جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

عشق


  منوچهر مطیعی تهرانی
عشق در خواب دیدنی نیست مگر اینکه خودتان یا دیگری را عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب‌های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر. ضعیف‌ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و طمع تعبیر می‌شود. در خواب عشق به اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست. عشق به هم جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبال و گرفتاری است. اگر در خواب ببینید عاشق شده‌اید و معشوق خود را بشناسید کارتان به کسی می‌افتد که به نحوی با کسی که عاشقش شده‌اید قابل تشابه و انطباق باشد. چنانچه در خواب ببینید که عاشق شده‌اید و ندانید معشوقتان کیست محتاج می‌شوید و اندازه احتیاج شما به نسبت شدت و ضعف عشق متفاوت می‌شود اگر ببینید عاشق شده‌اید و معشوقتان را چه معروف و چه مجهول در کنار خود دارید حاجتتان روا می‌گردد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت انتخابسایت زومیتسایت دیدارنیوزسایت مشرقروزنامه همشهریخبرگزاری ایلناسایت همشهری‌آنلاینروزنامه آرمان ملیروزنامه اعتمادروزنامه توسعه ایرانی