به گزارش السومریه نیوز، «محمد البلداوی» افزود که رییس جمهور قایل به تعیین نامزد نخست وزیری از سوی بزرگترین جناح و ائتلاف مجلس نیست و دیدارهای او با شماری از جناح های سیاسی و برخی هماهنگی ها دلیل پیچیدگی این وضعیت بوده که موانع بسیاری را در ارائه اسامی نامزدها ایجاد کرده است. وی در عین حال افزود که گفت و گوها و کوشش برای توافق بر سر نامزد نخست وزیری به شدت ادامه می یابد. البلداوی گفت که موضع رییس جمهوری مبنی بر عدم واگذاری نامزد به بزرگترین جناح مطابق سازوکارهای مندرج در ماده ۷۶ قانون اساسی نیست. معاون فراکسیون صادقون اعلام کرد که دخالت های منطقه ای و بین المللی در عراق وجود دارد که هدف آنها پیچیده تر کردن اوضاع و تأثیرگذاری در صحنه های مختلف کشور است. وی تاکید کرد که خواست اصلی آنان این است که هیچ دولتی در عراق شکل نگیرد تا تصمیم خروج نیروهای خارجی از خاک کشور اجرایی نشود.