سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018

مدافع بزرگ شوراها


مدافع بزرگ شوراها
آیات قرآنی در مورد شوراها که می توان به آن استناد کرد عبارتند از؛
الف ) سوره آل عمران آیه ۱۵۹
«و شاورهم فی الامر»
ب ) سوره شوری آیه ۳۸
«و امرهم شوری بینهم»
ج ) سوره بقره آیه ۲۳۳
«فان اراد فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما».
آیه «و شاورهم فی الامر» که در بحبوحه جنگ احد و پس از شکست مسلمانان از قریش نازل شده و چون قبلاً مسلمانان مساله شروع به جنگ را به صورت شورا حل کرده بودند و اکنون در این جنگ شکست خورده اند و ممکن بود که در بعضی این شبهه ایجاد شود که بایستی اصل شورا را کنار گذاشته تا شخص پیامبر(ص) هر تصمیمی در مورد مسائل اجتماعی می خواهد، خود تصمیم گیری کند. اما قرآن صریحاً به پیامبرش تاکید می کند که اصل «شوری» را فراموش نکند.
مرحوم آیت الله طالقانی در این رابطه در جلد پنجم تفسیر پرتوی از قرآن ذیل این آیه می گوید؛
«با آن عواقب سخت و ناگواری که در شورای احد پیش آورد و آن ضربه یی که بر مسلمانان وارد شد و آن بزرگانی که از دست داد و آن شکاف و تفرقه فکری و جنگی که در اجتماع آنان پدید آمد و نزدیک بود یکسر متلاشی شوند، همه از آثار شورا بود که مدینه را بی پناه گذاردند و برخلاف نظر شخص آن حضرت به سوی دشمن پیش راندند، با همه اینها باز اصل شورا را تحکیم می کند، چون پایه اجتماع اسلامی است و برای همیشه، تا اندیشه ها و استعدادها بروز کند و هر صاحب رایی خود را شریک بداند و مسلمانان برای آینده و همیشه تربیت شوند و بتوانند در هر زمان و هر جامعه از غروب نبوت خود را هدایت کنند.»۱ مرحوم آیت الله طالقانی در ادامه تفسیر خود این نتیجه را می گیرد که اگر مردم اصل «شورا» را در روابط اجتماعی خود در نظر نگیرند سرنوشت شان را دیگران رقم زده و مستبدین و سلطه گران بر آنها حاکم خواهند شد.
«اگر در این راه و برای تحکیم شورا هرچه زبان و هنر ارزش دارد تا با هر شکستی آرا محکم تر و قدم ها ثابت تر شود و مانند بچه که همی به زمین افتد و صدمه بیند و برخیزد تا به اندیشه و پای خود مستقیم و محکم شود. شکست ها می گذرد، امت اسلامی باید به عالی ترین صورت اجتماعی باقی بماند. همیشه رهبری پیامبر و اوصیا و تربیت شدگان در میان نیست. پس باید غیاف خود را به دست سرنوشت رها کنند تا سرنوشت شان را دیگران تعیین کنند و یا گرفتار استبدادها و خودسری ها باشند و یا با شورای اهل نظر و آشنا و مومن به معنای اسلامی، امت را اداره کنند و پیش برند، هر چه پیش آید، گرچه در میان مسلمانان مانند احد اختلاف افتد و هر فرمانی دهند، ارزش روحی و آزادی و پیوستگی آن بیش از اینهاست، با آنکه رسول خدا در میانشان بود، چه رسد به پس از او...»۲
در تاکید بر اصل شورا مرحوم طالقانی در ادامه سخن خود به نقل سخنانی از امام علی(ع) و اشعاری از مولوی می پردازد.
علی علیه السلام می گوید؛
«من استبداد برایه هلک، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. هر کس با ایستادگی بر روی نظر خود تنها آن را درست دانست هلاک و نابود شد و هر کس با مردان به کنکاش و
تبادل نظر نشست در عقل هایشان شریک شده است. (نهج البلاغه / حکمت ۱۶۱).»۳
اشعاری که از مولوی بدان استناد شده چنین است؛
«امر «شاورهم» پیمبر را رسید
گرچه رایی نیست رایش را مزید
در ترازو جو رفیق زر شده است
فی از آنکه جو چو زر گوهر شده است
امر «شاورهم» برای این بود
کز تشاور سهو و کژ کمتر شود
کاین خردها چو مصابیح انورست
بیست مصباح از یکی روشن ترست»۴
بعد از انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، مرحوم طالقانی این انقلاب را یک انقلاب مردمی می دانست که متعلق به قشر و طبقه و گروه خاصی نمی باشد زیرا؛ «خصوصیت انقلاب اسلامی ما این است... که از توده همه مردم، همه قشرها آغاز شده و برای همه قشرها است نه یک حزب و جمعیت خاص»۵ در ادامه این بحث بعد از انقلاب در یکی از مصاحبه های تلویزیونی چنین می گوید؛ «برای آنکه مردم باید حق شرکت در سرنوشت شان را داشته باشند و این از نظر انقلاب ما مساله مهمی است هم از دید دموکراسی یعنی دخالت مردم در سرنوشت و هم از نظر اسلامی.
به نظر می رسد که این مساله باید هر چه زودتر ابعادش و طرحش بررسی شود و حدود و اختیاراتی که شوراهای شهری و روستایی دارند انجام بگیرد و مردم پس از سال ها از زندگی سیاسی و اجتماعی خود برکنار بودند دخالت فعال داشته باشند و در نتیجه بار مسوولیت دولت هم سبک تر بشود.»۶
با این دید و با این تفکر، ایشان تشکیل شوراها را از اولین مسائلی می دانستند که مردم بتوانند در سرنوشت خود دخالت کنند، این است که به دنبال نظرات قبلی خود به آیه ۲۳۳ سوره بقره استناد کرده و وجود شورا را در کلیه شئونات و مسائل زندگی و اجتماعی جاری می داند که؛
«شورا فقط به یک عده یی که در کارهای عمومی مملکت و سطوح بالا باید دور هم جمع بشوند و با هم در مورد صلح و اقتصاد و وضع کشاورزی و اقتصادی و نظام سیاسی، نظر و رای بدهند، اختصاص ندارد، بلکه این مساله اعم است. از نظر قرآن و از نظر اسلام هر خانه یی باید یک مرکز شورایی باشد، هر دهکده و هر گروهی باید در کارشان یک شورایی داشته باشند. شما ملاحظه می کنید در قرآن درباره زندگی خانوادگی یعنی شیر دادن بچه که هیچ به چشم هم نمی آید و از نظر مردم مساله مهمی هم نیست، می گوید با مشورت باید باشد.
توجه می کنید در آیه یی که در سوره بقره است که از این جمله شروع می شود؛ «والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین» مادرها برحسب وضع طبیعی دو سال بچه شان را شیر بدهند. این دستور را می دهد بعد در ضمن می فرماید اگر خواستند از شیر بگیرند؛ «فان اراد فصالاً عن تراض منها و تشاور فلا جناح علیهما» اگر بخواهند بچه را از شیر بگیرند باید پدر و مادر راضی بشوند، مشورت کنند صلاح بچه هست؟ صلاح مادر هست؟ یا از پزشک مخصوص شان استفاده کنند. وقتی قرآن در امر خانوادگی و شیر دادن بچه می گوید باید همراه با مشورت باشد چه رسد به اداره یک روستا، چه رسد به اداره یک شهری یا یک کشوری. همه باید واحدهای شورایی باشد. آیا خود پیغمبر اکرم احتیاج به شورا داشت؟ ما از جهت وی و همه دنیا از جهت قدرت تعقل و برتری فکری رسول خدا، همگی معترفیم که رایش صائب بود و دارای صائب ترین رای ها بود. معذلک به خود پیغمبر خطاب می کند «و شاور هم فی الامر»؛ یک عرب بیابانی را نادیده نگیر. بگذار او احساس شخصیت بکند که در کار سرنوشت خودش دخالت دارد.»۷
مرحوم طالقانی در کمتر سخنرانی است که در سال ۱۳۵۸ تا زمان فوتش ایراد کرده و نامی از شوراها نبرده باشد. از جمله در یکی دیگر از سخنرانی های خود از دخالت مردم در سرنوشت خودشان از طریق شوراها چنین می گوید؛ «یکی از همین تدبیر امورها شورا است؛ «و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر»، یعنی کار را به دست مردم دادن، همان توده محروم، همان هایی که زجر کشیده هستند، همان مستضعفینی که مستکبرین بر اینها حاکم بودند. راه نجاتشان این است که کار را به دست خودشان بدهیم.»۸
یکی از جهاتی که طالقانی تاکید روی شوراها دارد این است که به اعتقاد ایشان اگر شورا و حاکمیت مردم نباشد دیگران به عنوان قیم و سرپرست تولیت مردم را به عهده گرفته و حاکمیت خودشان را تحمیل خواهند کرد. بنابراین برای جلوگیری از بازگشت استبداد و خودکامگی چاره یی جز حضور مردم در صحنه اجتماع آن هم به صورت پویا و فعال و اکتیو نیست که با این حضور مانع برگشت استبداد به اشکال مختلف می گردد، لذا طالقانی در توجیه نظریاتش در این زمینه چنین می گوید؛
«مساله مهم دیگر این است که شورا یک اصل مترقی است به خصوص در دنیای امروز. یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند یا نه؟ یا طغیان و استبداد و استکبار و در مقابل استضعاف، یا شورا.
یعنی اگر این نشده آن است. اگر مردم در سرنوشت و مسیر زندگیشان و دخالت در کارهایشان ممنوع شدند، معنی اش این است که یک عده یی مثل قیم بالای سر اینها باشند، مثل قیم برای صغر، اما نه قیم دلسوز، قیمی که هم مال صغیر را ببرد و هم عرض و استعدادهایش را از بین ببرد.»۹
طالقانی تنها راه بقای نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل شوراها و دادن کارها به دست مردم می داند؛«در نظام عادلانه باید از پایین به بالا الهام بشود و نظام اجتماعی و رهبری را باید توده مردم انتخاب کنند.... اگر شوراها تشکیل بشود، اگر مردم همه حق رای داشته باشند، همه حق نظر داشته باشند این هرم قابل بقا است والا آسیب پذیر است و ما باید متوجه باشیم.»۱۰
آیت الله طالقانی قبل از درگذشت اش در بهشت زهرا در آخرین خطبه نماز جمعه نیز از شوراها سخن گفت و چند روز بعد در سحرگاه ۱۹ شهریور ۱۳۵۸ به ملاقات پروردگارش شتافت. آخرین سخن طالقانی در یک جمع عمومی چنین است؛ «گروه ها و افراد دست اندرکار شاید این طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره هستیم؟، شما هیچ،،بروید دنبال کارتان بگذارید این مردم مسوولیت پیدا کنند.»۱۱

محمد بسته نگار
پی نوشت ها؛
۱- سیدمحمود طالقانی، پرتوی از قرآن، جلد پنجم، سوره آل عمران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، بهمن ماه ،۱۳۵۸، ص۳۹۵
۲- پرتوی از قرآن، جلد پنجم، ص ۳۹۵
۳- پرتوی از قرآن، جلد پنجم، همان، ص۳۹۷
۴- پرتوی از قرآن، همان، جلد پنجم، ص۳۹۷
۵- از آزادی تا شهادت، موسسه خدمات فرهنگی رسا، مجموعه مقالات، مصاحبه ها و... طالقانی از زمان آزادی آبان ماه ۵۷ تا زمان فوت ایشان ص ۶۷ به نقل از همان، سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۷
۶- مصاحبه تلویزیونی، کیهان، ۳ خرداد ۵۸ به نقل از آزادی تا شهادت، ص۱۸۵
۷- از آزادی تا شهادت، همان، ص۴۷۲
۸- از آزادی تا شهادت، همان، صص۳۵۱
۹- از آزادی تا شهادت، همان، صص۴۷۱ و ۴۷۲
۱۰- سیدمحمود طالقانی، وحدت و آزادی به کوشش محمد بسته نگار و سیدمحمدمهدی جعفری، مجموعه پنج سخنرانی از آیت الله طالقانی، سخنرانی به مناسبت ۳۰ تیر، ص ۱۷- از انتشارات شرکت سهامی انتشار تاریخ چاپ؛ مهر ۱۳۶۱
۱۱- از آزادی تا شهادت، ص ۳۱۸

منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

عملیات انتحاری نخستین مادر فلسطینی

عملیات انتحاری نخستین مادر فلسطینی
معصومه پیروز بختوقتی كه او با سایر زنان فلسطینی در صف محل بازرسی ایستاده بود، باران سرد زمستانی با شدت به شیروانی آهنی می خورد. همه چیز عادی به نظر می رسید و ته سیگارها و كاغذ شكلات ها روی زمین ریخته شده بود. ردیاب فلزی یا تفتیش كننده، محل ورود با میله های سنگین اش، نكبت این مكان و فرایند كنترل مردم توسط سربازها در ساختمان ترمینال.
وقتی كه (ریم الریا شه) ۲۱ ساله از نخستین ردیاب یا دستگاه تفتیش عبور كرد سرباز اسرائیلی (گال شاپیرا) كه در نزدیكی در زرهی ایستاده بود، گفت در پایش فلز كارگذاشته اند. سرباز به او گفت به خانه برگردد. (ریم الریاشه) دامن بلند خود را بالا زد و پای باندپیچی شده اش را نشان داد و درخواست كرد تا یك سرباز زن او را تفتیش بدنی كند.(شاپیرا) ، پشیمان، اورا از میله های سنگین ورودی عبور داد، به نظر می آمد كه ریم باردار است، اما با توجه به پوشش او كه لباس گشاد و سنتی زنان فلسطینی بود، صحت تشخیص بارداری او آسان نبود. (ریم) رفتاری آرام ، مطمئن و سنجیده داشت.
از برابر در ضد انفجار و از برابر (شاپیرا) گذشت و به محدوده كنترل با اشعه ایسك، كیسه های شن، پایانه های كامپیوتر و سربازان اسرائیلی رسید. (ریم) ، مادر دو كودك، نزدیك جایگاه اشعه ایكس رسیده بود كه (لی مازكا) ، سرباز ۲۱ ساله او را متوقف كرد. وی بعدها چنین اظهار داشت : همه چیز درست به نظر می رسید . من به آن زن نگاه كردم به نظر می آمد كه دو یا سه ماهه باردار است. هیچ چیزغیرعادی در او وجود نداشت. او به من نگاه كرد و لبخند زد. سه متری از من دور شده بود كه من صورتم را برگرداندم و او منفجر شد. انفجار انرژی خالص است، اما مكانیسم كشتار آن امواج انفجارات كه به صورت گازهای فوق العاده گرم با سرعت ۲۰۰۰۰ متر در ثانیه در فضایی به اندازه كلاس درس حركت می كند و بدن انسان را تكه تكه كرده وهر شیء فلزی و پلاستیكی را به گلوله های انفجاری مرگ آور تبدیل می كند. در دایره مرگی كه اطراف (ریم) به وجود آمد، ۴ سرباز از جمله شاپیرا كشته شدندو ۹ نفر دیگر از جمله (مازكا) به سختی مجروح شدند.
بدن(ریم) ، یك بمب انسانی با ۶ كیلو مواد منفجره پر قدرت متلاشی شد سر اوكه هنوز روسری قهوه ای رنگ بر آن بود، در طرف دیگر اتاق پیدا شد.
این حمله ویران كننده یا مخرب، انفجاری درست در قلب قلعه نظامی امنیتی ومحافظت شده ای در نوار غزه بود چند ساعت بعد در نزدیكی شهر غزه، جنبش حماس (ریم الریاشه) رابه عنوان یكی از شهدای حماس، یك زن شهید اعلام كرد. آن شب فیلم ویدئویی شهادت ریم ، فیلمی كه قبل از شهادت به طور مخفیانه از او گرفته شده بود، در شبكه های تلویزیونی عربی به نمایش گذاشته شد.در فیلم ، (ریم) را در حالی كه سربند شهادت به سر داشت و محصور در بمب واسلحه بود، نشان داد كه با افتخار از آرزوی خود، زدن در بهشت با كاسه سر پسران صهیونیست صحبت كرد. او نخستین مادر فلسطینی بود كه در طول چهارسال انتفاضه خود را منفجر كرده است. تا لحظه مرگ، زندگی ریم عادی بود. (ریم الریاشه) در سال ۱۹۸۳ در غزه متولد شد. خانواده های فلسطینی پرجمعیت اند.دختران در نوجوانی ازدواج می كنندو در سال اول ازدواج نخستین فرزند خود را به دنیا می آورند و تا حدود چهل سالگی (سال های آخر دهه ۳۰ ) نیز بچه دار می شوند. (ریم) یكی از ۱۰ فرزند خانواده بود. وقتی كه با یك پسر فلسطینی ازدواج می كند، همسر خود را به خانه پدری می برد و ساختمان دیگری در خانه پدر بنا می كند. در فلسطین خانواده ای با ۵۰ یا ۶۰ عضو از چند نسل متوالی، بسیار عادی است.
در اینجا نظام قبیله ای نظام برتر است و فرضیه فردگرایی غربی، عجیب و مغایر با فرهنگ جامعه است. خواهر (ریم) ، (ایمن) ۱۵ سال از او بزرگتر بود و برای او مانند مادر بود. در دوره دبیرستان ریم آرزو داشت كه مهندس شود، اما همانند سایر دختران، در ۱۸ سالگی با (زیاد عواد) ۲۴ ساله كه در ساحل غزه به عنوان غریق نجات كار می كرد، ازدواج نمود.یك سال بعد دخترش ضحی و سال بعد محمد به دنیا آمدند. ۵ روز قبل ازعملیات انتحار (ریم) در حالی كه لباس شهادت پوشیده بود، با ضحی عكس گرفت. در یكی از عكس ها، ضحی دختر سه ساله یك خمپاره انداز به دست گرفته، در حالی كه مادرش نیز یك كلاشینكوف در دست راستش دارد. با معیارهای فلسطین، خانواده (ریم)، یك خانواده موفق بود. پدر اوصالح مالك كارخانه كوچك باتری سازی بود و محصولاتش را به بازار اسرائیلی ارائه می كرد. اما این زوج مرفه نبودند. حقوق (زیاد) به عنوان نجات غریق به سختی مخارج كودكان را تأمین می كرد.
(ریم) هرگز از نوار زندان مانند غزه، محدوده ای به طول ۴۰ كیلومتر و عرض ۶ كیلومتر با ۱‎/۳ میلیون نفر آواره فلسطینی كه از هر طرف درمحاطره سربازان اسرائیلی قرارگرفته است، پا بیرون نگذاشت.یك بار برای سفر حج و زیارت مكه نام نویسی كرد، اما چنین سفری برای او فقط یك رویا بود. (ریم) در بخشی از شهر زندگی می كرد كه تنها چند خیابان غبارآلود داشت. تنها راه تماس آنان با دنیای خارج، تلویزیون بود.او قرآن را خوانده بود، اما به نظر ایمن، هیچ انگیزه ای برای انتقام شخصی وجود نداشت چون هیچ یك از اعضای فامیل به وسیله سربازان اسرائیلی كشته یا زخمی نشده بودند. ایمن چنین گفت: (آخرین باری كه او را دیدم ۱۰ روز قبل از حمله بود او پیراهنی بانوارهای قرمز آورد وگفت: این را بگیر و هر وقت آن را پوشیدی مرا به خاطربیاور.او زنی مذهبی بود زیاد نماز می خواند، اما هیچوقت به من نگفت كه می خواهد شهید شود. من ازهمه به او نزدیك تر بودم.وقتی فهمیدم كه شهید شده، شوكه شدم. (ریم) هفتمین زن فلسطینی بود كه خود را منفجر كرد. تمام زنانی كه قبل از (ریم)به شهادت رسیدند یا ازدواج نكرده بودند ویا مطلقه بودند. وفاادریس، نخستین زنی كه در عملیات بمب گذاری انتحاری به شهادت رسید، به دلیل نازایی طلاق گرفته بود. زیاد عواد، شوهر (ریم) را كه مرد بلند و لاغر اندامی است و تركیب بدن او نشان دهنده علاقه او به شنای طولانی است، در شهر كوچك غزه، در خانه شخص دیگری ملاقات كردیم، زیرا او می ترسید كه هلی كوپترهای آپاچی اسرائیل محل او را پیدا كنند و انتقام سربازان را از اوبگیرند. البته این ترس او بی جا و فقط یك سوء ظن نبود ودر آگوست گذشته كارگاه پدر (ریم) توسط سربازان اسرائیلی ویران شده بود.
او با دو محافظ به این ملاقات آمده بود.ضحی با چهره ای جدی و بدون لبخند و محمد شیطان و شلوغ در كنار پای پدرشان بازی می كردند. زیاد گفت: (در آخرین شبی كه با هم بودیم، وقتی به خانه رسیدم او داشت خانه را تمیز می كرد. سپس شام را كه برنج و تاس كباب بود، خوردیم. من رفتم تا نماز بخوانم و بخوابم. روز بعد در ساحل مشغول كار بودم كه مردم آمدند و به من گفتند كه اودر عملیات بمب گذاری انتحاری شركت كرده است. من شوكه شدم باور كردنی نبود. چند روز قبل از عملیات (ریم) با بچه هایش عكس گرفته بود.
در این عكس اوبا لباس نظامی روی زمین زانو زده و در یك دست كلاشینكف و در دست دیگر قرآن و در كنارش ضحی و محمد دیده می شوند. یكی از انگشتان (ریم) طوری روی جلد كتاب قرار گرفته كه انگار دارد كلمه خدا را به بچه ها نشان می دهد و با عشق وعلاقه به كودكانی كه به زودی از آنان جدا می شود، نگاه می كند. محمد ۱۸ ماهه سربند خود را باز كرده و به شخصی كه عكس می گیرد، نگاه می كند وضحی كه لباس وسربند حماس را پوشیده، هنوز به مارد نگاه می كند. زیاد گفت: وقتی كه بچه ها بزرگ شدند، می فهمند كه مادرشان یك شهید بود و آنان به مادرشان افتخار خواهند كرد. نمی خواهم مسائل دهشتناك را به خاطربسپارند. البته (ریم) هر روز به فكر آنان بود. فقط عشق وعلاقه او به كشورش بیش از علاقه او به فرزندانش بود. ممكن است باران سرد زمستانی با شدت روی شیروانی ببارد، اما (ریم) قبل از آنكه در صف قرار گیرد زن مرده ای بود كه راه می رفت. به هر طرف كه می رفت چه شهر غزه و چه به طرف ترمینال و سربازان یهودی، مرگ در انتظار اوبود.

وبگردی
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین!
فیلم | دستگیری ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده‌روی اربعین! - ۳ مرد با لباس زنانه در مسیر پیاده روی اربعین دستگیر شدند. دادستان شهرستان حمیدیه استان خوزستان گفت: افرادی که شامگاه گذشته در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی دستگیر شده اند، هیچگونه انگیزه امنیتی نداشته اند. علی بیرانوند به ایرنا گفته بعد ازظهر جمعه ماموران انتظامی حمیدیه به یک خودروی پراید مشکوک شدند که پس از متوقف کردن آن متوجه شدند 6سرنشین مرد داشته که سه نفرشان پوشش زنانه دارند. این افراد برای تحقیقات…
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟
فیلم | رسوایی جدید در رسانه ملی؛ مقصر فریب مردم کیست؟ - فیلم - پدری که در برنامه «فرمول یک» علی ضیا ادعا کرد به خاطر تامین هزینه‌های درمان فرزندش اقدام به فروش کلیه‌اش کرده، مردم را فریب داده است.
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه!
«بیان واضحات و تکرار مکررات» ؛ نتیجه 7 سال بودجه و تشکیلات و همایش و جلسه! - مثلاً سنت های الهی که در این سند آمده، در کتاب های درس بینش اسلامی دوره دبیرستان هم وجود دارد... واقعاً هزاران جلسه تشکیل داده اند که بدیهیاتی مانند خانواده بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه است، انسان دارای اختیار است، جهان دارای نظام علّی - معلولی است، خداوند رحمان و رحیم است و ... را در سند بازنویسی کنند؟!
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت
گلایه های جنجالی یک بازرگان با وزیر صنعت - صحبتهای کنایه آمیز یک بازرگان با وزیر صنعت
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد
ادامه داستان لُنگ و خانه سعدآباد - ۱- خب چی میشه ولایتی بجای توصیه به لُنگ پوشی، بملت توصیه کنه تو سعدآباد مالک خونه بشن ویک سومشو وقف کنن؟ ۲- اینجور واینجا صاحبخونه شدن و بعد توجیه وقف، آدمو یادحافظ میندازه: فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد که می‌حرام، ولی بِه زمالِ اوقاف است
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند
عبدی : آقای ولایتی با خانه هزارمتری کنار کاخ سعدآباد حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند - حالا مردم رابه نان خشک خوردن دعوت می‌کنند؟مردم نیازی به این توصیه‌هاندارند اگرلازم باشد آن‌قدر شرف دارندکه از خودشان دفاع کنند ولی این دفاع،منحصربه دفاع دربرابر دشمنان خارجی نمی‌شود که باید وضعیت خیلی‌ها رادر داخل هم بررسی کرد.
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید!
فیلم | حمله به پلیس در اهواز به درگیری مرگ‌بار انجامید! - فیلم - حمله فرد متهم در بازار پرنده فروشان اهواز به پلیس آگاهی منجر به درگیری مرگبار شد.
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد
ماجرای عجیب منزل های مسکونی در همسایگی کاخ سعد آباد - ماجرای عجیب دو منزل مسکونی در همسایگی کاخ سعدآباد و حسین فریدون و نهاد ریاست جمهوری
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+)
فیلم | لحظه حمله جن‌ها به یک مرد در کرج! (۱۶+) - فیلم - به تازگی شخصی در فضای مجازی فیلمی منتشر کرده که مردی ادعا می کند در پارکینگ خانه اش مورد حمله جن ها قرار گرفته است.
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد!
فیلم | درس خجالت‌آوری که یک توریست به ایرانی‌ها می‌دهد! - فیلم - پاول یک توریست اهل چک است که با موتورسیکلتش دنیا را می گردد و یک هفته در ایران اقامت داشته است. ویدئوی سلفی که او در طبیعت ایران از خود و اقدام پسندیده اش منتشر کرده برای همه ایرانیان جای تامل دارد.
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+)
فیلم | جنازه غرق در خون ملکه زیبایی عراق (۱۶+) - فیلم - قتل مدل و ملکه زیبایی عراق از روز گذشته سوژه رسانه ها شده و پلیس تحقیقات ویژه ای را برای دستگیر قاتل وی انجام داده است. تصاویر منتشر شده از جنازه غرق در خون وی را در ویدئوی زیر می بینید.
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز
جنجال بنر سربازان اسرائیلی در شیراز - عکس این بنرکه گفته می‌شود نمایشگر تصویری از سربازان رژیم صهیونیستی است طی روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌هایی به همراه داشت.
عکسی آموزنده از سفر نیویورک
عکسی آموزنده از سفر نیویورک - پوشه‌های پُر از برنامه فرانسوی‌ها در برابر دستان خالی تیم ایرانی. به کاغذ ها و پرونده های موجود روبه روی تیم فرانسه دقت کنید!
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.