الیاف بایکوقالبسازی و پرسکاریزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلمس الیاژی