دوشنبه, ۲۹ دی, ۱۳۹۹ / 18 January, 2021
خشنود خرمی
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ / طالبان / افغانستان / انتخابات ریاست جمهوری افغانستان / خشنود خرمی / انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان (سپتامبر ٢٠١٩)
شرکت در انتخابات حتی به بهای قطع انگشتان
تهران - ایرنا - «خشنود خرمی»، یکی از شهروندان افغان، که به دلیل شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ افغانستان، از طرف طالبان مورد خشونت قرار گرفت و دو انگشت خود را از دست داد، با مرور خاطراتش، شرکت نکردن در انتخابات را امری توجیه ناشدنی عنوان کرد و گفت که رای دادن ثابت کردن وجود خویش در مقابل زندگی سیاسی و شهروندی است.
 •  •  •  •  •