اخذ گواهی بازرسی COI وارداتتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …رول بستر مرغداریدستگاه بسته بندی

بازنشستگی ۲۲۷۱ مدیر و کارمند در وزارت نیرو