آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامفروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریمبهترین آموزشگاه زبان آلمانی در …دستگاه سلفون کش

رشد بورس ادامه دارد؟
وی تاکید کرده است: با توجه به این که زمین و مسکن نسبت به بازار سهام دارایی با ارزش‌تر و مهم‌تری در ایران و جهان محسوب می‌شود و رشد ارزش زمین و مسکن کم و بیش از سهام بالاتر است، در نتیجه دو سناریو پیش بینی می شود.  اول افزایش قیمت زمین و مسکن و دوم کاهش ارزش سهام. وی پیش بینی کرده است اما در عمل آن چه اتفاق خواهد افتاد سناریو ترکیبی است:افزایش قیمت زمین و مسکن و همزمان با آن کاهش ارزش سهام که البته به احتمال بیشتر به تدریج اتفاق خواهد افتاد و در کوتاه‌مدت نخواهد بود.  ۲۲۳۲۲۳