تغییر قانون کار و تامین اجتماعی خیانت به کارگران است/ عده‌ای دنبال پیاده‌کردن نظام برده‌داری هستند/ صداوسیما دوربین‌اش را رو به درهای وزارت کار بگذارد/  نماینده‌های مجلس قانون و قانونگذاری را یاد بگیرند