ایسنا/لرستان یک عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بهبود صفات تعداد غلاف را تشریح کرد. پیام پزشک‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه حبوبات به خاطر ویژگی‌های مهم تثبیت ازت در خاک زمینه حاصلخیزی آن را برای زراعت بعدی که عمدتاً غلات است، می‌سازد، اظهار کرد: چگونگی ارتباط بین صفات مختلف در پیشرفت برنامه‌های به‌نژادی برای افزایش عملکرد دانه اهمیت زیادی دارد.  وی ادامه داد: انتخاب یک طرفه برای صفات زراعی بدون در نظر گرفتن صفات دیگر نتایج نامطلوبی را باعث خواهد شد.  پزشک‌پور اضافه کرد: بنابراین در برنامه‌های اصلاحی باید به همبستگی بین صفات توجه شود.  این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با بیان اینکه تعداد دانه در بوته دارای اثر مستقیم بالایی روی عملکرد بوده است، اظهار کرد: همبستگی بین صفات تعداد غلاف در بوته، شاخه‌های اولیه و ثانویه، وزن صد دانه و ارتفاع بوته با عملکرد، به خاطر اثر غیرمستقیم از طریق تعداد دانه در بوته است.  پزشک‌پور یادآور شد: تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه از جمله صفات مهم و تأثیرگذار بر عملکرد بوته است و اصلاح در جهت افزایش این صفات قادر است عملکرد بوته را افزایش دهد.  این عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان خاطرنشان کرد: با بهبود صفات تعداد غلاف در بوته و تعداد شاخه‌های ثانویه امکان کسب عملکرد بیشتر قابل دسترسی بوده و اصلاح در جهت افزایش این صفات قادر است عملکرد بوته را افزایش دهد. پزشک‌پور تصریح کرد: نکته‌ای که در مورد تعداد غلاف در بوته و شاخه‌های ثانویه باید بیان کرد، این است که این صفات به‌طور غیرمستقیم و از طریق تعداد دانه در بوته باعث افزایش عملکرد می‌شود و بنابراین جز صفات مهم و تأثیرگذار بر روی عملکرد بوته‌اند. انتهای پیام