جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020

مجله ویستا

ترب


  منوچهر مطیعی تهرانی
ترب در خواب غم و اندوه است. سخنان زشتی است که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می‌آورد. اگر در خواب دیدید که ترب به کسی می‌دهید حرف‌هایی می‌زنید و کارهایی می‌کنید که اگر چه با حسن نیت گفته و انجام می‌شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد می‌گذارد و او را آزرده می‌کند و چنانچه کسی به شما ترب داد او موجب دلتنگی شما می‌شود چه بسا نیت بد نداشته باشد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ورزش سهسایت الفروزنامه توسعه ایرانیروزنامه فرهیختگانروزنامه خراسانخبرگزاری ایسناسایت مشرقروزنامه همدلیسایت زومیتخبرگزاری مهر