اوضاع مالی کارگران و بازنشستگان وخیم است / کدام مسئول با حقوق ۴/۵ میلیونی زندگی می‌کند؟