دادستان کل کشور: فیلترینگ فضای مجازی و تلگرام اراده ای در دولت قبل نبود/ آقایان مخالف تصمیم‌گیری برای بررسی فیلترینگ بودند

دادستان کل کشور: فیلترینگ فضای مجازی و تلگرام اراده ای در دولت قبل نبود/ آقایان مخالف تصمیم‌گیری برای بررسی فیلترینگ بودند