سردار اسکندر مومنی روز سه شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هرمزگان در بندرعباس افزود:از کل کشفیات  مواد مخدر در کشور، ۷۵درصد آن در استان های شرقی و جنوب شرقی بوده است. برای پیشگیری از اعتیاد باید ظرفیت های جدید به کار گرفته شود دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: موفقیت و اثر بخشی بیشتر درحوزه پیشگیری از اعتیاد نیازمند استفاده از فرصت های جدید در بخش های مختلف است. مومنی ضمن تاکید بر اهمیت پیشگیری از گسترش مواد مخدر اظهار داشت: طی ۴۰سال گذشته اگر نگوییم نسبت به این موضوع غفلت شده، اما می توانیم بگوییم از همه ظرفیت ها استفاده نشده است. وی اضافه کرد: در سیاست های جدید مبارزه با مواد مخدر، اولویت با پیشگیری است که طرح " یاری گران زندگی " با همین هدف طراحی و اجرایی شده و از دیگر ایده های جدید نیز در این حوزه استقبال می کنیم. پنج و چهاردهم درصد از دانش آموزان مواد مخدر استفاده می کنند دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن مقایسه برخی شاخص های اعتیاد کشور با استان هرمزگان اظهار داشت: میانگین مصرف مواد مخدر توسط دانش آموزان در کشور پنج و چهار دهم درصد است که این رقم در استان هرمزگان یک و هشت دهم درصد (حدود ۷۲۰۰نفر براساس جمعیت دانش آموزی ۴۰۰هزار نفری استان) است. وی، میانگین مصرف مواد مخدر در جامعه کارگری را ۲۳درصد و این شاخص در هرمزگان را ۲۹درصد اعلام کرد. به گفته مومنی به طور میانگین چهار و هفت دهم درصد دانشجویان کشور نیز مواد مخدر استفاده می کنند که این رقم در هرمزگان کمتر از میانگین کشوری و حدود ۳درصد ثبت شده است. هرمزگانی ها پیشقدم در طرح های پیشگیری از مواد مخدر دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: هرچند نگرش منفی به مواد مخدر و تنفر از آن در هرمزگان کمتر از میانگین کشور است اما از سوی دیگر ۷۳و ۷دهم درصد از هرمزگانی ها آماده مشارکت در طرح های پیشگری از اعتیاد هستند که میانگین کشوری این شاخص حدود ۶۶درصد است. مومنی سهم هرمزگان از مجموع کشفیات مواد مخدر در کشور را حدود ۹درصد اعلام کرد.