)Sofi Soul

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱
◊  دفتر تار

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک۳     4  •  ترک۴     5  •  ترک۶     6  •  ترک۷
◊  کاروان

     1  •  ترک۱     2  •  ترک۲     3  •  ترک۳     4  •  ترک۴     5  •  ترک۵     6  •  ترک۶     7  •  ترک۷     8  •  ترک۸     9  •  ترک۹     10  •  ترک۱۰
◊  کنسرت پاریس(طلایی،قربانی)

     1  •  پاریس ۱     2  •  پاریس ۲
◊  کنسرت دانمارک(فرهنگ فر، درخشانی)

     1  •  ترک۱
◊  کنسرت ماهور(علیزاده، تهماسبی، خلج

     1  •  ترک۱
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۱

     1  •  تصنیف های بیات اصفهان     2  •  تصنیف های بیات اصفهان     3  •  تصنیف های بیات اصفهان     4  •  تصنیف های بیات اصفهان     5  •  تصنیف های بیات اصفهان     6  •  تصنیف های بیات اصفهان     7  •  تصنیف های بیات اصفهان     8  •  تصنیف های بیات اصفهان     9  •  تصنیف های بیات اصفهان     10  •  تصنیف های بیات اصفهان     11  •  تصنیف های بیات اصفهان     12  •  تصنیف های بیات اصفهان     13  •  تصنیف های بیات اصفهان     14  •  تصنیف های بیات اصفهان     15  •  تصنیف های بیات اصفهان     16  •  تصنیف های بیات اصفهان     17  •  تصنیف های بیات اصفهان     18  •  تصنیف های بیات اصفهان     19  •  تصنیف های بیات اصفهان     20  •  تصنیف های بیات اصفهان     21  •  تصنیف های همایون     22  •  تصنیف های همایون     23  •  تصنیف های همایون     24  •  تصنیف های همایون     25  •  تصنیف های همایون     26  •  تصنیف های همایون     27  •  تصنیف های همایون     28  •  تصنیف های همایون     29  •  تصنیف های همایون     30  •  تصنیف های همایون     31  •  تصنیف های همایون     32  •  تصنیف های همایون     33  •  تصنیف های همایون     34  •  تصنیف های همایون     35  •  تصنیف های همایون     36  •  تصنیف های همایون     37  •  تصنیف های همایون     38  •  تصنیف های همایون     39  •  تصنیف های همایون     40  •  تصنیف های همایون
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۲

     1  •  تصنیف های افشاری     2  •  تصنیف های افشاری     3  •  تصنیف های افشاری     4  •  تصنیف های افشاری     5  •  تصنیف های افشاری     6  •  تصنیف های افشاری     7  •  تصنیف های افشاری     8  •  تصنیف های افشاری     9  •  تصنیف های افشاری     10  •  تصنیف های افشاری     11  •  تصنیف های افشاری     12  •  تصنیف های افشاری     13  •  تصنیف های افشاری     14  •  تصنیف های افشاری     15  •  تصنیف های افشاری     16  •  تصنیف های افشاری     17  •  تصنیف های افشاری     18  •  تصنیف های افشاری     19  •  تصنیف های افشاری     20  •  تصنیف های افشاری     21  •  تصنیف های افشاری     22  •  تصنیف های دشتی     23  •  تصنیف های دشتی     24  •  تصنیف های دشتی     25  •  تصنیف های دشتی     26  •  تصنیف های دشتی     27  •  تصنیف های دشتی     28  •  تصنیف های دشتی     29  •  تصنیف های دشتی     30  •  تصنیف های دشتی     31  •  تصنیف های دشتی     32  •  تصنیف های دشتی     33  •  تصنیف های دشتی     34  •  تصنیف های دشتی     35  •  تصنیف های دشتی     36  •  تصنیف های دشتی     37  •  تصنیف های دشتی     38  •  تصنیف های دشتی     39  •  تصنیف های دشتی
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۳

     1  •  تصنیف های ماهور     2  •  تصنیف های ماهور     3  •  تصنیف های ماهور     4  •  تصنیف های ماهور     5  •  تصنیف های ماهور     6  •  تصنیف های ماهور     7  •  تصنیف های ماهور     8  •  تصنیف های ماهور     9  •  تصنیف های ماهور     10  •  تصنیف های ماهور     11  •  تصنیف های ماهور     12  •  تصنیف های ماهور     13  •  تصنیف های ماهور     14  •  تصنیف های ماهور     15  •  تصنیف های ماهور     16  •  تصنیف های ماهور     17  •  تصنیف های ماهور     18  •  تصنیف های ماهور     19  •  تصنیف های ماهور     20  •  تصنیف های ماهور     21  •  تصنیف های ماهور     22  •  تصنیف های ماهور     23  •  تصنیف های ماهور     24  •  تصنیف های ماهور     25  •  تصنیف های ماهور     26  •  تصنیف های ماهور     27  •  تصنیف های ماهور     28  •  تصنیف های ابوعطا     29  •  تصنیف های ابوعطا     30  •  تصنیف های ابوعطا     31  •  تصنیف های ابوعطا     32  •  تصنیف های ابوعطا     33  •  تصنیف های ابوعطا     34  •  تصنیف های ابوعطا     35  •  تصنیف های ابوعطا     36  •  تصنیف های ابوعطا     37  •  تصنیف های ابوعطا     38  •  تصنیف های ابوعطا     39  •  تصنیف های ابوعطا     40  •  تصنیف های ابوعطا     41  •  تصنیف های ابوعطا     42  •  تصنیف های ابوعطا
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۴

     1  •  تصنیف های سه گاه     2  •  تصنیف های سه گاه     3  •  تصنیف های سه گاه     4  •  تصنیف های سه گاه     5  •  تصنیف های سه گاه     6  •  تصنیف های سه گاه     7  •  تصنیف های سه گاه     8  •  تصنیف های سه گاه     9  •  تصنیف های سه گاه     10  •  تصنیف های سه گاه     11  •  تصنیف های سه گاه     12  •  تصنیف های سه گاه     13  •  تصنیف های سه گاه     14  •  تصنیف های سه گاه     15  •  تصنیف های سه گاه     16  •  تصنیف های سه گاه     17  •  تصنیف های سه گاه     18  •  تصنیف های شور     19  •  تصنیف های شور     20  •  تصنیف های شور     21  •  تصنیف های شور     22  •  تصنیف های شور     23  •  تصنیف های شور     24  •  تصنیف های شور     25  •  تصنیف های شور     26  •  تصنیف های شور     27  •  تصنیف های شور     28  •  تصنیف های شور     29  •  تصنیف های شور     30  •  تصنیف های شور     31  •  تصنیف های شور     32  •  تصنیف های شور     33  •  تصنیف های شور     34  •  تصنیف های شور     35  •  تصنیف های شور     36  •  تصنیف های شور     37  •  تصنیف های شور     38  •  تصنیف های شور     39  •  تصنیف های شور
◊  ۱۸۶ تصنیف قدیمی، شمارهٔ ۵

     1  •  تصنیف های چهارگاه     2  •       3  •  تصنیف های چهارگاه     4  •       5  •  تصنیف های چهارگاه     6  •       7  •  تصنیف های چهارگاه     8  •       9  •  تصنیف های چهارگاه     10  •       11  •  تصنیف های چهارگاه     12  •       13  •  تصنیف های چهارگاه     14  •       15  •  تصنیف های چهارگاه     16  •       17  •  تصنیف های چهارگاه     18  •       19  •  تصنیف های بیات ترک     20  •       21  •  تصنیف های بیات ترک     22  •       23  •  تصنیف های بیات ترک     24  •  تصنیف های بیات ترک     25  •  تصنیف های بیات ترک     26  •  تصنیف های بیات ترک     27  •  تصنیف های بیات ترک     28  •  تصنیف های بیات ترک     29  •  تصنیف های بیات ترک     30  •  تصنیف های بیات ترک     31  •  تصنیف های رهاب و نوا     32  •  تصنیف های رهاب و نوا     33  •  تصنیف های رهاب و نوا     34  •  تصنیف های رهاب و نوا     35  •  تصنیف های رهاب و نوا     36  •  تصنیف های رهاب و نوا     37  •  تصنیف های رهاب و نوا     38  •  تصنیف های رهاب و نوا
◊  آثار جاویدان موسیقی سنتی ایرانی (۳)

     1  •  شور و شهناز     2  •  شوشتری همراه با تار نورعلی برومند     3  •  همایون همراه با سه تار نورعلی برومند     4  •  سه گاه همراه با سه تار نورعلی برومند     5  •  ابوعطا همراه با ویلن علی اصغر بهاری     6  •  دشتی همراه با سه تار نورعلی برومند     7  •  خسرو و شیرین همراه با سه تار نورعلی برومند
◊  آثار جاویدان ردیف آوازی موسیقی ایران (۸)

     1  •  درآمد     2  •  کرشمه     3  •  آواز     4  •  توضیحاتی در مورد گوشه های درآمد     5  •  درآمد داد و کرشمه     6  •  مقدمهٔ داد     7  •  داد     8  •  مجلس افروز، پرستو     9  •  خسروانی     10  •  توضیحاتی دربارهٔ صداسازی و شیوهٔ درآوردن صدا از حنجره     11  •  دلکش     12  •  فرود     13  •  تجزیه و تحلیل گوشهٔ دلکش و مقایسهٔ آن با خاوران     14  •  طرب انگیز     15  •  مقایسهٔ فرود گوشه های دلکش، خاوران، طرب انگیز     16  •  مطلبی در بارهٔ عدد ۳ در موسیقی ایران     17  •  نیشابورک     18  •  آواز اصفهان همراه با پیانوی همایون شهردار و ویلن حسین هنگ آفرین     19  •  آواز شوشتری همراه با تار غلامحسین درویش خان     20  •  دستگاه سه گاه همراه با کمانچهٔ باقرخان     21  •  آواز ابوعطا همراه با کمانچهٔ باقرخان     22  •  آواز حسینی همراه با تار غلامحسین درویش خان     23  •  دستگاه ماهور همراه با سنتور اسد الله خان     24  •  آواز افشاری همراه با تار غلامحسین درویش خان
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۱)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۲)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۳)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲
◊  ۵۰ ترانه، ۵۰ سال موسیقی از ۵۰ خواننده، شمارهٔ۲،(۴)

     1  •  ترک ۱     2  •  ترک ۲     3  •  ترک ۳     4  •  ترک ۴     5  •  ترک ۵     6  •  ترک ۶     7  •  ترک ۷     8  •  ترک ۸     9  •  ترک ۹     10  •  ترک ۱۰     11  •  ترک ۱۱     12  •  ترک ۱۲     13  •  ترک ۱۳
◊  یاران زنده رود

     1  •  شکسته ماهور     2  •  بیات اصفهان     3  •  ماهور     4  •  سه گاه

وبگردی
تجمع برخی از کسبه بازار علاء الدین و چارسو
تجمع برخی از کسبه بازار علاء الدین و چارسو - تجمع برخی از کسبه بازار علاء الدین و چارسو در اعتراض به وضعیت ارز
قیمتهای روانی  / این آقایان عاقل / و بیجاره مردم
قیمتهای روانی / این آقایان عاقل / و بیجاره مردم - افاضات امروز معاون اول رییس جمهور، البته قبلتر نیز از زبان دیگر مقامات اقتصادی دولت از جمله نهاوندیان و نوبخت شنیده شده بود. یک اظهارنظر کلی و تاکید بر «عدم نگرانی مردم درباره وضعیت معیشتی» ! عجیب است این جملات شگفت انگیز از زبان جهانگیری که خود از منتقدان وضعیت مشابه در دوران احمدی نژاد بود. او حالا همان جملات را با همان ادبیات تکرار می کند! اما آقای جهانگیری! حقیقتاً این دلار و آن سکه و و قیمت های…
لادن طباطبایی در شبکه من و تو / فیلم
لادن طباطبایی در شبکه من و تو / فیلم - لادن طباطبایی، بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون ایران که برای درمان بیماری فرزندش مدتی است در خارج از ایران به سر می برد امروز مهمان شبکه «من و تو» بود و بدون حجاب مقابل دوربین این شبکه حاضر شد.
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی
تصاویر/ لمس "آزادی" در ورزشگاه آزادی - مردم تهران برای اولین بار و برای تماشای مسابقه‌ی فوتبال ایران و اسپانیا در جام جهانی ۲۰۱۸ بهمراه خانواده‌های خود به ورزشگاه صدهزار نفری آزادی رفتند
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال
(ویدئو) رفع ممنوعیت صدای جواد یساری پس از ۴۰ سال - جواد یساری پس از ۴۰ سال با خواندن در فیلم «دشمن زن» دوباره به عرصه هنر بازگشت.این گزارش توسط تماشا تهیه و منتشر شده است. منبع
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!