برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …سلفون کشصندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …

احتمال انتقال کرونا در آسانسور