چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 26 September, 2018

نکته ها‌یی در باب سوره حمد


نکته ها‌یی در باب سوره حمد
● آیا بسم اللّه جز سوره است ؟
در میان دانشمندان و علما شیعه اختلافی نیست كه بسم اللّه جز سوره حمد و همه سوره های قرآن است , اصولا ثبت ((بسم اللّه )) در آغاز همه سوره ها, خودگواه زنده این امر است , زیرا می دانیم در مـتـن قرآن چیزی اضافه نوشته نشده است ,و ذكر ((بسم اللّه )) درآغاز سوره ها از زمان پیامبر(ص ) تـاكـنـون مـعـمـول بوده است به علاوه سیره مسلمین همواره بر این بوده كه هنگام تلاوت قرآن بـسـم اللّه را در آغـاز هـرسـوره ای می خواندند, و متواترا نیز ثابت شده كه پیامبر(ص ) آن را تلاوت می فرمود,چگونه ممكن است چیزی جز قرآن نباشد و پیامبر و مسلمانان همواره آن را ضمن قرآن بخوانند و برآن مداومت كنند.
بـه هـرحـال مساله آنقدر روشن است كه می گویند: یك روز معاویه در دوران حكومتش در نماز جماعت بسم اللّه را نگفت , بعد از نماز جمعی از مهاجران و انصارفریاد زدند اسرقت ام نیست ؟:((آیا بسم اللّه را دزدیدی یا فراموش كردی !.
● اللّه جامعترین نام خداست :
زیرا بررسی نامهای خدا كه در قرآن مجید و یا سایر منابع اسلامی آمده نشان می دهد كه هركدام از آن یـك بـخـش خاص از صفات خدا را منعكس می سازد, تنهانامی كه جامع صفات جلال و جمال اسـت هـمـان ((اللّه )) مـی بـاشد به همین دلیل اسما دیگر خداوند غالبا به عنوان صفت برای كلمه ((اللّه )) گـفـته می شود به عنوان نمونه : ((غفور)) و ((رحیم )) كه به جنبه آمرزش خداوند اشاره می كند (فان اللّه غفوررحیم ) ـ سوره بقره آیه ۲۶۶.
((سمیع )) اشاره به آگاهی او از مسموعات , و ((علیم )) اشاره به آگاهی او از همه چیز است (فان اللّه سمیع علیم ) ـ بقره : ۲۲۷.
و در یـك آیـه بـسـیاری از این اسما, وصف ((اللّه )) قرار می گیرند هو اللّه الذی لااله الا هو الملك الـقـدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجـبار المتكبر: ((اوست اللّه كه معبودی جز وی نیست , اوسـت حـاكـم مطلق , منزه از ناپاكیها, از هرگونه ظلم وبیدادگری , ایمنی بخش , نگاهبان همه چیز, توانا و شكست ناپذیر, قاهر بر همه موجودات , و با عظمت )).
یكی از شواهد جامعیت این نام آن است كه ابراز ایمان و توصیه تنها با جمله لااله الااللّه می توان كرد.
● رحمت عام و خاص خدا:
مـشهور در میان گروهی از مفسران این است كه صفت ((رحمان )) اشاره به رحمت عام خداست كه شامل دوست و دشمن , مؤمن و كافر و نیكوكار و بدكارمی باشد, زیرا ((باران رحمت بی حسابش همه را رسیده , و خوان نعمت بی دریغش همه جا كشیده )).
ولی ((رحیم )) اشاره به رحمت خاص پروردگار است كه ویژه بندگان مطیع وصالح و فرمانبردار اسـت و تنها چیزی كه ممكن است اشاره به این مطلب باشد آن است كه ((رحمن )) در همه جا در قـرآن بـه صـورت مطلق آمده است كه نشانه عمومیت آن است , در حالی كه ((رحیم )) گاهی به صـورت مقید ذكر شده كه دلیل برخصوصیت آن است مانند (و كان بالمؤمنین رحیما) ((خداوند نسبت به مؤمنان رحیم است )) (احزاب : ۴۳).
در روایـتـی نـیـز از امـام صـادق (ع ) مـی خـوانیم : ((خداوند معبود همه چیز است ,نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان , و نسبت به خصوص مؤمنان رحیم است )).
● چرا صفات دیگر خدا در ((بسم اللّه )) نیامده است ؟
و تـنها روی صفت ((رحمانیت و حیمیت )) او تكیه می شود اما باتوجه به یك نكته , پاسخ این سؤال روشـن مـی شـود و آن اینكه در آغاز هركار لازم است از صفتی استمداد كنیم كه آثارش بر سراسر جـهـان پـرتـوافـكـن است , همه موجودات را فراگرفته و گرفتاران را در لحظات بحرانی نجات بخشیده است .
بـهـتـر اسـت ایـن حـقـیـقت را از زبان قرآن بشنوید آنجا كه می گوید: ورحمتی وسعت كل شی ((رحمت من همه چیز را فرا گرفته است )) (اعراف ـ ۱۵۶).
از سـوی دیـگـر مـی بینیم پیامبران برای نجات خود از چنگال حوادث سخت ودشمنان خطرناك دست به دامن رحمت خدا می زدند, در مورد ((هود)) و پیروانش می خوانیم : فانجیناه والذین معه بـرحـمه منا: ((هود و پیروانش را به وسیله رحمت خویش (از چنگال دشمنان ) رهائی بخشیدیم )) (اعراف ـ ۷۲).
پس اساس كار خداوند بر رحمت است و مجازات جنبه استثنائی داردچنانكه در دعا می خوانیم : یا مـن سبقت رحمته غضبه ((ای خدائی كه رحمتت برغضبت پیشی گرفته است )) انسانها نیز باید در بـرنـامـه زنـدگی اساس و پایه كار را بررحمت و محبت قرار دهند و توسل به خشونت را برای مواقع ضرورت بگذارند.
(آیه ۲)ـ بعد از ((بسم اللّه )) كه آغازگر سوره بود, نخستین وظیفه بندگان آن است كه به یاد مبد بزرگ عالم هستی و نعمتهای بی پایانش بیفتند, همان نعمتهای فراوانی كه راهنمای ما درشناخت پروردگار و انگیزه مادر راه عبودیت است .
ایـنـكه می گوئیم : انگیزه , به خاطر آن است كه هر انسانی به هنگامی كه نعمتی به او می رسد فورا می خواهد, بخشنده نعمت را بشناسد, و طبق فرمان فطرت به سپاسگزاری برخیزد و حق شكر او را ادا كند به همین جهت علمای علم كلام (عقائد) در نخستین بحث این علم ((وجوب شكر منعم )) را كه یك فرمان فطری وعقلی است به عنوان انگیزه خداشناسی , یادآور می شوند.
و اینكه می گوئیم : راهنمای ما درشناخت پروردگار نعمتهای اوست , زیرابهترین و جامعترین راه برای شناخت مبد, مطالعه در اسرار آفرینش و رازهای خلقت و مخصوصا وجود نعمتها در رابطه با زندگی انسانها است .
بـه ایـن دو دلـیـل سـوره فـاتـحـهٔ الكتاب با این جمله شروع می شود ((حمد وستایش مخصوص خداوندی است كه پروردگار جهانیان است )) (الحمدللّه رب العالمین ).
((حمد)) در لغت به معنی ستایش كردن در برابر كار یا صفت نیك اختیاری اسـت .
۱) هـر انـسـانـی كـه سرچشمه خیر و بركتی است و هر پیامبر و رهبر الهی كه نورهدایت در دلها مـی پـاشد, هر شخص سخاوتمندی كه بخشش می كند, و هر طبیبی كه مرهمی بر زخم جانكاهی مـی نهد, ستایش آنها از ستایش خدا سرچشمه می گیرد, چرا كه همه این مواهب در اصل از ناحیه ذات پاك او است , و نیز اگرخورشید نورافشانی می كند, ابرها باران می بارند, و زمین بركاتش را به ما تحویل می دهد, همه از ناحیه او است .
۲) جـالـب ایـنـكـه ((حمد)) تنها در آغاز كار نیست , بلكه پایان كارها نیز چنانكه قرآن به ما تعلیم مـی دهـد بـا حـمد خواهد بود, در مورد بهشتیان می خوانیم : ((سخن آنها در بهشت نخست منزه شـمـردن خداوند از هر عیب و نقص و تحیت آنها سلام ,و آخرین سخنشان الحمدللّه رب العالمین است )) (یونس : ۱۰).
۳) امـا كـلـمـه ((رب )) در اصـل بـه مـعنی مالك و صاحب چیزی است كه به تربیت و اصلاح آن می پردازد.
۴) كلمه ((عالمین )) جمع ((عالم )) است و عالم به معنی مجموعه ای است ازموجودات مختلف و هنگامی كه به صورت ((عالمین )) جمع بسته می شود اشاره به تمام مجموعه های این جهان است .
در روایـتی از علی (ع ) چنین می خوانیم كه در ضمن تفسیر آیه ((الحمدللّه رب العالمین )) فرمود: ((رب العالمین اشاره به مجموع همه مخلوقات است اعم ازموجودات بیجان و جاندار)).
(آیـه۳ )ـ ((خـداونـدی كـه بـخـشنده و بخشایشگر است ((و رحمت عام وخاصش همه را رسیده (الرحمن الرحیم ).
مـعـنـی ((رحـمـن )) و ((رحـیم )) و همچنین تفاوت میان این دو كلمه را در تفسیر((بسم اللّه )) خواندیم نكته ای كه باید اضافه كنیم این است كه این دو صفت درنمازهای روزانه ما حداقل ۳۰ بار تـكـرار مـی شـونـد (در هریك از دو ركعت اول نمازدوازده بار) و به این ترتیب ۶۰ مرتبه خدا را به صـفـت رحمتش می ستائیم و این درسی است برای همه انسانها كه خود را در زندگی بیش از هر چیز به این اخلاق الهی متخلق كنند.
بـه عـلاوه اشـاره ای اسـت بـه این واقعیت كه اگر ما خود را عبد و بنده خدامی دانیم مبادا رفتار مالكان بی رحم نسبت به بردگانشان در نظرها تداعی شود.
نـكـتـه دیـگـر اینكه ((رحمان و رحیم )) بعد از ((رب العالمین )) اشاره به این است كه ما در عین قدرت نسبت به بندگان خویش , با مهربانی و لطف رفتار می كنیم .
(آیه ۴)ـ.
● دومین اصل مهم اسلام
یعنی قیامت و رستاخیز: ((خداوندی كه مالك روز جزاست )) (مالك یوم الدین ) .
در ایـنجا تعبیر به ((مالكیت خداوند)) شده است , كه نهایت سیطره و نفوذ او رابر همه چیز و همه كـس در آن روز مـشخص می كند, روزی كه همه انسانها در آن دادگاه بزرگ برای حساب حاضر مـی شـوند و در برابر مالك حقیقی خود قرارمی گیرند, تمام گفته ها و كارها و حتی اندیشه های خود را حاضر می بینند, هیچ چیزحتی به اندازه سرسوزنی نابود نشده و به دست فراموشی نیفتاده اسـت , و اكـنون این انسان است كه باید بار همه مسئولیتهای اعمال خود را بردوش كشد! حتی در آنجاكه بنیانگزار سنت و برنامه ای است , باز باید سهم خویش را از مسئولیت بپذیرد!.
بـدون شك مالكیت خداوند نسبت به جهان هستی مالكیت حقیقی است نه مالكیت اعتباری نظیر مالكیت ما نسبت به آنچه در این جهان ملك ما است .
و بـه تعبیر دیگر این مالكیت نتیجه خالقیت و ربوبیت است , آنكس كه موجودات را آفریده و لحظه به لحظه فیض وجود هستی به آنها می بخشد, مالك حقیقی موجودات است.
و در پاسخ این سؤال
كـه مـگر خداوند مالك تمام این جهان نیست كه ما از او تعبیر به ((مالك روزجزا)) می كنیم ؟ باید بـگـوئیم : مالكیت خداوند گرچه شامل ((هردو جهان )) می باشد,اما بروز و ظهور این مالكیت در قیامت بیشتر است , چرا كه در آن روز همه پیوندهای مادی و مالكیتهای اعتباری بریده می شود, و هیچ كس در آنجا چیزی از خود ندارد,حتی اگر شفاعتی صورت گیرد باز به فرمان خداست .
اعـتـقـاد بـه روز رسـتـاخـیز, اثر فوق العاده نیرومندی در كنترل انسان در برابراعمال نادرست و ناشایست دارد و یكی از علل جلوگیری كردن نماز از فحشا ومنكرات همین است كه نماز انسان را هم به یاد مبدئی می اندازد كه از همه كار او باخبر است و هم بیاد دادگاه بزرگ عدل خدا.
در حدیثی از امام سجاد(ع ) می خوانیم : هنگامی كه به آیه ((مالك یوم الدین ))می رسید, آنقدر آن را تكرار می كرد كه نزدیك بود روح از بدنش پرواز كند.
اما كلمه ((یوم الدین )) : در قرآن در تمام موارد به معنی قیامت آمده است , واینكه چرا آن روز, روز دین معرفی شده ؟ به خاطر این است كه آن روز روز جزا است و ((دین )) در لغت به معنی ((جزا)) می باشد, و روشنترین برنامه ای كه در قیامت اجرامی شود همین برنامه جزا و كیفر و پاداش است .
(آیه ۵)ـ.


منبع : مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی

مطالب مرتبط

اهداف سوره آل عمران

اهداف سوره آل عمران
سراسر آیات سوره آل عمران مدنی است، و به اتفاق آراء دارای دویست (۲۰۰) آیه می باشد.
یكی از مشخصات بارز این سوره- كه در قریب به پنجاه آیه( یعنی ایه ۱۲۱ تا ۱۶۵) جلب نظر می كند- عبارت است از:
توصیف غزوه احد، و ثبت و ضبط رویدادهای مربوط به آن، و ارائه درسها وعبرتها در لابلای آن.
به دنبال توصیف از غزوه احد، بیان و گزارشی راجع به فضیلت شهادت و منزلت شهداء در پیشگاه پروردگار- طی آیاتی – جلب نظر می كند، و قضیه و داستانی از غزوه " حمراء الاسد" و دعوت مردم به صبر و ثبات و پایداری نیز ضمن آیاتی از این سوره مطرح شده است.
در پایان سوره تصویر و تابلوی جالبی از دعاء مومنین و استجابت این دعا از سوی پروردگار جهان ترسیم گردیده است.
۱- وجه تسمیه سوره های قرآن كریم
در سوره مورد بحث ، از عمران طی دو آیه- كه در كنار هم قرار گرفته اند- یاد شده است بدینصورت:
" اِنَّ اللهَ اصطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ اِِبراهیمَ وَ آلَ عِمرانَ عَلَی العالَمینَ. ذُرِیهًٔ بَعضُها مِن بَعضٍ وَ اللهُ سَمیعٌ عَلیمٌ . اِذ قالَتِ امرَأهُٔ عِمرانَ رَبِّ اِنّی نَذَرتُ لَكَ ما فی بَطنی مُحَرَّراً فَتَقَبَّل مِنی اِنَّكَ اَنتَ السَّمیعُ العَلیمُ( آل عمران:۳۳، ۳۵)
خداوند، آدم ابوالبشر و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد، خاندان و دودمانی كه برخی از برخی دیگر نشأت گرفته و با هم دارای پیوند و ارتباط بودند، و خداوند، شنوای دانا است. آنگاه كه همسرعمران اظهار كرد: پروردگارا آنچه در شكم و رحم دارم نذر تو كرده ام كه به عنوان خدمتگزار خانه تو انجام وظیفه كند، پس این نذر را از من بپذیر كه تو شنوای دانائی.
عمران كیست؟
گروهی از مفسران برآنند: آل عمران – كه این سوره بدان نامبردار است- عنوان " عمران" در آن عبارت از عمران، پدر موسی می باشد؛ لكن بهتر آن است بگوئیم: وی، عمران، پدر مریم( سلام الله علیها) است؛ و طبق گفته رُوات و مورخین میان عمران، فاصله زمانی دور و درازی وجود دارد.
وقتی نامهای سوره های قرآن كریم را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم ، می بینیم این نامها به مهمترین و جالبترین موضوعی كه در آن سوره ها آمده است اشاره دارد:
سوره بقره- به خاطر داستان جالبی كه مربوط به " بقره" است( بقره ای كه بنی اسرائیل به ذبح آن مامور شدند) به این عنوان نامبردار شد، و قبلاً دیدیم: این بقره و ذبح آن به عنوان راهی برای تشخیص مجرم در حادثه قتلی كه جانی و مجرم ناشناخته بود مورد استفاده حضرت موسی( علیه السلام ) و بنی اسرائیل قرار گرفت.
سوره مائده- از آن جهت بدین نام موسوم گردید؛ چون جریان" مائده" ای كه حواریون نزول آنرا از آسمان درخواست كرده بودند در این سوره آمده است.
سوره نساء- بدان جهت این عنوان را احراز كرد؛ چون مهمترین مطلبی كه این سوره متعرض آن شده است عبارت از احكامی است كه خداوند متعال از رهگذر آنها به اوضاع و احوال زنان ، سازمانی داده و حقوق آنها را صیانت كرده، و از وارد كردن هر گونه ضرر و آسیب و آزار به آنها پیشگیری نموده است ، تا این شمار از انسانهای آسیب دیده در طول تاریخ از همه مزایا و مواهب در خورشان بهره مند گردند.
سوره انعام- چون از " انعام" یعنی دامها و چهارپایان و انواع مهم آن از قبیل شتر و گاو و گوسفند و بز یاد كرده است این سمت را به دست آورد.
سوره اعراف- از آن جهت كه در آن از " اعراف" سخن رفته است بدین عنوان موسوم شد. اعراف از نگاه بسیاری از مفسرین عبارت از موضعی است میان بهشت و دوزخ، و مردمی در آن به سر می برند كه حسنات و سیئات و اعمال نیك و بد آنها با هم برابر است.
سوره انفال- از آنرو كه موضوع صحبت " انفال" یعنی غنائم و كیفیت توزیع آن است با این عنوان نامگذاری شده است.
سوره توبه- چون از قبول توبه مومنین و آن چند نفری كه از شركت در غزوه " تبوك" تخلف ورزیده بودند یاد كرده به همین نام موسوم گردید.
سویه یونس- از آن جهت كه ضمن آن از یونس و ایمان همگی مردم آن قریه و آبادی كه یونس در آن به سر می برد سخن به میان آورده این عنوان را برای خود احراز كرده است.
سوره هود- از آنجا كه از هود و رسالت و ماموریت او در رابطه با قومش گفتگو كرده است این عنوان را برای خود یافت، خداوند متعال طی همین سوره می فرماید:
" وَ اِلی عادٍ اَخاهُم هُوداً قالَ یا قَومِ اعبُدُواللهَ ما لَكُم مِن إِلهٍ غَیرُهُ اِن اَنتُم اِلاَّ مُفتَرُونَ"( هود:۵۰)
و به سوی قوم"عاد" ، برادرشان هود را گسیل داشتیم. او می گفت: ای قوم من! خدای را پرستش كنید كه شما را جز او معبودی دگر شایسته پرستش نیست؛ شما افتراجو و دروغ آورانی بیش نیستید.
در این سوره- به دنبال هم، از رسالتها و ماموریتهای آسمانی صالح به سوی قوم ثمود و رسالت شعیب به سوی قوم مدین، و رسالتهای ابراهیم و لوط و موسی به سوی اقوام و گروههایشان سخن رفته است.
سوره یوسف- تقریباً سراسر آن به داستان یوسف- از آغاز تا انجامش- پیوند خورده و اكثر قریب به تمام آیات آن در ارتباط با داستان او است.
و بدینسان می بینیم اساس و ملاك عمده نامگذاری سوره ها عبارت از مهمترین موضوعی است كه در آن سوره ها آمده، و یا عبارت از جالبترین و نمودارترین مساله ای است كه در آن سوره ها مطرح می باشد.
آنگاه كه به سوره سوم قرآن كریم، یعنی سوره " آل عمران" مراجعه می كنیم، و از آغار تا پایان آنرا از نظر می گذرانیم مطلب جالب و یا مهمی- كه به ویژه مربوط به موسی وهارون( علیهما السلام) باشد- در آن نمی بینیم؛ لكن نمودارترین و چشمگیرترین ابعاد و جهات این سوره عبارت از یك گزارش مبسوط و گسترده ای است كه به عیسی (علیه السلام) و مادر او ارتباط دارد. همین نكته است كه ما را بر آن می دارد موافقت خود را با رای و نظریه پاره ای از مفسرین اعلام كنیم. مبنی بر اینكه " عمران"- كه ضمن این سوره از او یاد شده است- عبارت از " عمران"، پدر مریم است، نه " عمران" پدر موسی و هارون( علیهما السلام).
پس سوره آل عمران یاد آور طبقات و رده هائی از انسانها است كه خداوند متعال آنها را از میان جامعه بشری گزینش و انتخاب كرده است، و اینان عبارتند از: آدم، نوح ، آل ابراهیم و آل عمران.
هدف این است كه انتخاب و اصطفاء عیسی( علیه السلام) و مادرش به سان انتخاب دیگران نیست . خداوند متعال در اینجا هشدار می دهد: خوارق عادات و حوادث شگفت آور و معجزاتی كه به دست عیسی( علیه السلام) ظهور كرده، و مردم آنرا دلیل بر نبوت و یا الوهیت و یا حلول خداوند در او تصور كرده اند را نباید جز به عنوان اثری از آثار تكریم الهی به چیز دیگری تلقی كرد، یعنی سنت الهی در جهان بر این اصل قرار گرفته است كه این آثار و پدیده های خارق العاده به دست انبیاء و مرسلین ظاهر گردد.
مطلبی كه این حقیقت را تایید می كند این است كه خداوند متعال انتخاب آل عمران را بدین صورت گزارش می فرماید:
"... وَاللهُ سَمیعٌ عَلیمٌ. اِذ قالَتِ امرَأَهُٔ عِمرانَ اِنّی نَذَرتَ لَكَ ما فی بَطنی مُحَرَّراً..."
و درباره انتخاب و اصطفاء مریم ( سلام الله علیها) می فرماید:
" وَ اِذ قالَتِ المَلائكَهُٔ یا مَریمُ اِنَّ اللهَ اصطَفاكِ وَ طَهِّركِ وَ اصطَفاكِ عَلی نِساءِ العالَمینَ."( آل عمران"۴۲)
و آنگاه كه فرشتگان گفتند : ای مریم! خداوند بدون تردید ترا برگزیده و ترا پاكیزه ساخته، و با گزینش تو از میان جامعه، ترا بر تمام زنان جهان به ویژه سرافراز ساخته است.
و بدینصورت می بینیم مساله انتخاب آل عمران به گونه ای مجمل و فشرده در آغاز این سوره- ضمن یاد كردن از كسانی كه خداوند آنها را گزین كرده است- مطرح شده، و آنگاه انتخاب و گزینش مریم از میان همه عالم ، ویژگی او مورد گفتگو قرار گرفته است.
سرانجام پس از گذر بر این مطالب نتیجه می گیریم، عمران در سوره " آل عمران" عبارت از پدر مریم( سلام الله علیها) می باشد، و پدر موسی و هارون كه او هم " عمران" نام داشت در این سوره مورد نظر نیست.
۲- اهداف و مقاصد سوره آل عمران:
همانطور كه اشاره شد، سراسر آیات سوره " آل عمران"، مدنی است، اما نباید آنرا ازسوره های نخستینی دانست كه در مدینه نازل شدند، چرا كه این سوره پس از گذر مدتی طولانی- كه مسلمین طی این مدت در مدینه به سر بردند- نازل گردید. ضمن همین مدت طولانی بود كه رویدادهای مربوط به فتح و پیروزی و یا هزیمت و شكست مسلمین، دگرگونی مطلوبی در حالاتشان به ارمغان آورده ، و اوضاع را متحول ساخت. مسلمین آشكار با اهل كتاب حشر و نشر داشتند و میان آنها در زمینه دعوت اسلامی و احكام و تعالیم اسلام منازعات و احتجاجاتی جریان یافت.در سوره آل عمران- همانطور كه در آغاز امر یادآوری شد- از غزوات " بدر" و " احد" و" حمراء الاسد" و " بدر اخیر" كه در شعبان سال چهارم هجری روی داد ، سخن رفته است. سوره مزبور پس از سوره انفال نازل گردید، و در سوره انفال از" بدر" نیز گفتگو شده است. پس از آن سوره احزاب نازل شد، و می دانیم واقعه و غزوه احزاب به سال پنجم هجری می پیوندد.

وبگردی
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر
ویدئوی جنجالی وزیر بهداشت؛ #خودت_بمال / تمسخر و تحقیر بیمار نیازمند توسط وزیر - وزیربهداشت بهترین توصیه رو به اون پیرمرد بیچاره کرد که گفت: خودت بمال. پیرمرد باید دستش رو محکم می‌مالید به گوش وزیر تا یک بار هم که شده از تخت اخلاق فرعونی بیاد پایین
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص
نیاز شدید تلویزیون به بدحجابها در روزهای خاص - کاش در این میان یکی به ما بگوید که بالاخره بی حجاب بد است، خوب است؟ چه زمانی بد است؟ چه زمانی خوب است؟
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی
حال فعلی ! یا ناتوانی در تشخیص حال قبلی - حمید رسایی عضو جبهه پایداری در صفحه شخصی خود در شبکه توییتر نسبت به اهانت زشت امیر تتلو به امام حسین (ع) و 72 تن از یاران باوفایش واکنش تندی نشان داد.
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+)
ویدئو/ وحشت پزشکان از تولد نوزاد تک چشم در اندونزی (۱۶+) - پزشکان هنگامی که یک نوزاد دختر اندونزیایی را در یکی از بیمارستان های این کشور به دنیا آوردند بسیار وحشت زده شدند. نوزاد تازه متولد شده با یک چشم بزرگ روی پیشانی اش متولد شد و پس از هفت ساعت درگذشت.
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای !
بازنشر نامه استاد به امیر تتلو! / معیار تشخیص حق از باطل گشته ای ! - فردی به نام علی‌اکبر رائفی‌پور كه رسانه‌‌های اصولگرا از او به عنوان «استاد، محقق و پژوهشگر» یاد می‌كنند! در تاریخ 29 اردیبهشت 96 (در كوران انتخابات ریاست‌جمهوری) در نامه‌ای سرگشاده به امیرحسین مقصودلو (تتلو) نوشت: «امیر جان بخوان، تو باید بخوانی، عیبی ندارد! سرت را بالا بگیر و خدا را شکر کن که به واسطه تو این همه نفاق را آشکار کرد! دلت محکم باشد پهلوان! تو فقط بخوان، بخوان
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی
جنجال احمد خمینی در VIP عزاداری حسینی - انتشار عکس‌های نشستن احمد خمینی زیر کولر در بخش وی‌آی‌پی هیات که پوششی شیشه‌ای دارد و از سینه‌زنان جداست، پس از توضیح او که گفت آن جایگاه مربوط به «روحانیون درجه یک و دو قم» است و «اون بالا معممین میشینن که لباسشون چون زیاده باعث گرمازدگی نشه»، با واکنش‌های تندتری هم همراه بود.
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن!
واکنش جالب رهبری به روبوسی کیارستمی با داور خانم جشنواره کن! - واکنش جالب مقام معظم رهبری به روبوسی کیارستمی با خانم داور جشنواره کن از زبان عزت الله ضرغامی
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش
لحظه هولناک در چاه انداختن دختر بچه توسط پسرعمویش - این فیلم که توسط دوربین های امنیتی گرفته شده لحظه به چاه انداختن دختر 5 ساله ای در اصفهان توسط پسر بچه ای کوچک را به تصویر کشیده است.
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی
آشنایی با لامبورگینی! کاملا ایرانی - جوان خوش ذوق ایرانی لامبورگینی! تماما ایرانی را طراحی و تولید کرده است.
سلطان سکه
سلطان سکه - اولین جلسه دادگاه "وحید مظلومین" معروف به سلطان سکه به همراه ۱۴ نفر از همدستانش امروز در شعبه دو دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر و به صورت علنی برگزار شد.
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر
ریحانه یا لیلا؟! / حاشیه سازی ریحانه پارسا بازیگر سریال پدر - با وجود اینکه چند روزی است سریال پر حاشیه "پدر" به پایان رسیده است، اما انتشار تصاویر ریحانه پارسا بازیگر نقش اول زن این سریال جنجال تازه‌ای به پا کرده است. این جنجال در حالی ایجاد شده که سازندگان سریال "پدر" به دنبال تولید فصل دوم آن هستند.
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها
لیلای سریال "پدر" مدل شد / عکس‌ها - ریحانه پارسا، بازیگر نقش لیلا در سریال "پدر" فعالیت خودش را به عنوان مدل تبلیغاتی آغاز کرد. این بازیگر متولد سال 1377 است.