مبلمان آمفی تئاتر،رض کوگالن آب تاشوتعمیر مانیتورسلفون کش