مجتمع فنی تهران-کارگاه هدف گذاری …مبلمان آمفی تئاتر،رض کواجاره خودروبرس صنعتی