دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020
آگهی عادی   -  243567

طراحی،ساخت و تولید تجهیزات ابزاردقیق

   09378120928-09129312285
ﮔﺮوه آراﻣﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﻧﺪوﺧﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻰ، ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى اﺑﺰاردﻗﯿﻖ-ﮐﻨﺘﺮل وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ.
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻬﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮى وﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ و اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ آراﻣﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از ﻣﻌﺪود ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، آب و ﻓﺎﺿﻼب ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ داروﯾﯽ و ﻓﻮﻻد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺮﯾﺎن ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ارتباط با ما :
sales@aramakco.com
info@aramakco.com
09378120928
09129312285
نشانی:
قلعه حسن خان-خیابان صنعت سوم-مجتمع تجاری آسیا-02146071584
   
  قلعه حسن خان-خیابان صنعت سوم-مجتمع تجاری آسیا-02146071584