شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018

انتقال و کشت لارو میگو در استخر


انتقال و کشت لارو میگو در استخر
شیوع بیماریها در میگوهای پرورشی در سالهای اخیر باعث شده كه آبزی پروران توجه زیادی به انتخاب لارو نمایند. پس از آماده سازی مناسب استخر و ایجاد شكوفایی، انتخاب لارو خوب و با كیفیت برای دستیابی به موفقیت در تولید نقش حیاتی دارد. بدین منظور آزمایشات استرس و بررسی میكروسكوپی لاروها از ارزش زیادی برخوردار است.
انتخاب پست لارو
بهترین سن برای ذخیره مستقیم لارو در استخرها مرحله PL -۱۴ تا –۱۸ PL برای میگوی ببری و PL – ۱۰تا PL - ۱۵برای میگوی سفید هندی است. در هچری، اختلاف سایز درمیگوی ببری از ۱۵- PL به بعد در تراكم بالا شروع می شود. اما لاروها در داخل استخرهایی كه بزرگترند پرورش می یابند و به صورت یكنواخت رشد می كنند. انتخاب لارو و میزان ذخیره بر اساس انجام آزمایشات استرس لاروها انجام می گیرد، سایر معیارهایی كه در نظر گرفته می شود شامل حمل و نقل و سازش. هاپا و تراكم ذخیره در استخرها و درجه بندی كیفی لارو‎ها می‎باشد.
آزمایشهای استرس لاروها
كاهش شوری و آزمایشات فرمالین دو آزمایش اصلی استرس هستند كه برای ارزیابی كیفیت لاروها استفاده می شوند. این آزمایشات در هچریهایی كه كیفیت آنها قبل از خریداری تعیین شده انجام می شود.
شوری: بررسی شوری مخزن هچری دارای پست لارو باید ابتدای برداشت انجام گیرد. اگر شوری
ppt ۳۲ باشد، این آب را با آب درون یك وان پلاستیكی ۲۰ لیتری كه دارای شوری ppt۱۲ است مخلوط می‎كنند. بوسیله اختلاط دو نوع آب شور و شیرین، شوری تعدیل می شود (تبدیل به شوری PPt ۲۰). سپس ۱۰۰ عدد لارو از هچری (با شوری ppt ۳۲ )بیرون آورده و به داخل وان پلاستیكی كه محتوی آب ppt۱۲ است معرفی می‎شود. تحت شرایط هوادهی بقا و رفتار را با آزمایش استرس ۲ ساعته مطالعه می كنند. اگر درصد بقا ۹۰ درصد و بیشتر باشد، كیفیت لارو خوب گزارش می شود. بقا ۷۰ تا ۸۹ درصد قابل قبول است.لاروهایی كه بقا آنها به زیر ۷۰ درصد می رسد ضعیف هستند.فرمالین: انجام آزمایش مشابه دریك مخزن پلاستیكی محتوی ۲۰ لیتر آب حاوی PPM ۲۰۰ فرمالین.تحت هوادهی، بررسی رفتار میگو در آزمایش استرس ۲ ساعته. كیفیت لارو در صورتیكه بقا ۹۵ درصد یا بیشتر بدست آید خوب است، د ر۸۰ تا ۸۹ درصد مناسب و زیر ۸۰ درصد ضعیف است (بعد از مدت زمان ۲ ساعت).
روشهای دیگر
۱- داخل روده پست لارو باید كاملاً پر باشد. وجود روده خالی یا روده ای كه كاملاً پر نشده است، بدین مفهوم است كه لارو خوب تغذیه نشده و آثار بیماری بزودی ظاهر می شود.
۲- در صورتی كه نسبت عضلات در وسط ششمین بند شكمی ۴:۱ باشد نشان دهنده این است كه لاروها رشد خوبی داشته و سالم هستند. بررسی این مورد با ذره بین دستی انجام می شود.
وقتی كه با ذره بین دستی یا میكروسكوپ بررسی شدند، لاروها باید شسته شوند و پوسته بدون هیچگونه آلودگی و هیچ آسیبی (نكروز ) درروی پوشش محافظ خارجی باشد.
۳- وقتی كه آب دراستخر با نیروی گریز از مركز می چرخد لاروهای خوب شنا خواهند كرد واز مركز دور می شوند. به هنگام فرونشست حركت، لاروهای خوب، به اطراف متمایل شده و به آنجا می چسبندو لاروهای ضعیف د رمركز روی هم انباشته می شوند.
به محض رها شدن به داخل استخرها، لارو های سالم به سمت كف استخر فروخواهند رفت و لاروهای ضعیف در سطح آب باقی خواهند ماند و با جریان آب حركت می كنند.
حمل و نقل و سازش با شرایط جدید
لاروها در جعبه های پلاستیكی دوجداره كه محتوی ۱ آب و ۲ اكسیژن است قرار می‎گیرند. تعداد لاروها د رجعبه بستگی به اندازه لارو، فاصله، درجه حرارت آب و غیره دارد.تراكم جعبه ها در حدود ۵۰۰ پست لارو در لیتر، در نظر گرفته شده اند كه برای زمان مشخصی از حمل و نقل مناسب است. استفاده از تریس (تریس – هایدروكسی متیل آمینو متان ) در PPm ۱۰۰ یا آمونیا ساپرسنت (مواد كاهنده آمونیاك)۲ یا كربن فعال از ۲/۰ تا ۴/۰ گرم در لیتر میزان بقا را در حمل و نقل بهبود می بخشد. به محض ورود پست لارو به محیط پرورشی، آب حامل پست لارو و آب استخر هایی كه در آنها ذخیره می شوند از لحاظpH ، شوری و درجه حرارت مورد بررسی قرار می‎گیرند در صورتیكه اختلاف شوری بین دو محیط (محیط حمل و نقل و محیط پرورشی) ppt۵، اختلاف pH ۵/۰ و تفاوت درجه حرارت ۲ درجه سانتی گراد باشد، حدوداً یك ساعت زمان نیاز است تا لاروها به وضعیت جدید عادت كنند. زمانیكه تفاوت زیادی در شوری بین هچری و بیرون محیط پرورشی كه لارو ها از آنجا تهیه می شوند(بیشتر از ppt۵ ) رخ دهد،پرورش دهنده به اپراتور هچری اطلاع می دهد تا از سه روز قبل به كاهش شوری درهچری بپردازد.زمان ایده آل برای ذخیره پست لارو بین ساعات ۴ تا ۸ صبح برای روزهای آفتابی و درهر زمانی از روز برای روزهای ابری است. در پرورش نیمه متراكم و متراكم، PL-۱۵ جهت ذخیره سازی بهتر است زیرا سایز لاروها یكنواخت خواهد بود و در نتیجه د راستخر ها رشد یكنواختی خواهند داشت. به محض ورود به محیط پرورشی، ابتدا جعبه‎های محتوی لاروها را به ۴ گروه تقسیم می كنندو سپس به ۴ قسمت استخر انتقال می‎دهند. آنگاه جعبه ها باز می شوند و مقداری از آب استخر به آب داخل جعبه های پلاستیكی اضافه می شود تا جاییكه آب داخل جعبه با آب استخر از لحاظ شوری،PH و درجه حرارت یكنواخت گردد. اكنون پست لاروها آماده معرفی به داخل استخرها هستند.
هاپا و ذخیره استخر
پس از اینكه پست لاروها به شرایط جدید عادت كردند، ۱۰۰ عدد از آنها شمرده می شوند و به داخل هاپا با اندازه ۲/۱×۱ متر كه از قبل داخل استخرها ساخته شده بودند آزاد می شوند. هاپا با مش ۲۴ ساخته شده است كه پست لاروها نتوانند فرار كنند. حداقل وجود ۲ هاپا در هر استخر ضروری است. پس از رها سازی ۱۰۰ لارو در هاپا، لارو ها‎ی هم وزن به داخل استخرها رها سازی می شوند. به محض رها سازی، پست لاروها باید به سمت كف استخر حركت كنند، كه این موضوع نشان می دهد كه كیفیت پست لاروها و كیفیت آب استخر مناسب است. پست لاروهای ضعیف درسطح شنا می كنند و گاهی نیز به اطراف رانده می‎شوند.میزان بقا در هاپا ۲۴ ساعت بعد از ذخیره سازی بررسی می شود و اگر میانگین بقا ۸۰ درصد یا بالاتر باشد، كیفیت لارو خوب در نظر گرفته می شود. بقا از ۶۰ تا ۷۹ درصد متوسط و كمتر از۶۰ درصد ضعیف می باشد. جایی كه بقا زیر ۶۰ درصد است بررسی مشكل است زیرایا كیفیت پست لاروها بد است و یا آب استخرها مناسب نیست .اگر لاروها در۳ یا ۴ استخر درهمان روز ذخیره شده باشند، بقا دراستخرهای دیگر به درك مساله كمك خواهد كرد. اگر بقا درهمه استخرهای ذخیره سازی به طور همزمان پایین باشد،كیفیت پست لاروها ضعیف می باشد. درمواردیكه بقا خوب در یك استخر وجود دارد كیفیت آب بقیه استخرها باید براساس شرایط آن استخر تنظیم شود تا از مرگ و میر بیشتر جلوگیری شود. به علاوه جایی كه بقا زیر۶۰ درصد یا حدود ۵۰ درصد است، لاروها از درون هچری‎‎ های دیگر نیز كه چنین وضعیتی دارند (۵۰ درصد ذخیره آغازین ) فوراً ذخیره می شوند اگر بقا زیر ۵۰ درصد باشد، آب استخر به طور كامل تخلیه می شود و دوباره ذخیره سازی انجام می گیرد.ذخیره سازی مستقیم لارو در صورتی برای استخرها‎ی نیمه متراكم و متراكم مناسب است كه از استرس ناشی از دستكاری زیاد لارو جلوگیری شود. جابجایی زیاد لاروهای بزرگ (۵۰-PL) از نوزادگاه (استخرهای نرسری)، باعث استرس شدید می شود.تولید لارواز تخم در محیط‎های پرورشی كوچك خوب است اما روش گرانی است. تولید لارو در محیط پرورشی به پرورش دهنده كمك می كند كه استخرهای پرواری بندی را بدون هیچگونه شتابی آماده سازی كند و بطور دقیق بقا را د راستخر های پروار بندی ارزیابی كند. این مساله پرورش‎دهنده را قادر می سازد تا مقدار جیره غذایی را در سطح درست تنظیم نماید واز افزایش یا كاهش بی رویه غذا كه هر دو موجب صدمه می گردد بپرهیزد.در یك استخر جدید حداقل ظرفیت، جهت ذخیره سازی در نظر گرفته می‎شود و اینچنین تا حدودی مشكلات محیط پرورشی حل می شود.
معمولاً ظرفیت ذخیره بستگی دارد به:
۱- طبیعت یا محیط طبیعی
۲- نقشه، ساختار و اندازه استخر
۳- وجود امكانات قابل دستر سی در محیط پرورشی (ماشین آلات مانند هواده ها)
۴- تعداد محیط پرورشی در آن ناحیه
۵- تغییرات فصلی در شوری، درجه حرارت و غیره
۶- سایز مورد انتظار برای رشد
۷- تجربه سرپرست
میزان كیفیت لاروها
به منظور انجام آزمایشات برای تعیین كیفیت لاروها، آنها را درسه گروه بسیار خوب، خوب و ضعیف طبقه بندی می‎كنند.به لاروهایی كه دراثر شرایط بد بیرون و آسیب بدنی كیفیت بدی دارند، امتیازی نمی دهیم، زیرا این لاروها باید به روش صحیحی دور ریخته شوند. یك پرورش دهنده می تواند كیفیت لاروها را از روی مقدار تعیین شده اش ارزیابی كند. لاروها تنها وقتی انتخاب می شوند كه میزان مرغوبیت آنها بالای ۷۰ باشد.در صورتیكه میزان مرغوبیت لارو ۸۰ درجه و بالاتر و بقا هاپا ۹۰ درصد وبالاتر باشد(بعد از ۲۴ ساعت)، یك پرورش دهنده می تواند به بقا ۷۰ درصد و بالاتر در پایان دوره پرورش برسد. بنابراین كیفیت آب استخر برای بدست آوردن میزان مناسب، بررسی می شود.
مترجم: لیلا صالحیان – كارشناس شیلات


منبع : پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران

مطالب مرتبط

پرورش ماهی استرلیاد

پرورش ماهی استرلیاد
تنها گونة خاویاری اروپای مرکزی که سراسر زندگی خود را در آبهای شیرین ( رودخانه ) طی می کند استرلیاد می باشد . این ماهی متعلق به گروه ماهی های غضروفی – استخوانی است که در طبیعت در رودخانه های با آب های زلال و تمیز به سر می برد و در این آبها در وهلة نخست از بی مهرگان ومواد آلی که در گل و رسوبات رودخانه وجود دارند تغذیه می نماید . این ماهی شدیداً به آب آلوده حساس است .
ماهی استرلیاد دارای گوشتی با کیفیت عالی است و علاوه بر آن به عنوان یک ماه آکواریومی دارای ارزش می باشد . تخمریزی این ماهیان اوایل ماه مه ( اواخر اردیبهشت ) صورت می گیرد . درجه حرارت آب باید ۱۰ تا ۱۲ درجة سانتیگراد باشد . ماهیانی که به حد بلوغ جنسی رسیده اند در محل تخمریزی که بسترهای شنی رودخانه های دارای جریان سریع آب می باشد جمع می شوند .
● تکثیر مصنوعی
متأسفانه وقتی که در فصل بهار هوا گرم می شود ، دورة تخمریزی این ماهی بسیار کوتاه ( حدود یک هفته ) می گردد . فصل تخمریزی را پرورش دهنده می توان با انتقال ماهیان ماده به محیطی آرام و سرد طولانی تر کند .
براساس اطلاعات موجود ، غدد هیپوفیز خشک از گونه های دیگر ماهیان خاویاری ( گونه های مهاجر بزرگ نظیر فیل ماهی ، سوریوگا ، تاس ماهی روسی و . . . ) برای تحریک هورمونی ماهیان استرلیاد مولد بالغ مناسب ترین می باشند . با استفاده از این هورمون ها نتایج درخشانی حاصل شده است ولی عمده ترین کشورهای پرورش دهنده ماهی خاویار ( شوروی سابق و ایران ) تولید خاویار را انحصاراً در اختیار دارند . و بنابراین صدور غدة هیپوفیز خاویار در مناطق د یگر اصلاً عملی نیست .
در صورتیکه غده هیپوفیز ماهی خاویار در دسترس باشد مقدار معمول آن برای تخم گذاری ۴ - ۵/۲ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد . باید تزریق بر دو جنس نر و ماده صورت گیرد . بهترین نتیجه وقتی بدست می آید که در ماهیان ماده یک تزریق مقدماتی ( ۱۰ درصد ) ۲۴ ساعت قبل از تزریق اصلی انجام شود.
می توان مالش دادن سطح شکم را برای خروج تخمک ها ۲ تا ۳ روز پس از تزریق بر حسب درجه حرارت انجام داد ، یعنی هنگامی که تعداد کمی تخمک سیاه رنگ در کف تانگی که ماهی در آن نگهداری می شود چسبیده باشد . سپس ماهی ها را بایستی از آب خارج کرد ، پشت سر ماهی و قاعدة بالة لگنی آن را در یک دست گرفت ، بطوریکه تخم های سیاه رنگ کاملاً رسیده از منفذ تناسلی ماهی بصورت رشتة مروارید مانندی خارج شود .
هرگاه فقط تعداد محدودی تخم ظاهر گردد بدین معنی است که تخمگذاری هنوز کامل نشده است و یا فقط تا حدودی صورت گرفته است . نظر به اینکه تخمدان ماهی استرلیاد مانند تخمدان کپور ماهیان دارای لایة پوشی به نام « لافیا » نمی باشد . بدین جهت تخمک های رسیدة آن آزادانه در حفرة شکم می ریزند . به همین دلیل تخمک ها را نمی توان با مالش دادن سطح شکم خارج نمود . تخم ها را باید با ایجاد شکافی بوسیلة جراحی خارج نمود .
اسپرم ماهی استرلیاد کمی کدر و بصورت مایع براق با جلوة رنگارنگ می باشد که براحتی بر اثر دستکاری نمودن نرها به هدر می رود ، زیرا ماهیان نر که تحت فشار عصبی و جنب و جوش هستند عضلات شکم خود را منقبض نموده و به ناحیة شکم فشار می آورند و در این صورت اسپرم خارج می شود . در صورتیکه حجم اسپرم ها کافی نباشد می توان یکی از نرها را کشته و بیضه ها را خارج کرد و از یک پارچه نازک رد نمود .
در هنگام باروری توجه خاصی را باید به رقیق بودن اسپرم مبذول داشت . نظر به اینکه تخم این نوع ماهیان میکروپیل های زیادی دارند ، وقتیکه اسپرم رقیق نشده برای باروری بکار رود حالت چند اسپرمی پیش می آید ، بعضی اسپرم های متعددی می توانند وارد تخمک شوند .
نتیجة این پدیده رشد غیر عادی و مرگ جنین است . در صورتیکه اسپرم ماهی استرلیاد تقریباً ۵۰ بار رقیق شود از این حالت پیشگیری خواهد شد . براساس اطلاعات موجود می توان از غدة هیپوفیز کپور ماهیان برای تکثیر ماهیان استرلیاد نیز استفاده کرده ولی باید مقدار آن را به چندین برابر رساند تا به مقدار ۸ تا ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برسد . به دلیل آنکه تهیة غدة هیپوفیز ماهی خاویار با مشکلات چندی توأم است و همچنین نیاز به مقدار زیادی از غدة هیپوفیز ماهی کپور معمولی است ، می توان از هورمون های آزاد کنندة گناد و تروپین ( هورمون مشابه GARH ) به طور موفقیت آمیزی استفاده کرد . در مورد ماهی استرلیاد هورمون GARH به تنهایی کافی است و نیازی به آنتاگونیست دوپامین برای تحریک هورمونی ماهی استرلیاد بالغ نمی باشد .
معمولاً مقدار مؤثر هورمون زیاد بوده و مقدار ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن باید به داخل محوطة شکمی تزریق شود تا تخمک گذاری را تحریک کند . در آبی با دمای ۱۵ – ۱۳ درجة سانتیگراد و غلظت اکسیژن ۱۰۰ درصد ، ۸۰ تا ۱۰۰ درصد ماهیان مولد باید به درمان پاسخ دهند . معمولاً نسبن درصد ماهیانی که تا حدودی تخمگ گذاری می کنند کم است .
برای زدودن حالت چسبندگی تخم ها از محلول نشاسته ( ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم نشاستة خانگی رقیق شده در یک لیتر آب با دمای ۱۵ – ۱۲ درجة سانتیگراد استفاده می شود ، زیرا این محلول به تدریج سخت می گردد ، چسبندگی به تدریج در مدت یک ساعت و نیم محو می شود . وقتی که میزان باروری زیادی است تخمک ها چسبندگی کمتری دارند و احتمال چسبندگی آنها به یکدیگر کم است .
در این دمای کم تخم های ماهی استرلیاد به کندی رشد می کنند و برای رشدشان ۷ – ۵ روز زمان لازم است. در طول این مدت تخم ها را باید روزانه تحت تأثیر مالاشیت سبز قرار داد تا از هر گونه آلودگی قارچی و باکتریایی جلوگیری شود .
● پرورش نوزادان
طی مرحلة تفریخ نوزادان بزرگ و فعال خود را از پوستة تخم آزاد ساخته و در ظرف تفریخ با جریان آب شنا
می کنند و می توان به آسانی آنها را در یک تور متصل به دریچة خروجی جمع آوری نمود . در مرحلة ای که نوزادان تغذیه نمی کنند انکوباتورهای برگ برای رپورش نوزادان مناسبند . در تانک های پرورش باید جریان قوی آب همزمان با هوادهی برقرار شود .
این دو عامل برای رشد نوزادان در مراحل اولیه ضرورت دارند ، زیرا نوزادان در این مرحله احتیاج دارند که در جریان آب جمع شوند .
حد شروع مرحلة تغذیه در این نوزادان همزمان با ناپدید شدن مدفوع آنهاست که به شکل رشته های مارپیچی ( به اصطلاح مدفوع سیاه رنگ روده ) در قسمت عقب روده می باشد . در ابتدا ماهیان از کرم های کوچک ( کرم های قطعه قطعه شده ) پلانکتون های جانوری تصفیه شده از آب و یا ناپلیوس های آرتمیایی تازه تفریخ یافته تغذیه می نمایند .
به تدریج که رشد آنها زیادتر می شود می توان آنها را با مواد غذایی حاوی پروتئین زیاد مانند غذای ماهیان قزل آلا تغذیه نمود . در این مرحله سرعت رشد ماهی بخاطر مرغوب بودن کیفیت غذا زیاد شده و در مدت ۶ هفته به طول ۵ تا ۷ سانتی متر می رسد . از این زمان به بعد می توان نوزاد ماهیان استرلیاد را در سامانه های متراکم و با استفاده از غذاهای ساخته شده تغذیه نمود .
● پرورش در قفس
فناوری پرورش استرلیاد در قفس های شناور در دریاچه ها و آبگیرها ، در دهه ۸۰ در روسیه پایه گذاری شد . مشخص گردید که استرلیاد را می توان در تابستان در قفس های میله ای ثابت یا شناور پرورش داده و در زمستان در قفس هایی در زیر یخ نگهداری نمود . که در این حالت از هر متر مربع ۱۵- ۱۰ کیلوگرم محصول قابل عرضه به بازار بدست می آید .
برای زمستان گذرانی موفق ، میانگین وزن ماهیان زیر یک سال باید حداقل ۲۵ – ۲۰ گرم و ماهیان سال دوم حداقل ۳۰۰ – ۲۵۰ گرم باشد .
استرلیادهای جوان در قفس های تابستانه با تراکم ۳ – ۵/۱ کیلوگرم در متر مربع ذخیره شده و ۳ – ۱ بار در روز با غذای پلت مرطوب ، که از ماهیان هرز مخلوط با درسنیا ( Derissena ) خرده شده تشکیل می شد مورد تغذیه قرار می گرفتند . افزایش نسبی سالانه وزن حدود ۲۰ – ۱۰ درصد بود . در زمستان مولدین در قفس هایی با تراکم ۱۵ – ۱۰ کیلوگرم در متر مربع نگهداری می شدند .
حداقل ۳ -۲ سال طول می کشد که استرلیادهای جوان در قفس ها به رسیدگی جنسی برسند . درصد بقای فصلی ۱۰۰ – ۹۰ درصد است .
مدت زمان لازم جهت طی مراحل لاروی تا رسیدگی جنسی در نرها ۵ – ۴ سال و در ماده ها ۸ – ۷ سال طول می کشد . وزن ماهیان ماده رسیده ۹۰۰ گرم و نرهای رسیده ۷۰۰ گرم می باشد .
بهتر است بچه ماهیان استرلیاد تا وزن ۵۰ گرمی را در تانکهای پلاستیکی ۴ متر مربع نگهداری نمود . چنانچه دمای آب به ۱۷ – ۱۵ درجه سانتیگراد برسد ماهیان بالای ۵۰ گرم را باید به استخرهای ۱۰۰۰ – ۵۰۰ متر مربعی منتقل کرده و به میزان ۳ – ۲ درصد وزن بدن غذادهی شوند .
در دمای ۵/۸ – ۸ درجه سانتیگراد این بچه ماهیان را باید به استخرهای زمستان گذرانی منتقل کرد و در دمای ۳ – ۲ درجه سانتیگراد غذادهی کمتر است متوقف شود . آب این استخرها باید دارای mgr ۹ – ۶ اکسیژن ۹/۸ = ۷/۷ = PH باشد .

وبگردی
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».