دستگاه بسته بندیتولیدی ورزشی صادقیتعمیر تلویزیون ال جیخوش بو کنندهای هوا

بازیکنان یونین برلین برای مدتی نامشخص از دریافت دستمزد خود صرف‌نظر کردند