ویستا مرجع مهمترین عناوین خبری / پنج شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ / Thursday, 24 April, 2014
تقسیمات داخلی و طوایف ایل

ایلات لر كوچك به منظور سامان‌بخشی به شیوه زیست و مناسبات ایلی و تنظیم امور مربوط به زیست بومها به گروه‌‌های اجتماعی كوچكتری تقسیم شده‌اند كه عبارتند از، (خانوار)، بووه (دودمان)، تیره، طایفه و ایل. نظام اجتماعی ایلی بر اساس روابط خویشاوندی (نسبی و سببی) استوار است.
ایلات و طوایف مهم لر كوچك كه عمدتاً در محدود استان لرستان (پیشكوه و پشتكوه) زندگی می‌كنند عبارتند از :
طوایف حسنوند، كولیوند، كرمعلی، فلك‌الدین و طایفه امیر كه در ناحیه الشتر زندگی می‌كنند. طوایف مومیوند، كاكاوند، اولاد قباد، قلایی، بشرآمد، بیژنوند، چاواری كه در ناحیه دلفان اسكان دارند. طوایف امرایی، سوری، گراوند، دماوند، آدینه‌وند، گورانی، رزاقی، كوشكی، كورمه، سراوند، دو میانی، جواری، بوایی و كمالوند كه در ناحیه طرهان استقرار دارند. طوایف بهاروند، پاپی، جودكی، دیر كوند، كمالوند و ساكی كه در ناحیه بالاگریوه زندگی می‌كنند. طوایف باجولوند مشتمل بر سگوند، دالوند، قائد رحمت، بیرانوند، یاراحمدی، آروان، كمالوند، چگنی، طولابی، رومیانی، ركرك، رشنو، و آهو قلندر كه در ناحیه هرو استقرار دارند.


بیشترین بازدیدها - سرویس خبر
Copyright © 2008 - 2014 vista.ir. All Rights Reserved