سه شنبه, ۲۳ مهر, ۱۳۹۸ / 15 October, 2019
مجله ویستا

جاسیگاری


  منوچهر مطیعی تهرانی
جایی دیگر در مورد کلیه وسایل و ابزار تدخین نوشتم. زیر سیگاری هم از ابزار تدخین است و تعبیری مشابه دیگر از ابزار این عمل دارد و علت و انگیزه‌ای است برای تالم و ناراحتی و تلخ کامی. اگر در خواب ببینید که زیر‌سیگاری دارید ولی سیگار یا پیپ نمی‌کشید و دود نمی‌کنید در آستانه کاری قرار گرفته‌اید که اگر انجام دهید لااقل خودتان را اندوهگین می‌کند و احیاناً دودش به چشم شخص خودتان می‌رود. اگر کسی مقابل شما زیرسیگاری نهاد، این کار در بیداری یک نوع حسن خدمت است اما در خواب خصومت و دشمنی است و خواب شما می‌گوید شما را تلخ کام می‌کند. اگر شما هم این کار را کردید تعبیر وارون دارد. شکستن زیر سیگاری نجات از غم و رنج است. داشتن زیر سیگاری شکسته نیز همین تعبیر را دارد اما شکستن و دور افکندن آن بهتر است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیدارنیوزروزنامه ابتکارروزنامه خراسانروزنامه آفتاب یزدروزنامه همشهری