نیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …یک دستگاه پرس هیدرولیک فول اتوماتیک …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …