سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 18 December, 2018

نکته ها‌یی در باب سوره حمد


نکته ها‌یی در باب سوره حمد
● آیا بسم اللّه جز سوره است ؟
در میان دانشمندان و علما شیعه اختلافی نیست كه بسم اللّه جز سوره حمد و همه سوره های قرآن است , اصولا ثبت ((بسم اللّه )) در آغاز همه سوره ها, خودگواه زنده این امر است , زیرا می دانیم در مـتـن قرآن چیزی اضافه نوشته نشده است ,و ذكر ((بسم اللّه )) درآغاز سوره ها از زمان پیامبر(ص ) تـاكـنـون مـعـمـول بوده است به علاوه سیره مسلمین همواره بر این بوده كه هنگام تلاوت قرآن بـسـم اللّه را در آغـاز هـرسـوره ای می خواندند, و متواترا نیز ثابت شده كه پیامبر(ص ) آن را تلاوت می فرمود,چگونه ممكن است چیزی جز قرآن نباشد و پیامبر و مسلمانان همواره آن را ضمن قرآن بخوانند و برآن مداومت كنند.
بـه هـرحـال مساله آنقدر روشن است كه می گویند: یك روز معاویه در دوران حكومتش در نماز جماعت بسم اللّه را نگفت , بعد از نماز جمعی از مهاجران و انصارفریاد زدند اسرقت ام نیست ؟:((آیا بسم اللّه را دزدیدی یا فراموش كردی !.
● اللّه جامعترین نام خداست :
زیرا بررسی نامهای خدا كه در قرآن مجید و یا سایر منابع اسلامی آمده نشان می دهد كه هركدام از آن یـك بـخـش خاص از صفات خدا را منعكس می سازد, تنهانامی كه جامع صفات جلال و جمال اسـت هـمـان ((اللّه )) مـی بـاشد به همین دلیل اسما دیگر خداوند غالبا به عنوان صفت برای كلمه ((اللّه )) گـفـته می شود به عنوان نمونه : ((غفور)) و ((رحیم )) كه به جنبه آمرزش خداوند اشاره می كند (فان اللّه غفوررحیم ) ـ سوره بقره آیه ۲۶۶.
((سمیع )) اشاره به آگاهی او از مسموعات , و ((علیم )) اشاره به آگاهی او از همه چیز است (فان اللّه سمیع علیم ) ـ بقره : ۲۲۷.
و در یـك آیـه بـسـیاری از این اسما, وصف ((اللّه )) قرار می گیرند هو اللّه الذی لااله الا هو الملك الـقـدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجـبار المتكبر: ((اوست اللّه كه معبودی جز وی نیست , اوسـت حـاكـم مطلق , منزه از ناپاكیها, از هرگونه ظلم وبیدادگری , ایمنی بخش , نگاهبان همه چیز, توانا و شكست ناپذیر, قاهر بر همه موجودات , و با عظمت )).
یكی از شواهد جامعیت این نام آن است كه ابراز ایمان و توصیه تنها با جمله لااله الااللّه می توان كرد.
● رحمت عام و خاص خدا:
مـشهور در میان گروهی از مفسران این است كه صفت ((رحمان )) اشاره به رحمت عام خداست كه شامل دوست و دشمن , مؤمن و كافر و نیكوكار و بدكارمی باشد, زیرا ((باران رحمت بی حسابش همه را رسیده , و خوان نعمت بی دریغش همه جا كشیده )).
ولی ((رحیم )) اشاره به رحمت خاص پروردگار است كه ویژه بندگان مطیع وصالح و فرمانبردار اسـت و تنها چیزی كه ممكن است اشاره به این مطلب باشد آن است كه ((رحمن )) در همه جا در قـرآن بـه صـورت مطلق آمده است كه نشانه عمومیت آن است , در حالی كه ((رحیم )) گاهی به صـورت مقید ذكر شده كه دلیل برخصوصیت آن است مانند (و كان بالمؤمنین رحیما) ((خداوند نسبت به مؤمنان رحیم است )) (احزاب : ۴۳).
در روایـتـی نـیـز از امـام صـادق (ع ) مـی خـوانیم : ((خداوند معبود همه چیز است ,نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان , و نسبت به خصوص مؤمنان رحیم است )).
● چرا صفات دیگر خدا در ((بسم اللّه )) نیامده است ؟
و تـنها روی صفت ((رحمانیت و حیمیت )) او تكیه می شود اما باتوجه به یك نكته , پاسخ این سؤال روشـن مـی شـود و آن اینكه در آغاز هركار لازم است از صفتی استمداد كنیم كه آثارش بر سراسر جـهـان پـرتـوافـكـن است , همه موجودات را فراگرفته و گرفتاران را در لحظات بحرانی نجات بخشیده است .
بـهـتـر اسـت ایـن حـقـیـقت را از زبان قرآن بشنوید آنجا كه می گوید: ورحمتی وسعت كل شی ((رحمت من همه چیز را فرا گرفته است )) (اعراف ـ ۱۵۶).
از سـوی دیـگـر مـی بینیم پیامبران برای نجات خود از چنگال حوادث سخت ودشمنان خطرناك دست به دامن رحمت خدا می زدند, در مورد ((هود)) و پیروانش می خوانیم : فانجیناه والذین معه بـرحـمه منا: ((هود و پیروانش را به وسیله رحمت خویش (از چنگال دشمنان ) رهائی بخشیدیم )) (اعراف ـ ۷۲).
پس اساس كار خداوند بر رحمت است و مجازات جنبه استثنائی داردچنانكه در دعا می خوانیم : یا مـن سبقت رحمته غضبه ((ای خدائی كه رحمتت برغضبت پیشی گرفته است )) انسانها نیز باید در بـرنـامـه زنـدگی اساس و پایه كار را بررحمت و محبت قرار دهند و توسل به خشونت را برای مواقع ضرورت بگذارند.
(آیه ۲)ـ بعد از ((بسم اللّه )) كه آغازگر سوره بود, نخستین وظیفه بندگان آن است كه به یاد مبد بزرگ عالم هستی و نعمتهای بی پایانش بیفتند, همان نعمتهای فراوانی كه راهنمای ما درشناخت پروردگار و انگیزه مادر راه عبودیت است .
ایـنـكه می گوئیم : انگیزه , به خاطر آن است كه هر انسانی به هنگامی كه نعمتی به او می رسد فورا می خواهد, بخشنده نعمت را بشناسد, و طبق فرمان فطرت به سپاسگزاری برخیزد و حق شكر او را ادا كند به همین جهت علمای علم كلام (عقائد) در نخستین بحث این علم ((وجوب شكر منعم )) را كه یك فرمان فطری وعقلی است به عنوان انگیزه خداشناسی , یادآور می شوند.
و اینكه می گوئیم : راهنمای ما درشناخت پروردگار نعمتهای اوست , زیرابهترین و جامعترین راه برای شناخت مبد, مطالعه در اسرار آفرینش و رازهای خلقت و مخصوصا وجود نعمتها در رابطه با زندگی انسانها است .
بـه ایـن دو دلـیـل سـوره فـاتـحـهٔ الكتاب با این جمله شروع می شود ((حمد وستایش مخصوص خداوندی است كه پروردگار جهانیان است )) (الحمدللّه رب العالمین ).
((حمد)) در لغت به معنی ستایش كردن در برابر كار یا صفت نیك اختیاری اسـت .
۱) هـر انـسـانـی كـه سرچشمه خیر و بركتی است و هر پیامبر و رهبر الهی كه نورهدایت در دلها مـی پـاشد, هر شخص سخاوتمندی كه بخشش می كند, و هر طبیبی كه مرهمی بر زخم جانكاهی مـی نهد, ستایش آنها از ستایش خدا سرچشمه می گیرد, چرا كه همه این مواهب در اصل از ناحیه ذات پاك او است , و نیز اگرخورشید نورافشانی می كند, ابرها باران می بارند, و زمین بركاتش را به ما تحویل می دهد, همه از ناحیه او است .
۲) جـالـب ایـنـكـه ((حمد)) تنها در آغاز كار نیست , بلكه پایان كارها نیز چنانكه قرآن به ما تعلیم مـی دهـد بـا حـمد خواهد بود, در مورد بهشتیان می خوانیم : ((سخن آنها در بهشت نخست منزه شـمـردن خداوند از هر عیب و نقص و تحیت آنها سلام ,و آخرین سخنشان الحمدللّه رب العالمین است )) (یونس : ۱۰).
۳) امـا كـلـمـه ((رب )) در اصـل بـه مـعنی مالك و صاحب چیزی است كه به تربیت و اصلاح آن می پردازد.
۴) كلمه ((عالمین )) جمع ((عالم )) است و عالم به معنی مجموعه ای است ازموجودات مختلف و هنگامی كه به صورت ((عالمین )) جمع بسته می شود اشاره به تمام مجموعه های این جهان است .
در روایـتی از علی (ع ) چنین می خوانیم كه در ضمن تفسیر آیه ((الحمدللّه رب العالمین )) فرمود: ((رب العالمین اشاره به مجموع همه مخلوقات است اعم ازموجودات بیجان و جاندار)).
(آیـه۳ )ـ ((خـداونـدی كـه بـخـشنده و بخشایشگر است ((و رحمت عام وخاصش همه را رسیده (الرحمن الرحیم ).
مـعـنـی ((رحـمـن )) و ((رحـیم )) و همچنین تفاوت میان این دو كلمه را در تفسیر((بسم اللّه )) خواندیم نكته ای كه باید اضافه كنیم این است كه این دو صفت درنمازهای روزانه ما حداقل ۳۰ بار تـكـرار مـی شـونـد (در هریك از دو ركعت اول نمازدوازده بار) و به این ترتیب ۶۰ مرتبه خدا را به صـفـت رحمتش می ستائیم و این درسی است برای همه انسانها كه خود را در زندگی بیش از هر چیز به این اخلاق الهی متخلق كنند.
بـه عـلاوه اشـاره ای اسـت بـه این واقعیت كه اگر ما خود را عبد و بنده خدامی دانیم مبادا رفتار مالكان بی رحم نسبت به بردگانشان در نظرها تداعی شود.
نـكـتـه دیـگـر اینكه ((رحمان و رحیم )) بعد از ((رب العالمین )) اشاره به این است كه ما در عین قدرت نسبت به بندگان خویش , با مهربانی و لطف رفتار می كنیم .
(آیه ۴)ـ.
● دومین اصل مهم اسلام
یعنی قیامت و رستاخیز: ((خداوندی كه مالك روز جزاست )) (مالك یوم الدین ) .
در ایـنجا تعبیر به ((مالكیت خداوند)) شده است , كه نهایت سیطره و نفوذ او رابر همه چیز و همه كـس در آن روز مـشخص می كند, روزی كه همه انسانها در آن دادگاه بزرگ برای حساب حاضر مـی شـوند و در برابر مالك حقیقی خود قرارمی گیرند, تمام گفته ها و كارها و حتی اندیشه های خود را حاضر می بینند, هیچ چیزحتی به اندازه سرسوزنی نابود نشده و به دست فراموشی نیفتاده اسـت , و اكـنون این انسان است كه باید بار همه مسئولیتهای اعمال خود را بردوش كشد! حتی در آنجاكه بنیانگزار سنت و برنامه ای است , باز باید سهم خویش را از مسئولیت بپذیرد!.
بـدون شك مالكیت خداوند نسبت به جهان هستی مالكیت حقیقی است نه مالكیت اعتباری نظیر مالكیت ما نسبت به آنچه در این جهان ملك ما است .
و بـه تعبیر دیگر این مالكیت نتیجه خالقیت و ربوبیت است , آنكس كه موجودات را آفریده و لحظه به لحظه فیض وجود هستی به آنها می بخشد, مالك حقیقی موجودات است.
و در پاسخ این سؤال
كـه مـگر خداوند مالك تمام این جهان نیست كه ما از او تعبیر به ((مالك روزجزا)) می كنیم ؟ باید بـگـوئیم : مالكیت خداوند گرچه شامل ((هردو جهان )) می باشد,اما بروز و ظهور این مالكیت در قیامت بیشتر است , چرا كه در آن روز همه پیوندهای مادی و مالكیتهای اعتباری بریده می شود, و هیچ كس در آنجا چیزی از خود ندارد,حتی اگر شفاعتی صورت گیرد باز به فرمان خداست .
اعـتـقـاد بـه روز رسـتـاخـیز, اثر فوق العاده نیرومندی در كنترل انسان در برابراعمال نادرست و ناشایست دارد و یكی از علل جلوگیری كردن نماز از فحشا ومنكرات همین است كه نماز انسان را هم به یاد مبدئی می اندازد كه از همه كار او باخبر است و هم بیاد دادگاه بزرگ عدل خدا.
در حدیثی از امام سجاد(ع ) می خوانیم : هنگامی كه به آیه ((مالك یوم الدین ))می رسید, آنقدر آن را تكرار می كرد كه نزدیك بود روح از بدنش پرواز كند.
اما كلمه ((یوم الدین )) : در قرآن در تمام موارد به معنی قیامت آمده است , واینكه چرا آن روز, روز دین معرفی شده ؟ به خاطر این است كه آن روز روز جزا است و ((دین )) در لغت به معنی ((جزا)) می باشد, و روشنترین برنامه ای كه در قیامت اجرامی شود همین برنامه جزا و كیفر و پاداش است .
(آیه ۵)ـ.


منبع : مرکز اطلاع رسانی شهید آوینی

مطالب مرتبط

ظاهر و باطن قرآن

ظاهر و باطن قرآن
پیامبر (ص) فرمودند: هیچ آیه‌ای درقرآن نیست مگراینکه ظاهر و باطنی دارد . امام محمدباقر (ع) در تبیین این حدیث فرمودند : ظاهرآن تنزیل قرآن و باطن قرآن تاویل آن است که برخی از آن (امور تاویل) حادثه‌هایی است که اتفاق افتاده و برخی به حادثه‌هایی که هنوز واقع نشده .دلالت د ارد .(قرآن) جاری است ،همانگونه که خورشید وماه درجریان است. ظاهر و تنزیل قرآن ناظربه شان نزول است وگاهی جنبه‌های خصوصی پیدا می‌کند .ولی بطن قرآن که دلالت باطنی قرآن است، با قطع نظر از قرائن موجود،‌برداشت‌های کلی است که از متن قرآن به دست می‌آیدو همه جانبه و جهان شمول است لذا پیوسته مانند آفتاب وماه در جریان است.(۱)
بنابراین ظاهر قرآن ،آن معانی است که از الفاظ قرآن با استفاده از قوانینی چون صرف و نحو و معانی وهمچنین با استفاده از شان نزول آیات به دست می‌آید و علمی که ما را به فهم ظواهر قرآن می‌رساند “علم تفسیر “ نام دارد.
راغب اصفهانی درالمفردات می‌گوید: تفسیر در لغت یعنی آشکارنمودن معنای معقول یک کلام . پس تفسیر همان شکافتن و پرده‌برداری از چهره الفاظ قرآن است. تفسیر در لغت از (فسر ) به معنی بیان و پرده‌برداری از روی لفظ است و گویند که مقلوب از (سفر ) است چنانچه گویی “اسفر الصبح “ صبح روشن شد. و بقولی ماخوذ از (تفسره ) به معنی وسیله معاینه طبیب از مریض است .
در قرآن آیات بسیاری است که بی‌تردید به تفسیر نیاز دارد. در تفسیر آیات یا باید از ظواهر آیات استفاده کرد و با شناخت عربی صحیح واطمینان به ظهور لفظی در معنی معین به مقصود پی برد و یا از عقل فطری صحیح پیروی نمود و یا از روایات معصومین بهره گرفت.(۲)
در مورد آیات قرآنی وتفسیر آ‌نها ! حدس وگمان نباید اظهار نظر کرد، که تفسیر به رای در شرع حرام است. از ابن عباس روایت شده که تفسیر را به ۴ وجه تقسیم کرده است :
۱) تفسیری که هیچ کس از ندانستن آن معذور نیست
۲) تفسیری که عرب‌ها از جهت زبانشان آن را می‌شناسند
۳) تفسیری که عالمان آ ن را می‌دانند
۴) تفسیری که جز خد اوند کسی نمی‌داند . پس آنچه ،هیچ کس از ندانستن آن معذور نیست دستورات صریح شرع در احکام و دلایل روشن توحید و مانند اینهاست و آنچه را‌ اعراب می‌شناسند، حقایق لغت وموضوعات زبان عربی است و آ‌نچه را علما می‌دانند، تاویل و بیان مقصود، از آ‌یات متشابه می‌باشد و تفسیری که جز خداوند کسی نمی‌داند، اخبار غیبی هنگام برپایی قیامت و مانند اینهاست.(۴ و۳)
اما باطن قرآن حقیقتی است آ‌سمانی که اصل قرآن می‌باشد چرا که در آیه ۲ سوره یوسف می‌خوانیم :”انا انزلناه قرآنا عربیا” :( ما آن حقیقت نورانی را به صورت خواندنی و به زبان عربی یکباره نازل کردیم ) معلوم می‌شود که باطن قرآن همان حقایق نورانی می‌ باشد. لذا امام محمد باقر (ع) فرمودند: برای قرآن بطنی است و برای بطن قرآن ،بطنی دیگر تا هفت بطن . برای رسیدن به بطون قرآن باید علم تاویل دراختیار داشت . چرا که در آیه ۷ سوره آل عمران می‌خوانیم :” ... و ما یعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا “ که بنا بر احادیث متعددی ائمه معصومین، راسخون درعلم‌اند.(۵)
یعنی فقط خداوند وائمه معصومین علم تاویل را می‌دانند.
“تاویل” در لغت به معنی برگشت به سوی اصل واساس و یا برگرداندن چیزی به سوی هدف و مقصود خویش است واز نظر اصطلاحی معانی متعددی گفته‌اند.علامه طباطبایی(ره) تاویل را همان واقعی (واقعیتی) می‌داند که مستند بیانات قرآنی است در واقع تنزیل (ظاهر) ،نازل شده آن حقیقت (بطن ) آسمانی است که در کتاب مکنون وجود دارد.(۶)
تاویل از “اول” به معنی بازگشت امت ودر قرآن به ۴ معنا آمده است:-۱ عاقبت ونتیجه کار “وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تاویلا “(۷) -۲ تعبیرخواب که در سوره یوسف در چندین مورد آمده است :” و یعلمک من تاول الاحادیث “(آیه ۶) -۳ تحقق یافتن و وقوع خارجی وعده‌های الهی:” هل ینظرون الا تاویله یوم یاتی تاویله “(۸) -۴ بیان و توجیه الفاظ یا کارهای شبهه انگیزی که چند احتمال داشته باشد: مانند آیات متشابه قرآن و کارهای حضرت خضر که حضرت موسی را به شگفتی و سوال وا می‌داشت که درآخر کار جناب خضر، انگیزه معقول ودرست کارهای خود را بیان و “تاویل “ کرد.(۹و۱۰)
به‌طور کلی آیاتی که در رابطه با موضوع مورد بحث‌اند یامستقیم یا غیر مستقیم مربوطه‌اند که هر کدام نیز تاویلی یا تفسیری‌اند .
لازم به ذکراست از جمله مباحث قرآنی که بسیار در مورد آن افراط یا تفریط شده است مسئله تاویل قرآن می‌باشد‌.
گروهی اصلا علم تاویل را برای غیرخدا قبول ندارند ومنکر آن می‌شوند و گروهی هم به بهانه تاویل آیات الهی، مقاصد شوم خود را به مردم القا می‌کنند در این مورد می‌توان گفت : از دیگر بلاهای دامنگیر بهائیت تاویل‌گرایی است که در حوزه دیانت وقتی می‌خواستند از سخن پیامبران، برخلاف دلالت متعارف آنها تفسیر کنند به تاویل روی می‌آوردند وموجب سلب اعتماد مردم نسبت به انبیا ومجالی برای فتنه گری از سوی کج دلان را فراهم می‌کردند. البته چون خداوند هیچ رسولی را جز به زبان قومش نفرستاد تا دین را برای آنها روشن کند، مردم سخن نامفهوم و مغلق از پیامبرشان نمی‌شنیدند :” و ما ارسلنا من رسول الا بلینان قومه لیبین لهم ...()۱۱) البته لفظ تاویل در قرآن وجود دارد که هیچ جا به معنی (حمل کلام برخلاف معنای متعارف ) استعمال نشده است واین مفهوم بدعت آمیز باطنیه و برخی فرق صوفیه بوده که اخیرا به شیخیان و بابیان و بهائیان رسیده است. برای مثال علی محمد باب در کتاب خودش بیان فارسی می گوید: ( مشاهده نمی‌شود احدی از شیعه یوم قیامت را فهمیده باشد بلکه همه موهوما امری را توهم نموده که عندالله حقیقت ندارد ... از حین ظهور شجره حقیقت (یعنی خود علی محمد باب ) الی ما یغرب ( یعنی تا هنگام مرگ وی) قیامت رسول الله است که در قرآن، خداوند وعده نموده است! یامثلا پیشوای بهائیان حسینعلی بها در کتاب مبین خود صفحه ۲۳۲ آورده است :” قال این الجنه والنار ؟ قل الاولی لقائی والاخره نفسک ایها المشرک المرتاب “ (یعنی گفت بهشت و جهنم کجاست؟ بگو اولی لقاء من است و دیگری خودت هستی‌ای مشرکی که در من شک کرده‌ای .()۱۲)

وبگردی
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان
فحاشی و رفتار زشت نماینده مجلس سراوان - نماینده سراوان در مجلس، مواجهه از بالا به پایین او با یک کارمند، نحوه واکنش مردم به یک مسوول احتمالا رده بالا در پاسخ به فحاشی های رکیک او..
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است
فساد همه گیر شده است، و اتفاقاً این یک مساله سیاسی است - اما مساله سیاسی را نباید به مساله حاکمان تقلیل داد. مساله سیاسی است به این معنا، که آنچه به ما در سطح ملی، فرم بخشیده، نادرست است. چیزها در جای خود نیستند و روال غلط امور، همه چیز را و همه کس را به فساد کشانیده است. در این تفسیر سوم، چشم شما نه به حاکمان است نه به تک تک مردم. چشم شما به الگویی است که به امور فرم بخشیده است.
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود
پاسپورتی که همه جا به آن توهین میشود - مدتی است که تب سرمایه‌گذاری در گرجستان شایع شده است و مردم برای خرید ملک یا راه اندازی یک کسب و کار عازم این کشور می‌شوند. در این میان چند اتفاق رخ داد. یکی این بود که تحریم‌های امریکا گریبان گیر ایران شد و به عقیده من این‌ها به نوعی بازخورد عملیات روانی ترامپ علیه ایران است و از سوی دیگر انتخابات اخیر گرجستان هم با پیروزی جریان راست تندرو این کشور به پایان رسید. وگرنه گرجستان اصلا کشوری نیست که قادر…
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان!
تیپ پسر الهام و فاطمه رجبی در آلمان! - «شباهت عجیب علی الهام استاد هوا فضا در دانشگاهی در آلمان به غلامحسین الهام معاون رئیس جمهور سابق!
شبهای داغ مدیترانه !
شبهای داغ مدیترانه ! - «حسن کردمیهن» متهم آمریت حمله به سفارت عربستان به تازگی در کرج، مرکز استان البرز، رستوران راه انداخته است.
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر
حاشیه تازه برای سید احمد خمینی / تصویر - سید احمد خمینی، نتیجه امام خمینی که چند هفته پیش با ازدواجش خبرساز شده بود، بار دیگر با انتشار عکسی از او و همسرش در حین سوارکاری حساسیت نسبت به خود را برانگیخته است و باعث تحریک مخاطبان و کاربران در فضای مجازی شده است.
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی!
رفتار عجیب دو نفر از همراهان رئیس جمهور در زمان سخنرانی! - دو نفر از کسانی که همراه رئیس جمهور در سمنان حضور داشتند در هنگام سخنرانی روحانی رفتار غیر معمولی از خود نشان میدادند.
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما
اظهارات جنجالی دو بازیگر زن درمورد فساد شدید در سینما - ظهارات جنجالی لیلا بوشهری و شقایق دلشاد درباره فساد در سینما: چرا دایرکت میدم فالو نمیکنید؟ ساعت یک شب چرا باید زوایای صورت منو ببینن؟
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی!
بخشی دیده نشده از رفتار سخیف مجری تلویزیون با فراستی! - بخشی دیگر از برنامه «من و شما» با حضور مسعود فراستی و برخورد توهین آمیز مجری رسانه ملی را می بینید که در رسانه ها باز نشر نشد.
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر
خلاصه داستان و بازیگران سریال بانوی عمارت +تصاویر - مریم مومن متولد دهه 70 می باشد و حضورش در بانوی عمارت اولین تجربه بازیگری است و به واسطه این سریال وارد دنیای بازیگری شده است . او در کلاس های تئاتر فعالیت داشته است .
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است !
شهردار سابق سلامت و مشغول زندگی جدید است ! - پس از اولین گفت وگوی رسمی میترا استاد (نجفی) و تایید ازدواجش با محمدعلی نجفی، حالا شهردار سابق، در نخستین واکنش به جنجال ها، عکس تازه ای از خود و میترا استاد در اینستاگرامش منتشر کرده است.
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه
تصاویری از لحظه ربوده شدن مرزبانان ایرانی در مرز میرجاوه - گروه تروریستی جیش العدل نخستین تصاویر از حمله به پاسگاه مرزی در میرجاوه ۱۴ مهر امسال را منتشر کرد؛
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران
روایتی دردآور از تن‌فروشی زنان در خیابان‌های تهران - سه نفر کنار هم حوالی میدان مادر ایستاده‌اند. زنی قد بلند که موهایش زمینه نسکافه‌ای دارد به هر ماشینی که بلندتر بوق می‌زند نزدیک می‌شود و قیمت را آرام و به سرعت بیان می‌کند. او می‌گوید: «... صد هزار تومان، تو ماشین ۷۰ هزار تومان، گروپ ۳۰۰ هزار تومان و جا هم داریم»، جملات کوتاه و بی‌تفاوت بیان می‌شود. جلوتر دختر کم سن و سالی که شاید ۱۶ سال هم نداشته باشد، ایستاده و از سرما نوک بینی‌اش قرمز شده است، با…
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»!
چالش جدید با نام «نوه آیت‌ا... یزدی»! - روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا... یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».