پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / Thursday, 19 July, 2018

مدافع بزرگ شوراها


مدافع بزرگ شوراها
آیات قرآنی در مورد شوراها که می توان به آن استناد کرد عبارتند از؛
الف ) سوره آل عمران آیه ۱۵۹
«و شاورهم فی الامر»
ب ) سوره شوری آیه ۳۸
«و امرهم شوری بینهم»
ج ) سوره بقره آیه ۲۳۳
«فان اراد فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما».
آیه «و شاورهم فی الامر» که در بحبوحه جنگ احد و پس از شکست مسلمانان از قریش نازل شده و چون قبلاً مسلمانان مساله شروع به جنگ را به صورت شورا حل کرده بودند و اکنون در این جنگ شکست خورده اند و ممکن بود که در بعضی این شبهه ایجاد شود که بایستی اصل شورا را کنار گذاشته تا شخص پیامبر(ص) هر تصمیمی در مورد مسائل اجتماعی می خواهد، خود تصمیم گیری کند. اما قرآن صریحاً به پیامبرش تاکید می کند که اصل «شوری» را فراموش نکند.
مرحوم آیت الله طالقانی در این رابطه در جلد پنجم تفسیر پرتوی از قرآن ذیل این آیه می گوید؛
«با آن عواقب سخت و ناگواری که در شورای احد پیش آورد و آن ضربه یی که بر مسلمانان وارد شد و آن بزرگانی که از دست داد و آن شکاف و تفرقه فکری و جنگی که در اجتماع آنان پدید آمد و نزدیک بود یکسر متلاشی شوند، همه از آثار شورا بود که مدینه را بی پناه گذاردند و برخلاف نظر شخص آن حضرت به سوی دشمن پیش راندند، با همه اینها باز اصل شورا را تحکیم می کند، چون پایه اجتماع اسلامی است و برای همیشه، تا اندیشه ها و استعدادها بروز کند و هر صاحب رایی خود را شریک بداند و مسلمانان برای آینده و همیشه تربیت شوند و بتوانند در هر زمان و هر جامعه از غروب نبوت خود را هدایت کنند.»۱ مرحوم آیت الله طالقانی در ادامه تفسیر خود این نتیجه را می گیرد که اگر مردم اصل «شورا» را در روابط اجتماعی خود در نظر نگیرند سرنوشت شان را دیگران رقم زده و مستبدین و سلطه گران بر آنها حاکم خواهند شد.
«اگر در این راه و برای تحکیم شورا هرچه زبان و هنر ارزش دارد تا با هر شکستی آرا محکم تر و قدم ها ثابت تر شود و مانند بچه که همی به زمین افتد و صدمه بیند و برخیزد تا به اندیشه و پای خود مستقیم و محکم شود. شکست ها می گذرد، امت اسلامی باید به عالی ترین صورت اجتماعی باقی بماند. همیشه رهبری پیامبر و اوصیا و تربیت شدگان در میان نیست. پس باید غیاف خود را به دست سرنوشت رها کنند تا سرنوشت شان را دیگران تعیین کنند و یا گرفتار استبدادها و خودسری ها باشند و یا با شورای اهل نظر و آشنا و مومن به معنای اسلامی، امت را اداره کنند و پیش برند، هر چه پیش آید، گرچه در میان مسلمانان مانند احد اختلاف افتد و هر فرمانی دهند، ارزش روحی و آزادی و پیوستگی آن بیش از اینهاست، با آنکه رسول خدا در میانشان بود، چه رسد به پس از او...»۲
در تاکید بر اصل شورا مرحوم طالقانی در ادامه سخن خود به نقل سخنانی از امام علی(ع) و اشعاری از مولوی می پردازد.
علی علیه السلام می گوید؛
«من استبداد برایه هلک، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. هر کس با ایستادگی بر روی نظر خود تنها آن را درست دانست هلاک و نابود شد و هر کس با مردان به کنکاش و
تبادل نظر نشست در عقل هایشان شریک شده است. (نهج البلاغه / حکمت ۱۶۱).»۳
اشعاری که از مولوی بدان استناد شده چنین است؛
«امر «شاورهم» پیمبر را رسید
گرچه رایی نیست رایش را مزید
در ترازو جو رفیق زر شده است
فی از آنکه جو چو زر گوهر شده است
امر «شاورهم» برای این بود
کز تشاور سهو و کژ کمتر شود
کاین خردها چو مصابیح انورست
بیست مصباح از یکی روشن ترست»۴
بعد از انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، مرحوم طالقانی این انقلاب را یک انقلاب مردمی می دانست که متعلق به قشر و طبقه و گروه خاصی نمی باشد زیرا؛ «خصوصیت انقلاب اسلامی ما این است... که از توده همه مردم، همه قشرها آغاز شده و برای همه قشرها است نه یک حزب و جمعیت خاص»۵ در ادامه این بحث بعد از انقلاب در یکی از مصاحبه های تلویزیونی چنین می گوید؛ «برای آنکه مردم باید حق شرکت در سرنوشت شان را داشته باشند و این از نظر انقلاب ما مساله مهمی است هم از دید دموکراسی یعنی دخالت مردم در سرنوشت و هم از نظر اسلامی.
به نظر می رسد که این مساله باید هر چه زودتر ابعادش و طرحش بررسی شود و حدود و اختیاراتی که شوراهای شهری و روستایی دارند انجام بگیرد و مردم پس از سال ها از زندگی سیاسی و اجتماعی خود برکنار بودند دخالت فعال داشته باشند و در نتیجه بار مسوولیت دولت هم سبک تر بشود.»۶
با این دید و با این تفکر، ایشان تشکیل شوراها را از اولین مسائلی می دانستند که مردم بتوانند در سرنوشت خود دخالت کنند، این است که به دنبال نظرات قبلی خود به آیه ۲۳۳ سوره بقره استناد کرده و وجود شورا را در کلیه شئونات و مسائل زندگی و اجتماعی جاری می داند که؛
«شورا فقط به یک عده یی که در کارهای عمومی مملکت و سطوح بالا باید دور هم جمع بشوند و با هم در مورد صلح و اقتصاد و وضع کشاورزی و اقتصادی و نظام سیاسی، نظر و رای بدهند، اختصاص ندارد، بلکه این مساله اعم است. از نظر قرآن و از نظر اسلام هر خانه یی باید یک مرکز شورایی باشد، هر دهکده و هر گروهی باید در کارشان یک شورایی داشته باشند. شما ملاحظه می کنید در قرآن درباره زندگی خانوادگی یعنی شیر دادن بچه که هیچ به چشم هم نمی آید و از نظر مردم مساله مهمی هم نیست، می گوید با مشورت باید باشد.
توجه می کنید در آیه یی که در سوره بقره است که از این جمله شروع می شود؛ «والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین» مادرها برحسب وضع طبیعی دو سال بچه شان را شیر بدهند. این دستور را می دهد بعد در ضمن می فرماید اگر خواستند از شیر بگیرند؛ «فان اراد فصالاً عن تراض منها و تشاور فلا جناح علیهما» اگر بخواهند بچه را از شیر بگیرند باید پدر و مادر راضی بشوند، مشورت کنند صلاح بچه هست؟ صلاح مادر هست؟ یا از پزشک مخصوص شان استفاده کنند. وقتی قرآن در امر خانوادگی و شیر دادن بچه می گوید باید همراه با مشورت باشد چه رسد به اداره یک روستا، چه رسد به اداره یک شهری یا یک کشوری. همه باید واحدهای شورایی باشد. آیا خود پیغمبر اکرم احتیاج به شورا داشت؟ ما از جهت وی و همه دنیا از جهت قدرت تعقل و برتری فکری رسول خدا، همگی معترفیم که رایش صائب بود و دارای صائب ترین رای ها بود. معذلک به خود پیغمبر خطاب می کند «و شاور هم فی الامر»؛ یک عرب بیابانی را نادیده نگیر. بگذار او احساس شخصیت بکند که در کار سرنوشت خودش دخالت دارد.»۷
مرحوم طالقانی در کمتر سخنرانی است که در سال ۱۳۵۸ تا زمان فوتش ایراد کرده و نامی از شوراها نبرده باشد. از جمله در یکی دیگر از سخنرانی های خود از دخالت مردم در سرنوشت خودشان از طریق شوراها چنین می گوید؛ «یکی از همین تدبیر امورها شورا است؛ «و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر»، یعنی کار را به دست مردم دادن، همان توده محروم، همان هایی که زجر کشیده هستند، همان مستضعفینی که مستکبرین بر اینها حاکم بودند. راه نجاتشان این است که کار را به دست خودشان بدهیم.»۸
یکی از جهاتی که طالقانی تاکید روی شوراها دارد این است که به اعتقاد ایشان اگر شورا و حاکمیت مردم نباشد دیگران به عنوان قیم و سرپرست تولیت مردم را به عهده گرفته و حاکمیت خودشان را تحمیل خواهند کرد. بنابراین برای جلوگیری از بازگشت استبداد و خودکامگی چاره یی جز حضور مردم در صحنه اجتماع آن هم به صورت پویا و فعال و اکتیو نیست که با این حضور مانع برگشت استبداد به اشکال مختلف می گردد، لذا طالقانی در توجیه نظریاتش در این زمینه چنین می گوید؛
«مساله مهم دیگر این است که شورا یک اصل مترقی است به خصوص در دنیای امروز. یا باید مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشته باشند یا نه؟ یا طغیان و استبداد و استکبار و در مقابل استضعاف، یا شورا.
یعنی اگر این نشده آن است. اگر مردم در سرنوشت و مسیر زندگیشان و دخالت در کارهایشان ممنوع شدند، معنی اش این است که یک عده یی مثل قیم بالای سر اینها باشند، مثل قیم برای صغر، اما نه قیم دلسوز، قیمی که هم مال صغیر را ببرد و هم عرض و استعدادهایش را از بین ببرد.»۹
طالقانی تنها راه بقای نظام جمهوری اسلامی ایران را تشکیل شوراها و دادن کارها به دست مردم می داند؛«در نظام عادلانه باید از پایین به بالا الهام بشود و نظام اجتماعی و رهبری را باید توده مردم انتخاب کنند.... اگر شوراها تشکیل بشود، اگر مردم همه حق رای داشته باشند، همه حق نظر داشته باشند این هرم قابل بقا است والا آسیب پذیر است و ما باید متوجه باشیم.»۱۰
آیت الله طالقانی قبل از درگذشت اش در بهشت زهرا در آخرین خطبه نماز جمعه نیز از شوراها سخن گفت و چند روز بعد در سحرگاه ۱۹ شهریور ۱۳۵۸ به ملاقات پروردگارش شتافت. آخرین سخن طالقانی در یک جمع عمومی چنین است؛ «گروه ها و افراد دست اندرکار شاید این طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره هستیم؟، شما هیچ،،بروید دنبال کارتان بگذارید این مردم مسوولیت پیدا کنند.»۱۱

محمد بسته نگار
پی نوشت ها؛
۱- سیدمحمود طالقانی، پرتوی از قرآن، جلد پنجم، سوره آل عمران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، بهمن ماه ،۱۳۵۸، ص۳۹۵
۲- پرتوی از قرآن، جلد پنجم، ص ۳۹۵
۳- پرتوی از قرآن، جلد پنجم، همان، ص۳۹۷
۴- پرتوی از قرآن، همان، جلد پنجم، ص۳۹۷
۵- از آزادی تا شهادت، موسسه خدمات فرهنگی رسا، مجموعه مقالات، مصاحبه ها و... طالقانی از زمان آزادی آبان ماه ۵۷ تا زمان فوت ایشان ص ۶۷ به نقل از همان، سه شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۷
۶- مصاحبه تلویزیونی، کیهان، ۳ خرداد ۵۸ به نقل از آزادی تا شهادت، ص۱۸۵
۷- از آزادی تا شهادت، همان، ص۴۷۲
۸- از آزادی تا شهادت، همان، صص۳۵۱
۹- از آزادی تا شهادت، همان، صص۴۷۱ و ۴۷۲
۱۰- سیدمحمود طالقانی، وحدت و آزادی به کوشش محمد بسته نگار و سیدمحمدمهدی جعفری، مجموعه پنج سخنرانی از آیت الله طالقانی، سخنرانی به مناسبت ۳۰ تیر، ص ۱۷- از انتشارات شرکت سهامی انتشار تاریخ چاپ؛ مهر ۱۳۶۱
۱۱- از آزادی تا شهادت، ص ۳۱۸

منبع : روزنامه اعتماد

مطالب مرتبط

جرج چرچیل

جرج چرچیل
جرج چرچیل در تاریخ ۱۴ اوت ۱۸۷۷ متولد شد. وی فرزند هنری آدریان چرچیل۱ و برادر آلفرد فرانسیس چرچیل۲ و سیدنی جان الكساندر چرچیل۳ بود. او تحصیلاتش را به صورت خصوصی گذراند و با موریل۴ دختر سر آلفرد ایست۵ (عضو توپخانه سلطنتی بریتانیا) ازدواج كرد و از وی صاحب دو پسر گردید. وی از سال ۱۸۴۸ در سفارت و كنسولگریهای مختلف انگلیس در ایران خدمت كرد و متخصص مسائل ایران در وزارت امور خارجه انگلیس بود كه مشاغل وی به اختصار در ذیل ارائه می گردد:
در هفتم آوریل ۱۹۰۳ كفیل دبیر خانه شرقی سفارت تهران، دبیر شرقی سفارت از آوریل ۱۹۰۷، خدمت در وزارت امور خارجه از یازدهم مارس ۱۹۱۹، به عنوان دبیر دوم در ایران تا پایان جنگ جهانی مشغول به خدمت بوده است، عضو هیئت انگلیسی همراه احمد شاه در طول بازدید از انگلستان جهت تنظیم قرارداد (نظامنامه) ۱۹۱۸بوده كه در همین سال به وی نشان درجه یك شیر خورشید ایران اعطا می شود، وی سپس بین سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ به بخش شرقی وزارت امور خارجه منتقل می شود. سر كنسول بریتانیا در الجزایر از ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۷ و در سال ۱۹۳۷ باز نشسته می شود و مجدداً در سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۱ از سوی وزارت خارجه به خدمت خوانده می شود.۶
چرچیلها چهار برادر بودند كه سه تن از آنها در ایران مأموریت داشتند. جرج چرچیل فارسی را خوب می دانست و ثلث را خوش می نوشت. بالغ بر ده هزار بیت از حافظ و سعدی و مولوی و فردوسی را از بر داشت و در سخن به مناسباتی آن ادبیات را شاهد می آورد. در امور، بسیار كنجكاو و دقیق بود و با تمام خانواده ها (اقشار مملكتی) آمیزش داشت. نفایس زیادی به مرور از عتیقه جات و كتب قدیمه گرد آورد و به موزه انگلستان فرستاد، به طوری كه در موزه معروف لندن قسمتی را "چرچیلاد" نام نهاده و اشیاء جمع آوری نموده وی را در آن محل نهاده اند.
چرچیل در خصوص عزل و بركناری اتابك گزارش محرمانه ای به انگلیس ارسال كرد مبنی بر اینكه روحانیت را باید برضد اتابك تحریك نمود و آماده ساخت و به این ترتیب به همراه سر آرتور هاردینگ به بغداد و نجف سفر كرد و عده ای از علما را دیدن نمود و در آنجا موفق شدكه اتابك را تكفیر كرده، موجبات استعفای وی را از صدارت ایران مهیا گرداند. وی در جریان مهاجرت ساختگی به قم برای گرفتن مشروطه به همراه مهاجرین به نام آخوند طالقانی در خدمت علما به قم رفت.۷
پس از اینكه اتابك به قتل رسید جرج چرچیل با صنیع الدوله مذاكرات محرمانه ای داشت. و در این جلسه صنیع الدوله اظهار داشت كه قتل اتابك بر اساس مدارك و شواهد كار سعد الدوله بوده است و كسی كه در جریان سوء قصد دستگیر شد پسر عباسقلی خان آدمیت رئیس یكی از انجمنهای مخفی در تهران بود. صنیع الدوله در این مذاكره ایمان قلبی داشت كه این اشخاص مطمئناً از پشتیبانی محرمانه شاه هم بهره مند هستند و از آنجایی كه ممكن بود كشف قضیه منجر به كشف هویت بعضی از رجال عالیرتبه كشور كه در این قضیه دست داشتند، شود مرتكبان حقیقی را كه در جریان سوء قصد دستگیر شده بودند، آزاد نمود.۸
بمباران و به توپ بستن مجلس و دستگیری رهبران نهضت مشروطیت سفارت انگلیس را در تهران بدین فكر انداخت كه با همكاری سفارت روسیه دقیقاً به وضع مشروطه خواهان رسیدگی كند و ضمناً از نزدیك از هدف و نیات محمد علی شاه مطلع گردد. بدین منظور قرار شد چرچیل و بارانوسكی به اتفاق به دیدار شاه در باغشاه رفته و این ملاقات روحیه شاه را كاملاً بر آنان روشن گردانید كه وی با مجلس كینه و عداوتی ندارد و اقداماتی كه به عمل آورده مستقیماً متوجه انجمنهای سركش و برهم زننده صلح است. به همین خاطر چرچیل به درخواست اداره تلگراف هنداروپ و نیز درخواست بانك شاهی در مورد افزایش نفرات نگهبان شاه قول مساعد دادند.۹
چرچیل در جریان عزل محمد علی میرزا و نصب احمد شاه و تصفیه حساب وی یكی از امضا كنندگان از طرف انگلیس به همراه بارانوسكی بود.۱۰
چرچیل دوبار موجبات آزادی و كشته نشدن ناصرالملك را فراهم نمود، یك بار وقتی كه محمد علی شاه دستور توقیف وی را داده بود و از طریق ناصرالملك مطلع گردید و بلافاصله به حضور شاه رفت و اظهار داشت كه به دلیل اینكه ناصرالملك دارای نشان و حمایل از طرف دولت انگلیس است، چنانچه قرار است آسیبی به وی برسد باید دولت انگلستان از موضوع مطلع باشد تا عناوینی را كه به او داده پس بگیرد. این اخطار شدید اللحن، شاه را نگران كرد و دستور آزادی او را داد. بار دوم پس از كشته شدن امین السلطان و در خواست اكثریت مبنی بر پذیرفتن رئیس الوزرایی از جانب ناصر الملك از آنجایی كه در خصوص وی دسایسی در پشت پرده وجود داشت تا اینكه دستور به توپ بستن مجلس از جانب شاه صادر و نیز توقیف وی را در پی داشت مداخله چرچیل موجب آزادی وی و اعزام او به فرنگستان می گردید.۱۱
در سال ۱۳۳۴ كه احمد شاه فرمان ریاست وزرایی وثوق الدوله را صادر كرد، وثوق الدوله نیز به علت اختلاف نظر با سر چارلز مارلینگ وزیر مختار بریتانیا در تهران و چرچیل دبیر اول سفارت انگلیس بر سر تبیین وزرای كابینه و مخالفت شدید وی با انتخاب مستشار الدوله و محتشم السلطنه، موفق به تشكیل و معرفی هیئت وزرا نگردید و مجبور به استعفا شد. وثوق الدوله پس از آنكه در نوبت ثانی به ریاست وزراء منصوب شد در منزل خود با جرج چرچیل و یورنیف عضو سفارت روس به مذاكره پرداخت و سرانجام در ۱۹ اوت ۱۹۱۶ موفق شد رضایت چرچیل را برای انتخاب افرادی كه از نظر سیاستهای بین المللی اعتدالی بودند جلب نماید.۱۲
پیروزی ارتش سرخ و تثبیت نظام شوروی دولت انگلیس را ناگزیر كرد كه سیاست نادیده گرفتن شوروی را بر كناری نهد و باشوروی وارد مذاكره شود، در ضمن دولت انگلیس از آن بیم داشت كه در پی خروج سربازان بریتانیا از ایران، كه به سبب مشكلات مالی و فشار افكار عمومی مردم انگلیس حتمی و قریب الوقوع می نمود، شوروی به ایران حمله كند، دست كم بر شمال و پایتخت مسلط شود، به نفوذ انگلیس در این منطقه پایان بخشد و منابع نفتی انگلیس در جنوب ایران را مورد تهدید قرار دهد، در همین اوضاع بود كه در ۱۱ دسامبر ۱۹۲۰، به هنگام زمامداری سپهدار، جرج چرچیل در خصوص مذاكرات ایران و شوروی اظهار داشت كه ممكن است ایرانیها تا آخرین لحظه تلاش كنند كه با بلشویكها به سازشی دست یابند. همزمان با این قضیه وی در خصوص بی اثر بودن و به عبارتی عقیم بودن قرارداد ۱۹۱۹ نیز تأكید داشت.۱۳
جرج چرچیل را در جریان عقیم ساختن "نقشه عثمانی" برای ایجاد ارتباط امیر افغانستان، ساقط كردن حكومت رشت، فتح تهران و نقش بسزای او می توان پیدا كرد.
وی اطلاعات محلی و بسیار محرمانه ای را در مورد مقامات و شخصیتهایی كه در زمان مأموریت خویش داشته به صورت كتابی به نام فرهنگ رجال قاجار۱۴ تهیه كرده است. چرچیل در مقدمه كتاب می نویسد:
« مجلد حاضر شامل شرح حال رجال و گزیدگان ایران است كه به منظور استفاده مأموران و فرستادگان دولت اعلیحضرت پادشاه انگلیس تهیه شده و كاملاً جنبه سری و محرمانه دارد. این مجموعه در سال ۱۸۹۸ توسط سرهنگ هنری فیلیپ پیكوت۱۵ فراهم آمده و من با همكاری سرتیپ هاتم شیندلر۱۶ و سرهنگ جیمز آرچیبالد داگلاس۱۷ مطالب جدیدی به آن افزوده و اشتباهات آن را تصحیح كرده ام.»۱۸

وبگردی
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+)
فیلم | سرگذشت گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان (۱۴+) - فیلم - گزارشی کامل و کوتاه از سرگذشت وحید مرادی گنده‌لات تهران تا لحظه جان‌دادن در زندان را در ویدئوی زیر ببینید.
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا
شوخی «عطاران» با «مدیری» در اکران فیلم هزارپا - مراسم اکران خصوصی فیلم هزارپا با حضور هنرمندان و بازیگران این فیلم سینمایی شب گذشته 9 تیر 1397 در برج میلاد برگزار شد.