پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / Thursday, 19 July, 2018

شکیبایی دینی امیرکبیر


شکیبایی دینی امیرکبیر
در هنگامی که ناصرالدین شاه هنوز به مقام پادشاهی نرسیده بود و به اصطلاح ولیعهد بود، امیرکبیر وزارت او را به عهده داشت و وزیر نظام نامیده می شد. امیر مردی دیندار و مومن بود و از همین رو عقیده داشت که اقلیت های مذهبی مانند مسیحیان و یهودیان باید در کشورهای اسلامی از نعمت امنیت و سلامت و آسایش برخوردار باشند. او عقیده داشت که هیچکس نباید به خاطر عقیده مذهبی خود مورد آزار و اذیت قرار گیرد. امیر بدترین کار یک مسلمان را توهین به عقاید مذهبی غیرمسلمان می دانست و می گفت: هنگامی که ما به عقیده یک فرد غیر مسلمان توهین کنیم، او به علت ترس نمی تواند پاسخ ما را بدهد و لذا در دل خود نسبت به ما احساس کینه و نفرت خواهد کرد. و چه چیز بدتر از آن است که دو هموطن بیهوده با هم دشمن باشند؟
در ماه جمادی الثانی سال ۱۲۶۳ قمری در شهر تبریز حادثه ای اتفاق افتاد که اگر عقل و درایت امیرنظام نبود، شاید آن حادثه ابعاد هولناکی به خود می گرفت و در جهان آبرویی برای مسلمانان و ایرانیان باقی نمی ماند.
قضیه از این قرار بود که سگی از قنسولخانه روس مفقود شد. کارمندان قونسولخانه به محمد خان بیگلر بیگی که مسوول امنیت تبریز بود شکایت کردند. بیگلر بیگی به کاری نابخردانه دست زد و آن دستگیری چند نفر از اهالی تبریز بود.
بعضی از عوامفریبان به جای شکایت به امیر نظام، به تحریک عوام پرداختند و گفتند که حبس چند مسلمان به خاطر یک سگ متعلق به مسیحیان توهین به مسلمانان است و مردم باید به خاطر این توهین به محله های ارامنه حمله کرده، خانه های آنان را تاراج کنند. با این مقدمات بود که ناگهان عده زیادی از مردم به رهبری اشرار تبریز به محله ارامنه آن شهر حمله کردند. امیر نظام با شنیدن این خبر سخت خشمناک شد و گفت: "باید هر چه زودتر جلوی این فتنه گرفته شود. سپاهیان دولتی باید جلوی مردم را بگیرند" و آنگاه خود بر اسبی سوار شد و به همراه محمد خان بیگلر بیگی و عده ای سپاه به سوی محله ارامنه حرکت کرد. مردم عوام فریاد می کشیدند و قصد غارت خانه های ارامنه را داشتند. امیر با خشم فراوان به بیگلر بیگی گفت: می بینی که نابخردی تو چه اوضاعی پیش آورده است؟ اشرار و الواط شعارهای مقدس را وسیله غارت مردم بی گناه ساخته اند.
البته تا رسیدن سپاهیان به محله ارامنه چند خانه ای غارت شد؛ اما امیرکبیر با رسیدن به آنجا دستور داد به مهاجمان اعلام کنند که هر کس به یک ارمنی حمله ور شود و یا خانه ای را غارت کند با مجازاتی سخت روبه رو خواهد شد. مهاجمان با شنیدن این اخطار به سرعت عقب کشیدند و متفرق شدند. آنگاه به دستور امیرنظام مسلمانان زندانی آزاد شدند و غائله با همت و درایت او پایان یافت.
نادر میرزا مولف کتاب تاریخ تبریز که خود شاهد آن واقعه بوده است، ماجرا را چنین نقل می کند:
"اشرار و الواط تبریز بهانه ای به دست کرده، به کوی ارامنه تاختند و شورش درانداختند و به غارت سراهای مسیحیان پرداختند. هنوز چند خانه به تاراج نرفته بود که میرزا تقی خان وزیر نظام و محمد خان بیگلربیگی و کدخدایان و بسی از سپاهیان به کوی ارمنیان شتافتند و با هزاران زحمت مردم را از برزن های آن کوی برگرداندند. و آن غوغایی بس بزرگ بود که اگر نه اهتمام وزیر نظام و نرمی دستور ملک نصیرالملک بود، کار به جایی می کشیدی که نامی زشت برای ایران بماندی."
نادر میرزا وحشت و ترس ناصرالدین میرزای ولیعهد را اینگونه بیان می کند:
"من در آن هنگامه به درگاه شدم که شنیدم بدانجای مردمان غوغا انبوهند. آنجا رسیدم، میدان و دفترخانه و صحن دیوانخانه پر از اشرار و عوام بود. شاهنشاه به دیوان نشسته و رنگ رخان پریده، عامه هر یک به کاری مشغول. تنی از آبگیر آب می نوشیدند؛ برخی چپق همی کشیدند؛ تنی چند به سایه نشسته بودند و فریاد همی کردند که باید ما را ماذون سازی که امروز همه مسیحیان را پاره کنم! کجا آن گوش که استماع کند؟ تا نزدیک غروب این فتنه فرو نشست و بیست باب سرای ارامنه به تاراج رفت. پس وزیر نظام را دیدم که دامنها به کمر زده، دبوسی (گرزی) به دست داشت و سواره همی تاخت."
سیاست امیرکبیر در زمان صدارت بر پایه "مدارای مذهبی و حق آزادی پرستش" قرار داشت. در سال ۱۲۶۵ قمری چون شنید که عده ای از اشرار یزد به خانه زرتشتیان ریخته و اموال آنها را غارت کرده اند در نامه ای که در ذیحجه همان سال برای نایب الحکومه یزد فرستاد نوشت: "از آنجا که رفاهیت طایفه مزبوره را اینجانب طالب است، می باید آن عالیجاه در هر باب مراقب و مواظب باشد که احدی به ملا رستم و کسان او به هیچوجه من الوجوه متعرض و مزاحم نشود، که در کمال آسودگی و فراغت مشغول رعیتی و کاسبی خود باشند." در همان نامه وی به نایب الحکومه یزد فرمان می دهد که "[چون] مبالغی اسباب و اموال آنها را به نهب و غارت برده اند، لهذا به آن عالیجاه قلمی می شود (نوشته می شود) که در این باب نهایت اهتمام به عمل آورده، اموال آنها را تمام و کمال از مرتکبین گرفته، به آنها برساند."
● امیرکبیر و مسیحیان
امیر در آغاز سال ۱۲۶۶ قمری شنید که عده ای در ارومیه مسیحیان را به زور و فشار به تغییر مذهب وادار می سازند. ابتدا شخصی را برای تحقیق کافی به ارومیه فرستاد و چون بر واقعی بودن آن گزارشها اطمینان یافت در نامه ای که در صفر ۱۲۶۶ برای محمد رضاخان وزیر آذربایجان فرستاد، نوشت:
"... از قراری که مذکور شد از خوانین افشار ارومیه و بعضی از اهالی آنجا نسبت به طایفه نصرانیه ارومیه، بیحسابی و ظلم می رسد و آنها را تکلیف به تغییر مذهب می نمایند. از اینکه هر یک از ملل متنوعه و مذاهب مختلفه که در ممالک پادشاهی هستند باید در عین فراغت و آسودگی زندگی کنند و به دوام دولت قاهره بپردازند، لهذا به آن مخدوم اظهار می شود که به مباشرین امور دیوانی ارومیه غدقن نمایند که در هر باب مراقب احوال طایفه مزبوره بوده، نگذارند که از کسی نسبت به آنها تعدی و بیحسابی برسد و آنها را تکلیف به تغییر مذهب نماید."
● امیر و طایفه صابی
امیر دررمضان سال ۱۲۶۶ قمری در نامه ای که برای اردشیر میرزا حکمران خوزستان فرستاد به وی اطلاع داد: "... طایفه صابی که معتقد به مذهب حضرت [زکریا] هستند و در شوشتر سکنی دارند، بعضی از اعیان و اشراف آنجا، آنها را آزار و اذیت زیاد نموده، به جبر و عنف آنها را از کیشی که دارند دعوت به اسلامی می نمایند و به این سبب همه به اطراف و جوانب آنجا متفرق شده اند."
امیر از این حادثه اظهار نگرانی می کند و به حکمران خوزستان فرمان می دهد ".... هر قدر از طایفه مزبوره که به اطراف و جوانب متفرق شده اند جمع آوری کرده، در همان شوشتر سکنی دهند. و در هر حال مراقب احوال آنها بوده، نگذارند آنها را کسی از کیش خود به جبر و عنف به دین مبین اسلام تکلیف نماید، یا آزار و اذیتی به آنها برساند، مگر اینکه خود به رضای خود دین مبین اسلام را قبول کنند."
● بنای مدرسه دارالفنون
در سال ۱۲۶۶ قمری امیر تصمیم گرفت برای تعلیم و تعلم "علوم و صنایع" در تهران مدرسه ای بنا کند. چون قرار بود که در این مدرسه همه فنون تعلیم داده شود، نام آن را "دارالفنون" گذاردند. طرح بنای ساختمان را میرزا رضا مهندس باشی ریخت و محمد تقی خان معمار باشی مامور بنای آن گردید.
ساختمان بنای مدرسه دارالفنون نزدیک به یک سال طول کشید. در این مدت امیر کوشش بسیار می کرد که ساختمان هر چه زودتر پایان پذیرد و غالبا خود به محل ساختمان می رفت و کار بنایان را از نزدیک سرکشی می نمود.
در شماره ۲۹ روزنامه وقایع اتفاقیه (پنجشنبه ۲۳ شوال ۱۲۶۷) در مورد این مدرسه چنین می خوانیم:
"پارسال امنای دولت علیه قرار گذاشتند که در میان ارگ سلطانی دارالخلافه تهران تعلیم خانه بسازند که علوم و صنایع در آنجا تعلیم و تعلم شود. از آن وقت هم مشغول ساختن این عمارت هستند ولیکن هنوز تمام نشده است و چون که کارش خیلی است تمام کردنش طول دارد."
از آنجا که امیر مردی با تجربه بود، می دانست که تنها ساختن عمارتی به نام دارالفنون دردی را دوا نمی کند. امیرکبیر در همان زمان که ساختن بنای دارالفنون ادامه داشت، درصدد جلب معلمان و متخصصان جهت تدریس در این مدرسه برآمد. در آن زمان اروپا از نظر صنعت و علم پیشرفت بسیار کرده بود. امیرکبیر تصمیم گرفت که برای استخدام تعدادی از معلمان آگاه اروپایی اقدام نماید. این بود که به مسیوجان دیوید که در سفارت ایران در سن پترزبورگ مشغول کار بود نامه نوشت و او را مامور استخدام معلمان نمود. امیرکبیر در نامه خطاب به دیوید نوشت که "شش نفر معلم با سررشته صاحب وقوف برای مکتبخانه پادشاهی که در دارالخلافه تهران بنا شده است ضرور و درکار است. لهذا آن عالیجاه ماذون و مرخص است که به مملکت نمسا (اتریش) و پروسا (پروس) رفته، شش معلم ماهر به موجب تفصیل علیحده برای مکتب پادشاهی تا مدت شش سال اجیر کرده، تا مبلغ چهار هزار تومان برای مقرری آنها و برای هر یک از آنها به جهت مخارج آمدن و رفتن مبلغ چهارصد تومان قرار بدهد و نوشته و داد و ستد کند. از آن قرار، در دولت علیه ممضی و مقبول است."
مسیو جان دیوید به خدمت پادشاه اتریش رسید و پادشاه او را با مهربانی پذیرفت و دستور داد که همه گونه تسهیلات برای انجام کار وی آماده گردد. متاسفانه زمانی مسیو جان دیوید با معلمان به ایران بازگشت که امیرکبیر از کار برکنار شده بود.
دکتر پولاک پزشک اتریشی که برای تدریس طب از سوی امیرکبیر دعوت شده بود، در خاطرات خود می نویسد:
"ما در ۲۴ نوامبر ۱۸۵۱ وارد تهران شدیم. پذیرایی سردی از ما نمودند. احدی به استقبال ما نیامد و اندکی بعد خبردار شدیم که در این میانه اوضاع تغییر یافته و چند روز قبل از ورود ما در نتیجه توطئه های درباریان، بویژه مادر شاه میرزا تقی خان مغضوب گردیده است.
همینکه امیر از ورود ما اطلاع حاصل نمود، [با اینکه] دومین روزی بود که توقیف شده بود میرزا داوود خان را که از اروپا مراجعت کرده بود احضار نموده و به او گفته بود این نمسه ایهای (اتریشی ها) بیچاره را من به ایران آوردم. اگر سرکار بودم اسباب آسایش خاطر آنها را فراهم می ساختم، ولی حالا می ترسم به آنها خوش نگذرد. سعی کن که کارشان رو به راه شود."
امیر درست فهمیده بود. میرزا آقاخان نوری که با کلیه اصلاحات امیرنظام مخالف بود سعی داشت از تاسیس مدرسه ای که امیر می خواست به ترتیب اروپایی بازنماید، جلوگیری کند.

داستان هایی از زندگانی امیرکبیر
تالیف و تدوین: محمود حکیمی

منبع : سایت تحلیلی خبری عصر ایران

مطالب مرتبط

زندگی‌نامه آیت‌الله اشرفی اصفهانی

زندگی‌نامه آیت‌الله اشرفی اصفهانی
▪ تولد و خانواده
آیت‌الله اشرفی اصفهانی در شعبان المعظم سال ۱۳۲۲ هجری قمری برابر با ۱۲۸۱ هجری شمسی در سده (‌خمینی‌شهر اصفهان) در خانواده‌ای روحانی و عالم متولد شد. ایشان یگانه فرزند ذکور مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین میرزا اسدالله نوه مرحوم حجت‌‌الاسلام میرزا محمد جعفر از علمای معروف سده بود . جد اعلای ایشان از ائمه جماعات و اهل منبر و دارای کمالات علمی و تقوایی بود مادر وی از سادات و علویات معروف اصفهان بود.
▪ تحصیلات ابتدایی
تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در سده نزد مرحوم سید مصطفی گذراند. ایشان حافظه قوی داشت به طوری که در نه سالگی کتاب نصاب الصبیان را از حفظ می‌دانست در سن دوازده سالگی جهت ادامه تحصیل راهی اصفهان شد و طی حدود ده سال دروس ادبیات و سطح فقه و اصول و همچنین یک دوره درس خارج اصول را در محضر اساتید این شهر آموخت.
▪ تحصیلات حوزوی
در سال ۱۳۰۲ ه.ش (۱۳۴۳ ه.ق) در سن بیست سالگی جهت ادامه تحصیل و نیل به مقامات علمی و دینی رهسپار قم گردید ابتدا مدت یک سال در مدرسه آیت‌الله حائری ،‌ حجت ،‌ محمد تقی خوانساری ،‌ آیت‌الله سید صدرالدین بروجردی تحصیل کرد . مدت بیست سال به طور دائم در حوزه علمیه قم اقامت داشت. در طول این مدت به تعلیم و تربیت اشتغال داشت و شاگردان فاضل و لایقی تربیت کرد.
▪ عزیمت به کرمانشاه
در سال ۱۳۳۵ به دستور آیت‌الله بروجردی جهت تبلیغ و نشر معارف واحکام دین و تقویت بنیه دینی و مذهب اهلی کرمانشاه به آنجا اعزام و رخت اقامت افکند . از زمان حضور امام خمینی در قم شهید اشرفی با ایشان در ارتباط قطع نشد.
پس از حادثه ۱۵ خرداد و دستگیری حضرت امام ایشان فعالیت‌های دامنه‌داری را در استان کرمانشاه آغاز نمود و پس از اینکه خبر دستگیری ایشان را شنید به تهران آمد و به مراجع بزرگی که از قم و دیگر شهرها آمده بودند گفت:‌ "‌ امروز روزی نیست که ما بخواهیم در مقابل این رژیم جنایتکار سکوت بکنیم ما نباید در ارتباط با دستگیری آقای خمینی آرام بنشینیم . "‌ (‌اسناد ساواک ، ده )‌
▪ همگامی با مردم در مبارزه با رژیم
با آغاز حرکت توفنده نهضت امام خمینی و به دنبال انتشار مقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات در ۱۷ دی ماه ۱۳۵۶ و اعتراض گسترده و فراگیر مردم انقلابی ایران اشرفی نیز در این حرکت نقش عظیم داشت . در رابطه با مقاله روزنامه اطلاعات و جریان نوزدهم دی و شهادت گروهی از مردم مؤمن و مسلمان قم و سپس شهدای تبریز و یزد که در چهلم‌های شهدای هر یک از شهرستانهای ذکر شده نیز جمعی از مردم به دست دژخیمان پهلوی قتل عام شدند در استان باختران علیرغم فشارها و اختناق شدید دستگاه طاغوتی آیت‌الله اشرفی با همکاری بعضی از علما و روحانیون شهر مجالس متعددی به عنوان بزرگداشت شهدا و اعتراض به رژیم منعقد کردند که در پایان هر یک مردم به خیابانها ریخته مراکز فساد و مذاکرات را منهدم می‌کردند.
▪ نماینده امام در امور حسبیه و شرعیه کرمانشاه
با آزادی امام خمینی از زندان وی به اتفاق چند تن از علما به قم عزیمت کرد و با معظم‌له دیدار و با کسب اجازه کتبی وکالت و جازه مطلق در امور حسبیه و شرعیه از جانب امام نماینده تام‌الاختیار ایشان در استان کرمانشاه می‌شود.
▪ تبلیغ برای شناساندن امام و مبارزه علیه رژیم
در طول اقامت کرمانشاه فعالیت عمده خود را صرف تثبیت و معرفی امام خمینی به عنوان مرجع نمود و علی رغم کارشکنی‌ها و غرض ورزی‌ها و غرض‌ورزی‌ها و بدخواهی‌هایی که اعمال می‌شد در این مسیر ثابت قدم بود. در زمان حیات مرحوم آیت‌الله حکیم نیز شهید محراب در کرمانشاه مقدمه مرجعیت امام را فراهم نمود و در ایام محرم و رمضان از گویندگان و مبلغینی که از شاگردان امام و فعالان نهضت ایشان بودند دعوت به عمل می‌آورد که به منطقه بیایند و در مسجد آیت‌الله بروجردی کرمانشاه سخنرانی کنند و ضمن آشنا کردن مردم عمده‌ترین مراسمی که تا آن تاریخ سابقه نداشت و در واقع جرقه‌ای بود در جهت شعله‌ور شدن یک آتش عظیم در این منطقه مجلس بزرگداشت شهادت آیت‌الله اشرفی در مسجد آیت‌الله بروجردی منعقد گشت در مجلس سخنرانی‌های پر هیجان و انقلابی مطرح شد و ساواک با وجود بسیج تمام نیرو و قوای خود برای دستگیری و کارشکنی در مراسم موفق نشد و به طور مخفیانه سخنرانان از شهر خارج شدند.
▪ دستگیری در حین تظاهرات ضد رژیم
آیت‌الله در یکی از تظاهراتی که به صورت آرام در تاریخ ۱۱/۷/۵۷ علیه رژیم شاهنشاهی انجام شد در حالی که پیشاپیش مردم حرکت می‌‌کرد مورد هجوم مأموران گارد و ساواک قرار گرفت. و در این حمله چند تن شهید و مجروح گردیدند و ایشان نیز آسیب دیدند پس از آن مأمورین ساواک او را دستگیر کرده به تهران منتقل و در کمیته شهربانی زندانی کردند او چند روزی را در سلول انفرادی گذراند که به دنبال اعتراضات شدید مردم و بعضی از مراجع تقلید و ترس از اغتشاش در شهر و منطقه رژیم مجبور شد ایشان را آزاد کند و وی مجددا توانست رهبری قیام و حرکت مردمی منطقه را به عهده بگیرد.
شهید اشرفی در تمام راهپیمایی‌ها و تظاهرات مردم باختران شرکت می‌کرد و در اکثر مواقع با وجود کبر سن تا آخر مسیر همراه مردم پیاده می‌رفت . اولین راهپیمایی عمومی که به دعوت ایشان انجام گرفت راهپیمایی روز عید فطر بود که در پی آن راهپیمایی‌ها و تظاهرات زیادی انجام شد که یکی از مهمترین آنها در روز تاسوعای سال ۱۳۵۷ برگزار شد که یک راهپیمایی سراسری در سطح کشور بود و با اینکه یکی از مقامات ساواک ایشان را تهدید به قتل کرده بود،‌ او پاسخ داده بود که ما آماده هستیم شما قدرت دارید هر چه خواستید بکنید ما هم در راهپیمایی شرکت خواهیم کرد.
▪ انتشار اعلامیه‌ مشترک با علما
یکی دیگر از جنبه‌های مبارزاتی شهید اشرفی اصفهانی در دوران اوجگیری مبارزات امام خمینی و مردم مسلمان ایران علیه رژیم جنایتکار پهلوی انتشار اعلامیه‌ای مشترک به همراه آیات عظام مدنی دستغیب ، صدوقی و طاهری و … مبنی بر خلع شاه از اریکه قدرت بود. در این اعلامیه غیر قانونی بودن حکومت شاه و خلع وی از قدرت اعلان گردید انتشار این اعلامیه بارقه‌ای از نورالهی و ایمان در قلوب مردم مسلمان تاباند و اراده مستحکم مرد مسلمان و انقلابی را در راه مبارزه با رژیم شاه استوارتر ساخت وی در دوران حکومت غیر قانونی بختیار در جمع روحانیون متحصن در مسجد دانشگاه تهران حضور یافت و اعتراض خود را نسبت به ممانعت بختیار از ورود امام خمینی به میهن ابراز داشت و بدین وسیله نشان داد که تا چه حدبه رهبر انقلاب اسلامی دل باخته و آماده فداکاری و بذل جان در راه آرمانها و اهداف والای وی می‌باشد.
▪ منصوب شدن به امامت جمعه کرمانشاه
به دنبال اقدام ارزنده امام خمینی مبنی بر اقامه نماز جمعه که نقش مهمی در ثبات و تداوم انقلاب اسلامی و خنثی کردن توطئه‌های ضد انقلاب و گروهک های وابسته به غرب و شرق و همچنین منسجم نمودن و در صحنه نگه داشتن امت انقلابی ایران داشت.
آیت‌الله اشرفی اصفهانی در تاریخ ۱۴ ذیقعهده برابر با مهرماه ۱۳۵۸ ه.ش طی حکمی از سوی امام خمینی به امامت جمعه کرمانشاه منصوب شد و تا روز جمعه ۲۳/۷/۶۱ در این سنگر به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی اشتغال داشت.
▪ مضامین خطبه‌ها
خطبه‌های جمعه شهید اشرفی اصفهانی نشانگر حساسیت و توجه ایشان به بیان موضوعات مورد نیاز مردم مسلمان و تشریح مواضع انقلاب و امام خمینی بود. ارائه مطالب مربوط به ولایت فقیه موضوع جنگ و ضرورت حضور مردم در جبهه‌ها و یا کمک و پشتیبانی رزمندگان و از همه مهمتر تبیین خط امام و مقابله با منحرفین و خیانتکاران ، عمده‌ترین محورهای مباحث ایشان به شمار می‌رفت . نقش و حضور ایشان درجریان افشاء خط انحرافی بنی‌صدر و صدور اعلامیه در رابطه با عزل وی از مقام ریاست جمهوری در آن مقطع تاریخی انقلاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود که حاکی از تطابق دقیق مواضع فکری و سیاسی ایشان با رهبر سیاسی انقلاب بود.
▪ حضور در جبهه‌های جنگ
با آغاز جنگ تحمیلی و بسیج همه جانبه مردم و قوای مسلح برای حضور در جبهه‌ها و پشتیبانی جبهه‌های جنگ آیت‌الله اشرفی نیز با مهم توصیف کردن مسأله جنگ در مدت ۲۵ ماه در تمام خطبه‌های نماز جمعه و مصاحبه‌ها و پیامهایشان به حضور مردم در جبهه‌ها تأکید می‌ورزید . شهید محراب با حضور درجبهه‌ها به دیدار رزمندگان می‌شتافت و مقید بود. که بر ایشان سخنرانی کند و با آنان به گفتگو بنشیند ایشان علی رغم کهولت سن و ممانعت مقامات امنیتی و حفاظتی مسافتهای طولانی و راه‌های صعب العبور را به عشق دیدار دلاور مردان جهبه‌های نبرد با وسائل نقلیه نظامی در شرایط دشواری می‌پیمود و با سخنان زیبای خود به سپاهیان اسلام روحیه می‌داد . ایشان در پشت جبهه‌ها نیز فعالیت چشمگیری داشت.
▪ دیدار با مجروحین جنگی
از جمله دیدار با مجروحین جنگی و عیادت از آنان در بیمارستانها و مراکز درمانی و بدن وسیله از آنان تفقد و دلجویی می‌کرد و باعث تقویت روحیه صبر و بردباری آنان می گشت وی همچنین در مراسم تشییع شهدا در باختران اصفهان و خمینی شهر شرکت می‌کرد و بعضا چنانچه تعداد شهدا زیاد بود اعلامیه‌ای مبنی بر تعطیلی عمومی منتشر می‌کرد و بدین وسیله ارزش و مقام شهدا را ارج می‌نهاد.
▪ جمع‌آوری کمکهای نقدی برای جبهه‌ها
وی علاوه بر حسابی که در بانک برای جمع‌آوری کمک نقدی به جبهه‌ها و حساب دیگری نیز جهت کمک به مهاجرین جنگ تحمیلی و حسابی نیز جهت بازسازی منطقه گیلان غرب که به استان کرمانشاه محول شده بود، ‌افتتاح نمود . حجم وسیع فعالیت‌های ایشان در رابطه با جنگ تحمیلی نمایانگر توجه و حساسیت ایشان به این امر خطیر بود و به حق می‌توان ادعا نمود که این شهید بزرگوار دین و وظیفه خود را در این راه ادانمود.
▪ اقدامات منافقین
از زمانی که منافقین وارد فاز نظامی شده علیه انقلاب اسلامی دست به اسلحه بردند ترور شخصیتها و رجال سیاسی – مذهبی در دستور کار این گروهک قرار دادند . بر این اساس شهادت آیت‌الله قاضی ،‌ آیت‌الله مدنی و آیت‌الله صدوقی توسط منافقین انجام گرفت و نام شهید اشرفی نیز در لیست ترور آنان گنجانده شد.
▪ طرح ترور آیت‌الله اشرفی اصفهانی
اولین بار در سال ۱۳۵۹ منزل ایشان هدف یک بمب صوتی قرار گرفت . در دومین اقدام منافقین در تیر ماه ۱۳۶۰ هنگامی که برای اقامه نماز ظهر عازم سجد بروجری کرمانشاه بود و قصد ورود به مسجد را داشت ناگهان سه مهاجم مسلح از داخل یک اتومبیل به سوی وی آتش گشودند و در حین فرار نارنجکی پرتاب کردند . این اقدام نیز مؤثر نبود.
▪ شهادت
سومین اقدام در روز جمعه ۲۳ مهر ۶۱ بود. هنگامی که خطبه اول نماز را آغاز کرده بود ناگهان یک نفر به طرف وی هجوم آورده ایشان ار در آغوش گرفت و بر اثر انفجار نارنجک شهید اشرفی در حالی که به صورت سجده بر زمین افتاده بود به شهادت رسید. بدین ترتیب محراب خونین کرمانشاه محل عروج فقیهی بارع ،‌ عالمی مجاهد و امام جمعه‌ای مجاهد گردید.

وبگردی
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد
وقتی یک دامدار با مدرک دیپلم و ۱۱۹ فقره چک برگشتی مدیرعامل «ثامن‌الحجج» شد - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج
جزییاتی تکان‌دهنده از اقدامات موسسه ثامن‌الحجج - دو چهره مشهور تلویزیون نیز از مواهب موسسه ثامن الحجج بی نصیب نبوده‌اند. مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است.
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد!
ترجیح می‌دهید کدام‌ زن همکار شوهر شما باشد! - یک بنر تبلیغاتی که ظاهراً با هدف ترویج فرهنگ حجاب طراحی شده، سبب‌ساز واکنش‌های کاربران شبکه اجتماعی توییتر شده است. در این بنر، از رهگذران خواسته شده بین دو گزینه موجود، زنی چادری و زنی مانتویی، انتخاب کنند ترجیح می‌دهند کدام‌یک همکار همسرشان باشد!
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی
نمایش دستاورد آزادی و دموکراسی - آقای مطهری بازیکنان آفریقایی تیم فرانسه را دیده ولی دورگه‌های تیم ملی خودمان را ندیده!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر!
فیلم قتل عجیب زن جوان توسط شوهرش در اسلامشهر! - در اتفاقی عجیب و غیر قابل باور فردی امروز به دلیل درخواست طلاق همسرش در خیابان اسلامشهر وی را با ضربات چاقو از پای درآورد، از سرنوشت این خانم اطلاع دقیقی در دست نیست.
مائده‌ها و دلارهای رانتی
مائده‌ها و دلارهای رانتی - اشارت‌هایی که برخی نکات جالب توجهی دیگری در خصوص آن بیان می‌کنند، مثل مطرح شدن مساله مانتو‌های جلوباز و اشکالی که برخی مسئولان به آن وارد می‌دانند. موضوعی که موجب شد تا بعد از مدت‌های مدید و در شرایطی که بسیاری بر این باورند که شناسایی و مقابله با اخلال گران بازار می‌بایست در اولویت همه امور باشد، گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها باز گردند.
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی  ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی !
دورهمی کثیف‌ترین برنامه جنسی ! تفکرات پیچیده یک استاد علوم انسانی ! - یکی از بحث های جنجالی دکتر فیاض در سال های اخیر اظهار نظر او در مورد وقوع بحران جنسی در ایران بوده است که حالا او معتقد است تبدیل به انقلاب جنسی شده است. با او در این زمینه مصاحبه مفصلی انجام دادیم که به زودی منتشر می شود. بخشی از این مصاحبه که درباره برنامه دورهمی است را تماشا کنید.
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری
آغوش جنسی یا مادرانه ! مشغله فکری مطهری - وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نمایش در آغوش کشیدن تیم ملی کروواسی توسط رئیس‌جمهور کشورشان،گفت: ایشان با یک حس مادرانه این کار را انجام داد و این آغوش، جنسی نبود، البته که پخش آن نباید انجام می‌شد.
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ - سرنوشت فرزند بزرگ حسن روحانی از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته بارها مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ نیز یکی از وب‌سایت‌های اصولگرا مدعی بود که او به دنبال “شکست عشقی” دست به “خودکشی” زده است. بنا به ادعای برخی از رسانه‌های اصو‌لگرا، فرزند روحانی با کلت کمری پدر خودکشی کرد.
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا
فیلم منزل محمود خاوری درکانادا - کاربران شبکه های اجتماعی فیلمی را منتشر کرده اند که گفته می شود مربوط به خانه مجلل محمود خاوری در کانادا است. صحت و سقم این قضیه هنوز تایید نشده است.
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟
چرا آیت‌الله جنتی اینگونه فکر می‌کند؟ - احزاب و شخصیت‌ها - زندگی ساده آیت‌الله جنتی گرچه از ویژگی‌های مثبت شخصیت وی است اما نوع نگاهش به عرصه سیاسی و مصداق‌یابی های وی درخصوص افراد انقلابی انتقادهای زیادی را متوجه او می‌کند.
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول
مائده هژبری و امیرحسین مقصودلو در استانبول - امیرحسین مقصودلو (تتلو) با انتشار عکسی از خودش و مائده هژبری، دختر نوجوانی که پس از اعتراف تلویزیونی اش معروف شد، از کنسرت مشترک در استانبول خبر داد.
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد!
واکنش فغانی به انتشار تصاویردست دادنش با داور زن برزیلی:کوچکترین اهمیتی برایم ندارد! - تصاویر با شما سخن می گویند؛ تصاویری بی روتوش با سخنانی بی روتوش‌تر؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما بی روتوش و رودررو سخن بگویند. از این پس، عصرگاه هر روز با «فوتو نیوز» تابناک، حرف و سخن مقامات داخلی و خارجی را به عکس بی روتوش‌شان الصاق می‌کنیم، تا بهتر بدانیم چه کسی حرف زده و از چه سخن گفته است. کوتاه و مختصر؛ به احترام وقت شما و فرصتی که برای دانستن می‌گذارید.
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا
اول مرگ بر ربا بعد مرگ برآمریکا - صحبت های تامل برانگیز آیت الله رودباری درمورد ربا در کشور
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟
مرد رو‌به‌روی مائده هژبری کیست؟ - دختر بازداشت شده در بخشی از مصاحبه توضیح می‌دهد که صبح دستگیر شده و خانواده‌اش در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و این ادعا نشان می‌دهد تهیه فیلم اعترافات به فاصله یک صبح تا عصر انجام شده که خود نشان‌دهنده این است که برای متهم هنوز دادگاهی تشکیل نشده و جرمی به اثبات نرسیده ‌است.
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر!
فیلم | رامبد: دهنتو ببند، فرح‌بخش: دهنتو گِل بگیر! - پس از آنکه فیلم تازه محمدحسین فرح‌بخش در سالن‌های سینمای شهر تهران اکران نشد. احمدی مدیر سینماشهر که از قضا تهیه کننده برنامه خندوانه نیز هست و سوله مدیریت بحران شهر تهران در دوره تهیه کنندگی او به «خندوانه» اختصاص یافت، مانع از این اکران شده بود و همین مسئله واکنش فرح بخش را به دنبال داشت و او را رانت‌‎‌خوار خواند و پای رامبد جوان را به میان کشید.
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم
شاخ‌های اینستاگرامی که نمی‌شناختیم - یکی از دختران که به شدت مورد توجه قرار گرفته است مائده نام دارد. او از چهره‌های شناخته شده اینستاگرام است که ویدئو‌هایی از رقص هایش را در صفحه خود منتشر کرده است. او متولد سال 1380 است. به گفته خودش حدود 600هزار فالوئر دارد. او حالا با قرار وثیقه آزاد است.
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس)
تصادف سردار آزمون با پورشه اش (عکس) - سردار آزمون نیمه شب گذشته و در نزدیکی‌های صبح امروز با خودوری پورشه شخصی خود در محور نکا بهشهر پس از عبور از روستای کمیشان با تصادف زنجیره‌ای مواجه شد که در این حادثه خودروهای زیادی خسارت دیدند