یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019

جوان در آموزه های قرآنی


جوان در آموزه های قرآنی
اینكه جوان در سیر حركت تكاملی خود دارای چه ویژگیهایی است لازمه هر نوع تعامل و ارتباط دوسویه با جوانان است كه در مقام تبیین این مسئله نویسنده مقاله حاضر ویژگیهای دوران جوانی را برشمرده و آنها را براساس آموزه های قرآنی مورد ارزیابی قرار می دهد اینك با هم آن را از نظر می گذرانیم.
● جوانی دوران كمال
قرآن برای دوره جوانی كه بخش از مراحل زندگی بشر است، ویژگی هائی برشمرده است كه دانستن آن می تواند برای كسانی كه در این مرحله زندگی می كنند و یا با جوان و جوانان سروكار دارند مفید باشد.
در شعر پارسی و فرهنگ ایرانی اسلامی بر این نكته تاكید شده است كه چون سر و كارت با كودك افتاد، با او كودكی كن. به این معنا كه نمی توان از كودك انتظار رفتاری مطابق سن خودمان داشته باشیم، بلكه می بایست با توجه به روحیات مخاطب عمل كرد.
جوانی سنی است كه انسان از مرحله كودكی و بلوغ گذشته است و به سوی رشد و كمال فكری می رود. در این دوره برخی علائم در انسان ظاهر می شود كه یكی از آن ها رشد دندان عقل است. به عنوان نشانه ای از بلوغ عقلی، چنان كه بلوغ جنسی اولین نشانه ورود به سن نوجوانی و جوانی است. با علامت دندان عقل، آدمی درمی یابد كه در آغاز عقلانیت قرار گرفته است و مسیر رشد را طی می كند.
انسان رشید به كسی می گویند كه این فرآیند را در صحت و سلامت جسم و جان طی می كند و به بلوغ عقلی می رسد كه كمال آن در قرآن سن چهل سالگی است. در چهل سالگی است كه جوانی به یك معنا تمام می شود و میان سالی آغاز می گردد.
خصوصیاتی كه قرآن برای دوره جوانی بیان می كند نشان می دهد كه در این دوره برخی از خصوصیات آدمی به كمال خود می رسد. این خصوصیات در دو جنبه جسمی و روانی است. به یك معنا انسان در این دوره از جهت جسم كامل می شود و آن چه شایسته قوا و نیروهای غریزی و جسمی است به بلوغ و نهایت كمال خود می رسند. چنان كه برخی از حالات روانی و عاطفی نیز در این دوره تشدید شده و كامل می گردد.
قرآن بیان می دارد كه انسان در این دوره به نهایت قدرت جسمانی و توانایی بدنی می رسد كه از آن به اشد یعنی توان و شدت تعبیر می شود. (كهف آیه و نیز حج آیه ۵ و قصص آیه ۱۴ و ۱۵ و نیز غافر آیه ۶۷) تعبیر استوا به معنای اعتدال در جنبه بدنی و رشد، بیانگر آن است كه این بخش از قوای انسانی به كمال خود دست یافته است.
● زیبایی طلبی در جوانان
در دوره جوانی امور عاطفی در شخص تقویت می شود و به نهایت می رسد، از این روست كه قرآن به مسئله زیبایی طلبی جوانان اشاره می كند و این كه جوان در این دوره به خاطر مسائل عاطفی و روانی می كوشد خود را در لباس و جمال بیاراید، بنابراین توجه فطری و غریزی به خودآرایی در جوانان امری عادی تلقی شده است و قرآن در آیه ۲۰ سوره حدید به این مسئله اشاره می كند.
در قرآن از دوره جوانی به دوره گیاهان تمثیل شده كه چگونه در گیاهان دوره ای است كه بهجت و رنگ های شاد در آن نمایان می شود و پس از آن اندك اندك به زردی می گراید و از زیبایی می افتد. جوانی دوره ای است كه از این نظر انسان به كمال می رسد و رنگ و چهره اش شاد و شاداب و باطراوت است.
● خصوصیات جوانان
از خصوصیاتی كه قرآن برای جوانان بیان می كند، تهور، شجاعت و زیر پا گذاشتن مصلحت سنجی هاست. در این دوره جوان به چیزی كه نمی اندیشد، مصلحت هاست و از این رو بی محابا جانش را در خطر می افكند. شور و شادابی و گرایش فطری و غریزی به احساس و عواطف، وی را به سوی تهور و شجاعت پیش می برد.
این گونه است كه محافظه كاری را كناری می نهد و با فرمان عشق و احساس، حركت می كند و عقل را به هیچ می گیرد؛ زیرا در این دوره كه آغازین سال های رشد عقل و عقل گرایی است، عاطفه و احساس به اوج خود و به كمال لایق خود رسیده است. از این رو هیچ توجه و نظری به عقل چنان كه باید و شاید ندارد. تصمیمات همه بر پایه احساس و شور و عاطفه است. (یونس آیه ۸۳ و كهف آیه ۱۰ و ۱۶ و قصص آیه ۱۴ و ۱۵) در همه این آیات به جوانانی اشاره می شود كه برخلاف مصلحت سنجی های معمول عمل می كردند.
سخن از اصحاب كهف است كه جوانان شجاعی بودند كه وقتی به حقانیتی دست یافتند آن را آشكارا و بی محابا بدون هیچ مصلحت سنجی بیان كردند و سر در این راه نهادند و یا سخن از ابراهیمی است كه به شناخت دست یافته است و بی محابا به جان بتان بی جان می افتد و آتش نمرودیان را به جان می خرد.
البته این بدان معنا نیست كه جوان همواره در خطا و تحت تاثیر عاطفه عمل می كند؛ زیرا جوانی زمان رشد عقلانی نیز است و سخن از جوانانی است كه در سال های میانی سی و چهل است. در این دوره جوانی نوعی هماهنگی میان عقل و عاطفه برقرار می شود و احساس و عقل و نیز جسم و جان به اعتدال دست می یابند این گونه است كه اینان به عنوان رهبران عمل می كنند. قدرت، شجاعت، عقل و احساس به وی كمك می كند تا بتواند به خواسته های خود به آسانی دست یابد.
اگر قرآن جوان و جوانی را به لهوگرایی و سرگرمی ها و بازی های بیهوده متهم می سازد، نه از باب سرزنش است بلكه از آن روست كه این دوره اقتضائاتی دارد كه می بایست طی شود. بلوغ جنسی و یا بهره مندی از سرگرمی ها، توان و قدرت فوق العاده جوان و جوانی را نشان می دهد.
هر عنصر و قوه ای در انسان می بایست در یك فرآیند و در زمانی به بلوغ برسد تا انسان از آن برای رشد و بالندگی كمالی خود بهره برد.
در این دوره این قوا به كمال می رسد ولی از آن جایی كه جوان برنامه ای عقلانی در آغاز قدرت گیری ندارد آن را صرف كارهای بیهوده می كند. از این رو لازم است كه در آغاز راه وی را یاری رساند و برنامه ای متناسب و متنوع با دوره جوانی برای او فراهم آورد. در گذشته به جوانان فنون رزمی و یا جنگی می آموختند تا قدرت خود را در راه درست و صحیح كه در آینده برای حفظ جان خود و خانواده و كشور مفید است، بكار گیرد. اكنون نیز چنین چیزی نیاز است. این هم نیازمند برنامه است. به هر حال آغازین روزهای جوانی تا چند سال نخست آن، روزهای سرگرمی و بیهودگی جوانان است مگر آن كه ساماندهی و هدایت شود. (حدید آیه ۲۰)
از دیدگاه قرآن دوره جوانی كه از بیست تا چهل سالگی طول می كشد، دوران قدرت، زیبایی، شجاعت، تهور و بی باكی انسان است. در این دوره است كه جسم و جان آدمی به كمال می رسد و عقل و خردش به نهایت خود دست می یابد. (حج آیه ۵) پایان این دوره نقطه آغازین منحنی نزول انسانی است (همان و غافر آیه ۶۷)
قرآن با اشاره به زندگی جوانانی چون حضرت ابراهیم(ع) (انبیاء آیه ۶۰) اسماعیل (صافات آیه ۱۰۱ و ۱۰۲) اصحاب كهف (كهف آیه ۱۳) موسی (قصص آیه ۱۴) مریم (آل عمران آیه ۳۷) و یوسف (یوسف آیه ۲۳ تا ۳۲) نمونه هایی از جوانان و جوانی و شیوه جوانی كردن را به انسان می آموزد كه می توان با الگوبرداری از آنان جوانی را بر پایه آموزه های قرآنی و كمالی آن به سر آورد.

صادق كریمی

منبع : روزنامه کیهان

مطالب مرتبط

عوامل وحدت آفرین از نگاه قرآن کریم‏

عوامل وحدت آفرین از نگاه قرآن کریم‏
اتّحاد به معنای یكی شدن، در اصل از ریشه «وحد» به مفهوم یكتایی و یگانگی است.(۱) قرآن به مسأله اتّحاد از دیدگاه اجتماعی آن نگریسته و بر اهمّیّت اتّحاد میان جهانیان، ادیان، مسلمانان و نهاد خانواده تأكید كرده است و پیوند میان دل‏های مؤمنان را نوعی تصرّف الهی می‏شمارد و برای ایجاد و حفظ چنین یگانگی، ارسال پیامبران به همراه شرایع را ضرور می‏داند و برای برقراری یگانگی و نیز حفظ آن، راه‏كارهای گوناگونی را پیش بینی كرده كه بخشی از آن، جنبه پیش‏گیری از تفرقه، و بخشی دیگر به درمان آن ناظر است.
● توجه به نقاط مشترك:
مخاطبان دعوت به یگانگی، نقاط مشتركی دارند كه قرآن بر این نقاط، انگشت گذاشته و آنان را به یگانه شدن بر محور آن‏ها فراخوانده است. تأكید بر این كه انسان‏ها همه از خاك آفریده شده(حج/ ۵) یا از یك پدر و مادر زاده شده‏اند(حجرات/ ۱۳) و این كه كرامت انسانی به همه انسانها متعلق بوده [و رنگ و نژاد در آن تأثیر ندارد](اسراء/ ۷۰) توجه دادن به این نقاط مشترك در یگانگی جهانی است. دعوت از پیروان ادیان آسمانی و اهل كتاب به نقاط مشترك عقیدتی (آل‏عمران/۶۴) نیز بدین سبب انجام گرفته است.
● چنگ زدن به ریسمان الهی:
قرآن كریم در صریح‏ترین آیه خود، در دعوت به اتّحاد، تمام مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه خوانده است: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»(۲) و نیز در آیات ۱۴۶ و ۱۷۵ نساء و ۱۰۱ آل‏عمران از تمسّك جستن به خداوند، سخن به میان آورده است. در این كه مقصود از ریسمان الهی چیست، مفسرّان اختلاف دارند. قرآن، كتاب و سنّت، دین الهی، اطاعت خداوند، توحید خالص، ولایت اهل‏بیت(ع) و جماعت، وجوهی است كه در تفسیر آن گفته شده است. برخی نیز مفهوم حبل اللَّه را شامل همه این معانی دانسته‏اند.(۳) با این حال، به نظر می‏رسد كه نزدیك‏ترین تفسیر برای این واژه، دیدگاه نخست یعنی قرآن است؛ چنان‏كه در روایتی از رسول اكرم(ص) قرآن؛ ریسمان الهی كشیده شده میان آسمان و زمین معرّفی شده است: كتاب اللّه هو حبل اللّه الممدود من السّماء إلی الأرض.(۴) معرفی قرآن به صورت ثقل اكبر در روایت معروف ثقلین(۵) نیز مؤید این مدّعا است؛ چنان‏كه قرآن، خود از مؤمنان خواسته است تا در منازعات و اختلافات خود، به خداوند رجوع كنند: «فَإِن تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّه»(۶) و این رجوع الی اللّه در روایت حضرت امیر(ع) به رجوع به قرآن تشبیه شده است؛ بنابراین، قرآن افزون بر آن‏كه می‏تواند در نقش محور یگانگی، ایجاد كننده آن باشد می‏تواند در رویكرد اختلافات، یگانگی پیشین را نیز اعاده كند. چنین نقشی برای قرآن بدان سبب است كه افزون بر دعوت همگان به یگانگی و بر حذر داشتنشان از تفرقه، نظام عقیدتی، اخلاقی و عملی منسجم و هماهنگی را ترسیم می‏كند كه هر كس بدان رجوع كند، ناخود آگاه خود را با میلیون‏ها پیرو قرآن یگانه می‏یابد.
● مراجعه به سنّت پیامبر(ص):
افزون بر آن‏كه قرآن، وجود پیامبر(ص) را محوری برای همبستگی و یگانگی مسلمانان می‏شناسد(آل عمران/ ۱۵۹)، مراجعه به سنت حضرت را نیز راه‏كارهایی برای ایجاد و حفظ یگانگی معرفی كرده است: «فَإِن تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَالرَّسُول».(۷) بازگرداندن به رسول در روایت حضرت امیر(ع) به مراجعه به سنّت پیامبر تفسیر شده است. پیامبر(ص) با توجه به عهده‏دار بودن سِمَت شرح و تبیین قرآن در كنار مقام رسالت(نحل/ ۴۴)، افزون بر آن‏كه خود می‏تواند برطرف كننده منازعات و مشاجرات باشد و بدین سبب پذیرش داوری وی مورد تأكید قرآن است(نساء/ ۶۵)، سنّت حضرت به صورت شارح قرآن می‏تواند ابهامات و اشتباهات در فهم قرآن را كه خود ممكن است زمینه‏ساز پراكندگی باشد، برطرف كند؛ چنان كه حضرت امیر(ع) برای نشان دادن اشتباه خوارج در كج فهمی از آیه «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّه»(۸) از ابن‏عباس می‏خواهد كه با سنّت با آنان به محاجّه بپردازد.(۹)
● مراجعه به اهل‏بیت(ع):
قرآن از امامان اهل‏بیت(ع) با عنوان «أُولی الأمر» یاد كرده و اطاعت آنان را در جهت اطاعت خدا و رسول و سخن آنان را حجّت دانسته است: «أَطِیعُواْ اللَّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الْأَمْرِ مِنكُم»(۱۰) بدین سبب از مسلمانان خواسته است تا در موارد اختلاف میان خود یا فهم دین، به آنان مراجعه كنند: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَإِلَی‏ أُوْلِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم»(۱۱) و یكی از عوامل معرفی اهل‏بیت در جایگاه ثقل اصغر در روایت ثقلین از سوی پیامبر(ص) نقش مؤثر آنان در ایجاد و حفظ یگانگی بوده است؛ چنان‏كه هشام‏بن حكم در حضور امام صادق(ع) در مناظره‏ای با مرد شامی، ضرورت وجود امام را براساس ناكافی بودن قرآن و سنّت در رفع اختلافات ثابت كرد.(۱۲) در برخی از روایات، مقصود از ریسمان مردمی در آیه «... إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاس»(۱۳) علی(ع) یا امامان(ع) معرفی شده است.(۱۴)
● امر به معروف و نهی از منكر:
قرآن، پس از فراخوانی مسلمانان به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه، از آنان می‏خواهد كه به انجام امر به معروف و نهی از منكر قیام كنند: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّهٌٔ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر»(۱۵) و بی درنگ، به آنان هشدار می‏دهد كه به‏سان پیروان ادیان پیشین كه در دینشان دچار چند دستگی شده‏اند، پراكنده نشوند:(۱۶) «وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا»(۱۷)
این امر نشان می‏دهد كه امر به معروف و نهی از منكر، نقش ویژه‏ای در برقراری اتّحاد و نیز جلوگیری از تفرقه ایفا می‏كند. برخی مفسران، این نقش را چنین تبیین كرده‏اند كه اعتصام به حبل اللّه، امّت را به مثابه جان قرار می‏دهد و دعوت به خیر، این اصل را تغذیه می‏كند و امر به معروف حافظ و پشتیبان آن است.(۱۸) از نگاه برخی دیگر، امر به معروف و نهی از منكر، پوششی اجتماعی برای محافظت جمعیت است و حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت عمومی ممكن نیست.(۱۹) فخر رازی بر این باور است كه اجرای امر به معروف و نهی از منكر به قدرت نیاز دارد و قدرت، به الفت و یگانگی منوط است.(۲۰) افزون بر آن، پذیرش چنین نقش مؤثری برای این دو فرضیه الهی، بدان سبب است كه پراكندگی در دین و چند فرقه شدن، یا ناشی از اشتباه در فهم متون دینی است یا از هواپرستی افراد و گروه‏ها سرچشمه می‏گیرد و امر به معروف و نهی از منكر به صورت نظارت اجتماعی می‏تواند مانع رهیافت و رواج چنین انحرافاتی باشد؛ همان‏گونه كه قرآن، عامل تفرقه را نادانی نمی‏داند، زیرا معتقد است: پس از آمدن ادلّه و براهین پراكنده شده‏اند؛(۲۱) بدین جهت گفته شده است كه اگر میان یهود، انجام این فریضه رواج داشت، پراكندگی میانشان رخ نمی‏نمود.(۲۲)
● مراعات حقوق برادری:
قرآن، مؤمنان را به مثابه جان‏های یك‏دیگر دانسته، از آنان می‏خواهد كه به خویشتن عیب نگیرند: «وَ لَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُم»(۲۳) و بر حرمت سوء ظن، حرمت تجسّس، (حجرات/ ۱۲) و تهمت‏های ناروا، (نور/ ۲۳) پای فشرده و غیبت كردن مؤمن را به مثابه خوردن گوشت مرده برادر خود دانسته است: (حجرات/ ۱۲)، و به سبب هم‏سویی چنین پیوندی با اراده الهی، راه مؤمنان را محور حق بر شمرده و عدم پیروی از راه آنان را هم سنگ مخالفت با پیامبر(ص) دانسته است(نساء/ ۱۱۵)، قرآن از مؤمنان خواسته است تا به‏سان بهشتیان، كینه‏ها از دل‏هایشان زدوده شود (حجر/ ۴۷)، و درون جانشان به هم مهر ورزند و از خداوند، بخشیدن برادران دینی را پیش از خود و نیز زدودن كینه درباره برادران دینی را بخواهند: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا»(۲۴) در روایات اسلامی بر اهمّیّت پیوند برادری و كوشش برای استحكام آن با انجام اموری چون به دیدار هم رفتن، هدیه دادن و... نیز حقوق برادران ایمانی تأكیدهای فراوانی شده است.(۲۵) در روایتی از امام كاظم(ع) برای برادر ایمانی، هفت حق معرّفی شده كه با عدم مراعات هر یك از آن‏ها، از ولایت الهی خارج می‏شود.(۲۶)● اصلاح ذات البین:
به رغم وجود عناصر اتّحاد هم چون وحدت عقیده، رهیافت اختلاف و منازعه میان برادران ایمانی تا حدّی طبیعی و جزو رهاوردهای زندگی اجتماعی است. این اختلاف می‏تواند در اعتراض به چگونگی تقسیم بیت‏المال باشد(انفال/ ۱) یا بر سر اموری كه تا سر حدّ صف‏آرایی و جنگ در برابر یك دیگر منتهی شود: (حجرات/ ۹)؛ اما قرآن برای مقابله با چنین اختلافاتی و به منظور ماندگاری یگانگی پیشین مؤمنان، از آنان خواسته است تا برای اصلاح میان برادران دینی و رفع منازعه مداخله (حجرات/ ۹) و در صورت ایجاد كدورت، خود به اصلاح فیمابین اقدام كنند: (انفال/ ۱)؛ چنان كه برای رفع اختلاف در نهاد خانواده، پا در میانی داوری از دو طرف را برای اصلاح میان زن و شوهر پیشنهاد می‏كند: (نساء/ ۳۵). در روایات بسیاری بر اهمیّت و جایگاه اصلاح ذات‏البین تأكید شده و حضرت امیر(ع) در وصیّت‏نامه خود با استناد به روایت رسول اكرم(ص) آن را برابر با یك سال نماز و روزه دانسته است.(۲۷)
● برنامه‏های عبادی:
در اسلام، تشریع عبادات به گونه‏ای انجام گرفته كه فرد و اجتماع را خواسته یا ناخواسته به همگرایی و یگانگی عملی فرا می‏خواند.
الف) دعا:
قرآن، افزون بر دعوت از مؤمنان به مناجات با خداوند(غافر/ ۶۰)، خود، در بردارنده عالی‏ترین مضامین دعا است و بررسی مضامین این دعاها نشان می‏دهد كه غالب آن‏ها به صورت جمع ارائه شده است؛ نظیر آیات ۱۹۱ تا ۱۹۴ آل عمران سفارش به دعا برای چهل مؤمن پیش از دعا برای خود،(۲۸) از آن حكایت دارد كه اسلام به روح یگانه نگریستن امّت، تأكید فراوان دارد.
ب) نماز:
نماز، نماد عبادت در اسلام است و هر مسلمان وظیفه دارد در شبانه روز، ده‏بار سوره فاتحه را كه جامع و هم‏سنگ همه قرآن است،(۲۹) در نمازهای خود قرائت كند. با آن كه كلمات این سوره از زبان یك شخص ادا می‏شود، در خطاب‏های آن، از ضمایر و هیأت جمع استفاده شده است؛ نظیر «إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعِینُ * اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیم»؛ چنان‏كه از مسلمانان خواسته شده است هنگام نماز، همگی رو به كعبه بایستید (بقره/ ۱۴۴). این امر نشان می‏دهد كه قرآن در پی ایجاد روح هم‏گرایی و جمع‏نگری در دل هر مسلمان است؛ هر چند كه تنها به نماز ایستاده باشد.
ج) نماز جماعت:
تأكید بر حضور در مساجد و برقراری نماز جماعت: «وَ ارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِین»(۳۰) و نیز نوید دادن ثواب‏های فراوان بر اقامه آن در روایات، از جمله برنامه‏های عبادی اسلام برای ایجاد هم‏گرایی است.
د) نماز جمعه:
قرآن بر پایی نماز جمعه و رها ساختن تمام كارها از جمله بیع برای ادای آن، تأكید كرده است(جمعه/ ۹). بدون تردید، حضور در نماز جمعه در هفته یك بار در كنار حضور روزانه در نماز جماعت، راه‏كاری برای ایجاد پیوند و یگانگی بیش‏تر مؤمنان به شمار می‏رود و تأكید بر حضور مؤمنان در اجتماعات، به همین امر ناظر است.(۳۱)
و) مناسك حج:
قرآن یكی از حكمت‏های وجوب حج را مشاهده منافع از سوی مسلمانان دانسته است: «لِّیَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُم»(۳۲). پیداست كه از مهم‏ترین منافع مورد نظر در این آیه، استحكام هر چه بیشتر پیوند برادری و یگانگی میان مؤمنان و نشان دادن قدرت آنان در صورت حفظ این یگانگی است.(۳۳) چنان‏كه حرمت جدال و منازعه در حج(بقره/ ۱۹۷) و بر تن كردن لباس‏های یك رنگ و ساده احرام و انجام مناسك حج همزمان و در كنار یك‏دیگر، همین هدف را دنبال می‏كند.

وبگردی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی
دوربین مخفی ساختمان لواسان داماد شمخانی و فاطمه حسینی - همه چیز درباره ساخت و ساز فاطمه حسینی، داماد شمخانی و داماد صفدرحسینی | سر کشیدن دوربین مخفی شهرداد به ساختمان های آقازاده ها در لواسان! | پخش اختصاصی از صفحه آپارات آوانت
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی
ماجرای دختربازی اسلامی از زبان رحیم پورازغدی - رحیم پورازغدی در مراسمی که با موضوع فجای مجازی بود،گفت: دختر خانم چادری یک عکس آنچنانی از خودش گذاشته و نوشته زن نباید قربانی نگاه شهوت مردانه بشه، بعد پسره زیر پستش نوشته"ما رایت الا جمیلا"
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم.
ما به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان (عج) و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می کنیم. اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی کرد اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می شوند یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می شود
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم
جزئیاتی از منشا بوی بد تهران / فیلم - بعد از فروکش کردن گازها، به حفاری ادامه دادیم و به یک مخزن بزرگ و استثنایی رسیدیم که بسیار عظیم تر از آنی بود که تصور می کردیم برای جایی مثل پلاسکو ساخته شود. برآورد ما از ابعاد این انبار فاضلاب این است که بین 400 الی 500 متر مکعب وسعت دارد و گازهای محبوس شده در این انبار در چندین دهه برای انتشار بوی بد در محدوده بزرگی از تهران کفایت می کند.
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ
کلیپ جنجالی مهدی یراحی در باره جنگ / پاره سنگ - مهدی یراحی، خواننده ای که اخیرا موزیک ویدئوی جدید و اعتراضی خود با نام «پاره سنگ» را منتشر کرده است، از طرف برخی رسانه ها و مجید فروغی، مدیر روابط عمومی هنری مورد انتقاد قرار گرفته و شایعه هایی درباره ممنوع الفعالیت شدن یراحی به دلیل این ویدئو کلیپ و همچنین پوشیدن لباس کارگران گروه ملی در حمایت از مردم اهواز در کنسرت 6 دی ماه خود مطرح شده است. یراحی از جمله خواننده هایی است که همیشه نسبت به اتفاقات…
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان !
اهمیت فیلم صحنه دار و مرگ 10 انسان ! - گویا تلخی پخش فیلم صحنه دار، بیش از مرگ ۱۰ نفر است. درست همانطور که مسئله حجاب برای خیلی‎ها مهم تر از معیشت مردم است.
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی !
آقازاده شورای عالی انقلاب فرهنگی ! - انقلاب فرهنگی از این بالاتر که فرزند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در آمریکا تابعیت بگیرد و از آنجا برای ایرانیان سبک زندگی تدریس بکند؟
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان!
رقص گروهی دختران دانشگاه الزهرا در حضور آقایان! - ویدئویی عجیب از حرکات موزون گروهی دختران در دانشگاه الزهرا درحالی در فضای مجازی در حال انتشار است که مردان نیز در این مراسم حضور دارند!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.