پنجشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۹ / 21 January, 2021
اسما خواجه زاده
خاطرات درزکرده یک زندانی سیاسی منتشر شد
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ / زندان جَو / اسما خواجه زاده / بحرین
خاطرات درزکرده یک زندانی سیاسی منتشر شد
کتاب زندان جو (خاطرات درزکرده یک زندانی سیاسی) با ترجمه اسماً خواجه زاده توسط انتشارات کتابستان منتشر شد.
 •  •  •