چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

لطیفه های رسیده در هفته


لطیفه های رسیده در هفته
۱) معلم کلاس اول: بچه ها، چه کسانی می خواهند مبصر کلاس شوند ؟ همه بچه ها انگشت شان را بالا برد ند به جز امیر.
معلم: امیر تو نمی خواهی مبصر شوی؟ امیر: نه آقا، من می خواهم مهند س بشوم.
۲) د و د انش آموز از جلسه امتحان خارج شد ند. اولی: من ورقه سفید د اد م. دومی: من هم همین طور. اولی: نگرانم که فکر کنند ما د و نفر تقلب کرد ه ایم.
۳) یه بنده خدائی یه جسد می بره پزشکی قانونی. بهش میگن: چطور مرده؟ میگه: سم خورده. میگن: پس چرا زخمیه؟ میگه: آخه نمی خورد.
۴) معلم: یک جمله امری بگو تا نمره ۲۰ بهت بدهم. دانش آموز: اجازه آقا، نمره ۲۰ به من بدهید!
۵) مردی با هواپیما سفر کرد و بعد از نیم ساعت به مقصد رسید. با تعجب به مسافر بغل دستی اش گفت:اگر می دانستم این قدر نزدیک است، پیاده می آمدم.
منبع : روزنامه ابتکار