تعمیر تلویزیون ال جیزیرپوش ضد عرق با پد ناحیه زیر بغلوزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونپراستیک اسید 15 اکسیدین