جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ / Friday, 19 October, 2018

آماده سازی استخرهای پرورش میگو


آماده سازی استخرهای پرورش میگو
آماده سازی صحیح استخرهای پرورش میگو ؛ شرط لازم برای پرورش موفقیت آمیز میگو در آنها می باشد. آماده سازی شامل عملیات مختلفی است كه بایستی برای استخرهای پرورشی نوساز وهمچنین بهره برداری شده در دوره قبلی پرورش، انجام پذیرد. هدف از آماده سازی، مهیا نمودن بسترتمیز و همچنین ایجاد كیفیت پا یدارومطلوب در آب استخرهای پرورشی است.
● كاهش رسوبات آلی تجمع یافته در استخر:
مواد باقی مانده در كف استخرهای پرورشی ناشی از پس مانده های مواد غذایی و آلی تجمع یافته (در كف استخر) به سامانه پرورشی وتركیب یا بافت خاك استخرمرتبط است . مواد آلی باقیمانده به شكل خاك سیاه یا رسوبات سیاه رنگ، دارای بوی تند ی هستند كه ناشی از حضور هیدروژن سولفوره در آن است. هیدروژن سولفوره گازی سمی است كه شدیدا بر میگو اثر گذار است بنابراین ، رسوبات را بایستی قبل از ذخیره سازی جمع آوری یا با انجام عملیاتی اقدام به تجزیه آنها نمود.
● زهكشی ؛ خشك كردن و عملیات پس از آن:
در استخرهایی كه مواد باقی مانده حاصل از پرورش میگو چندان قابل توجه و چشمگیر نیست، می توان از طریق خشك كردن استخر اقدام به جمع آوری مواد زاید در آن نمود، به طوری كه سطح كف استخر در اثر خشك كردن بایستی ترك ویا اصطلاحا سله بسته وسپس به جمع آوری و خروج مواد باقی مانده از طریق تراشیدن اقدام نمود .
برای استخرهایی كه تجمع موادزاید باقی مانده در كف آنها قابل توجه وزیاد باشد با استفاده از وسایل مكانیزه (ماشین آلات ؛بلدوزر) و ابزار مخصوص اقدام به جمع آوری مواد زاید باقی مانده می نمایند. همچنین بعد از خشك كردن استخرها می توان با استفاده از وسایلی نظیر تراكتورهای كوچك باغبانی ؛ تراكتورهای دیگر و غیره اقدام به شخم زدن كف استخر به عمق ۵ سانتیمتر كرد كه هدف آن نیز افزایش فعالیت های میكروبی طبیعی استخر و انجام عمل اكسیداسیون در آن است .
یكی از معایب شخم زدن در استخرها افزایش مواد جامد معلق در آن پس از آبگیری می باشد، بنابر این فشرده سازی خاك كف استخر ( كمپاكت ) بایستی در دستور كار قرار گیرد. علاوه بر آن برداشت خاك كف استخر موجب می شود كه زهكشی استخر دچار اشكال شود همچنین امتداد طول دوره پرورش نیز موجب افزایش بار مواد الی در كف استخر و نهایتاً نقصان و به هم ریختگی پایداری فاكتورهای كیفی آب استخر خواهد شد.
بر اثر خشك كردن كف استخر مواد زاید باقی مانده در كف استخر باید تغییر رنگ داده و به رنگ روشن برگردد و شكل خاك سالم را به خود بگیرد ولی ممكن است مواد آلی در خاك هنوز وجود داشته و مشكلاتی را در دوره بعدی پرورش ایجاد نماید .
در صورتی كه امكان خشك كردن كف استخر بر اثر آفتاب خوردگی فراهم نباشد از طریق شستشو می توان اقدام به كاهش بار مواد آالی تجمع یافته در استخر كرد، بنابر این كار شستشوی استخر بایستی به دقت صورت گیرد تا از نفوذ باقی مانده مواد آلی در داخل خاك ( خاكهای شنی ) جلوگیری شود .
یكی از معایب شستشو ،ورود مواد آلی به محیط زیست طبیعی بوده و از مزایای این روش در مناطق با خاكهای اسید سولفاته آن است كه در اثر خشك كردن، خروج مواد امكان پذیر نبوده و امكان اكسیداسیون در آن نیز فراهم نمی شود كه با روش شستشو، مواد اسیدی به همراه مواد زاید به آسانی خارج می شوند .
توصیه می شود میزان pH ، پتانسیل RedOX و میزان كربن آلی خاك استخر بعد از برداشت محصول و قبل از آبگیری استخر مورد كنترل و اندازه گیری قرار گیرد . برای این كار در یك استخر یك هكتاری چهار نقطه را مشخص و اقدام به نمونه گیری از این نقاط می كنیم . علاوه بر آنها می توان كیفیت خاك استخر را در همان نقاط اندازه گیری كرد.
● تسطیح كف استخر :
در زمان آماده سازی استخرهای پرورش میگو كار تسطیح نیز بایستی صورت پذیرد زیرا بر اثر به كار گیری هواده ها در زمان پرورش و همچنین برداشت خاك سیاه در زمان آماده سازی ، سطوح ناهموار در سطح استخر ایجاد شده و شیب مناسب استخر را از قسمت ورودی به خروجی به هم زده و در نهایت كار زهكشی استخر و یا تخلیه آب در زمان بر اشت محصول دچار اشكال می شود . بنابر این لازم است در زمان آماده سازی استخر و قبل از آبگیری و شروع مجدد پرورش، كار تسطیح استخر به منظور كاهش بار مشكلات در زمان برداشت محصول به خوبی صورت گیرد .
● تعمیر سازه های ورودی و خروجی استخر و توریها :
در زمان آماده سازی استخرهای پرورش میگو و قبل از آبگیری استخرها برای شروع مجدد سیكل پرورش بایستی سازه های ورودی و خروجی استخرها ، توریها ، شاندورها و لوله ها به دقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نقص در آنها ،اقدام به بازسازی آن نمود . توریهای مورد استفاده در قسمتهای ورودی آب نقش مهمی در جلوگیری از ورود موجودات ناخواسته به استخر در زمان آبگیری دارند . بنابر این لازم است به منظور پیشگیری از ورود شكارچیان و موجودات هرز، توریهای سالم نصب شده و در زمان آبگیری نیز بایستی به طور مرتب این توریها تمیز شده و از گرفتگی و پارگی شان جلوگیری نمود .
● تعمیر دایك ها :
در زمان آماده سازی استخر بایستی دیواره های استخر به خوبی مورد بررسی قرار گرفته تا در صورت نفوذ و تراوش آب از دیواره ها اقدام به تعمیر و اصلاح آن برای جلوگیری از نفوذ آب انجام پذیرد .
● پتانسیل یا OX Red :
پتانسیل Redox نشان دهنده تغییرات تدریجی كیفیت خاك می باشد . بنابر این كنترل این عامل قبل از شروع اولین سیكل تولید بایتسی مد نظر قرار گیرد . پتانسیل Red ox به وسیله یك میله خاص و ویژه و با واحد mv اندازه گیری شده و آن نشان دهند ه آن است كه چه میزان كیفیت خاك استخر به واسطه تخلیه اكسیژنی كاسته شده است . میزان پتانسیل رد اكس در عمق ۵۰ سانتی متری خاك ستخر بایستی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ mv باشد. وقتی كه خاك استخر كاهش كیفی پیدا می كند تجمع خاك سیاه به آسانی قابل مشاهده و این عامل به واسطه بوی بد هیدروژن سولفوره مضاعف می شود .
● مواد آلی :
میزان مواد آلی استخر باید كمتر از ۵/۳ در هزار باشد .
▪ آهك پاشی استخر :
آهك پاشی استخر معمولا" پس از تمیز كردن كف استخر انجام می شود . برای این كار ابتدا استخر را به میزان خیلی كمی آبگیری و در آن وضعیت می گذارند . در صورتی كه پ هاش خاك استخر خیلی پایین باشد این عمل چندین بار تكراروتخلیه می شود بنابراین میزان مصرف آهك در استخر پس از آخرین شستشو در بین استخر های مختلف متفاوت می باشد . آهك پاشی استخر به منظور ایجاد پ هاش مطلوب برای خاك استخر و قلیائیت ان صورت می گیرد . در زمان خشك كردن استخر ،میزان مصرف آهك بایستی به حداقل ممكن رسیده و آهك مورد نیاز بایستی در طول دوره تولید نیز مورد استفاده قرار گیرد .
در صورت استفاده همگام آهك با كلر، میزان كارائی هیپوكلرید كلسیم كه برای حذف شكارچی های نقب زن ، جلبكهای رشته ای نامطلوب كف زی نظیر لوموت استفاده میشود، كاهش می دهد، . لازم است در هنگام آهك پاشی از وسایلی نظیر ، پیش بند ، چكمه ، ماسك ، دستكش استفاده كنیم .
هنگامی كه قلیائیت و پ هاش آب بالا باشد ( پ هاش بیش از ۸ و قلیائیت به بیش از ۸۰ میلی گرم در لیتر ) استفاده از آهك ضروری نیست .
آهك هیدراته، فقط در زمانی كه پ هاش خاك استخر كمتر از ۵ باشد استفاده شده و لازم است آهك را در تمامی سطوح كف استخرپخش نموده و در نقاطی كه مواد زاید تجمع یافته زیاد است میزان بیشتری در آن نواحی پخش شود .
▪ آهك كشاورزی : ( Caco۳ )
آهك كشاورزی مورد استفاده در آبزی پروری بایستی پودری و میزان كربنات آن بیش از ۷۵ درصد باشد . هدف اصلی استفاده از این آهك افزایش ظرفیت بافری آب استخر پرورش میگو می باشد . برای اطمینان از كیفیت آهك كشاورزی لازم است محلول ۱۰ درصد آن تهیه پ هاش آن مورد سنجش قرار گیرد در صورتی كه پ هاش محلول ۱۰ درصد آماده ،۹ باشد آهك خوبی تلقی می شود .
▪ دولومیت ( Mgca(co۳ ):
یك نوع دیگر از سنگ آهك است كه علاوه بر كلسیم دارای منیزیوم نیز می باشد . همانند آهك كشاورزی این آهك نیز باعث افزایش ظرفیت بافری آب استخر می شود و محلول آماده۱۰ درصد آن، بایستی دارای پ هاش بین ۹تا۱۰ باشد .
▪ آهك هیدراته ( Ca(oH)۲ ) :
این آهك برای افزایش پ هاش خاك استخر استفاده می شود . ومحلول ۱۰ درصد آن بایستی دارای پ هاش ۱۱ باشد .
● میزان آهك مورد استفاده و توصیه شده در زمان آماده سازی استخر :
▪ پ هاش خاك آهك كشاورزی مورد نیاز آهك هیدراته
(كیلوگرم/هكتار) (كیلوگرم/هكتار)
بیش از ۶ كمتر از۱۰۰۰ كمتراز ۵۰۰
بین ۵تا۶ كمتراز ۲۰۰۰ كمتر از۱۰۰۰
كمتر از ۵ كمتراز۳۰۰۰ كمتراز ۱۵۰۰
▪ پ هاش چیست (تعریف پ هاش)
پ هاش خاك یا فعل و انفعاال (كنش و واكنش ) خاك یك شاخصی از اسیدیته و یا قلیاییت خاك بوده و بصورت واحد پ هاش اندازه گیری می شود . پ هاش خاك در واقع بصورت منفی لگاریتم غلظت یون هیدروژن تعریف میشود . مقیاس پ هاش از صفر تا ۱۴ می باشد كه پ هاش ۷ ،نقطه خنثی آن می باشد .
هر چه قدر میزان یون هیدروژن در خاك افزایش یابد پ هاش خاك كاهش یافته وبه طرف اسیدی می رود . پ هاش خاك وقتی كه به طرف صفر حركت كند نشان دهنده افزایش اسیدیته خاك و هر چه پ هاش از عدد ۷ به طرف ۱۴ برود به معنای افزایش قلیا ییت یا با زی خا ك استخر می باشد .
● اندازی گیری پ هاش خاك :
اندازه گیری پ هاش خاك بر اساس ویژگی ها و معیارهایی كه به كار گرفته می شود به آسانی قابل اندازه گیری است . دقیق ترین روش اندازه گیری پ هاش خاك استفاده از دستگاه پ هاش متر می باشد وروش دوم برای اندازه گیری پ هاش خاك كه روشی ساده و آسان ولی بادقت كمتر از روش اول است، استفاده از شاخص های رنگی می باشد .
بسیاری از رنگها با افزایش و یا كاهش پ هاش خاك ،تغییر رنگ داده و با این روش می توان به برآورد پ هاش خاك اقدام نمود . برای تهیه پ هاش خاك نمونه ها در رنگ آغشته شده و برای مدت چند دقیقه باقی و تغییرات رنگ آن برررسی می شود . با این روش می توان به اهداف مورد نظر دسترسی پیدا كرد .
ممكن است پ هاش خاك از یك نقطه به نقطه دیگر تغییرات قابل توجهی داشته باشد . به همین منظور برای تعیین پ هاش خاك استخر ، چندین نقطه در یك استخر انتخاب و نمونه گیری و سپس نمونه ها را جمع آوری و پس از مخلوط و آماده نمودن آن، اقدام به تعیین پ هاش متوسط خاك می شود .
پ هاش خاك بایستی در نقاط ثابت كف استخر برای مقایسه اطلاعات جمع آوری شده و همچنین ارزیابی كیفیت خاك كف استخر صورت گیرد . برای دو نقطه تعیین شده در سه مقطع ( سطح ، یك سانتی متری عمق ، دو سانتی متری عمق خاك ) پ هاش اندازه گیری می شود .
● كنترل موجودات ناخواسته :
توصیه می شود كه در استخرها تمام موجودات ناخواسته از جمله ( خرچنگها ، ماهیها ) قبل از آبگیری استخر حذف شوند . برای حذف ناخواسته ها و شكارچیان استخر با استفاده از مواد ذیل می توان اقدام نمود :
۱) روتنون : این ماده برای كشتن ماهیها خیلی موثر است ولی قیمت آن بالا می باشد . میزان مصرف آن ۵/۱ تا ۲/۱ میلی گرم در لیتر برای حجم كوچك و حجم بالای آب به ترتیب میباشد .
۲) هیپوكلرید كلسیم ۶۵% :
این ماده برای كشتن تمام موجودات باقی مانده در چاله ها خیلی موثر است . میزان مصرف آن ۱۰ تا ۳۰۰ میلی گرم در لیتر است و لازم است حجم آب مورداستفاده به درستی برآورد و محاسبه شود .
۳) تفاله تخم چای :
تفاله تخم چای برای از بین بردن ماهیهای هرز وارده به آب استخر كاربرد دارد. این ماده یك هفته قبل از ذخیره سازی بچه میگو و پس از آبگیری آن استعمال می شود . میزان مصرف آن ۱۲ میلی گرم در لیتر بوده كه پس از تعیین وزن مورد نیاز آن را در آب خیسانده و سپس در سرتاسر استخر پخش می نمایند . این ماده علاوه بر كشتن ماهی های هرز خاصیت غنی سازی استخر را نیز دارد .

نویسنده : Benoit Hillion
مترجم : محمد ذوالفقاری
نویسنده : سید هادی علوی

منبع : علوی

مطالب مرتبط

کنترل کیفی پست لارو تولیدی در مراکز تکثیر میگو

کنترل کیفی پست لارو تولیدی در مراکز تکثیر میگو
هدف اصلی از كنترل كیفی پست لارو تولیدی درمراكز تكثیر میگو، تلاش برای پیش بینی بقاء و رشد بهتر آنها در استخرهای پرورشی است. در سالهای اخیر بعلت بروز و شیوع بیماریهای میگو، كنترل كیفی پست لاروهای تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. بعلت ذخیره سازی پست لاروهای ضعیف در استخرهای پرورشی میگو، پرورش دهندگان در نهایت با بازماندگی كم میگوهای پرورشی مواجه شده فلذا به منظور غلبه بر كاهش درآمدهای اقتصادی ناشی از رشد كم میگوو همچنین كاهش بازماندگی پست لاروهای معرفی شده ، بهره گیری از روش های كنترل كیفی پست لاروهای تولیدی مراكز را برای سنجش و انتخاب بچه میگو در دستوركار قرار داده اند.
معیارها و ملاك های مورد استفاده برای برآورد تقریبی كیفیت پست لاروهای میگو، همیشه منعكس كننده موفقیت انجام فعالیت پرورش میگو نبوده بلكه عوامل دیگری نظیر اجرای مدیریت صحیح پرورش ( مدیریت تغذیه و آب ) همگام با انتخاب اصولی بچه میگو، دراخذ نتایج مطلوب پرورش و تولیدنهایی محصول نقش كلیدی ایفا می نمایند. اسناد ومدارك قوی و مستدلی وجود دارد كه نشان می دهد در صورت ذخیره سازی پست لاروهای ضعیف درمزارع پرورشی نرخ بقاء آن دراوایل دوره پرورشی كاسته خواهد شد.
●معیارها و ملاك های ارزیابی كنترل كیفی بچه میگوهای تولیدی:
بررسی مرگ و میر پست لاروهای تولیدی در مراكز تكثیر میگو، رفتارپست لاروها ، اندازه پست لاروها ، رنگ پست لاروها، نسبت ماهیچه به روده دربند ششم شكمی، محتویات روده، تغییر شكل (ریخت شناسی) پست لاروها، آلودگی سطح خارجی پست لاروها و... ازجمله عواملی خوبی می باشند كه درانتخاب و كنترل كیفی پست لاروهای تولیدی مراكز كاربری داشته و به شرح ذیل توضیح داده می شود.
●مرگ و میر پست لاروها:
برای بررسی وضعیت مرگ و میر لاروها در مراكز تكثیر، خریداران پست لارو میگو بایستی دو بار از مركز تامین بچه میگو بازدید داشته باشند. اولین بازدید یك هفته قبل از خرید بچه میگو و ذخیره سازی آن و دومین بازدید نیز یك روز قبل از انتخاب و خرید بچه میگو صورت می گیرد. بهترین ساعت بازدید خریداران نیز در اوایل صبح و یا دراواخر بعد ازظهر بوده تا بتوانند قبل ازسیفون كردن كف مخازن پست لاروی وضعیت مرگ ومیر پست لاروهای تولیدی را مورد بررسی وسنجش قرار دهند در صورت مشاهده تلفات در مخازن تولیدی بایستی نسبت به انتخاب پست لاروها و خرید آن تصمیم كارشناسی اخذ نمایند.
●رفتار وحركات پست لاروها:
به منظور بررسی رفتار حركتی پست لاروها با استفاده ازیك بشر بزرگ، اقدام به نمونه گیری از مخازن پست لاروی میگو نموده و سپس رفتارشنای پست لاروها مورد بررسی قرار داده شود . روش دیگر ارزیابی رفتاری بچه میگوها، نمونه گیری از پست لاروهای مخازن پرورش لارو ثانویه و سپس ریختن آنها دریك طشت می باشد. پس از آن اقدام به چرخش آب طشت محتوی پست لارو نموده وچنانچه پست لاروها در خلاف جهت چرخش آب حركت نمایند از كیفیت خوبی برخوردار بوده و همچنین با تلنگر زدن به طشت حاوی پست لاروها، آنها بایستی واكنش نشان دهند.
پس از چرخش آب درصورتی كه پست لاروها در مركز طشت تجمع نمایند از كیفیت خوبی برخوردار نبوده ولی چنانچه پست لاروها به طرف كنارهای طشت تمایل و در حال شنا باشند از كیفیت مناسبی برخوردار هستند.
●رنگ پست لاروها:
رنگ پست لارو متاثر ازمرحله پوست اندازی آن می باشد . برای بررسی رنگ پست لاروها، تعدادی نمونه پست لارو انتخاب وبصورت میكروسكوپی و ماكروسكوپی مورد بررسی قرار می گیرند. وجود سلولهای رنگدانه در دم پاره ها و باز بودن دم پاره ها در هنگام شنا شاخص مناسبی در توسعه مراحل پست لاروی می باشد. دربچه میگوهای سالم سلولهای رنگدانه بصورت لكه های كوچك و ستاره ای شكل ظاهر می شوند درحالی كه میگوهای ناسالم دارای رنگدانه های گسترده كه تمامی سطح پایین شكمی را احاطه نموده اند ظاهر می شوند در بررسی میكروسكوپی پست لاروها به منظور سنجش رنگدانه ها بایستی به سرعت این كار انجام شود و در صورت تاخیر و كندی در انجام آن بعلت فضای كم، رنگدانه ها به سرعت گسترش یافته و كار بررسی را به خطا می برند.
●اندازه وسایز پست لاروها:
برآورد صحیح و دقیق مرحله توسعه وپیشرفت پست لاروها مشكل است . توسعه و پیشرفت پست لارو نه تنها به زمان متامورفوز آن بستگی داشته بلكه شرایط پرورش لارو نیز می تواند در آن اثرگذار باشد. به همین دلیل ارزیابی دقیق سن پسن لارو می تواند مشكل باشد. فلذا برای ارزیابی اندازه و سایز پست لاروها به اندازه گیری طول بدن آن اقدام شده وپست لاروهای انتخابی بایستی دارای طول بدن بیش از ۱۳ میلی متر و سن آنها نیز بیش از ۱۵ روز (پست لارو ۱۵روزه )باشند .
●یكنواختی جمعیت پست لاروها در مخازن پرورش لارو ثانویه از نظر اندازه :
هم اندازه بودن پست لاروهای تولیدی درمخازن پرورش لارو ثانویه علائم بسیار خوب كیفی می باشد. در صورت مشاهده پست لاروهای غیر همگون و هم سایز علائم مناسبی برای انتخاب آنها نبوده و درصورت وجود لاروهای كوتوله دربین آنها بایستی به حضور علائم ویروسی درآنها مشكوك شده زیرا درصورت هجوم عوامل ویروسی لاروهای كوتوله ویا از رشد باز داشته شده تولیدخواهد شد.
●استرس تست:
مرگ ومیر پست لاروهای ضعیف در استخرهای پرورشی بعد از ذخیره سازی اتفاق می افتد در صورت فراهم نبودن پست لاروهای با كیفیت ،پرورش دهندگان اغلب پست لاروهای بیشتری درمزارع خود ذخیره سازی تا بتوانند از این طریق میزان تلفات ناشی از پست لاروهای ضعیف را جبران نمایند.
●تست شوری:
برای انجام تست شوری (قبل ازذخیره سازی) ابتدا تعداد ۱۰۰ قطعه پست لارو را بوسیله بشر نمونه گیری وسپس آنها را مستقیما در آب شیرین كه شوری آن صفر قسمت در هزار و بدون كلر می باشد وارد می كنند. لاروها به مدت ۳۰ دقیقه درآن نگهداری و سپس بعد از آن ، پست لاروها را مجدداً برداشت و درآب شور كه پست لاروها در آن درحال پرورش بودند وارد می كنند. سپس تعداد پست لاروهای بی حال ، رنگ سفید و مرده را شمارش و درصد بقاء را محاسبه می كنیم.
درصورتی كه میزان بقاء ۱۰۰-۹۰ درصد باشد دارای كیفیت عالی ، ۸۰-۸۹ درصد بقاء كیفیت خوب، ۷۰-۷۹ درصد بقاء كیفیت قابل قبول و چنانچه درصد بقاء پست لاروها زیر ۷۰ درصد باشد بایستی از انتخاب و خرید چنین پست لاروهایی خودداری و برگشت داده شود.
●تست فرمالین:
تست دیگری كه برای گزینش و انتخاب پست لاروها معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد آزمایش فرمالین می باشد در این آزمایش تعدادی از پست لاروهای آماده فروش را برداشت و سپس آن را در آب شور (شوری و دمای آب آن مشابه مخازن نمونه گیری پست لارو می باشد) با هوادهی شدید به تعداد ۵۰۰ قطعه در هر لیتر كه در آن از فرمالین ۲۰۰ پی پی ام استفاده شده وارد و پس از یك ساعت تعداد تلفاتی را شمارش می نماییم چنانچه میزان بقاء بیش از ۹۰ درصدباشد مورد قبول و اقدام به ذخیره سازی آنها می شود.
طی دو هفته اول ذخیره سازی می توان اقدام به جایگزینی پست لاروهای ضعیف و حذف شده به استخرهای پرورشی نمود و چنانچه دوهفته پس از ذخیره سازی این كار صورت گیرد در زمان برداشت میگو اختلاف سایز مشاهده خواهد شد. با ذخیره سازی پست لاروهای قوی و سالم هر چند میزان هزینه ها افزایش می یابد ولی مدارك مستدلی وجود دارد كه با این شیوه پست لاروهای ضعیف كه ممكن است حامل عوامل بیماری زا باشند حذف شده و خطر بروز بیماریها نیز در مزارع كاسته خواهد شد.
●نسبت ماهیچه دربند ششم شكمی:
ماهیچه شكمی پست لاروها بایستی شفاف ونسبت ماهیچه به قطر روده دربند ششم شكمی نیز بایستی در حدود ۴ به ۱ باشد . علاوه بر آن بایستی مشخص شود كه عرض ماهیچه دربند اول شكمی بیش یا كمتر از ۵۰ درصد عرض ماهیچه دربند ششم شكمی است یا نه؟ درهر صورت بایستی عرض ماهیچه بنداول شكمی كه در ارتباط با كاراپاس می باشد بیش از دو برابر عرض ماهیچه بند ششم شكمی باشد .●محتویات روده : (Gutcontent)
دستگاه گوارش پست لاروها (معده، هیپاترپانكراس و روده ) بایستی از نظر مواد غذایی پر باشد.
●نقص عضو یا ریخت شناسی (Deformities)
كلیه ضمائم بدن و روستروم پست لاروها بایستی شكل نرمال و طبیعی داشته و از هرگونه خوردگی ویا لكه های سیاه عاری باشند. چنانچه تعداد خارهای روی روستروم بین ۴ تا ۶ عدد باشد نشان می دهد كه سن پست لاروها بین ۱۵ تا ۲۰ روزگی می باشند . پاهای پست لاروها (شنا و حركتی ) و تمام ضمائم آن بایستی سالم و صدمه دیده نباشند.
●آلودگی های سطحی:
وجود آلودگی های مانند پروتوز آ و باكتریایی درسطح خارجی بدن پست لاروها علائم كیفیت پایین پست لاروها بوده و نشان می دهد كه به علت كیفیت ضعیف آب پرورش پست لاروها به طور منظم پوست اندازی نداشته اند.
●حمل و نقل پست لاروها:
روش معمول برای حمل و نقل پست لاروها از مركز تكثیر به مزارع پرورشی میگو، استفاده از كیسه های پلاستیكی می باشد. میزان آب كیسه های پلاستیك حجم آن و پس از وارد كردن پست لاروها به درون آن بقیه حجم آن با اكسیژن پر شده و سپس اقدام به بستن سر كیسه ها با دقت فراوان می شود .
تراكم پست لاروها دركیسه های حمل پلاستیكی با توجه به سن پست لاروها و فاصله متغیر می باشد برای پست لاروهای ۱۵ روزه تعداد ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ قطعه پست لاو به ازای هر لیتر آب حمل و برای پست لاروهای ۲۰ روزه تعداد ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ قطعه پست لارو توصیه می شود. زمان حمل ونقل پست لاروها از مركز تكثیر به مزرعه پرورشی بایستی درساعات خنك روز نظیر صبح زود ویا عصر برای جلوگیری از افزایش دما صورت گیرد. چنانچه زمان حمل ونقل بیش از ۳ ساعت باشد بهتر است مقداری ناپلی آرتمیا در درون كیسه های حمل پست لارو به منظور جلوگیری از هم جنس خواری اضافه شود.
مدت زمان حمل ونقل پست لاروها نبایستی بیش از ۶ ساعت باشد. چنانچه زمان حمل ونقل بیش از ۶ ساعت باشد بهتراست پس از چیدن كیسه های محتوی پست لاروها در درون جعبه های حمل (یونولیت) در كنار آنها تعدادی كیسه های یخ به منظور جلوگیری از افزایش دمای آب حمل بچه میگوها به تعداد مورد نیاز قرار داده شود تا دمای حمل آب كیسه های محتوی پست لاروها درحدود ۲۰-۲۵ درجه سانتیگراد حفظ شود.
●تطابق (وفق دادن) ویا آداپتاسیون : (Acclimatization)
پست لاروهای میگو قبل از انتقال از هچری یا مركز تكثیر میگو به مزرعه بایستی تطابق اولیه شوری درآنجا صورت گیرد برای آداپتاسیون بچه میگوها در مركز تكثیر میگو نبایستی تغییرات شوری بیش از ۳ قسمت درهزار در روزصورت گرفته وهمچنین پیشنهاد می شود كه تغییرات شوری بایستی بطور تدریجی و با تانی صورت گیرد. پس از رساندن شوری پست لاروها به شوری موردنظر بایستی بچه میگوها به مدت ۳ روز در همان شوری درمركز تكثیر باقی و سپس منتقل شوند.
پس از انتقال بچه میگوها از مركز و رساندن آن به مزرعه دو روش معمول برای آداپتاسیون تدریجی آن درمزرعه رایج است .
روش اول بهره گیری از مخازن: در این روش پس از باز كردن كیسه های حمل پست لارو آنها را با آب حمل خودشان با دقت وارد مخازنی كه اكسیژن دهی در آن تعبیه شده است می نماییم و لاروها دراین مخازن بایستی به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه نگهداری وكار تطابق صورت گیرد.
تراكم پست لارو و نوسانان دما در این مخازن نبایستی به ترتیب بیش از ۲۰۰-۲۵۰ قطعه درلیتر و ۲ درجه سانتی گراد در ساعت تجاوز نماید علاوه بر آن نبایستی تغییرات شوری بیش از ۳ قسمت در هزار در ساعت صورت گرفته و میزان اكسیژن محلول همیشه در حدود ۵ میلی گرم در لیتر و PH آن بین ۵/۷ تا ۵/۸ نگهداری شود.
●●روش دوم:
پس ازرسیدن كیسه های محتوی پست لارو كیسه ها رادر آب استخر پرورش میگو به نسبت موردنیاز تقسیم بندی و به مدت ۳۰ دقیقه نگهداری و سپس سركیسه ها را باز نموده و به طور تدریجی اقدام به افزایش آب استخر پرورش به درون كیسه ها به میزان حجم آب كیسه های حمل می نمایند این روش در صورتی كه كیسه ها در زمان حمل ونقل پنچر نشده باشد در مدت زمان كوتاه انجام می پذیرد.
●برآورد میزان بقاء پست لاروها پس از ذخیره سازی:
بعد از انجام آزمایش ویا تست فرماسین معمولاً احتمال داده می شود كه میزان تلفات پست لاروها تقریباً بیش از ۱۰ درصد باشد. به همین منظور برای بررسی درصد بقاء پست لاروها پس از ذخیره سازی اقدام به نصب و تعبیه سه قفس بقا در سه قسمت مختلف از یك استخر پرورش می نمایند. این قفس ها اصولاً درسه ناحیه استخر و به فاصله ۱۰ متر از دایك و به عمق ۴۰ سانتی متر قرارگرفته و سپس اقدام به گرفتن سه نمونه ۱۰۰ قطعه ای از پست لارو میگو از مخازن آداپتاسیون نموده و درقفس های بقا معرفی می شوندبعد از گذشت ۲۴ ساعت اقدام به شمارش پست لاروهای زنده در این قفس ها (میگوهای بی حال و سفید شده نیز جزء پست لاروها مرده منظورنمایید) و درصد بقا را محاسبه و بعنوان برآورد اولیه جمعیت پست لاروها در آغاز پرورش درنظر گرفته می شود.
علاوه بر آن می توان تعدادی (۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ قطعه پست لارو) پست لارو میگو را درتوری بقاء كوچك به مساحت ۲ مترمربع وعمق یك متر ذخیره سازی و۳-۵ روزاز معرفی آنها كه با غذادهی نیز همراه می باشد اقدام به بررسی میزان بقاء پست لاروها می نمایند.
استفاده از سینی های غذادهی كه درحاشیه استخرها ومركز استخر تعبیه می شود می تواند برای بررسی رفتار پست لاروها در محیط پرورشی جدید مورد ارزیابی قرار گیرد.
●●نتیجه گیری:
استفاده ازپست لاروهای با كیفیت جهت ذخیره سازی در مزارع پرورش میگو بعنوان یك فاكتور مهم در صنعت پرورش میگو نقش دارد. تمام تاسیسات سخت افزاری به كارگرفته شده در مزارع پرورش میگو و هزینه های ساخت و تكمیل آن برای تولید محصول میگو طراحی شده اند. چنانچه ماده اولیه صنعت پرورشی كه تحت عنوان بچه میگو می باشد از كیفیت پایینی برخوردار باشد درنهایت پرورش دهنده با زیان اقتصادی شدیدی دراثر ذخیره سازی بچه میگوی با كیفیت پایین و عدم تولیدمواجه خواهد شد فلذا لازم است پرورش دهندگان میگو با روش های كنترل كیفی پست لارو تولیدی در مراكز تكثیر آشنا شده و بتواند بطور عملی درهنگام خرید وانتخاب بچه میگوی مورد نیاز خود بهره گیری نموده تا از ضرر و زیان اقتصادی ناشی از ذخیره سازی پست لارو ضعیف در مزارع خود جلوگیری نمائید.

وبگردی
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی