یکشنبه, ۴ آبان, ۱۳۹۹ / 25 October, 2020
فرهاد دژ پسند
وزیر اقتصاد کد بورسی دارد؟
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ / فرهاد دژ پسند / وزیر اقتصاد
وزیر اقتصاد کد بورسی دارد؟
وزیر اقتصاد می‌گوید در بورس هیچ فعالیتی از نوع سهامداری ندارد.
 •  •