پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
مجله ویستا

ماییم قدیم عشق باره


ماییم قدیم عشق باره    باقی دگران همه نظاره
نظارگیان ملول گشتند    ماند این دم گرم شعله خواره
چون چرخ حریف آفتابیم    پنهان نشویم چون ستاره
انگشت نما و شهره گشتیم    چون اشتر بر سر مناره
از ما بنماند جز خیالی    و آن نیز برفت پاره پاره
مردان طریق چاره جستند    با هستی خود نبود چاره
در آتش عشق صف کشیدند    چون آهن و مس و سنگ خاره
مردانه تمام غرق گشتند    اندر دریای بی‌کناره
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت خبر ورزشیسایت فراروخبرگزاری ایلناروزنامه خراسانسایت سخت‌افزارمگ