شنبه, ۴ بهمن, ۱۳۹۹ / 23 January, 2021
اوآن ژورکائف
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ / ارلینگ هولاند / جاستین کلایورت / جیووانی سیمئونه / یانیس هاجی / لروی سانه / مارکوس تورام / ریوالدینیو / انزو زیدان / تیموتی وه‌آ / جردن لوکاکو
پسران فوتبالیست‌های بزرگ که می‌توانند ستاره شوند؛ پسـر کو ندارد نشان از پـدر!
این روز‌ها درخشش پسرانی از خانواده های فوتبالی که در مسیر ستاره شدن گام برمی‌دارند، در نوع خود جالب توجه است.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •