روزنامه اطلاعات: با ۵۰ برابر کردن قیمت گاز انتقام می گیرید؟

روزنامه اطلاعات: با ۵۰ برابر کردن قیمت گاز انتقام می گیرید؟