دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ / Monday, 18 June, 2018

میرزا آقا اصفهانی


میرزا آقا اصفهانی
میرزا آقا اصفهانی از رجال دورة مشروطه است که در سال ۱۴۸۲ق در اصفهان متولد شد. در تهران به تجارت نفت پرداخت و به همین سبب میرزاآقا نفطی نام گرفت. او در سال ۱۳۰۳ق راهی اسلامبول شد و به تجارت پرداخت. اقامت طولانی وی در این شهر، شهرت اسلامبولی را برایش به ارمغان آورد. در اسلامبول با وجود نشریاتی چون اختر و حبل المتین با اندیشة تجددگرایی آشنا شد.
میرزا در سال ۱۳۲۲ق به اروپا رفت. این سفر وی مقارن با سفر مظفرالدین شاه به فرنگ بود و میرزاآقا با هیئت همراه شاه که افرادی چون ناصرالملک و عین الدوله بودند ملاقات نمود و موفق شد تا با سلطان عبدالمجید میرزا عین الدوله یک رابطة دوستانه برقرار کند. این رابطة دوستانه منجر به بازگشت میرزاآقا به ایران و اقامت در پایتخت شد. او در روزنامة حبل المتین سلسلة مقالاتی تحت عنوان « مدافعه وطن» درج کرد. در این مقالات، به علل عقب ماندگی ایران پرداخت و با تکیه بر تفکر باستانگرایی با یکی از علل عقب ماندگی ایران را حمله اعراب به ایران برشمرد، راه پیشرفت را نیز در پیروی از متفکران غربی و جدایی دنیا از سیاست معرفی کرد. میرزاآقا در همین سلسله مقالات راه حل اساسی برای مشکلات کشور را در تاًسیس مشورتخانة ملی می داند. این مقالات باعث شد تا صدراعظم وقت، عین الدوله از وی بخواهد تا یک قانون اساسی تدوین کند ولی او چنان در تدوین این قانون تندروی کرد که از سوی صدراعظم قانون اساسی وی رد شد و هیچ به کار گرفته نشد.
میرزاآقا از همان بدو ورود خود به تهران به انجمن مخفی که مؤسس آن سیدمحمد طباطبایی و ناظم الاسلام بودند پیوست. فعالیت این انجمن قرائت روزنامه‏ها و کتبی چون سیاحتنامة ابراهیم بیک، یک کلمة مستشارالدوله، کتب میرزاملکم خان ناظم الدوله و انتقاد به حکومت صدراعظم وقت عین الدوله بود. او همچنین به عضویت در لژ بیداری ایرانیان که اولین لژ رسمی فراماسونری در ایران بود درآمد و در ضمن از مؤسسان کتابخانة ملی در تهران بود. دیگر اعضای مؤسس این کتابخانه میرزا محمدعلی خان نصرت السلطان، سیدنصرالله تقوی، سیدجمال واعظ و حاج میرزا نصرالله ملک المتکلمین بودند که همگی از اعضای لژ بیداری و انجمن شبه ماسونی کمیتة انقلاب بودند. این کتابخانه محلی مناسب برای تجمع اعضای لژ بیداری بود و به قول سیدحسن تقی زاده که سرش درد می کرد به آنجا می رفت.
میرزاآقا در راستای مخالفت با عین الدوله در چاپ شبنامه علیه وی فعالیت داشت و در هر مجلسی به بدگویی از وی می پرداخت. این مسئله باعث شد تا در ربیع الثانی ۱۳۲۴ بنابه حکم صدراعظم به همراه میرزااحمد مجدالاسلام و میرزاحسن رشدیه دستگیر و به کلات تبعید شد. دوران تبعید وی چندان طولانی نبود و در جمادی الاخر همان سال با حکم صدراعظم جدید میرزانصرالله خان مشیرالدوله از تبعید آزاد شد ولی بنابه توصیة صدراعظم به تهران نیامد و راهی اسلامبول شد. در اسلامبول نیز به خاطر تشکیل انجمن صنفی تجار ایرانی، با سفارت ایران درگیر شد و توسط دولت عثمانی تبعید و راهی ایران شد.
میرزاآقا اصفهانی در نیمه ربیع الثانی ۱۳۲۵ به تبریز وارد شد سابقة تبعید وی به کلات از سویی و اخراجش از عثمانی توسط این دولت و با همکاری میرزارضاخان باعث شد تا مردم تبریز استقبال پر شوری از وی کنند و تا پل آبی به استقبال وی رفتند. او پس از ورود به تبریز بلافاصله به انجمن ملی تبریز پیوست و به صورت یکی از اعضای فعال این انجمن درآمد. از این زمان به بعد او را به نام میرزاآقا مجاهد خواندند. ورود او به تبریز مصادف با بلوای ماکو بود که در اثر درگیری بین نیروی مجاهدین خوی و حاکم ماکو اقبال السلطنه ایجاد شده بود. مجاهدین خوی گروهی تندرو بودند که از سوی کمیتة اجتماعیون عامیون قفقاز حمایت می شدند. میرزاآقا نیز در این میان از سوی انجمن ماًمور رسیدگی به این جریان شد. البته پیش از وی نیز یک هیئت شش نفره برای حل این درگیری از سوی انجمن به خوی اعزام شده بود. میرزاآقا مجاهد که در میان راه به این جریان پیوسته بود موفق به ختم غائله شد و اسرای خوی را اقبال السلطنه مسترد داشت. در همین زمان به نمایندگی مجلس از تبریز نیز منتخب شد و پس از بازگشت از خوی به تهران رفت. دورة نمایندگی او چندان طول نکشید، چرا که در برخی از موارد با خواستة انجمنها از مجلس مخالفت می کرد. سیل اتهامات به سوی او جاری شد از سویی متهم به گرفتن رشوه از خان ماکو اقبال السلطنه و از سویی به همکاری مخفیانه با دربار محمدعلی شاه متهم شد. سرانجام نیز در نهم ربیع الاول ۱۳۲۶ انجمن ملی تبریز در تلگرافی به مجلس اعلام کرد که میرزاآقا از تمام وکالت خلع شده است. میرزا نیز مدتی بعد تهران را ترک و به اروپا رفت و در روزنامه وست مینت ترگارت لندن مقاله أی تحت عنوان در ایران چه گذشت نوشت که در آن به مجلس، وکلا و انجمنها انتقاد کرده بود. مقالة وی را ادوارد براون پاسخ داد و بین این دو مجادله أی قلمی درگرفت. میرزاآقا پس از چندی به عتبات عالیات رفت تا برای حل مسئلة ایران راه حلی پیدا کند. مخالفان وی و مشروطه‏خواهان مقیم خارج از سفر وی به عتبات عالیات خشنود نبودند، و تلاش کردند که تکاپوهای وی بی اثر ماند. میرزاآقا پس از دیدار با علمای عتبات در ربیع‏الاول ۱۳۲۷ به ایران وارد شد. او از سوی علما ماًمور شده بود تا با محمدعلی شاه مذاکره کند تا چنانچه با ملت همراه شود و قانون مشروطه را به اجرا بگذارد، علما با وی همراهی خواهند کرد. مشخص نیست که وی موفق به دیدار با محمدعلی شاه شد یا خیر ولی در بازگشت به تهران مجددا با انجمن مخفی ناظم الاسلام مرتبط شد و شبنامه أی تحت عنوان « شکوفه عصر» برای این انجمن چاپ می کرد. او در همین دوران فعالیت تجاری خود را در بازار تهران سر گرفت ولی با نزدیک شدن قوای مشروطه خواه به تهران و فتح تهران او شهر را به سوی شمیرانات ترک کرد و مدتی در آنجا مستقر بود. با آرام شدن اوضاع او نیز به شهر بازگشت و تجارت را ‎آغاز کرد ولی به علت دشمنیهای سیدحسن تقی زاده و محمدرضا مساوات توسط قوای مشروطه خواه به مدت یکسال در مجلس بود. دلیل خاصی برای دستگیری وی ذکر نشد. او سرانجام در سال ۱۳۲۸ق آزاد شد و فعالیت سیاسی خود را با انتشار روزنامه أی تحت عنوان روزنامة عصر ادامه داد و در سال ۱۳۳۳ نیز به حزب اعتدال در مقابل حزب دموکرات پیوست. او خود را از سوی این حزب کاندیدای نمایندگی دوره سوم مجلس نمود ولی راًیی نیاورد. در همین سالها ملقب به اعتمادالملک شد و از سوی دولت به حکومت گلپایگان و پس از مدتی حکومت طوالش منصوب شد. آخرین منصب دولتی وی ریاست اداره دخانیات تا سال ۱۳۴۰ق بود.


منبع : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

مطالب مرتبط

آیت الله قمی و قیام علیه رضاخان

... وی پس از آن که سقوط رضاخان را مشاهده کرد، بار دیگر به ایران بازگشت و در مشهد مقدس اقامت گزید. در این زمان، مبارزات آیت الله قمی اوج دیگری گرفت و رژیم شاه را مجبور به عقب نشینی و پذیرش خواست های دینی خود کرد. پس از این موفقیت، به عراق بازگشت، ولی همچنان در کمین ستمگران و منحرفان و عوامل استعمار نشسته بود. به همین دلیل، حکم ارتداد کسروی را صادر کرد و به نواب صفوی اجازه داد کسروی را از میان بردارد.
آیت الله حاج آقا حسین قمی ۲۸رجب ۱۲۸۲قمری در شهر قم دیده به جهان گشود.
وی تحصیل دانش دینی را در زادگاه خود آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیل در تهران اقامت گزید. در حالی که آیت الله قمی سومین دهه زندگی اش را تازه شروع کرده بود، رهسپار زیارت کعبه شد و پس از برگزاری مراسم حج ، وارد عراق گردید و در عتبات مقدسه اقامت گزید تا از محضر عالمان این دیار بهره مند شود.
سال ۱۳۰۶قمری آیت الله قمی به ایران بازگشت و در تهران ساکن شد. در این زمان از محضر بزرگانی همچون میرزا ابوالحسن جلوه، آیت الله شیخ فضل الله نوری بهره برد و سپس دومین سفر خود به عراق را آغاز کرد.این بار در عراق در حلقه شاگردان و یاران بزرگانی همچون آخوند محمدکاظم خراسانی، آیت الله سید محمد یزدی، آخوند ملاعلی نهاوندی، آیت الله میرزا محمدتقی شیرازی و... قرار گرفت و به مرتبه اجتهاد دست یافت.
نزدیک شدن به آخوند محمد کاظم یزدی (از رهبران مشهور مشروطه) و آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی (رهبر انقلاب عراق علیه اشغالگران انگلیس) و... سبب شد که توجه آیت الله قمی به مسائل سیاسی و اجتماعی بیش از گذشته شود و درباره مصایب سیاسی و اجتماعی امت اسلامی بیش از گذشته به تفکر بپردازد.
این توجه آیت الله قمی به مسائل سیاسی و اجتماعی در حالی بود که برخی مراجع بزرگ آن زمان (همچون آیت الله شیرازی) مسائل احتیاطی خود را به آیت الله قمی ارجاع می دادند و به طور غیرمستقیم وی را بعد از خود به عنوان مجتهد اعلم معرفی می کردند.
در همین زمان بود که مردم شهر مقدس مشهد از آیت الله محمدتقی شیرازی خواستند عالمی به مشهد بفرستد تا اوضاع آن جا را سامان بدهد. آیت الله شیرازی با جلب تمایل آیت الله قمی، وی را به مشهد فرستاد.
آیت الله قمی با ورود به مشهد مقدس به اوضاع مذهبی و فرهنگی این شهر سر و سامان داد و حوزه علمیه این شهر را پررونق کرد. وی در مشهد شاگردان بزرگی تربیت کرد که هر یک از آنها توانستند به مراتب بالای مذهبی و علمی و اجتماعی برسند و در جامعه تاثیرگذار شوند.
آیت الله قمی در مشهد به اصرار متدینین و شاگردانش، رسانه عملیه ای را به چاپ رساند و در مقام مرجعیت قرار گرفت.
در دوره اقامت آیت الله قمی در مشهد، ماجرای تهاجم رضاخان به دین و فرهنگ دینی که در تغییر لباس و کشف حجاب تبلور یافته بود، به وجود آمد. آیت الله قمی نتوانست تهاجم به دین و فرهنگ و سنن اصیل دینی را تحمل کند و به همین دلیل از مشهد رهسپار تهران شد تا جلوی سیاست های ضد دینی رضاخان را بگیرد.
وی هنگامی که تصمیم گرفت به سوی تهران حرکت کند، خطاب به علما و روحانیان و مردم گفت : امروز اسلام فدایی می خواهد و بر مردم واجب است برای حفظ دین خود قیام کنند.
همه می دانستند که رضاخان حرکت آیت الله قمی به سوی تهران را نمی تواند تحمل کند و از سوی دیگر، آیت الله قمی نیز نمی تواند سیاست های ضد دینی رضاخان را بپذیرد.
بنابراین، وضع ملتهبی پیش آمد و همه در انتظار حادثه بودند. ورود آیت الله قمی به تهران و اقامت وی در شهرری، شور دینی و غیرت دینی را در تهران افزایش داد و مردم متدین احساس کردند رهبر و پناهگاهی پیدا کرده اند و پس از این می توانند در برابر رضاخان ایستادگی نمایند.
رضاخان و عوامل او با درک این وضعیت و همچنین با مشاهده هجوم انبوه مردم برای دیدار با آیت الله قمی، بشدت در وحشت و اضطراب فرو رفتند و درصدد برآمدند به هر نحوی که ممکن است با آیت الله قمی مقابله نمایند. به همین دلیل ، محل اقامت آیت الله قمی در شهرری به محاصره درآمد.
پدید آمدن این وضعیت، اوضاع را در شهرهای ایران ، بویژه در مشهد ملتهب تر از گذشته کرد.مردم مشهد که تهاجم به دین و محاصره محل اقامت مرجع دینی خود را نمی توانستند تحمل کنند، بتدریج برای قیام آماده شدند و سرانجام قیام خونین گوهرشاد بوقوع پیوست.
با وقوع این قیام ، رضاخان از فرصت استفاده کرد و آیت الله قمی را به عراق تبعید نمود. آیت الله قمی در عراق مرجعیت عامه یافت ، ولی همچنان مصمم به مبارزه با ستمگران و استعمارگران بود.
به همین دلیل در جریان جنگ جهانی دوم، مردم را به جنگ علیه متجاوزان به سرزمین های اسلامی دعوت کرد. وی پس از آن که سقوط رضاخان را مشاهده کرد، بار دیگر به ایران بازگشت و در مشهد مقدس اقامت گزید.
در این زمان، مبارزات آیت الله قمی اوج دیگری گرفت و رژیم شاه را مجبور به عقب نشینی وپذیرش خواست های دینی خود کرد. پس از این موفقیت، به عراق بازگشت، ولی همچنان در کمین ستمگران و منحرفان و عوامل استعمار نشسته بود.
به همین دلیل، حکم ارتداد کسروی را صادر کرد و به نواب صفوی اجازه داد کسروی را از میان بردارد. سرانجام آیت الله العظمی قمی پس از عمری مبارزه با ستمگران، استعمارگران و منحرفان، دیده از جهان فروبست.۱۴ربیع الاول ۱۳۶۶قمری، آیت الله العظمی حاج آقا حسین قمی دیده از جهان فروبست.

وبگردی
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان !
سرلشگر فیروزآبادی و ویلای 10هزار متری لواسان ! - لازم است ذکر شود جنبش عدالتخواه دانشجویی در صورت ادامه تعلل دستگاه‌های مربوطه در تخلیه ملک بیت‌المال، حق اقدامات انقلابی را برای اجبار فرد نامبرده به تخلیه ویلای لواسان، برای خود محفوظ می‌داند.
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور
فیلم | مشکل مقبولیت و مشروعیت در کشور - دکتر حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهوری معتقد است که ما یک بار برای همیشه باید مشکل مشروعیت و مقبولیت را در کشور حل کنیم. این درست نیست که بخشی از نظام هم مشروع باشد هم مقبول اما بخش دیگری که از دل همین نظام در آمده است فقط مقبول باشد.
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر
ماجرای تجاوز به 41 دختر از زبان امام جمعه ایرانشهر - امام جمعه اهل سنت ایرانشهر : در ماه رمضان به ۴۱ دختر تجاوز شده که از این میان فقط ۳ دختر شکایت کرده اند.
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه
فیلم مهران مدیری در برنامه خندوانه - برنامه کامل خندوانه با حضور مهران مدیری مهمان ویژه برنامه عید فطر برنامه خندوانه بود و این قسمت از مجموعه خندوانه را خاص کرد.
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید!
ویدئو / لطفاً در این مکان اعتراض کنید! - بر این اساس، ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، پارک شهر و ضلع شمالی ساختمان مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در تهران تعیین شده‌اند و از این پس معترضان می‌توانند در این محل‌ها تجمع کنند.
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی
انتشار عکس دلخراش حمید بقایی - مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد دیشب با انتشار عکسی دلخراش از وضعیت جسمی «حمید بقایی» از بازگشت این مجرم پرونده‌ی مالی آن دولت به زندان اوین خبر داد.
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد!
سبک عجیب شوی لباس در عربستان حاشیه ساز شد! - در پی برگزاری نمایش مد لباس زنان به سبکی عجیب در عربستان، سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه افتاد. ماجرا از این قرار بود که لباسها بدون مانکن و مانند اشباح در حال پرواز با استفاده از پهباد نمایش داده شدند.
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی
ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» به نام ولایتی - علی اکبر ولایتی، مرد 37 شغله ای که به جز حوزه دیپلماسی، سالیانیست که کارشناس ادبی، فرهنگی، تاریخی، عرفانی و ... تلویزیون نیز هست، و هر سال دهها جلد کتاب به نام او منتشر می شود. همه ی این سوابق معششع یک سو و چرخش مادام سیاسی او در حوزه های مختلف، در سوی دیگر، کار را به جایی رسانیده که ولایتی را با ابداع مکتب «سیاست ورزی چرخشی» نیز می شناسند! ولایتی در تازه ترین تغییر مواضع خود این بار برجام را که روزگاری…
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده
صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده - در این ویدئو صحبت های تکان دهنده مادر یکی از دانش آموزان تجاوز شده توسط معلم مدرسه را مشاهده می کنید.
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی
افشاگری پوری بنایی درباره واقعیتی تلخ از ناصر ملک‌مطیعی - پوری بنایی به عیادت پناهی رفت و دیدارش با مرحوم ناصر ملک‌مطیعی پس از پخش نشدن برنامه‌هایش از تلویزیون تعریف کرد.
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران!
(ویدئو) آزار جنسی گروهی دانش آموزان در مدرسه‌ای در غرب تهران! - ماجرای تکان دهنده اذیت و آزار گروهی دانش آموزان یک دبیرستان پسرانه در غرب تهران وارد فصل تازه‌ای شد.
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد!
آزاده نامداری هم گزارشگر فوتبال شد! - در ادامه حضور چهره های شناخته شده در کمپین "خانم گزارشگر"، این بار آزاده نامداری مجری تلویزیون تلویزیون اقدام به گزارش فوتبال کرد. او برای این کار بازی خاطره انگیز ایران - استرالیا در مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه را انتخاب کرده است که گزارش ضعیف او با انتقادات فراوانی مواجه شده است، تا حدی که وبسایت مربوط به این کمپین ویدئوی گزارش این او را از سایت حذف کرد.
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی
عکسی عجیب و جنجالی از سید ابراهیم رئیسی - عکسی از حضور سید ابراهیم رئیسی در مراسمی ویژه منتشر شده است که گفته می شود متعلق به کنفرانس افق نو در مشهد بوده است. در این عکس حرکات عجیب خانمی با لباس های قرمز، چفیه بر گردن و پرچم در دست در مقابل ابراهیم رییسی به چشم می خورد که توجه کاربران بسیاری را در شبکه های اجتماعی جلب کرده است!