آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …لیوان کاغذی ساحل جنوبخرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …تولیدی سردنده کوثر

همت ِ اجرایی  خوب میان دستگاه های اجرایی ذی ربط در  مسئله خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس به وجود آمده است