چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

روده


  منوچهر مطیعی تهرانی
روده وبال است و گرفتاری و غمی است طولانی که به سهولت دست از سر بیننده خواب بر نمی‌دارد. به خصوص اگر روده گشوده و دراز باشد. اگر ببینید که مسیر روده در دست شماست و یک سر آن در دست شماست و یک سر آن در دست دیگری مثل طناب این غمی است مشترک و اندوهی است که شما هم در آن اشتراک دارید. اگر در خواب شکم کسی را خالی از روده ببینید گرفتار تنگی معاش می‌شوید به اضافه این که از احباب خود دور می‌مانید و رنج می‌کشید. اگر در خواب ببینید که روده گوسفند در دست دارید نشان آن است که نعمت خود را تباه می‌کنید ولی اگر روده گوسفند به کسی بدهید او را به نعمت و راحت می‌رسانید. معبران نوشته‌اند روده گاو مال و خواسته است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزسایت مشرقسایت تابناکروزنامه ابتکارسایت ارانیکوخبرگزاری صدا و سیماروزنامه رسالتسایت ورزش سهسایت رویداد 24روزنامه اعتماد